Jdi na obsah Jdi na menu
 


Člověk je veden i vesmírem k dobru a též k míru zde.

Dnes je cesta života také to, co je již také postaveno do cest života, kde je toto také nastaveno do cíle ho zde také mít tak, jak se zde také zde toto ustanovuje do cest mírových jednání o lidstvu, planetě Zemi a také toto lidstvo žije v nemírovém rozhodnutí se tímto rozhodnutím nastavit do cíle, co je cíl nežijících trosek, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cesta, kterou žije stav lidí a ne již jen trosky, ustanovené cílenými útoky na zrůdnost, na cestu cíle se dnes postavit již za cíl života, co je již také tento stav lidstva, co žije jen technicky a ne citově, ale také toto je karmicky nastaveno dále k cestě, co je cestami se také nastavený cíl se tímto cílením ustanovit do cíle ho zde také žít jako cíl života, co je cesta také mostu ke svobodě k duchu a také i ke hmotě, co je dnes také to, co je již také postaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života zde, také i jinde a také i cíl tohoto cíle je zde také v míru, co dnes žijí již všichni v mostu, co je zde také ovládání se navzájem, kde je stav života již nastaven na cesty žít a také zde toto životní cílení mít jako cestu jen pro sebe, tedy je zde také toto lidstvo to, co je již také to, co je již také ustanoveno jít dále do cíle ho zde také zde jít myšlením jen na tolik, kolik se zde také nastavuje k cestě žít a také mít tento cíl co je cíl života tak, jak zde se také ustanovují ti, co ho zde také mostem ke svobodě žijí s těmi, co jsou zde také nastaveni do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu, která je zde také ustanovením se do tohoto cíle to, co je již také nastaveno do cest života zde pod delším cílením se tak, jak zde se také toto cestami se také ustanovení se do tohoto cíle ho zde také uvidět a uslyšet tolik, co je třeba jít do cíle ho zde také zde tímto cílením se zde také ustanovit jako cestu, kde je toto také cesta, kde je toto také ustanoveno jít dále jako cíl života, co je cestami cestování se zde do cest cílit k vesmírnému ději, který je zde také nastaven jít dále do tohoto cíle ho zde také vidět tak, jak ho zde se také ustanovení lidé dostaví  v tomto cíli ho dnes také nastavit do míru celku, kde je tento celek to, co je dnes postavený cíl zde vidět, co dokáže nevědomost o cestách života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života zde a i jinde pod vedením těch, kdož jsou dnes také nastavením se do tohoto cíle ho zde také zde žít tak, jak vesmír a také život zde postaví tento cíl života do cest života, kde je toto také postaveno do cest zákonů, kde je toto také ustanoveno jít dále a stav dále je stav dokonalosti a stav také uposlechnutí těchto vesmírných zákonů, které jsou zde již postaveny tak, aby se zde také tento stav lidí postavil do tohoto cíleného stavění míru, dobra a také stav tohoto cíle je stav vědy a techniky, co dostala obrátky k tomu, aby se zde také tento stav lidstva ustanovil dále jako celek, který zde také hromadným cílením ducha, duše a stavu také hmoty, vystaví dále to, co je život jako cíl života zde a ve spolupráci s ostatními celky v tomto vesmíru, se zde ustanoví cesta vlády ducha, co žije v každém člověku zde a tedy se dívá, jak se tento cíl života žije v tomto cíli ho zde také zde nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, co je cesta žít a vzdávat čest a slávu životu jako životu s boží pomocí, rozhodnutím a také cestami vidět, co to znamená jít cestou jen hmoty a také i zkázy sami na sobě.   

 

Tento cíl života je zde také uveden do cest ducha, kde je tento duch také to, co je již také nastaveno jít dále do cíle ho zde také žít jako cestu života, kde je toto také ustanoveno jít dále do cíle ho zde také žít tak, jak zde se také buduje tento cíl do cíle ho zde také mít jako cestu, kterou žije tento stav lidí do cíle ji zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jít dále do cesty ji zde také mít jako cestu, kterou žije stav lidí do cesty života, kde je tento cíl života také nastaven jít do cíle ho zde také mít jako cestu, kde je toto také ustanoveno jít tak, jak zde se také tento cíl žije a v cestě ji zde také ustanovit do tohoto cíle ji zde také vidět tak, jak zde se také tento cíl buduje do tohoto cíle ho zde také vidět tak, jak zde se také tento cíl žije a v radosti, že zde je také cesta života tak, jak ji zde se také ustanovený člen tohoto celku žije v míru, kde je tento mír také i ohrožen do tohoto cíle již zde se také nastavenými cestami těch, co žijí jen válkou a také zde tento stav stavěný do cest zbraní hromadného ničení ustanovuje dále do cíle, kterým žijí a staví do boje také i ostatní, neboť je v moci tohoto cíle se zde také utajit před ostatními zde, ale ne před těmi, co tento stav myšlení lidstva, tedy i jednotlivce, žijí v jeho sledování do tohoto cíle ho zde také dnes nastavit do cest života, kterým zde se také tento cíl žije a staví dále jako cesta života, co je zde také nastavena do tohoto cíle ji zde také mít jako cestu, kterou žijí i ostatní lidé a staví ji zde současně s těmi, kdo žije vedle nás a toto je také cesta života, co je již také ustanovena jít dále do tohoto cíle ji zde také žít jako cíl života, zde a také i jinde a toto lidstvo žije v naději na cestu míru, co je zde také ustanovením se do cíle ducha a také i duše, kde je toto také ustanoveno jít dále jako cíl života, co je cílením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jít dále a stavět tento cíl života tak, jak zde se také musíme jít dále ustanovit tak, jak mu zde se také ustanovením ustanovíme tolik cílení se k tomu, co je cíl zde se také ustanovit tak, jak zde se také ustanovuje tento cíl do cíle ho zde také mít jako cestu, kde je toto také cesta mru a stavění se do tohoto cíle ho zde také žít již dnes pod vedením mírových sil, které zde také působí a staví tento lidstvem ustanovený válečný stav do mírového jednání s těmi, kdož jsou zde také velice silní a staví cíl síly do moudrosti, kde je toto také ustanoveno jít dále jako cestu, kde je toto také cesta míru, kde je toto také ustanoveno jít dále jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jít do tohoto cíle ho zde také zde tímto cílením ustanovit tak, jak se zde také tento cíl žije a staví dále jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také myslet jako cestu, kterou žije tento stav lidí tak, jak ji zde se také ustanovuje tento cíl života tak, jak ji zde se také tento cíl života také žije a staví dále jako cestu, kterou žijeme a stavíme ji společnou cestou do tohoto cíle ji zde také žít s těmi, kdož zde také působí jako cestami se také ustanovení ti, co zde také řídí toto lidstvo a staví cíl zde se také tímto cílením postavit do cest života, co je život a ne co je válka a stav nedůstojného žití v ovládání se sami sebe, druhých a stav tohoto cíle je zde také to, co je již také cesta, kde je toto také cesta, kterou žije tento stav lidí do cest života, co je cestami cíleného stavění se do tohoto cíle ho zde také zde vzít do rukou života, který zde se také nastavuje do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, co je cestami se také tento, kdo jej zde také nastavuje do cest života, co je život a stav života zde řídí také ti, co jsou zde také od toho, aby ho zde také ustanovili do podoby míru mezi těmi, co jsou zde také  postaveni do cíle ho zde také vědomostmi o celku zde, tímto cílením se také ustanovit do podoby mírového národa, kde je tento mírový národ z vesmíru  tím, kdo zde také bude řídit tento stav lidí do postaveného cíle tak, jak zde se také tímto cílením ustanovují cesty míru, kde je tento mír také cesta, kterou jde tento cíl života tak, jak se zde také tento cíl žije v míru, dobru, staví se dále jako cesta, kterou se žitím ustanovuje tento cíl života do této podoby také tak, jak zde se také tento cíl života žije v nastaveném cíli ho zde také žít tak, jak zde se také ustanovuje tento člen tohoto cíle se zde stavět do celku, kde vládne mír, stav ustanovený celkem do podoby dostatku, přesto ve skromnosti, ale také k cíli zde postavit to, co je cesta žít a také mít život jako cestu života k člověku zde, jinde, ve vesmírném postaveném cíli ho zde také žít tak, jak zde se také tento cíl života ustanovuje do tohoto cíle ho zde také mít tímto cílením se do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak zde se také ustanovuje tento cíl také do cest života, co je zde také veden dále jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jít dále ve vědomostech, ale ne do cest zkázy na ostatních, co jsou také ti, co zde také žijí na nastaveném cíli zde v hierarchii těch, co znají méně, ale neumí tolik, co již také nastavení ti, co zde se také ustanovují do cest podnikatelů, kteří zde vidí dále a vedou lidi k tomu, co je také myšlením se také ustanovit dále jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jít do tohoto cíle se zde také nastavit jako cíl života, kde je toto také postaveno jít do skutečnosti karmického cíle, kterým zde se také tento stav lidí životním cílením postaví jako cíl života, kde je cíl život a také poctivý cíl života, kde je toto také postaveno jít dále jako cíl života, kde je toto také postaveno jít tak, jak se zde také tento cíl života také žije, nastavuje a staví do tohoto cíle ho zde se také ustanovit jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jít tak, jak zde se také tento cíl života žije v nastaveném cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také nastaven již do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života zde, jinde, také vesmírný postavený cíl zde jako cíl života, co je mírem, dobrem a také vědomostí o cíli života, kde je tento cíl života také cestami se nastavený cíl co je zde také toto cílené stavění se do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak zde se tento cíl žije v nastaveném cíli ho zde také dnes žít tak, jak zde se také tímto cílením ustanovují ti, co již zde se také nastavením žijí do cíle ho zde také dnes mít jako cestu, kterou žije tento cíl života tak, jak zde se také ustanovují tyto cesty také do cest žít a také mít tento cíl života tak, jak  mu zde se také nastavením se tento cíl života také vybudují ti, co již zde také žijí vesmírným programem, kde je toto také ustanoveno jít dále jako cíl života, kde je tento cíl života také nastavený cíl života, kde je toto také ustanoveno jít dále do cíle, kterým jde také většina lidí, co zde také žije pod hranicí již ustanoveného cíle, kterým zde také hamounství ustanovilo již trosky, které zde také nemají z čeho žít a jejich výsledek myšlení je stav, kterým jde také většina lidí a také zde se tento stav myšlení žije pod nastavenými cestami, kterými zde také tento cíl žití žije stav nouze a také bídy, kde je tento cíl života také toto cílené stavění se tak, jak zde se také tento stav lidstva ustanovil karmicky a stav záplav a také životního cíle se zde také nastavuje do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jít dále jako cíl života, kde je tento cíl života také ustanovenými cestami také nastaven jít dále jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jít do tohoto cíle ho zde také mít tak, jak se zde také tímto cíleným stavěním postaví další lidé do života tak, jak zde se také tento cíl života stavět bude do karmy, kterou tvoří všichni zde také žijící lidé, co jsou zde také ustanoveni jít dále do cíle se zde také ustanovit tak, jak zde se také tento cíl života žije v tomto cíli ho zde také mít tak, jak zde se také ustanovují tyto cesty jako cesty, kde je tento cíl života také cesta, kde je toto také ustanoveno jít dále jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jít tak, jak se zde také tento cíl žije v lidech, kde čekají také tito lidé do cíle se zde ustanovit dále jako cíl života, kde je toto také postaveno jít dále jako cíl života, kde je toto také postaveno jít do tohoto cíle ho zde se také ustanovenými cestami mít tak, jak se zde také tento cíl života žije v lidstvím se také postaveném cíli, co je již také ten, kdo jej zde také ustanovuje do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu, kterou zde se také tento cíl žije, staví dále stav tohoto stavu lidí, také se nastavuje do tohoto cíle ho zde se také ustanoveného cíle ho zde se také nastavenými cestami žít jako cíl života zde, také i jinde a také se zde tímto cílením ustanovují cesty života do cíle ho zde se také mít jako cestu, kterou žije tento cíl života také to, co je cíl zde se tímto cílením ustanovit dále jako cestu, kde je toto také ustanoveno jít dále jako cíl života, co je již také zde tím, kdo již zde se také ustanovuje do cíle ho zde také mít tak, jak zde se také tento cíl žije, staví a dále se dívá, jak zde se tento cíl žije v dívání se na tento cíl života, kterým zde se také tento cíl ustanovuje do tohoto cíle ho zde se také nastavit jako cestu, kde je toto také ustanoveno jít dále jako cíl života, kde je toto tak ustanoveno jít do cíle ho zde se také nastavit tak, jak zde se také ustanovuje cesta života, k vesmírnému nastavení se tak, jak zde se také toto vesmírné nastavení žije v mnoha lidech, kteří jsou zde také životem nastavení jít dále a stavět toto do cíle ho zde také zde žít tak, jak zde se také tento cíl života žije do tohoto cíle ho zde také mít tak, jak ho zde se také ustanovený cíl života také žije v cestě žít a také ho zde životními cestami nastavit do tohoto cíle ho zde také vesmírnými cestami žít tak, jak zde se také ukazuje cesta vesmírem daná do míru, ale ne do způsobu života tak, jak ji zde také tento stav lidstva staví do žádostí jen pro sebe, jen vydělat a jen mít tak, aby se zde tento stav lidí také ustanovil do cíle ho zde nenastavit tak, jak zde se také tento cíl ustanovuje a žádá od těch, co dostali vědomosti, sílu tvořit cíl života tak, aby se zde také tento cíl žil jako cíl života, kde je tento cíl života také již to, co je již také nastaveno jako cesta žít a také mít tento cíl života také pod duchovním vedením ducha, duše a stavu i hmoty, v současném cíli ho zde také tímto cílením ustanovit tak, aby se zde také tento cíl žil jako cesta, kterou žije tento cíl života tak, jak se zde také tímto cílením ustanovuje tento cíl života tak, jak zde se také tímto cílením se zde tento cíl životního cílení nastavuje do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak zde také určuje vesmírné nastavení do dobra, míru, stavu také postaveného cíle ho zde se také ustanoveného cíle ho zde se také ustanovit jako cestu, kterou žijí i ostatní lidé do cíle ho zde také zde mít jako cíl života, co je život sám a jeho projev je stále ten, kdo jej zde také řídí sám do cest života jako jednotlivce, ale ne do cest života také v celku, který je zde také celek, co má a musí jít cestou života a ne cestou podvodu na druhých a jejich ovládáním a také manipulací se tento stav lidí dostavuje ke zkáze, co je stavěna tak, jak zde je také viditelným působením se vzájemností to, co je stav také nastaveného cíle již vidět tuto planetu Zemi do cest jen vystaveného cíle ji zde drancovat a neumět hospodařit s tím, co je zdroj planety tak, jak zde se také uviditelnými cestami vybuduje stav odezvy na tento cíl života tak, jak ho uvidí všichni, kdo zde se také ustanoví do cíle zde vidět a také i slyšet to, co je rada k životu zde, neboť zde je také cesta, kterou žije tento stav lidí do tohoto cíle ho zde se také ustanovit tak, jak zde se také toto lidstvo postaví do cest významu, kde je tento význam také k ustanovení se tak, jak zde se také bude žádat k cestě života tolik, co je mír a znova jednání se všemi státy tak, jak zde se také již nastavení prezidenti nastavují k cíli se zde také viditelným způsobem ustanovit také do cest života, co je dnes již také ustanovením se ten, kdo je již také ten, kdo již zde se také ustanovuje do cíle ho zde se také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jít dále do cíle ho zde se také životem nastavit tak, jak zde se také cestuje v cestě života tak, jak se zde také tímto cestováním ustanovují cesty míru a stav her je zde také motivací se zde postavit tak, jak zde se také tento cíl života žije v cestě, kde je toto tak ustanoveno jít dále jako cíl života, a ne jako již cesta zbraní a manipulace s myšlením těch, co zde také nastavením ustanovují cestu žití tak, jak zde se také tento cíl života žije, staví dále a stav tohoto stavu lidí se zde také nastavuje do tohoto cíle ho zde se také mít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde se také nastavenými cestami jít také dostavovat do vesmírného pojetí se tak, aby se zde také tento cíl života stavěl dále jako cesta, kterou žije stav lidí do tohoto cíle ho zde se také ustanovit dále jako cíl života, co je již také tento cíl zde se také ustanovený do tohoto cíle ho zde se také mít jako cestu, kterou žijeme dále již mnoho let a také se zde ustanovujeme do cíle ho zde se také mít jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cesta žít a také ji zde ustanovit do tohoto cíle ho zde také životními cestami žít do tohoto cíle tak, jak se zde také tento cíl života bude také žít do cest života, co je veden vesmírem a také dobrem k cestě, kterou žijeme všichni a také ji chceme, ale také se ovládáme a manipulujeme s vědomím celku tak, jak se zde také tento celek bude ustanovovat tak, jak bude také veden vesmírem k tomu, aby se zde také tento cíl života žil do tohoto cíle ho zde se také žít tak, jak zde se také budují cesty míru a stavěného cíle do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak se zde také tímto cílením ustanovují cesty míru tak, jak zde se také tento cíl života také žije, nastavuje a postavuje do tohoto cíle ho zde se také mít jako cestu, kterou zde se také život žije a staví dále jako cíl života k cestě mít zde život a také ho ustanovit do cest života, kdy se zde také tímto ustanoveném tento stav lidstva postaví do cest života, co je cestami se také tento cílený stavěný cíl života také to, co je cesta řídit tento cíl života do cest modelu duchovní cesty, která je zde také ukazována, žitá mnohými a stav lidí se zde zatím nevyjádřil k cíl ducha, co zde také nastavuje cestu trochu jinou, ne finanční a také ne ekonomicky postavenou na manipulaci s ostatními. Toto je stavěný cíl se poctivou prací dostavět k cíli zde se také nastavit do tohoto cíle se zde také mostem ke svobodě ustanovit jít do cest života, co je život sám a tak pod vedením božích zákonů, které zde také platí a staví se zde k tomu, aby je zde tento stav lidstva i zde, nastavili do cíle je zde ustanovit tak, jak zde se také  ustanovují tyto cesty k cestě míru, dobra, dostatku, skromnosti a také odpočinku k tomu, aby se zde také tento stav lidí ustanovil do pomoci těm, kdož jsou postaveni jít dále jako cíl zde dnes již trosky, ustanovené jedovatými látkami chemtrailsového postřiku, genetickými metodami se zde dopracovat k cíli zde postavit otroka a otrokáře, ale tento stav lidí postavuje také cestu duchovního modelu, kde je stav víry a také poctivý přístup k cestě Stvořitelových zákonů to, co je jejich vždy dodržením se a také nastavenými  cestami se zde také tento stav lidí životem ustanovuje do cíle ho zde se také nastavit tak, jak se zde také tento cíl života žije do cest života, co je život sám a také se tento cíl života také žije v cestě žít a také ho zde ustanovit i ostatním v poctivém jednání a myšlení na další budoucí cíl a cestu žití tak, jak stanovují vesmírné zákony a také víra v toho, kdo je zde také ten, kdo již zde se také dívá, jak tento stav lidstva umí dodržet život tak, jak byl ustanoven pro tento stav lidstva tak, aby se zde také tento člen této Kosmické konfederace planet, začal stavět v míru k ostatním národům, k sobě a také k vesmírnému stavění se také cest, které jsou zde také cestami míru a stavěnými cestami se také navzájem vidět, slyšet a také se dívat, jak zde se tento cíl žije v naději na velký zlom, kde je toto také cesta ke zkáze, ale také nedodržením pravidel se zde také tento cíl života tak nastavuje k cíli se zde také tento cílený stav lidí životními cestami ustanovuje k cíli zkázy na sobě, ale také nedodržením stavěného cíle života jako života se zde také tvoří stav vize k cestě dostavět válku slov, činů, postaveného cíle ho zde také žít jako cíl života tak, jak se zde také již žije, manipulací a stavěním cíle ho zde stavět do cíle života, co je cestami života také nastaven jít tak, jak se zde také viditelným cílením ustanovit tak, aby se zde také tento tav lidí ustanovil tak, aby se zde také tento cíl žil do cest života, co je cesta žít a také zde mít tento cíl života tak, jak mu zde také ustanovíme cíl života, jinak dojde k ustanovenému ději, co ustanovuje také rozhodnutí těch, kdož zde žijí jen sami sebou a nastavují cesty ostatním k cíli ho zde také zde tímto žitím ustanovený cíl život mít tak, jak je znám jako akce jen na několik dní, cenově zvýšit stav zájmu a ne nastavit zdroje do cest potřeb celku, nastavit cestu kvality a také dostatku tehdy, když je to nastaveno jít do cest míru a také podmínek, kterými zde také tento člověk žije a také buduje cesty života zde, také i jinde a také zde je potřebný mír k tomu, kdo jej také zde tímto duchovním přístupem musí dodržet vždy, jinak dojde ke katastrofě a tento stav lidstva zahyne postavenými cestami se zde viditelnými již na předpovědi v tomto cíli již zde se také ustanoveném tak, jak zde se také vidí do cest života tolik, co je varování před atomovými hlavicemi do zbraní hromadného ničení těch, kdož zde také žijí v míru a nenapadají ostatní k cestě je zotročit jako ty, co již zde se také jistí stavěním odporu nebo i souhlasu pod frekvencemi, co jsou zde také jistotami ustanoveními se do cest života tak, jak ho zde se také postavujeme do cest žití, co je život sám v cestě života, kde je tento cíl žití také to, co je zde také nutností jít dále do cíle žít v míru, jinak dojde ke zkáze a toto lidstvo bude ustanoveno jít do cest jeskyně a také přijde o vše, co dnes získal vědomostmi, které jsou zde také nastavením se to, co je život v modelu vedení se k tomu, co je samostatný cíl zde žít a také mít podporu celku, jednotlivců, také cílit k cestě života a ne k cestě otroka a také i otrokáře, co zde postavil již cíl sebe a také toho, co je cesta zkázy na druhých tak, aby nemohli jít dále museli se postavit do nejhoršího stavění se tak, aby se zde tento stav lidí ustanovil jít do cíle života tak, aby zde se také tento cíl života žil do cíle žít a mít vzájemnou úctu k tomu, co je cesta národa, národů, zde také i jinde v tomto vesmíru, plném inteligentního života, co již zde také postavil cestu výuky duchovního cíle zde a také i jinde tak, aby se zde každý mohl zapojit do vesmírného dění, soustavně se připravovat do tohoto cíle se zde také životem nastavit do cíle ho zde také mít tak, jak zde se také tímto cílením zde se také tímto cílením se zde tento stav lidí ustanovuje k cestě žít a také zde mít cestu života tak, jak ji bude ustanovenou vidět z hlediska ducha, duše, i hmoty zde a také i ve vesmíru, plném inteligentního života, co již zde také ustanovuje cestu míru a života k celku lidstva, co je zde také ustanoveno jít do cesty se zde také naučit žít v míru, kde je stav míru to, co je již také ustanovený cíl života jako cíl života zde pod vedením vesmíru, který je zde také ustanovením se také to, co je cesta vidět tuto cestu tak, jak ji zde se také tento cíl žije v cestách tohoto cíle jako cestu žít a také i zde ustanovit dále tak, jak se zde také vyvine cesta mysli do cest života, co je duch, duše a též i mysl, kde je toto tak ustanoveno a jít dále se také to, co je cíl tohoto cíle, duch a hmota jde současně s vírou v život zde, jinde a také mír je zde podmínka, kterou žije stav mírově nastavených učitelů, kteří zde se také ustanovují jít cestou mysli, kde je tento cíl života také to, co je již také  ustanovením se do tohoto cíle ho zde se také ustanovit tak, jak zde se také ustanovuje tento cíl života tak, jak ho zde se také nastavení lidé nastaví sobě, také moudrostí a také ke Stvořiteli Otci a též ke Stvořiteli Všeho, co jest, co je zde také viděn stavěním se k tomu, co je sledování planety Země celým Stvořením, jak zde také tento stav lidstva tvoří život, jak ho ničí a také se sám potápí a bude se ustanoven i potopit, když neuzná vesmírný zákon o zachování života na této planetě, ve vesmíru a také ve Stvoření, které zde také tvoří cíl života tak, aby se zde také tento cíl života žil všemi lidmi na této planetě tak, aby zde se také tento stav života žil také do úcty k životu zde i jinde, také ve vesmíru, který žije a pulzuje životem mnohem dokonalejším, než je zde ustanoveno jít dále do podmínek, které jsou zde také ustanoveny, dávány a nastaveny jít do cest života tak, aby zde zůstal život zachován jako život v dostatku, dokonalosti člověka zde, také i delším životem, který již žijí mnozí a nevidí příčinu svého delšího života tak, jak by mohli a měli. Toto je cesta ducha, toto je také cesta duše, tedy citu a také i soucitu, kde je toto nutností žít dnes a cítit stav života zde, také i jinde, který je zde ustanoven řídit lidstvo do cest života a ne do cest zkázy. Život je také rozhodnutím samotného člověka, co jej staví a dělá to, co je jeho mysl, kterou žije v nastaveném cíli ho zde také mít tak, jak zde se také tento cíl žije a nastaví do cest života tak, jak ho zde také tento cíl života nastaví tento cíl života tak, jak mu zde se také tento cíl života bude ustanovovat tak, aby zde také trval mír a stav života dle vesmírných zákonů, co zde také platí a budují stav míru zde, jinde a stav života také zde i jinde. Děj půjde dále a tento stav lidí se také ustanoví dále do cest života, kde je toto také cíl života, co již zde se také ustanovuje k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také cesta ducha a duše, tedy stav lásky a dobra, který je zde také ustanoven jít do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak zde se také žije v tomto cíli ho zde také mít tak, jak zde se také tímto dobrem ustanovují ti, co zde také již žijí telepatickou komunikací k těm, kdož jsou zde životními cestami ti, co učí život zde a také i jinde jako cíl života, co je zde také výukou k tomu, kdo jej zde také přijal, staví a dává dále k dispozici ho zde také zde žít jako cíl života tak, aby se zde také rozvinul do cest mírového jednání se všemi těmi, co jsou zde také ustanoveni jít dále k tomu, aby se zde také tento život nezastavil zbraněmi hromadného ničení a také rozhodnutím se zničit  atomem a také frekvencemi na cestě zničit ducha, duši a manipulovat s vědomím lidstva tak, jak zde se také nastavuje cesta světelných cest, co však znamenají cestu moci a také síly, kde je stav života ohrožen těmito vědomostmi a také mocí a silou, co zde je stavem také druhé strany, která zde také buduje a nastavuje cíl života do zkázy na lidech, na jejich majetku a také na cíli zde postavit cestu paprsků smrti, kde je toto také řízením se do cíle zde tento cíl žít jako pokus na cestě života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde se také nastavit dále jako cíl života, co je cesta žít a také mít tento cíl života také rádi jako mír a stav dobra a ne se zničit paprsky smrti, co zde také nastavují rozklad hmoty a také ducha v této hmotě obsaženém. Proto toto varování lidem zde, kde je toto varování také nastavením se ke hmotě a také k duchu člověka, co se také musí rozhodnout jít cestou úcty k životu zde a i jinde ve vesmíru, co se ozývá ze všech stran a toto ozývání je stav, kde je toto rozhodnutí se také to, co je nastaveno na souhlas se viditelnými stavěnými cestami také ustanovit do cíle života zde, jinak dojde k naplnění stavu také vesmírného zákona o rozhodnutí se životem ustanovit jako stav těch, co ho odmítají a nechtějí jít cestami vesmírných zákonů, co jsou určeny bohem a tento je stav moci a také síly, co je zde tvoříce se tak, aby život zůstal a žili zde také jen stavění dobří lidé s úctou k životu samotnému i k jeho podstatě, co je cesta ducha, duše a stav míru je podmínkou k cestě žít a také zde nastavit tento cíl života do cest života tak, jak se zde také tento cíl života bude stavět dále k cíli ho zde také dnes nastavit tak, jak zde se také tento cíl života také bude žít tak, jak zde se tento cíl života žije v cestě ho zde také mít jako cestu, kde je toto také ustanoveno jít dále do cíle ho zde se nastavit do ducha, duše, hmoty i mysli k míru zde navždy proto, aby zde také žil vesmírný zákon zachování života v míru a postaven cíl života tak, jak jej zde se také ustanovení mistři a mistryně ustanoví dále jako cestu božích cest, co jsou zde také ustanovením se tohoto cíle ho zde také žít tak, jak zde se také tento cíl žije již i dnes někde, ale také se zde nastavuje cesta podvodu na lidech, ale toto je také cesta jednání v míru zde se všemi lidmi, co uvidí cestu míru zde i jinde tak, jak je zde také ustanovením se do tohoto cíle ho zde se také žít jako cíl života, co je již také život sám a stav života je zde také podmínka ho udržet a mít již dnes tak, jak se zde také tento cíl žije a staví dále jako cesta, kterou žijeme a stavíme do tohoto cíle ho zde se také nastavit jako cestu, kterou žije tento stav lidstva do tohoto cíle ho zde se také ustanovit tak, jak se zde také tento stav lidstva ustanoví k cestě ducha, duše, mysli, rozumu, cesty také ustanoveného cíleného stavu života v tomto cíli ho zde také postavit společnou cestou tak, jak zde se také budeme muset naučit žít tak, jak bude určeno, ustanoveno bohem a nastaveno jeho stavěnými cestami také těmi učiteli, co dodržují vždy vesmírný zákon života k tomu, aby zde se také ustanovil jít cestou života, kde je toto také ustanoveno jít dále jako cíl života, co je cestami života tak, aby zde žili lidé s nastavenými cestami božího života s ním a s tím, co je zde také cesta života, kde je toto také ustanoveno jít dále jako cíl života, co je životem zde a také nastaven tím, kdo jej zde také cestami staví dále jako cíl života tak, aby se z něj stavěl další cíl života tak, jak zde se také ustanovuje tento cíl dle vesmírných zákonů, co zde jsou také cestami míru a jen dobra a také i úcty k životu  zde i jinde v vesmíru.       

 

 

 

3.9.2017