Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kam spějeme dnes - ke zkáze, ale i k naději života.

Kam spějeme a toto je také otázka na tělo, kde je toto také již i známé mnoha lidem, ale ne těm, kdož staví stále to, co je zkáza a také co je zde se také toto, co je již také i stavba, kde žijí stavbu jen sebe a nechtějí vidět i ostatní lidi, co zde také jsou a také žijí život člověka a ne otroka, ale toto je zde se také ustanoveným vesmírným zákonem, který zde také platí a jde společným cílem zde se také vidět dopady a také i důsledky voleb člověka, co dostal vědomosti a ty zatím staví jak do cest správných, tak do cest ovládajících masy lidí, kteří vidí konec, ale ne ten, kdo toto ustanovuje do cíle jen sebe a vlády nad ostatními lidmi zde i jinde. Proto se dívejme na tento cíl života také z trochu jiného hlediska, kde je toto hledisko také to, co zde je také duch a duše, tedy cit a také soucítění s ostatními lidmi, kteří zde také žijí a staví cíl života, postavený trochu jinak, než je zde také cesta hmotných, jen vidících cíl peníze a cestu zkázy, kde je toto také cíl života ho dosáhnout v rámci svobody a také cesty jsou zde již viditelné z hlediska moci a síly těch, kdož jsou ti, co žijí jen sebou a ne celkem, který je živí a staví jim také zde tento život, aby se stali vůdci, vedením, rozhodujícími ve prospěch ostatních, toto je naděje k těm, kdož tomuto také věří ale i nevěří. Tento člověk bojuje za život zde i jinde a tedy se zde také dívá, jak se zde devastuje, pomlouvá, staví lež a stavba tohoto života je zde také na stavbě duchovního cíle, kterým zde se také má a musí jít do cíle života zde i jinde. Toto je také cesta, toto je také i cíl tohoto cíle, kde je toto také cíl života a ne cíl zkázy na ostatních, co toto vidí, ale nemají tolik vědomostí jako ti, co tento svět staví do zkázy a vidí jen sebe, ale ne ostatní a také se dívají na tento cíl života z hlediska zase jen sebe, chtějí mít, ale nechtějí aby měli a mohli i ostatní, za něž staví také cíl zde se tímto cílem stavět jako cíl života zde i jinde. Toto je již také cesta k životu zde a také i jinde je život a tento život radí a také i dává naději k dalšímu životu zde i jinde v tomto společenství lidí, kteří zde také mají žít v míru a tento mír udržet zde stále, ne zbraně hromadného ničení se, zde těmi nastavit do zkázy a utrpení a také i postaveného cíle se zničit a také i tuto Zemi, i tuto zemi českou, ale toto je na delší rozhovor, kterým se zde také toto lidstvo postavilo k cíli ho ustanovit do svého života zde a dnes.

 

Toto je také i to, co jsme dnes postavili do svého života jako to, co je již viditelným a také i nastaveným cílem, který žije v lidech jako cesty utrpení, ale toto je také i cíl kde se mění postavení se do tohoto cíle, kde se také i lže a utajuje, ale také viditelný cíl zde je také vědomost o tom, kdo je kdo a kdo je za tímto sprejováním lidstva, které nevidí cíl, jen trpí a neví se proč se toto děje a k čemu toto sprejování slouží. Tady žijeme cesty, kde se také o těchto cestách hlásí již veřejnosti o tom, co zde je a co zde také bude, až se naplní čas, kde se také i toto dění postaví dále do cíle zde se také viditelným postavením se zde také toto postavit dále jako to, co je již zde také nastavením se do zkázy celého lidstva, neboť viditelné potíže zde se také postavily do života a nové a nové nemoci najednou žijí v lidské společnosti tak, jak je zde také zatím neznáme, ale budujeme na nich život tak, jak uvidíme to, co je a také bude to, co se stane životem tak, jak jej postavíme do tohoto života tak, aby se stal nebo aby se nestal žitím, které zde také nechceme, ale ti, co tento cíl již postavili, jsou ti, co zde řeší uznatelný život, kde se také toto žití postavilo do cíle se zde zviditelnit také jako ti, co si chtějí dělat to co se jim zachce k životu zde tak, jak se tento stav lidstva také seznamuje k tomu, aby se zde také postavil cíl života, který je zde také postaven do tohoto cíle ho zde také zničit a postavit cestu, kde se díváme na změnu v genetickém stavu tak, jak se zde také věnujeme tomu, co je stavba života k životu a sdělujeme, že není z čeho žít. Tady jsme ti, co se zde také musí postavit za to, co žije v lidech, kde je otevřen most ke svobodě a ten je také cestami nastavován jak k dobru, tak i k cíli ho zde mít jako ti, co žijí také nastavenými cestami tak, aby zde tento život poničili, ustanovili tak, aby se stal cílem tak, jak zde se také můžeme vidět z hlediska toho, kdo je již také i ten, kdo již postavil zkázu na celku, kde je tento celek také i ten, kdo žije v naději na záchranu, ale nevěří, že je a že se staví dále tak, aby se zviditelnila do tohoto mostu ke svobodě tak, jak jej zde se také vidíme na úrovni jemnohmotnosti a toto je také i cesta, kde žijeme most a ten se staví a také i boří těmi, co nechtějí vidět tohoto člověka se radovat ze života delšího, skromného, ale v dostatku, bez touhy ovládat se a manipulovat s tím, co je potřeba k životu zde k tomu, kdo jej zde také vidí zatím jako cíl peněz, ale také bez citu a soucítění k tomu, kdo již zde se také rodí do podmínek, kde se také i tento člověk dozvídá o tom, kdo je již zde také i ten iluminát, který zde řídí tuto lidskou společnost tak, jak se zde také již i proslýchá a také se dělá na tom, aby se zde také i tento člověk dozvěděl více o tom ději, který je zde z hlediska ducha a tedy z tohoto hlediska je zde také řízení této planety v rukou moudrých, kteří mají zájem se ustanovit do cest míru a cíle se zde také ustanovit tak, jak již zde se také i toto lidstvo buduje do cíle se zde také mít možnost postavit do cíle ho zde jít také do míru a života, kde je tento život již také ustanoven na delší život a také na sílu, kterou budujeme do tohoto cíle ho zde se také nastavit také tak, aby se zde také i toto lidstvo postavilo do tohoto cíle jej znát dopředu a toto lidstvo se také raduje z tohoto života tak, aby se zde také stavělo duchovní cítění dobra a také se vědělo o tom zlu, které zde je také dovoleno k cíli ho zde také žít dnes a vidět dopady a důsledky voleb tohoto člověka, kde se toto žije do ustanovení se dále k tomu, co je již i zde to, co žije v lidech zde se také nastavených k cestě žít déle, zdravě a také na dostatečném uvědomění si stavu budoucnosti k životu zde i jinde. 

 

Tento život je také životem, kde se také i tento cíl života žije jako proměna na montovací život, kde se také žije jen velké množství, co staví na dalším cíli, zde se také nastavit jako ti, co žijí cesty života, kde se také i toto žije do cest mít zde výrobu ale nemít zde také život. Tento cíl života žijeme dále jako ovládací manévr těch, kdož vidí svůj stav života jako milionáři a miliardáři, kteří vidí svoje znalosti do tohoto cíle je i zde postavit do rozšířené cesty k lidem zde, ale toto myšlení spěje k hromadnému ničení se sami, protože robot je již člověk, řízený roboty stroji, dělá se na rychlost, dělá se na znalosti, ale také se neuznává člověk jako žijící a cítící bytost, která chce žít a mít také život jako dostatek, mít vždy to, co je potřeba k životu zde v těchto podmínkách, ale také i toto je cesta, kterou žijeme do tohoto cíle ji opět postavit a dát stavět životu tak, jak se i zde postavil již život do životního cíle, mít hodně peněz, ale ne žít v moudrosti života, kterého si bude každý člověk vážit, který také i zde bude to, co žije v lidech zde, co jsou lidi, co v nevědomosti staví na radách odborníků, stavitelů toho, co jim přišlo na mysl, ale také to, co jsme zde postavili, žije srdcem, tedy to srdce je také cíl života, kde se žije citem, soucítěním a tedy cit je zde také cesta, kde žijeme volbu života, neživota, trosky, bezdomovce, necitelné hyeny k ostatním, také odborníka, vědátora, také někoho, kdo vidí trochu dále do vesmíru, postavil stroje, nastavil cesty odvahy a žije na orbitu kolem této planety, vidí trochu dále, ale také nevidí do cest duchovního uvědomění si hodnot života, neboť hodnota života není jen v honbě za penězi, ale výsledek života je cesta mít stále to, co je třeba k životu, mít tu přátelství ostatních lidí, kteří žijí to samé a také se tento spolek, co je také i cesta k celku jako již jen to, co žije do národa, co žije do velkoměsta, co žije také jako obec, co žije i to, co je potřebný člen, kde se také tento člen umí postavit za celek, vede, rozhoduje, řídí a nastavuje směr života, kde je také i toto řízení se také jako to, co se i zde umí nastavit do necitelnosti k ostatním, neboť celek tvoří lidi, co žijí společnou řeč, co tvoří společné území a také co žijí obranou tohoto území, kde se také v dnešním lidském mumraji, staví mnozí jako průchozí cíl svého života, kde se také i toto žije do cest života, kde se ovládá, krade i buduje svoje cesta k životu, jako toho, kdo manipuluje a také chce zde nastavit otroka z místních lidí. Tady se také i žije cesta mostu ke svobodě, ale toto je také i cíl tohoto života, kde se rozhoduje jako cíl života také o tom, kdo je již i ten, kdo se staví dále do tohoto cíle ho i zde mít jako to, co je ovladač, který chce vlastnit i národ, ale také necítí k ostatním, ale žije jen sám sebou nebo skupinou lidí, kteří mu věří a nastavují jeho cíle do tohoto cíle, mít zde kolonii, která bude nastavovat život tak, jak se tento ovladač nastaví do moci a tuto moc ekonomickou ostatní přijmou do svého života, kde se také i tento cíl bude žít také z hlediska toho, co je již i to, co zde se také ustanovuje k cíli života, kde je také i toto život, kde je také i tento cíl života také i to, co je již i to, co budeme mít jako cestu žití, kde se rozhodlo již mít zde nastavený cíl zde ustanovit cesty bídy i nouze, ale přesto žijeme v dostatku, máme, žijeme a tvoříme pro cizí, cizí tvoří k nám z hlediska jen toho, kdo chce být pánem a dává to najevo čerností, povinností zde učinit tuto černost životem, mít zde černost a tvořit dle přání pána, který stojí za stavěním jen sebe, my jsme lidi, co ho postavíme jako toho pána, budeme činit jen to, co si přeje a nebudeme stavět pro sebe svůj stav života, tak jak jsme také i byli zvyklí žít dle svého nastaveného cíle zde, tedy lidi se zde také i v dnešní době postavili jako cesta, kterou žijí dále jako výtvory myšlení druhých, kteří ovládají a žijí jen sebe, necítí nic k ostatním, nepovažují je za člověka, jen chtějí mít svoje peníze, svoje podmínky, svoje výtvory myšlení staví do cest mít jen pro sebe, jen na sebe. Ostatní nepovažují za člověka, ale také řídí tento stav lidí do zkázy, kde se také žije cíl života, co zde se také nastavuje do cíle života, kde je nežijící troska to, co se považuje za správný cíl v životě. Také slova, to už nikdy nebude, to co bylo dobré je nenávratně pryč, je zkáza myšlení a nedovolení se nastavit na moudrost, která nám dala toto žití do volby, ustanovit život jako život, nebo také katastrofou se ustanovit do cíle nemít zde cit a soucítění, ale také skončit jako člověk necitelný do postaveného cíle zde ustanovit konec lidstva v myšlenkovém nastavení se také rozhodnout žít tak, jak je již i zde zvykem, manipulovat s vědomím lidí, nastavit je do cest zkázy a volba je jen ve zkáze, ne v tom dobrém, co se i zde ještě trochu žije, bude žít a také ten, kdo se rozhodne pro to dobré, bude také život mít trochu jiný, než ten, kdo vidí jen sebe, jen svoje cesty a cíle v penězích, aroganci k ostatním lidem, toto je také cesta rozhodnutí a tento člověk postaví zkázu i celému lidstvu, neboť tvořit otroka z ostatních, tzv. hloupých lidí, kteří přistoupí na každou blbost, co se vytvoří v mysli toho, kdo žije jen sám sebou, je také i cesta ustanovit i zde cíl nežijících trosek, které jsou již na viditelné stavbě to, co se i zde ustanovuje do tohoto cíle, kde se také i toto žije jako cíl života, kde se také i tento život postavil a také nastavuje do odbornosti, kde se také rozhoduje o stavu života pro ostatní lidi, kteří žijí zatím cestu malého nastavení se k vzestupu, kde se tento vzestup žije nastavením se do technické stránky, nyní se již ustanovuje také i stránka duchovního cíle, kde je podstata života to, co je na prvním místě v životě tohoto člověka. 

 

Tady je i to, co žije jako duchovní cesta, toto je také i cíl zde postavit tuto duchovní cestu k lidem všem, neboť duch postavil hmotu a ta hmota je oživena a musí respektovat zákony ducha, jinak nastaví svůj konec, aniž se toto nastaví dále jako pozvolný vztah k životu i zde, neboť i tento život zde, je cesta, kterou můžeme prohrát a ustanovit se také jako ti, co skončí stav života, kde se také žije v duchu co nejvíce vyrobit, prodat, získat co největší zisk a takto se žije do výsledku života, který se i zde postavil do cest miliardářů a těch, co svoje znalosti nastavili jen k sobě, umí více, vědomosti jsou také nastaveny do větší výše, ale tento miliardář nevidí to, co je duch, kde se také toto žije jako cíl zde myslet duchovním přístupem, a v moudrosti života dávat život moudrý dále, udržet ho a ustanovit moudrost života do celku, který se také vzestupem nastaví pozvolna do úrovně, co i zde také bude to, co se ustanoví jako cesta života, kde se každý člen tohoto národa bude umět přistavět k činnosti, co mu bude dána k tomu, aby se nastavil do radosti ze života, do porozumění stavbě národa, do porozumění cestám žití, kde je také i toto žití to, co bude i zde ustanoveno duchem, ne miliardami a  ovládáním se sami, tedy každý člen tohoto národa má život, který chce také žít v moudrosti života, mít život, zapojit se do života, ale také i zde platí vesmírný zákon zachování života. Je třeba ho vždy dodržet, mít na paměti a uznat se jako ten, kdo je člověk, co žije život zde, dnes, chce ho žít jako život a také mu tu bude umožněno se rozvinout dle schopností, daných mu vesmírným zákonem k životu zde v dnešní době. Proto se díváme, jak se i zde nastavuje honba za velkým množstvím, za velkými nároky a také i penězi, ale kvalita jde dolů, ušetřit na lidech, je cesta výplodů těch, co chtějí mít za chvíli velké majetky, velký stav peněz, vyhrát a také se nastavit na podvod na druhých lidech, že jim nalže cíle, za kterých se i zde postavil cíl nežijící trosky, bezdomovce, při nesplnění nepřiměřených požadavků, které jsou i zde to, co se i zde nastavuje do cíle života, který je již postaven již stále více na cestě mít jen pro sebe. Ostatní neexistují a nestaví to, co je již i to, co je manipulace s vědomím lidí, že lze také i z tohoto titulu nastavit zkázu národa jako takového, který se stal kolonií cizích, žije v područí a také nastavuje tuto cestu do cíle ji i zde ustanovit jako cestu otroka všem svým členům, kde se také i tento cíl žije a nastavuje těmi, co dostali vědomost k řízení národa, skupin, měst a také ekonomický postavený přehled o tom, co je i zde potřeba nastavit k životu. Tady se žije volba života, tady se také ustanovuje cíl a cesta k životu, co je životem a ne co je otrokářstvím nastavený cíl, kde se také nastavený cíl vynucuje technologiemi, které tento řídící nebere v úvahu a dále staví tu stejnou chybu k životu k ostatním lidem, nastavuje pravidla tak, jak je vidíme a jak si mnohdy ťukáme na čelo, jak může tento člověk vést národ do tohoto cíle, který je zde již i viditelný cíl života jako zkáza na ostatních lidech, do které vstupujeme jako ti, co musí postavit svoje životy do bídy, do nerovnováhy, do cest, je životem ustanovit do obrany před zahynutím různými způsoby, neboť ne každý žije ten stejný cíl života jako ten druhý. Radovat se životem, je také i cesta cítění, soucítění a také i modelu systému,  který žije také i pro lidi a lidi tak musí žít pro to, co je správný cíl žití, tedy ho podpořit a udržet to dobré ke všem lidem zde. To, co je mír, je to samé jako cesta života, kde je mír v životě to, co je systém, kde se žije moudrost ke všem členům, co zde žijí moudrost života, kde je život to nejkrásnější, co člověk může žít společnou cestou, uvědomit si stavbu života, podstatu života zde, také jeho hodnotu jako člen, co staví stále na vesmírných zákonech, ale neuznává je z hlediska ekonomického ani politického. Duch je cíl zde ustanovit cestu žití v cítění a soucítění se životem všech členů tohoto národa, kde se také i tento národ musí sám udržet při životě, umět se postavit nespravedlnosti a nedat se stahnout do systémů, kde se žije jinak, ale také i jinde. Tady jsou podmínky k životu takové, jaké máme respektovat, stavět cíl života do cíle života všem členům do života tak, aby se stali řádnými občany, sami chtěli žít v poctivosti, také vedení musí žít poctivě a nehrabat pro sebe tolik, kolik také ani nemůže spotřebovat. Také musí být ti, co staví a respektují život, tedy nestavět nepřiměřený cíl života, ale také i to, co je život jako řádný občan, co žije také i zde cíl života, co je život nastavený do pravidel také jako i ostatním lidem. V základě je stejný a také nesní více než ostatní, stačí mu jeden byt, rozdíl je v činnosti a odbornosti, kde také potřebuje více ke svým znalostem, ale život žije stejně jako ostatní občané, má rodinu, děti, věnuje se osobnímu životu a také i odpočívá. Toto je také i základ občana, který žije stavbu svého života, postaví rodinu, bydlí  celý život, stará se o rodinu, vychovává, zapojuje se do činnosti celku, celek ho jistí, také musí odpočívat a také dle vesmírného zákona zestárne, aby odešel do jiné úrovně bytí a po určeném čase se opět zrodil do podmínek sem, které sám nastavil a také ustanovil do cest života zde k ostatním lidem. Vesmírný zákon stále platí a také i zde je podrobný cíl života v jeho ustanoveném cíli to, co se i zde také musí postavit do povědomosti k životu, jinak je již i zde to, co je zkáza postavená do ekonomiky, která žije již jen miliardami, výkonem, honbou za velkým množstvím, podvodem na ostatních lidech, žitím velkého množství vyrobeného, prodej všeho, co lze prodat za i nekvalitní a užitek nedávající, ničící život a ne jen nastavené množství, ale uvědomění si života zde dnes. Tady také  platí vesmírný zákon, který je nastaven k těm, kdo nedodržují život dle tohoto zákona, zde nastavují sami sobě utrpení, také i ostatním, ale je to zbytečné se trápit,  když to jde lépe, v radosti ze života, v jeho porozumění a pochopení k cestě života k životu. Život nejsou jen velké peníze, život je výsledek myšlení na cesty života, k ostatním, k sobě, ale také i celku, co žije stav udržet sebe do života, co je mír, co je stále život a tento život žít dnes tady ke všem lidem. Při nesprávném rozhodnutí tohoto člověka a překročení hranice únosnosti k životu, nastaví se i zde cesta zákona vesmíru v podobě snížení úrovně života, odebrání technologií, nastavení se do katastrofy, ustanovené nesprávným rozhodnutím a tedy se zničit tak, jak také může být dovoleno a také mocnosti vesmíru zastaví zde i život všech k tomu, aby se opět obnovil za jiných podmínek, na nižší úrovni, člověk musí začít opět v podobě jeskyně a dopracovat se k vyššímu cíli v životě. Toto je sledováno a toto je také i karma, která se zde také bude ustanovovat tak, jak ji i zde dostali již další lidé do cest ji zde postavit do života odbornosti, kde se také i toto žije do cest duchovního uvědomění si stavby života z hlediska vesmírných pravidel. Platí se stejným cílením neustále zde, na této úrovni bytí a tady se žije také karma i jednotlivce, skupin, ale také i národa, co postavil již stavbu otroctví ke svým členům, kde se také i tento stav lidí ustanovuje do cest jen na sebe a jen pro sebe, za cenu zkázy celku. Zamyslet se nad životem je také i cesta života, cesta postavení se k duchu a citu k životu zde. Všichni jsou zodpovědni za život nejen svůj, ale také i zde platí zodpovědnost k životu ostatních, co tvoří sounáležitý celek národa, který zde také má udržet svoji podstavu a také řeč, území a hodnotu života, co je život společný k cíli života jako života.