Jdi na obsah Jdi na menu
 


Člověk a jeho život

Člověk se zde také nastavuje a také ustanovuje k životu, ale tento člověk je také ten, kdo již ustanovil cestu k neživotu, tedy ji také společnou cestou ustanovme tak, aby zdejší člověk žil a také mohl žít jako  Č l o v ě k .

 

 

Toto lidstvo je to, co je již také tím, kdo je již také postaveno k životnímu

 rozhodnutí, to je se rozhodnout sami a dobrovolně, zda chce zde také být nebo se postavit do zkázy, na kterou je již také mnoho tímto ustanovených proroků také nastaveno na informovanost k tomu, aby zdejší člověk postavil a také ustanovil cestu k životu, tedy ne jako ten, kdo již postavil zkázu nevědomostí, ale také zdejší člověk žije a také staví v podzemí to, co je cesta také zkázy, co je zde také nastavena k cestě upozornění na tuto zkázu, neboť zdejší člověk také staví a také ustanovuje cestu neživotního cíle, zde zotročit lidstvo k cestě, co je cestou nastavenou k tomu, aby ji také získal tak, jak zdejší člověk stoprocentně zažívá a neví určitě, ale tuší, že tato cesta vede ke zkáze tohoto lidstva, této planety a také tedy k záchraně, která je již zde a také zdejší člověk o ní ví, je také utajována, je také nastavena k obraně a také tento člověk ji nastavil do svého srdce, také do odmítnutí a také do obav, neboť tento člověk žije a také se ustanovil a také žije v představách, že tento člověk žije a nastavuje cestu tak, jak ji také ustanovil k tomu, co je již tímto lidstvem také postaveno tak, aby zdejší člověk trpěl a měl nastavený život takový, jak ho také přijme, tedy v utrpení, také v radosti, ale také v obavách o život, neboť tento člověk žije představou, že je ho mnoho a také si tento stav zavinil sám. Tento člověk žije a také se zdejšímu člověku žije také tak, jak ho tomuto postavily skutečnosti, kdy již zdejší člověk žije v obavách o budoucnost, neboť tento člověk žije a žije a také se nedívá na to, jak žije, jak se tímto životem nastavují i druzí, ale také zdejší člověk žijícím způsobem postavil zkázu na sobě samém. Toto je důkazním materiálem, neboť toto lidstvo je již také to, co je již viditelným způsobem zasaženo geneticky, také chemie zde odehrála roli a tento člověk trpí a neví proč. Tento člověk je také ten, kdo již ví, proč se toto děje, zdejší stav těchto lidí také postavil k tomuto životu postavený a nastavený a také ustanovený přístup, kdy již tento člověk žije a také staví na základě svého rozhodnutí, zde také mít jak to dobré, tak to špatné. Nevědomostí žije a také ustanovuje cestu k tomu, kdo je již také nastaven k cíli, zde se tímto ustanovením také postavit k cíli neživota, života a také zániku. Proto zdejší člověk postaví společnou cestou to, co je již také místní obava a také to, co je již také tímto ustanoveným přístupem také i katastrofa, neboť tento člověk žije a také žil jako ten, kdo již i dříve postavil cestu života na mnohem vyšším nastaveném duchovním a také technickém životě, ale tento člověk také postavil cestu zkázy na sobě, neboť jeho myšlenky jsou také ty, co zde také ustanovují již cestu výzvy k životu důstojnému, tedy na základě postavení se k tomu, kdo je již také ten, kdo již také ustanovil cestu k záchraně proto, že tento stavěný člověk žije jako již otrok svojí nátury, tedy se zdejší člověk nastavil k cestě a také k činu zotročovat druhé, postavit to, co je již také tímto rozhodnutím to, co je mimozemská technologie, kterou zde také postavili již také mnozí do stavěného stavu tohoto stavu lidstva tak, aby ji také tímto nastavením se také užívali, ale také se tento člověk nastavuje a také otvírá tomu, co je již také vědecky vzato to, že zdejší mimozemský život je zde a také již tímto vztahem se tento člověk nastavuje k cestě ke spolupráci na stavu ale dobra, ne na stavu zla, které již přijali i ti, co jsou zase těmi, co zde dříve vládli a také postavili řevnivost k těm, kdož zde také svým vlastním rozhodnutím postavili tohoto člověka do úžasu z technologií, kterými zde najednou mohl tento člověk stavět a také zdejší lid se tímto ustanovením ale také ustanovil jako ten, kdo je již také ten, kdo již vstoupil do dimenzionálního rozsahu tak, že postavil také ale dohodu o tom, že tento zlý a také nastavený dimenzionálně postavený bytostní stav těch, kdož zde také staví na cestě zotročování, aniž si tohoto je tento člověk vědom, se postavil k tomu, mu slíbili cestu ovládání celého stavu lidstva této planety stavěním technických zařízení, které zde tento člověk staví, také již i postavil, také již i ovládá lidstvo na stavu myšlenkového, a také se zde tento člověk postavil k úžasu, co je moudrostním rozhodnutím, zde také žít svobodně, ale ne v otroctví, také se tento člověk neustanovil jako ten, kdo cítí s druhými, tedy se nastavil k boji za sebe, za to, aby zde také ovládal druhé a také se zde tímto ovládáním ustanovil ke zkáze. Ten, kdo již také postavil cestu, ale cesta již zde také byla postavena na základě postavené pomoci, na kterou již touto skutečností také dal na vědomost, předvedl také techniku a také nabídl pomoc v tehdejším stavu tohoto stavu lidstva, tedy v nastaveném a také postaveném atomovém věku těch, kdož zde také ustanovili cestu moderního pokroku, také vyzkoušeli atom a také ho nastavujícím způsobem rozšířili do ostatních lidských společenství tak, aby z něj také čerpali, tak ho postavily a také ho tímto ustanovením nastavily k životu zde, na této planetě. Tento člověk je tedy ten, kdo již také žije a také se zde tímto postavením nastavuje k cestě člověka, co je již také tímto nastavením se také ten, kdo je člověk , kterému nejde o život, ale o ovládání druhých, tedy již zde tento člověk žije představou o stavěném cestovním nástroji, který zde také zajistí cestu života jen tomu, kdo ji nastavuje k cíle atomu, k síle také chemie a také zdejší člověk nastavuje to, co je již také tímto nastaveným činem to, co je zkáza tohoto lidstva technologiemi, kterými zde také toto lidstvo trpí a neví proč trpí. Toto lidstvo je tedy nastaveno k lásce mezi sebou, tedy když tuto lásku nebude umět nastavit, zahyne sobectvím, také nelidským nastavením k tomu, aby již tento člověk postavil cestu tak, jak zde také tímto nastavením žije také ostatní člověk, tedy v nevědomosti z technologií, kterými zde také vládnou ti, co jsou již také ti, co zde také chtějí rozhodnout to, co je zotročení sami sebe, neboť také síla, ke které přišli, je to, co je také třeba umět zvládnout, ale ne na stavu postavení lidstva do zániku, neboť tento stav lidí se také ustanovil jako ten, kdo nemocemi nastavuje a také se ustanovuje k tomu, co je již také tímto nastavením se také to, co je již také nastavením se to, co je tímto ustanoveno k poučení, tedy zdejší člověk postaví zkázu katastrofou, na kterou je již také upozorněn, silou na kterou postavil život je to, co je již také tímto člověkem ustanoveno k moci a také k tomu, aby zdejší cesta byla ustanovena k tomu, co je již také cesta života a ne cesta smrti z tohoto nastaveného pulsu také ustanoveného k tomu, aby zdejší člověk žil jako zrůda, kterou sám vytvořil z nevědomosti a také k tomu, aby zdejší lid také viděl to, co je již také postaveno k životu na dalším stavu tohoto stavu těch, kdož zde také ustanovují to, co je již také tímto nastavením se také to, co je již také ustanoveno k životu tak, jak zde také bude tento člověk žít v budoucnosti, tedy jako zrůda, která neumí nastavit techniku a technika ho ovládne tak, že zanikne stavěním tak složitých technických zařízení, které zde také ustanovuje život tak, jak již také tento člověk nechápe, ale také nastavuje cestu k tomu, aby zdejší člověk ustanovil také cestu spolupráce na tom, kdo je již také ten, kdo je již tímto nastavením se ten, kdo žije a také nastavuje sobě utrpení, kterým zde také již tento člověk podporuje také to, co je stanovil a zvolil. Chtěl moc a vládu nad stavem lidstva a sám spadl do nemoudrého rozhodnutí, zde také nechat vstoupit zlo, které ho předčí v jeho nastaveném technickém ustanovení se také být tím, kdo je již také ten, kdo již postavil zlo do hrůz a také sám bude udeřen tímto zlem a také ho ustanovil jako to, co zde také již žije v lidech, staví na moci a síle také vědomostí a tento člověk již také žije v cestě nastavené životním rozhodnutím zde také nastavit novou lidskou společnost těch, kdož zde ovládne a také ustanoví nový řád, tedy ten co je již také ustanoven v Bibli a tato Bible je tedy nadčasově ustanovený význam, co je již také postaven k cestě studování tohoto významu tak, jak by se tento člověk neodvážil nastavit, celá planeta se také nastavuje a také již i seznamuje s významem, také se zde tímto ustanovením budují cesty k jejímu šíření a také zdejší člověk má také již i hrůzu, také i úctu k tomu, kdo je již také tímto nastaveným přístupem ten, kdo je již také nastaven k cestě života tak, jak ji také bude určovat jednotlivec, co uvěří nebo také odmítne to, co je časově také ustanoveno k životu tak, aby již tento člověk žil a také se postavil k životu tak, jak již také tento člověk žije a také se nevědomostí zapletl do životního nastavení se také v jiných dimenzích, tedy zdejší člověk žije a také se ustanovil jako ten, kdo je již také tímto ustanovením se také ten, kdo je již postaven k rozhodnutí, zde žít nebo zde také zaniknout. S tímto rozhodnutím se také musí tento člověk ustanovit tak, jak již tento člověk žije, tedy s tímto zánikem také souvisí cesta k životu, ale tato cesta je ve skromnosti, bez nepřiměřených požadavků, také nastavením se tohoto stavu se tento člověk musí dopracovat sám a také s pomocí znalostí k míru a také k pomoci si navzájem, tedy žít v radosti a ne v ovládání druhých a také sám sebe. Toto je tedy koncept nastaveného životního cíle zde také mít život a takého prožívat jako člověk moudrý a ne jako člověk otrokář nebo tak jen otrok, zdroj a také ten, kdo je již také ten, kdo se nastavuje k sebezničení technologiemi, kterými zde také vládne na stavu také ustanoveného a stanoveného postaveného cíle, zde ustanovit techniku a také sílu této techniky k tomu, aby zdejší lid postavil cesty života v míru a také dobru, ale také k tomu, aby zdejší člověk žil a také nastavujícím způsobem postavil cestu také k tomu, aby ji tímto ustanoveným způsobem ustanovil také k tomu, aby zdejší člověk žil jako člověk, tedy ji také nastavujícím způsobem ustanovil k cestě života a ne k cestě smrti z tohoto ovládaného způsobu života, na kterém je již také tento člověk závislý, tak aby sám měl a sám také ustanovil cestu, ale ten, kdo mu v tomto cestě nastavěné také na jednoduchost pomáhá. neměl, tedy jsme lidi a tito lidé zde také postavili svůj život, svůj stav vědomostí a také s těmito vědomostmi také žijí, staví a také již i postavili na cti a také poctivost životního cíle to, co je život v míru, také v citu a také se zdejší člověk nastavuje k tomu, kdo je již tak ten, kdo je také veden dobrem, které ho nastavuje k cíli zde také mít to, co je již také tímto ustanovením se také to, co je již tak ustanoveno k cestě míru a také k cestě nastavené do stavu také technického ustanovení se tímto ustanovením se také mít tak, aby zdejší člověk žil a také se ustanovil k tomu, aby zdejší člověk nastavujícím způsobem ustanovil cestu také životního cíle, zde tímto cílem ustanovit cestu života, co je již také tímto životním rozhodnutím se zde také nastavit k cestě životního nastavení se tak, aby zdejší člověk postavil a také se ustanovil k cíli, ze také mít život a tento život je již také ustanoven k cíli zde také tímto ustanoveným životním rozhodnutím se postavit k tomu, kdo je již také tímto nastavením se také ten, kdo je již také tímto nastavením se také ten, kdo je již také ustanoven k cíli zde také ustanovit cestu života a ne cestu ovládaného otroka a otrokáře k druhým, k sobě a také k ostatnímu lidstvu, co je již také to, co je stavěno k tomu, aby se zotročilo samo, tedy technologiemi, myšlením a také tím, kdo již také postavil cestu technologie, která může změnit myšlení tohoto lidstva tak, jak si tento člen tohoto lidského stavu určí sám, tedy zdejší člověk nemá šanci toto ustanovit tak, jako dříve, že sám chtěl a také sám ustanovil. Dnešní technická nastavená a také již vytvořená cesta je to, co je již také kontrola mysli, tedy technickými dokonalejšími generátory elektromagnetického záření a tedy vln, kterými ovlivňují také koncepci tohoto člověka také na pokusech, kterými zde také nastavujícím způsobem ustanovili cestu k nastavení zotročeného člověka, kterému je nastavená mysl to, co je také život, který jde tímto ustanoveným a také nastavením se také zničit, také ovládnout emocí a také ho ustanovit tak, jak zdejší člověk nechápe tak, jak zde také již žije a neví o tom. Systém technicky nastavených, kteří zde také ustanovili cestu zkázy, jsou ti, co již nastavují a také již i postavili to, co je anténní systém na Aljašce a také na jiných místech, kdy již také tento člověk žije také tak, že ten, kdo toto staví, je také utajuje, neboť tento stav lidstva také postavil satelity, které zde také snímkují a také vidí to, co je ustanoveno k životu také na stavěném pozemském stavu tohoto stavu těch, kdož zde také tímto nastaveným a ustanoveným přístupem znají cestu druhých, ale také tato cesta je to, co je cesta k ovládnutí stavu těch, kdož zde také sledují život v rychlosti, také ve špinavém a také zlém přístupu těch, kdož zde také ovládáním stavu tohoto stavu lidstva sami chtějí žít a také zotročit lidstvo k činům, které zde představují zlo a také ovládání stavu emocí, stavu života a také lidských funkcí těla. Toto lze všem nastavit, také ustanovit to, co je v Bibli nastaveno k tomu, aby toto tento člověk chápal více a také se zde již toto postavilo k činu, zatím jen na krátkých cestách, kterými již zde také toto lidstvo spěje k konci tak, že již tento člověk postavil to, co je již také to, co je již také tímto lidstvem nastaveno v předpovědi také Mayů, že tento život postaví konec. Tento konec se staví na rok 2012, již proběhl a podle některých s nic nestalo. Ono se stalo, stalo se hodně a také tento člověk se nenápadně ocitá v osidlech stavu tohoto zla, které mu nenápadným způsobem ustanovuje cestu otroka, také geneticky namodifikovaného člověka, kterého zatím pokusy nastavuje k alergiím, ale také se zdejší člověk ustanovil k tomu, kdo je již také nemocný vzácnými genetickými chorobami, se kterými si tento člověk neví rady. Přicházejí další stavěné nemoci, kterými tento člověk trpí a tento člověk se také nastavuje k cestě, že zdejší lid tomuto nastavení také podlehne, neboť postavená cesta je zotročit a také ustanovit genetického otroka stavěného jen k otročení za vzduch, šaty a také to, co je zotročeným přístupem se ustanovit tak, jak zdejší členové tohoto stavu lidí také ustanovili  k tomu, že otročí sami sobě, neboť zdejší člověk žije a také se postavil k tomu, co je již také toto lidstvo k tomu, aby zdejší tento člověk zastavěl svůj život tak, jak ho také bude žít společnou cestou, kterou také vytvoří a také ji sám nastavuje k těm, kdož zde také postavují a staví dále na životním cíli, zde také mít život, ale tento život se podstatně liší, tedy ho také mějme rádi a také ho braňme před zlem a před nastavením se do otroctví silám, které zde také vznikly nastavením těchto rozhodnutí se zde také postavit k tomu, co je dimenzionální otevření se tak, aby zdejší člověk ustanovil cestu k tomu, co je již také tomuto člověku dáváno k cestě tak, aby zdejší člověk žil a také zažil to, co je již také tímto nastavením se také to, co je již také tímto nastavením se také to, co je člověk moudrý a také již takový, co je člověkem druhému člověku, neovládá ho, ale radí mu, také ho vzal na vědomí, že je tady a také zde se staví na mnoha modalitních nastaveních a také se tímto modalitním ustanovením staví na cestě tohoto stavu také nastaveného k tomu, aby zdejší člověk žil jako člověk, pomohl k životu a také uměl žít s člověkem v citu, tedy k tomuto citu se také tento člověk nastavuje k tomu, že žije a také se staví do moudrosti životního cíle zde také mít život a ne cit k mamonu nebo na stavu nastaveného sobectví, které zde také nastavuje k tomu, kdo je již také ten, kdo již postavil a také nastavujícím způsobem ustanovil cestu života, co je také tímto nastavením se také to, co je již také tímto ustanovením se to, co je již tímto nastavením se to, co je zde také ustanoveno k tomu, aby zdejší člověk postavil a také ustanovil cestu také člověka, co je již také jiným člověkem, tedy v moudrosti a také ve vzdělanosti k duchovnímu se také otevření, co je již také to, co je již tímto postaveným přístupem nastaveno k cestě dobra, co je již také tomuto cestě nastavené k ostatním, dáváno k tomu, aby se tento člověk ustanovil tak, jak již také znalecky nastavuje k tomu, aby zdejší člověk žil a také se postavil k cestě, která je již také ustanovena k cestě také životního rozhodnutí se zde také ustanovit jako ten, kdo je člověk, co zde také ustanoví cestu dobrého životního cíle, zde také mít na život, také ho uznat a také ho žít jako ten, kdo je v přátelství a také v úctě k těm, kdož zde také nastavují život také, ale také v míru, v úctě k rozhodnutí tohoto člověka a také v tomto nastavení se také tímto rozhodnutím žít tak, jak zde také tento člověk žije, také se staví a také se nastavil k pokroku technickému, také vědomostnímu, také k tomu, kdo je již také ten, kdo již postavil a také nastavil chyby, ale také se zde tento člověk nastavuje k cestě životního rozhodnutí, mít zde život nebo mít zde také otroctví, které zde také trvá a také se nastavuje pozvolna jako to, co je nenápadným způsobem ustanoveno k cestě se také nastavovat k tomu, co je již také tímto nastaveným cílem to, co je již také ustanoveno k cestě života, také k cestě, co je již také tímto ustanovením se ta, co je již také nastavením se to, co je již také ustanoveno k cíli zde také mít život, ale tento život je to, co je již také postaveno k tomu, kdo je již také tímto nastavením se také postaveno k životu, ale ne k ovládacímu ustanovenému životnímu cíli, zde mít zdegenerované lidstvo, také zrůdy a také nemoci, kterými zdejší lid staví na epidemiích, které zde také tvoří nastavené a ustanovené technologie, kterými zdejší člověk nastavuje také regulaci sebe a také stavěného životního rozhodnutí zde také mít život jako ten, kdo je ten, kdo již také ví, co může a také co ustanoví jako život v tomto lidstvu, co je již také lidstvo míru, také životního cíle zde také ustanovit důstojný život všem zde také žijícím a také postaveným členům této lidské společnosti těch, kdož zde také nastavují cestu míru, také životního cíle zde se také naučit a také se ustanovit jako ti, co jsou již ustanoveni k tomu, aby zdejšímu člověku postavili také to, co je již také tímto nastaveným životním cílem to, co je již také ustanoveno k cíli zde také mít člověka a ne trosku, také ho nastavit a také ho ustanovit k tomu, kdo je již také ten, kdo již žije a také staví dále na životním cíli zde také tento život člověka moudrého ustanovit tak, aby se zdejší člověk nastavil a také postavil k životu moudrému, také ustanovenému ke skromnosti a přesto v dostatku, ale také se zdejší členové ustanovili k tomu, kdo je již také ten, kdo je již nastavován k postavenému zdrojovému ustanovenému stavu, tedy jako zdroj také nemá a slouží jako zdroj těm, kdož z něj také udělali otroka sebe, také druhých a také se zdejší člověk ustanovil sám jako ten, kdo raději slouží cizím a nechá se zotročovat, než aby postavil domácí a také je naučil tak, aby uměli a také se ustanovili k cestě životního cíle zde také mít život a ne stav otroka cizímu, cizích a také již i domácích, neboť také stavět celek k tomu, že rozprodávání prostoru, majetku je to, co je již také ustanoveno k tomu, co je pokrok a pozvednutí. Toto myšlenkové nastavené pole je stavěno k tomu, aby zdejší člověk zotročoval sebe, také druhé a tento zotročující systém se také udržoval sám, neboť zdejší člověk žije a také chce žít v ovládaném a také ustanoveném hierarchickém ustanoveném a také postaveném a také nastaveném místním a také nastavením celku, se tento člověk ustanoví jako ten, kdo je již také tímto systémem ustanoven k zástavě tohoto stavu lidí tak, že zkolabuje nejdřív záchrana a také spolu s tímto nastavený stav těch, kdož zde také pracují na jednoduchosti, tedy se jejich zastavením buduje stav neochoty mít zde to, co je jednoduché, ale také zdejší člověk nemyslí na budoucnost sebe a také druhých, neboť zdejší člověk žije a také se zde tímto nastavením postavil k životu tak, jak již také vidíme všichni, k ovládání druhých, druhými a také sám sebe. Tento systém je to, co je stavěním stavu také nastaveného k tomuto ovládanému lidstvu tak, že skončí ti, co zde také mohli postavit další pokračování a také ti, co zůstali, nebudou toto již umět, neboť tento stav lidí se také postavil ke sloužení těch, kdož staví na nižším stavěném stavu myšlení, také chápání. Jejich nastavením k odsouhlasenému stavu také nastavené vzdělanostní ustanovené a také postavené cestě je to, co je již také ustanoveno k tomu, kdo je již také tímto nastavením se také ten, kdo již postavil a také ustanovil cestu toho, kdo je již také tímto ustanovením se ten, kdo již nežije, ale živoří na rozhodnutí se tímto rozhodnutím mít jen odbornost a ne stav tímto také ustanovený do nižšího nastaveného vědomostního, ale také chápajícího stav těch, kdož zde také vytvořením systému generace, která již také žije stavěním těch, kdož zde také nastavují cestu života tak, jak zde také již vidíme na stavu tohoto stavu lidí to, co je již také nastaveno k tomu, kdo je již také tímto ustanoveným přístupem jen ten, kdo řídí a chce mít to, co je stavěním také těch, kdož mu v tomto řízení také nastavují cestu na jednoduchosti. Pokud nebude jednoduchost, také nebude to řízení, neboť tento stav řídících nemá čas na jednoduchost a také se jí již neumí ustanovit tak, jako dříve. Tedy je zde také hierarchie také těch, kdož zde také nastavují činnosti tak, jak je také bude tento stav lidstva potřebovat, ale toto je také ustanoveno, také nastaveno a také postaveno k životu k přemýšlení, neboť zdejší členové se také podílejí na životě, co je životem stavěným k tomu, aby zdejší člověk žil a také se ustanovil tak, jak zde také nastavujícím způsobem postavil a také nastavujícím způsobem také ustanovil cestu toho, kdo je již také tímto postaveným  a také nastavením se také ten, kdo je již tímto ustanoveným a také nastaveným přístupem ten, kdo je již také ustanoven k životu, ale ne ke stavěnému zániku těch, kdož neuznávají druhé jako také člověka, který potřebuje a také je svobodný a svobodně se rozhoduje, kdo je již také nastaven na cestu rozhodnutí se bránit stavěním cest, kterými zde také může a také se bude bránit stavu tohoto stavu ovládání řídícími a také se z nich může postavit stav těch, kdož budou chtít jen řídit, ale ne stavět cestu člověka, co je již také tento stav tohoto stavu lidí také tím, kdo již také ustanoví cestu dobrovolnosti k tomu, kdo je již tak ten, kdo se sám přihlásí a také se bude snažit ustanovit se také jako ten, kdo zde také nastavujícím způsobem postaví člověka k postupnému životnímu cíli, zde také nastavit to, co je život, tedy v nastaveném učivu se zde také naučit v jednoduchosti, také ve větším nastaveném přístupu těch, kdož zde také ustanovili cestu vědomostí, ale také se zde tímto nastavením naučit žít tak, jak zdejší člověk ustanoví také, tedy ukazovat cestu, také chválit a také ji žít tak, jak se tento člověk již staví, tedy mít zde člověka, který bude také chválen, také ustanoven tak, že sám ustanoví cestu zručnosti a také modalitního ustanovení se tak, že každý bude vědět, k čemu je schopný, co mu jde také více dobře, co postaví do stavu také pomoci v jednoduchosti a také bude oceňován podle snahy a ne podle rychlosti a také podle vědomostí. Tento člověk bude vidět to, co je snaha se naučit, také když to nepůjde, bude se také hledat moudrostí cesta k dalšímu nastavení se k tomu, kdo je již také potřebným členem a také tento člověk bude žít s radostí v životním cíli zde také mít život, také se učit novému a také se zde postavit k tomu, kdo je již také ten, kdož žije a má na život v míru, lásce a také v dovednosti umět to, co umí i ostatní.  

 

Tento člověk je ten, kdo již také staví a také se podílí na životě i ostatních, kteří zde také nastavují život také a v souladu s tímto životním cílem se také podílejí k životu  celku jako ve společenství lidí, kteří zde také nastavují cestu k životu tak, aby ho také žili společnou cestou s těmi, kdož zde také budou nastaveni a také se tomuto nastavení budou i bránit proto, že neumí žít jinak, ale také se budou muset naučit se nastavit s tím, že vysvětlit život je také nutností se naučit žít v modalitním nastavení se také tak, jak zdejší člověk žije, tedy mít snahu je také to, co je určeno k životnímu cíli zde také nastavit tohoto člověka k životu tak, jak ho také tomuto životnímu cíli zde také nastavují i jiní, o kterých tento člověk pochybuje, ale také se sám nastavuje k životu toho, kdo je již také ten, kdo si myslí, že vše zde je jeho dílo, na kterém se také nastavením myšlenkově nastavuje a také ho nastavuje k sobě, ale také se již dověděl více, co ho staví a co ho také nastavuje k tomuto vědomostnímu cíli, zde také více vědět a také více již i vidět na stavu techniky, také na stavu těch, kdož zde také ustanovují cestu vědomosti o stavu také duchovního, ne tedy náboženského, ale také nastaveného k tomuto i tématu Boha a také Stvořitele, který zde také již i koluje a staví dále na stavu tohoto stavu lidí tak, jak zde také vnímáme k tomu, kdo je již také ten, kdo již postavil a také se ustanovil k cestě života a ne k cestě ovládání životním cílem zde také prosadit jen sebe, svou skupinu a také se nezamyslet nad tím,  proč zde také žijí i ostatní, proč se staví tak, jak se zde také ustanovili, také se podílejí stavěním cest různých modalit, také se zde tento člověk ustanovil k tomu, kdo je již také ten, kdo  již tímto nastavením postavil cestu také toho, kdo je již také ten, kdo je již také nastaven k cestě života, ale také se zde tímto nastavením postavil k tomu, kdo je již také ustanoven k cestě přemýšlení se k tomu, aby zdejší život byl a také žili ho ostatní tak, jak zde také musí sám každý jednotlivec také nastavit mysl i srdce k tomu, aby zdejší život nastavili i ostatní jako život člověka moudrého, ne člověka otrokáře a také otroka, co slouží a také nemá na to, aby zde také žil jako důstojný člověk, co má společenství také nastavit svoji přítomností to, co je užitek a také tento užitek je to, co je již také nastaven k tomu, aby již tento stavěný život žili i ostatní v moudrosti života, v moudrosti také ustanoveného přítomného nastavení se tímto nastavením zabývat a také se ustanovit k cestě tohoto stavu také nastavěného, také se zde tímto nastavěným postavit k cíli zde také mít život a také se tímto životem ustanovit tak, aby zdejší člověk žil a také se mohl tímto životním cílem ustanovit také jako ten, kdo je již také člověkem, kterému jde také o život člověka a ne jako toho, kdo je již také tímto životním cílem ten, kdo je již také ustanoven k tomu, kdo je již také nastaven k neživotu v ostatním celku, který mu také jasně dává najevo svůj nesouhlas, ale také ho zdevastuje tímto nastaveným myšlenkovým nástupem těch, kdož zde také ustanovili život tak, jak ho také ostatní prožívají jako již ti, co nemají na život a také se tímto neživotním cílem postavili k zániku, neboť prosadit život boje a také život zvířátka na nižším modalitním ustanovení, tedy nejsilnější má zvítězit a slabý zahynout, je to co je také hyenismus na člověku, který je vyšší inteligencí také ustanoven k přemýšlení se k tomu, že tento člověk je ten, kdo je také bude ten, kdo se také postaví za tohoto člověka v duchovním uvědomění si stavu tohoto stavu myšlenek k člověku jako k člověku, ne jako k tomu, kdo je stav zvířátka, co neumí a co nevidí stav tohoto stavu lidí tak, jak ho také může ustanovit tento ustanovený a nastavený člověk k tomu, kdo je již také ten, kdo již postavil a také již tímto ustanovením žil jako ten, kdo je již také tímto nastavením se ten, kdo již žije a také staví dále na stavu toho, kdo je již také ten, kdo již ustanovil život k tomu, kdo již postavil a také již i nastavil život k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také ustanoven k životu člověka a ne k životu toho, kdo je již také nastaven k neživotu nebo také potopen vlastními členy pro to, co je také tímto člověkem nastaveno k neživotu tak, jak ho také bude tento člověk vnímat jako křivdu na sobě, na rodině a také na postaveném přístupovém nastaveném již také tomuto systému daném vhled o životě tohoto člověka z hlediska také duchovního uvědomění si stavu tohoto stavu lidí k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také postaven k cestě člověka, také k cestě, která je již také nastavena k cestě také pochopení života jako stavu tohoto stavu člověka také v modalitním ustanovení se také mít zde tohoto člověka k životu tak, jak zde také tento člověk žije a také se tímto nastavením podílí k životu tak, jak ho také bude toužebným stavěním mít k tomu, kdo je již také ten, kdo již postavil a také nastavil k tomu, kdo je již také nastaven k tomu, kdo již také žije a také staví dále na stavu tohoto stavu lidí tak, jak již také nastavuje k tomuto cíli také to, co je již také tímto nastavením se to, co je již také ustanoveno k cestě také těch, kdož zde také nastavují cestu toho, kdo je členem k tomu, kdo ji staví a také nastavuje cestu člověka tak, jak ji také nastavují i ostatní tímto ustanovením se také jako ti, co zde postavili a také umožnili stavět i dalším na stavu také práce pro ostatní, tedy se tento člověk ustanovil k cestě člověka, kterému jde také i o život na stavu také postaveného člena stavěného k životu, ale také ke stavu podvodu a podlosti na druhých, neboť tento člověk také musí rozlišit podlost a také podvod, kterému jde na ruku také mamon, uplatněné vědomosti k zániku stavu tohoto i jednotlivce, místo jeho nastavení v tomto stavu lidí k tomu, aby zde také žil jako člověk, ale také ustanovil život jako poctivý a také upozorňující ten, kdo již také uzná nebo polemizuje o stavu rozhodnutí, také se ustanovuje k tomu, kdo je již také ten, kdo již ustanovil cestu také k tomu, kdo je již také ten, kdo již postavil a také nastavil cestu těch, kdo již jsou také těmi, kdo již ustanovili cestu společenství těch, kdo již postavili také cestu tímto ustanovenou k tomu, kdo je již také nastaven k cestě života, ne k cestě také  těch, kdož zde také tímto ustanoveným způsobem nastavují cestu také těch, kdož zde také tímto ustanovením žijí a staví dále na stavu tohoto stavu lidí k tomu, kdo je již také ten, kdo již postavil a také nastavil cestu k životu člověka a ne cestu k živoření a také stavěnému neživotu těch, kdož mají odlišný názor, kterému jde také o jak to dobré, tak o podvod a také ustanovení se k tomu, kdo je již také ten, kdo již postavil cestu k cestě neživota a také k tomu, kdo je již také ten, kdo již nastavuje a také staví dále to, co je již také to, co je již také postaveno k cestě životního cíle zde také mít život a ne stav trosky, nastavené geneticky k tomu, aby zde také prožila život jako postižený člověk, kterému nemůžeme pomoci tak, jak si to také zaslouží a také se neumíme nastavit k tomu, kdo je již také ten, kdo již také postavil člena této lidské společnosti k tomu, kdo je již také ten, kdo již nastavuje cestu k nemoudrému stavění se tak, že neumí nastavit to, co je chybovost sám sebe, druhých a také celého společenství těch, kdož zde také nastavují cestu k tomu, kdo  je již také ten, kdo již žije a také se ustanovil k cestě života tak, jak ji také bude umět postavit geneticky v případě, že ustanoví myšlenkový stav k dobru, ne k ovládání stavu tohoto stavu lidí tak, jak již také dokazuje svým myšlením se také to, co je již také ustanoveno k vylepšení ale pouze za ekonomického ustanoveného stavu také tímto postaveného k tomu, aby zdejší vědomosti byly také těmi, kdo je mohou nastavit jen v případě, kdy tento člověk bude mít ekonomický podnět k tomu, aby si toto mohl dovolit, nebo aby mu tak i ostatní pomohli k tomu, že tento člověk žije v citu k druhým, také dává a také se ustanovil k tomu, že tento člověk zatím žije také citem k ostatním, ale také se tento člověk postavil k citu tak, jak žije a také se ustanovil k cestě životního cíle zde také mít život jako ten, kdo je již také ten, kdo již ustanovil a tak se nastavil k životu také toho, kdo je již tak ten, kdo je již také ustanoven k životu jako člověk a ne jako stav hyeny anebo také toho, kdo je již také tímto ustanovením se také ten, kdo je již také tímto ustanoveným a moudrostním nastavením se ten, kdo již také postavil stav ovládání stavu tohoto stavu lidí tak, jak již také nastavením se tento člověk nastavil k životu tak, jak ho také nastavuje a také ho ovládá k tomu, kdo je již tak ten, kdo již také žije a také se postavil k cestě ovládaného otroka a také se tímto otroctvím také nastavuje k cestě tímto nastavené k tomu, že zdejší člověk žije a také se nastavuje k tomu, kdo je již také ten, kdo již postavil a také nastavujícím způsobem ustanovil cestu člověka, co je již také nastaven k tomu, že zdejší člověk žije a také se postavil k člověku tak, aby zdejší člověk žil a také se ustanovil k tomu, kdo je již také tímto nastavením se také člen tohoto společenství lidí také tak, jak zde také nastavujeme a také se ustanovujeme k tomu, co je již také to, co je již také nastaveno k životu tomuto cíli se také ustanovenému  k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také ustanoven k životu se tímto cílem nastavit a také zabývat k cestě také nastavené k cíli zde také mít cestu života a ne cestu těch, kdož zde také nastavují cíl zde tímto nastavením se také mít nastavený život v tomu, kdo je již také ten, kdo je již také ustanoven k tomu, kdo je již také postaven k cestě těch, kdož zde také tímto ustanovením postavili již také cestu těch, kdož zde také tímto ustanovením žijí a také staví dále k tomu, kdo je již také nastaven k cestě modalitního ustanovení se také tímto životním cílem zabývat na stavu tohoto stavu lidstva, členů tohoto národa, také v rámci nastaveného společenství národů, které zde také žijí dohodou a také se ustanovily jako ty, co jsou zde také podmínkami ustanovené k životu tak, jak ho také vnímají na stavu tohoto stavu lidí tak, jak zde také tento člověk žije a také se řídí stavěním odpovědnosti za sebe, za druhé a také za ostatní ve společenství, co je již také postaveno k cestě života, ne k cestě smrti z tohoto ustanoveného cestovního a také duchovního ustanovení se také být tím člověkem, co je  již také postaven k cestě nastavené k tomu, kdo je již také nastavením se ten, kdo je již také ustanoven k životu člověka a tento člověk žije a také se ustanovil jako také člověk, co zde také žije, také staví a také se nastavil způsobem, kdo je již také ten, kdo již žije a také se ustanovil k cestě člověka, co je již také tímto nastavením se také ten, kdo již postavil cestu také toho, kdo je již také ten, kdo je již také ustanoven k tomuto cílenému stavu také těch, kdo již také staví na cestě člověka, co je již také tímto ustanovením se také člen těchto životně důležitých nastavených také postavených členstvím ustanovených členů, co zde také žijí, také nemají a také mají to, co je život v dopadovém a také rozhodujícím nastavení se také žít jako ti, co zde také ustanoví cestu k sobě, také k celku a také k tomu, kdo je již také ten, kdo staví na cestě člověka, co je již také celek, ale tento celek se neumí postavit za tento celek, neboť zdejší člověk žije a také ovládacím nastavením postavil tento život tak, jak ho tak vnímá sám, jak ho také vnímají i ostatní a také se tento člověk nastavil k tomu, kdo je již také ten, kdo má a také musí žít pro celek, neboť tento celek je to, co je již také tímto nastaveným záchranným stavěním se pro ty, co zde také žijí a také se ustanovují k tomu, kdo je již také ten, kdo je již tímto ustanoveným postaveným a také již i nastaveným přístupem k tomu, že tento člověk žije a také bude žít, nebo také nastavujícím a ustanovujícím způsobem ustanoví pád, tedy myšlenkově nastaví stavěný neživot k ostatním, neboť zdejší člověk žije a také se ustanovil k cestě také neživota k ostatním, neboť tento život je to, co je již také postaveno k životnímu cíli zde také nežít tak, jak zde také nežije tento člověk v nastaveném modalitním ustanovení nižších stavěných členů, kteří žijí stavěním sebe a nejbližšího okolí, tedy se zdejší člověk také má a musí podílet na stavu také ustanoveného člena tak, že uzná všechny svoje členy v tomto stavu také postaveného hierarchického ustanoveného a také nastaveného stavu těch, kdož zde také nastavují tímto stavěním se také to, co je již také ustanoveno k životu člena a ne k stavění se k tomu, kdo je již také naplněn k tomu, kdo je již také ten, kdo již postavil a také ustanovil cestu k tomu, kdo je již také ten, kdo již nastavil a také ustanovil cestu života a tento život je to, co je již také tímto člověkem nastaveno k životnímu rozhodnutí se tento život také naučit znova a také znova a znova žít tak, jak zde také bude ukazováno na příkladech, na poučeních se a také na tomto základě tohoto duchovního uvědomění si stavu, že zde se také nachází tento člověk v tomto stavu také nastaveného a také uvědomělého člověka, co ho řídí také větší celek těch, kdož zde také ustanovují cestu k životu na mnohem náročnějším nastaveném a také ustanoveném cíli zde také uvědomit si stav tohoto stavu lidí tak, jak ho také ostatní vnímají již také jinak, také v nevědomosti, také v přesvědčení o stavu tohoto stavu lidstva trochu tak, že myšlenka je také cit a tento cit je to, co je již také ustanoveno k člověku jako tomu, kdo je člověk, ne ten, kdo je to zvířátko, které zde také chce mít boj proti sobě a zvítězit na stavu také rozhodování o stavu tohoto stavu boje, tedy zvítězit na stavu myšlenky k člověku, který zde také staví a také již i žije také tímto stavěným a postaveným myšlenkovým výtvorem, zde zvítězit nad člověkem, který neumí, který neví a kterému jde také o životní cíl zde také postavit člověka jako sebe, jako toho, kdo je již také tím, kdo již také postavil cestu k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také nastaven k tomu, kdo již také nastavuje cestu života a také ji žije stavěním myšlenek, které zde také představují znalost, kterou již tento stav duchovně ustanovených uvědoměním si tohoto, žije a také dává na vědomost, jak je také žádán stavěním se k tomu, co je již také vyšší odbornostní nastavení cest k člověku také jako těch, kdož zde také umí tento stav duchovně nastavených také postavit zdejšímu člověku tak, jak si toto žádá stav Vyšší Inteligence, co je již také nastaven k tomu, kdo je již také ten, kdo již postavil tohoto člověka k životu a také k uvědomělosti si stavu tohoto stavu také myšlenkového výtvoru, kterým zde tento člověk také žije sám, na základě svého rozhodnutí se tímto zabývat na základě přistavěného stavu také tímto ustanoveného k životu tak, jak zde také tento člověk žije a také se ustanovuje k životu tak, jak ho také vidíme na stavu tohoto stavu lidí k tomu, aby zdejší člověk žil a také se ustanovil k činu se tímto čistovním způsobem nastavit k tomu, aby zde také mohl žít a také se ustanovil k cestě života proto, že tento člověk žije a také staví dále na stavu tohoto stavu člověka tak, jak ho také vidí a jak ho také ustanovuje k cestě tohoto stavu životního cíle zde také mít člověka a ne již trosku samotným člověkem nastavenou a také geneticky vymodelovanou tak, aby se jí tento život nastavil již jako otrok, jako ten, kdo je pod kontrolou samotného člověka tak, jak zde také již mnozí uviděli a také se ustanovili jako ti, co na toto budou poukazovat, neboť nejdříve poukázat, pak ustanovit cesty k tomu, kdo je již také to, co je Osud, kterému jde také o moudrost k člověku a tento Osud je to, co je také ve velikém rozsahu moudrosti nastavováno k tomuto člověku také k tomu, aby žil jako člověk, aby měl a mohl silou také svého stavu nastavit to, co je myšlenka svobodného člověka, který zde také neví sice všechno, ale svobodně žádá o stav pomoci a také ho potřebuje ustanovit do svého života tak, jak zde také tento člověk zatím nechápe stav myšlenky k životu také tomu, co je jiným pohledem k životnímu cíli zde také uspořádat tuto lidskou společnost tak, jak ji známe všichni, jako členové, kteří zde žijí na základě rozhodnutí jiných a také s jinými zde také postavili to, co je život také takto, jak zde také tento člověk poznamenává, že tato doba je hrozná, ale také nechce stavět na myšlence k vysvětlení tohoto stavu tohoto lidstva, které zde také staví na již provázaném nastavení se takto stavět k sobě a také se zde tento stav tohoto stavu také nastavuje k cestě zvítězit nad člověkem již technickou silou a také vědomostmi z oblasti také duchovního charakteru tak, aby zdejší člověk uviděl cestu života, ne cestu zániku, ke které je také upozorněn také tím, kdo již tuto nastavenou pomoc učinil, co člověk co zde také žije a také již ví, že udělal chybu, bude se umět postavit do spolupráce s těmi, kdož jsou to, co je Vyšší Inteligence, kterou také uznal a také k ní vyslal CD se stavem kódovaného stavu informačního toku, kterým zdejší lid také trochu rozumí, ale tato Vyšší Inteligence se již ozvala a také ozývá ve stále větším rozsahu také těm, kdož zde staví na laickosti a také se zdejší člověk postavil proti této pomoci, neboť se utajováním nastavil na stav také postaveného otroka, co staví na protistavu pomoci, ale také naproti stavu dobra, tedy zlem se tento člověk ustanovil jako ten, kdo již také toto zlo přijal na stavu technologií, kterými může zvládnou celé toto planetární lidstvo, ale také se postavil do stavu ustanoveného rozhodnutí, buď se podřídí stavu zla a také se zde tento stav lidí také ustanoví jako otrok celému stavu také několika desítek jednotlivců, kteří postavili myšlenku vývoje tohoto stavu lidí do stavu také ustanoveného stavu těch, kdož zde také ustanovují cestu těch, kdož zde také nastavují to, co je cesta lidí a také tato cesta je cestou lidí se kterými zde postavilo zlo cestu ovládání modalitním nastavením se k tomu, kdo je již také ten, kdo již také ustanovil cestu člověka otroka a tento otrok nežije a živoří na stavu dovolení těch, kdož mu stanovují cestu života tak, jak ji také sami chtějí mít, tedy pro sebe život a pro ostatní živoření nebo také neživot nebo i smrt z důvodu nevyhovění stavu neživotního cíle zde se také nastaveného cestou stavu ovládání technologiemi, nedodržením termínů, podmínek k neživotu, odporu nebo také nastaveného poukazovaného stavu nedobrého. Toto je také rozhodnutí k tomuto životu, ale je zde také tento člověk upozorněn a také ustanoven k tomu, co je již také to, co je již tímto člověkem ustanoveno k životu tak, jak zde také tento člověk žije, tedy jako stav tohoto stavu lidí k tomuto stavu lidí také tak, jak zde tak tento člověk žije a také se tímto ustanovením také nastavuje k tomu, aby zdejší stav tohoto stavu také ustanovil k cestě stavu tohoto stavu lidí tak, jak ji také zde tímto ustanovením staví a také ji již žije.

 

Takto nastavený člověk žije a také se zde tímto ustanovením také rozhoduje k životu nebo ke stavu zániku na stavu zotročení a také nastavení vědy a techniky k cíli zde také mít teror a také válku, kterou může nastavit tento člověk již také tak, že zotročený člověk nemá úniku před technickým ustanovením se také tak, že tento člověk již ví, proč se tento člověk nastavuje k činu, také se tento člověk nastavil k odporu, ale tento stav rozhodnutí ho nastaví k záhubě a také k ovládanému stavu zla, které mu zastaví život tak, že již nebude umět z tohoto cestovatelského nastavení se také ven, neboť zdejší stav tohoto stavu lidí se také nastavuje tímto stavěním tak, že tento člověk staví dále na stavu těch, kdož zde také postavili také záchranu, tedy jsme také ti, co jsou nastaveni k cestě záchrany, tedy ji také můžeme použít, dokud je čas, pak zdejší stav zla postaví konec, neboť zdejší člověk neubude mít stav techniky také znalostně tak ustanoven v mysli, že ho tato vysoká technologie také může zastavit v jeho činnosti také tak, že ji nastaví tímto způsobem také jako stav tohoto stavu myšlenkového ustanoveného stavu také jako cestu, kterou již také tento člověk žije a také se řídí strojem a ne citem k člověku, co je již také tímto nastavením se také ten, kdo je již také ustanoven k cestě tohoto stavu nastaveného k tomu, aby zde také uviděl výtvor svého myšlení, stavět cíl ovládnout lidstvo na stavu poznaného stavu také ustanoveného k dobru a ne k cíli zde tímto poznáním ustanovit cestu zničení sám sebe, neboť jen Vyšší Inteligence a také vyšší technický stav a také stav rozhodnutí zde také tohoto člověka ustanovil k záchraně, ale nejdřív bude poučen vlastními výtvory a také se zde tento člověk ustanoví jako ten, kdo již také zahyne ve větším množství, neboť se rozhodl stavět na zlu a toto zlo ho chce také zničit, aniž se tomuto člověku řekne, že toto je zničení stavu života těch, kdož zde také ustanovují cestu nenápadnosti, aby se zde tento člověk nebránil stavu nemocí, ale přijal to, že skončí stavěním života a také se zdejší stav těch, kdož dostanou poznání záchrany, postaví jen za mamon, ne za záchranu těch, kdož zde již také trpí a neví si rady, tento člověk je také ustanoven k cestě ustanovené k tomu, kdo je již také ten, kdo ji vidí cesty technologií, kterými zde také tento člověk vládne a také se již ustanovil k tomu, kdo je již tak ten, kdo je již také nastaven k cestě života, tedy k cíli zde také ustanovit život jako člověk moudrý a ne jako člověk otrok cizím, cizímu a také již i domácímu, neboť tento člověk je také člen společenství lidí, které zde také tvoří a také se rozhoduje na stavu také ustanoveného stavěného stavu těch, kdož zde také ustanovují cestu také toho, kdo je již také ustanoven k cestě člověka, co je již také nastaven k tomu, aby již také tímto ustanoveným přístupem, nastavujícím způsobem nastavil život také ve vědomosti o stavu Vyšší Inteligence, která zde také již staví a také se objevuje tomuto člověku jako to, co je také nastaveno k chápání tak, jak zde také chápou již také ti, co s touto Vyšší Inteligenci již navázali kontakt a také tato Vyšší Inteligence staví na základě moudrosti také to, co je žádost o stav tohoto stavu lidstva o stav dohody, domluvy a osobním přístupem k tomuto dohodnutému, se také nastavuje další stav moudrosti k tomu, že tento člověk ustanovuje také tu Moudrost do svého života také tak, jak ji také bude vítat a také ji poslechne v radách, které již zde také nastavujeme k tomu, kdo je již také nastaven tak, že již také tímto ustanoveným životním cílem postavil tohoto člověka k citu k těm, kdož zde také nastavují cestu moudrosti a také se bude umět nastavit k cestě také ustanoveného postaveného a také nastaveného stavu těch, kdož zde také nastavujícím způsobem ustanovili cestu také objevení se v plné síle a také kráse, tedy myšleno k cestě ustanovené také tak, aby zdejší člověk viděl, že tento stav Vyšší Inteligence je skutečný a ne jen ve fantazii mnohých, kteří zde také nastavují  to uznání jen k vědě a také k tomu, kdo je novinář, co ví a také uvidí tak, jak ho k tomuto postavenému stavu dohody také přizvali ti, co ji staví na domluveném a také ustanoveném utajení se tak, aby zdejší člověk neustanovil to dobré, ale jen to zlé, které se mu také vnucuje stavěním toho, kdo je již také nastaven nejdříve na techniku, pak na slibování ovládanosti ostatních, ale toto je zlo, ale také toto zlo kopíruje to dobré, které przní a nastavuje opak toho, co je myšleno. Toto je také cesta, ale také zde se tímto nastavením staví také tento člověk do postaveného rozhodnutí mít zde také dostatek, ale skromnost, také práci a také vědomost k člověku, co již také ustanovil cestu tak, jak ji tímto ustanoveným přístupem sám nastavuje k druhým, tedy druzí také žádají a také se postaví za tohoto člověka, co jim také již ustanovením se také jako ten, kdo je již také člověk ustanovený k zprostředkování, také postaví cestu k tomu, kdo je již také ustanoven k tomu, kdo již také bude více vidět a také více vědět k tomu, aby toto ustanovil k cestě co je cestou k člověku a k jeho nastavení v dobru, míru a také v moudrosti.   

Tento člověk ustanovil život také jako ten, kdo již také ustanovil cestu člověka, ale tento člověk to neví a také zde tímto ustanovením se také nastavuje k cestě člověka, co je již také tím, kdo již také nastavuje cesty také těch, kdo již také nastavují cestu také moudrosti k člověku, který zde také žije a také se zde tímto ustanovením nastavil k cestě také nastaveného člena tak, jak zde také tento člen také ustanovuje cestu také toho, kdo je již také nastaven k cestě také nastaveného člena k tomu, kdo je již také nastaven tímto stavěním se k tomu, kdo je již také nastaven k cestě členství k tomu, kdo je již také ustanoven k tomuto členu také nastavených Vysokých Inteligencí tak, že již také tato Vyšší Inteligence je ta, kdo již také dává tomuto člověku také na vědomost prostřednictvím těchto stránek také tak, jak zde také tento člověk bude více vidět, více vědět a také se ustanoví tak, jak zde také tento stav lidí ustanoví cestu k tomuto stavu také nastaveného člena této společenstvím ustanoveného stavu těch, kdož zde také dohlížejí na tohoto člověka jako na planetární stav těch, kdož zde také byli postaveni k životu, ale ne k tomu, aby mezi sebou válčili, ale také k tomu, co je již také tomuto člověku tak dáváno k dobru, tedy jako cesta člověka, co se také nastavujícím způsobem ustanovil k cestě také jako stav tohoto stavu lidí, kteří zde také tímto ustanoveným způsobem ustanovují cestu také těch, kdož zde také nastavují cestu člověka, co je tím, kdo je již také nastaven k cestě také těch, kdož zde také tímto nastavením budují to, co je již také tímto lidstvem také ustanoveno k cestě moudrosti, tedy komunikace je to, co je také třeba, ale také množství těch, kdož zde také nastavují cestu vědomostí je stále více a také stále více nezvládne tento člověk, kterému jde také o moudrost stavu tohoto stavu lidí, ke kterým se také váže nastavená ustanovená a také postavená moudrost, tedy se zde také nastavuje cesta k zvládnutí cest moudrosti, ale ne k cestě komunikačního kanálu, kterým zde také nastavujícím způsobem také vládnou i ostatní na sociálních sítích, kde se diskutuje s těmi, co jsou také tímto stavěním ustanoveni k cestě těch, kdož zde také nastavují, ale také se ustanovili k cestě podvodu na stavěném stavu také neuvědomělých lidí, kteří zde hodnotí stav tohoto stavu také podle znalostí, které zde také tímto ustanoveným cílem mají, ale také je zneužívají k cestě ovládanosti také tímto ustanoveným postaveným a také nastaveným přístupem, tedy zdejší moudrost také ustanovuje cestu a tato cesta je stavěním se k tomu, kdo je již také ten, kdo již také ustanovil cestu k člověku a tento člověk se také staví dále k tomu, kdo je již také postaven k životu tak, jak zde také tento člověk žije a také se ovládáním sám nastavuje k cestě životního cíle zde také mít člověka, co je již také tím, kdo je již také nastaven k cestě životního cíle zde také mít člověka a ne stav technického otroka, co je již také tímto ustanoveným postaveným a nastaveným myšlenkovým ustanoveným a také nastaveným přístupem ten, kdo je již také nastaven k tomu, aby již zde také tímto nastavením se také nastavil k cestě životního cíle zde také mít cestu člověka, kterému jde také o život tak, jak ho také sám bude vnímat na stavu tohoto stavu lidí také jako stav životního cíle zde také mít stav cest, kterými zde také tento stav lidí ustanoví cestu člověka, co je také nastaven k cestě životního cíle zde také mít cestu toho, kdo je již také nastaven k cestě také nastaveného a také ustanoveného člena tak, jak zde tak tento stav společnosti vidí a také se postavil k cestě řízení a také ustanoveného a postaveného cestou také ustanovením se tak, jak zde tak tento člověk staví a také stavěl dále k cestě tohoto stavu tohoto stavu také lidstva k tomu, aby již tento stav lidstva také ustanovil cestu domluvy a také se ustanovil jako ten, kdo je již také nastaven k cestě, kterou již také ustanovil k tomu, kdo je již také tímto postavením se také ten, kdo je již také nastaven k cestě životního cíle zde také mít život jako člověk a ne jako ten, kdo je zvlástnovým způsobem nastavován tak, jak sám nastavuje také ostatní, tedy sám je nastaven, také druhé nastavuje stejným a také podobným způsobem. Toto je také cesta k těm, kdož zde také tímto nastaveným způsobem staví dále na stavu tohoto stavu lidí také jako stav lidí, kteří zde také staví dále na stavu tohoto stavu lidí také k tomu, kdo je již také nastaven k cestě také stavu tohoto stavu lidí tak, jak již také tento stav lidí také nastavujícím způsobem ustanovil k cestě také toho, kdo je již také tímto nastavením se také ten, kdo je již také ustanoven k tomu, kdo je již také nastaven tak, jak zde také nastavuje cestu těch, kdož zde také tímto ustanovením postavili a také nastavujícím způsobem také ustanovili cestu života tak, aby ji také stavěli k cestě také těch, kdo zde také tímto ustanoveným způsobem ustanovili cestu také člověka, co je již také tímto ustanoveným přístupem ten, kdo je již také nastaven k cestě také stavěného stavu tohoto stavu lidí také jako stav lidí, kteří zde také mají a také se ustanovují k cíli zde také mít stav cest tak, jak zde také tento člověk žije a také se staví dále k cestě také nastaveného stavu také těch, kdož zde také staví na cestě stavu tohoto stavu také těch, kdož zde také staví a také nastavují cestu člověka, kterému je také o stav těch, kdož ze také nastavují život v moudrosti života také jako člověk nežijící v moudrosti, ale v ovládanosti jinými, kteří zde také staví na tomto stavu lidstva to, co je postaveného člena na duchovním uvědomělostním nastavení a žel také na cestě podlosti, která je zde také nastavena k poučení se z toho, kdo je již také ten, kdo již ustanovil cestu stavu tohoto stavu lidí k tomu, aby ji také nastavil k cestě také tímto nastaveným přístupem také k tomu, kdo je již také tímto nastaveným postavením se také ten, kdo je již také nastaven k cestě života a také k cestě tímto nastavené k tomu, aby již tato cesta žila a také byla k tomu, kdo je již také nastaven tak, aby již také tento stav lidí ustanovil cestu také myslitelů, kteří zde také nastavují to, co je již také nastavením se také těch, kdož zde také tímto ustanovením se také nastavují k cestě životních cílů tak, jak již také tento člověk žije a také se postavil k cestě ovládání stavu tohoto stavu lidí tak, jak již také tento člověk žije a také se staví dále k tomu, kdo je již tak ten, kdo již postavil a také  ustanovil cesty člověka, co je již také tímto nastaveným životním cílem ten, kdo již také žije a také se ustanovil k cestě života, která je již také cestou životních rozhodnutí zde také mít život a také se ho nevzdávat tak, jak již tak tímto životním cílem nastavujícím způsobem staví dále tento stav do stavu také nastaveného stavu lidí, kteří zde také staví dále na stavu tohoto stavu lidí to, co je již také nastaveno k životu, ne ke stavu ovládání stavu tohoto stavu lidí tak, jak zde také tento stav lidí tímto ustanoveným myšlenkovým přístupem nastavil k lidem, co je již také stanoveným systémovým a také ustanoveným přístupem to, co je již také ustanoveno k životu, ale tento stav lidí tomu již také rozumí více a nastavujícím způsobem se dostavěl k cestě také myšlenky k tomu, že podstatu již chápe, ale také tento stav těch, kdož zatím nepochopili, staví dále na cestě ovládanosti sami sebe a tímto ovládáním také staví na cestě odměny od těch, kdož zde také nestaví a neschvalují to, co je již také stavěním ovládacího systému těch, kdož si věří, že cesta mamonu je to, co je život všech zde také žijících a nežijících lidí, kteří zde také ustanovili cestu poučení se z tohoto ovládacího nastavení a také se zde tímto ustanovením nastaví jinak, tedy po prohlédnutí se také ustanoví ke změně, která je třeba na základě ustanoveného pochopení, které je již také tím, kdo je již také nastaveno k moudrosti života, zde se také nastavuje cesta k tomuto ustanovení se tím, kdo již také nastavuje cestu také žití a ne živořící trosky, která vzniká na základě tohoto systému, tohoto ovládnutí těch, kdož zde také staví a také společnou cestou jdou k těm, kdož ovládáním nastavují jejich služby k tomu, aby je ovládli také a sebe na úrovni, že nemít je také cesta, ale tato cesta je ve strachu ze života tak, jak ji také mají ti, co nemají na život podle této stavěné a také systémové stavby tohoto lidstva, mít mamon je oslava, nemít stav mamonu a nejistotním nastavením mít stav těch, kdož zde také nastavují to, co je již také tímto nastaveným přístupem to, co je již také ustanoveno k životu, je to, co je již také obavou k těm, kdož již postavili a také se uskromnili a hledají cestu jak přežít. Odmítnutím mamonu je tedy cesta k tomu, co je již také ustanovení životního cíle zde také mít na život, který zde staví všichni, co zde také žijí a také ho chtějí žít na úrovni člověka, ne na úrovni trosky, která již nemůže dát více a také tento mamonář nedostane od této trosky nic, co ji postaví zase do troskovitosti tak, jak ji již tento mamonář nastavil a dále chce postavit k tomu, aby dávala ještě více a odebírala také ještě více. Tento stav však také buduje místo na postaveném životním cíli zde také mít život pro druhé, akcemi a také nastaveným přístupem se tento člověk nastavuje k tomu, že pakobylky se také vrhají na cestu, když dlouho nic nemají a také zde se tento stav lidstva staví stejným způsobem, tedy se vrhá na akční cesty a také se tato cesta nastavuje k lidem také z důvodu ovládaní a také nastavujícím způsobem nestaví ty, co nemají tolik, aby si tuto akci mohli dovolit. Tento člověk staví dále na systému tak, jak zde také tímto ustanoveným a postaveným přístupem nastavují již také i ostatní a také se tímto stavěním nastavují k cestě nedostatku na stavu dostatku. Nemít to, co je také stavěním cest k dalšímu cíli, zde také ustanovit cestu toho, kdo je již také ten, kdo již postavil a také se ustanovil jako ten, kdo již také postavil cestu mnohem těžší, je stav nemoudrého rozhodnutí všech zde také žijících stavařů, kteří zde trvají na zajištění sebe a ne druhých. Tento stavař je také ten, kdo chce také mít, ale tento stavař staví také z těch, kdož již nemají na život, ale také jim nedá to, co potřebují a tedy již nedostaví, nebo také nedostane to, co chce, stále více a také stále vyššími nepřiměřenostmi staví na úrovni potápějící celé toto lidstvo k tomu, aby zde také nastavili i ostatní tu změnu a nedostali, tedy sníží své nepřiměřené požadavky k tomu, aby získali i druzí a také se tímto ustanovením postavili k tomu, že zdejší členové se také ustanoví tak, že budou mít také svoje požadavky na cestu, kterou již také tento člověk žije, tedy nejsou těmi, kdo neví, kdo je obral nebo okradl o část života, ale také zde se tento člověk ustanovil k cestě také stavěné k tomu, kdo  je již také ten, kdo již postavil a také ustanovil cestu těch, kdož zde také umí a také se mají a musí ustanovit jako ten učitel, který poučuje, který dostaví a také naučí stavět další k tomu, aby své požadavky nastavili k těm, kdož zde také staví na cestě tohoto stavu tak, jak již také tento stavěný člověk žije a také se postavil k tomu, že staví dokonaleji, tedy staví pro ty, co jsou také lidmi a neumí tak dokonale, také se ustanovil jako ten, kdo již ustanovil cestu vědomostí, ale neví kdo ji také dal, může o ně také přijít velmi krátkým nastavením a také tento člověk neví, co je to myšlenkový přístup k dimenzionálnímu ustanovenému stavu také těch, kdož vyslali myšlenku a také i ostatní se také ustanovili k tomu, co je již také touto cestou to, co je již také nastaveno k cestě dimenzionality také tak, aby zdejší člověk zastavěl stav myšlenek k cestě dobra, míru a také spolupráce s těmi, kdož zde také nastavují cestu lidí a ne stav cest k podvodu, mamonu, hyenismu a také otrokářství a necitu. Toto lidstvo je tedy nastaveno k necitovému a také bohužel k ovládanému stavu technickým nastavením, které zatím zkouší a také nastavuje závěr, který zde také ustanoví příchod těch, kdož zde ustanovují cestu těchto nastavených ovládajících, kteří zde trvají jako stav necitelných, kteří zde také ustanovují cíl, zde také postavit necitelnost u lidí, u zvířat a také jedovatost k tomu, aby zde tento stav lidí také postavil cestu k člověku jako tomu, kdo je jen kus, kdo je jen ten bod a také kdo je jen ten, kdo zajišťuje cestu k bohatství a je jen ten zdroj pro ostatní, aby si tito mohli dovolit to, co jiní ne, neboť vyslaná myšlenka na ovládání stavu tohoto stavu lidí je také to, co je myšlenkově ustanoveno k tomu, aby zde také tento člověk ustanovil správu člověka jako toho, kdo je člověk, věří že je člověk a také se tak chová, důvěřuje člověku a také se staví do postaveného přístupu jako ten, kdo dělá i chyby, ale také jsme lidé, kteří zde také budou poukazovat na tyto chyby, také je společnou cestou napravovat a také budeme žádat o stav člověka moudrého, který zajistí také důstojný stav života v celé této lidské společnosti. Toto je cíl tohoto lidstva, co je již také postaveno k tomuto pochopení se, také zde se tento člověk musí rozhodnout, přijme tuto výzvu a bude ji také chtít žít, nebo se ustanoví jako ten, kdo je mamonář, podvodník a také hyena, co dostaví tento stav lidstva ke zkáze, katastrofě a také k tomu, že pak zasáhne to, co je také v písmech ustanoveno jako ten konec, který zde také buduje na stavu rozhodnutí těch, kdož zde také tímto rozhodnutím postavili moc a sílu techniky, znalostí a také zručnosti, aby zde také tímto ustanovením se také ustanovili k životu celé této lidské společnosti tak, aby ji udrželi, aby ji uchránili a aby se také tento člověk sám nastavil na obranu lidství, které zde také žije v lidech, také se zde tento člověk ustanovil k tomu, že zdejší člověk nastavuje cestu podvodu na lidech, jejich nastavením k ovládáním se také sami a také k otroctví, které se zde také staví jako priorita a také se neuznává znova nastavený podnět k postavenému připomínkovému nastavení, že tento stav lidstva je to, co je již také tímto ustanovením se také to, co je již tímto ustanovením se to, co je již také postaveno k cestě také lidí, co jsou již ustanoveni k cestě lidství a ne k cestě podvodu na sobě samém. K Vyšší Inteligenci se chovají arogantně, také nedůvěřivě, ale také na základě ovládání sami sebou se tento člověk nastavuje k odmítání, které již zde také je jeho rozhodnutí a toto upozornění je cesta, která je již také tímto člověkem ustanovena k tomu, že tento člověk se staví dále jako ten, kdo je již také nastaven k tomu, kdo je již také nastaven k cestě člověka, co se také má a musí rozhodnout, zda se tato cesta ustanoví a také se ustanoví v srdci, je volba tohoto člověka, kterému jde tento stav lidí také nastavitelným způsobem k tomu, aby zde také nastavil cestu podvodu nebo poctivosti, stav spravedlivosti nebo také ovládání tak, že tento člověk ustanoví smrt v důsledku stavěného stavu také tímto nastaveného a také postaveného k tomu, aby zde tento člověk nepochopil, ale aby se stavěl řádové na stav zvířátka co bojuje a tento stav techniky ho ustanoví jako toho, kdo je loven a také zabit. Tento stav lidí je myšlenka, co je již také tímto nastavením se také to, co je již také tomuto člověku také dávána jako stav moci a síly, na kterou již tento stav lidí tak reaguje, ale také se tento člověk nastavuje k tomu, kdo je již také ustanoven k cíli zde také tímto nastaveným cílem stavět dále již také sám, aby zde tento člověk věděl, že může stavět dál a také do určité hranice se také tento člověk nastavujícím způsobem ustanovil tak, že tento systém ho také nastavuje k cíli zde žít nebo zde také zemřít hlady v dostatku, neboť se tento člověk ustanovil k tomu, že neumí žít s člověkem, kterému nedal, kterému neustanovil život v míru, kterému nestavěl to, co je již také cesta k životu také v dostatku, také v uvědomění si stavu také těch, kdo již také nemohou z důvodu neschopnosti stavět život v důsledku nastaveného postižení, také zdejší člověk chybuje, staví neodbornost a staví také odbornost k tomu, co je již také to, co je již postaveno k cíli zde tímto cílem žít jako ten, kdo je jištěn také celkem jako státem. Tento stát jsme my všichni a také my všichni dáváme do společného stavem daní a také myšlením se na stav životního cíle zde také mít život a ne stav otrokářského ustanoveného systému, co je již také tímto nastaveným přístupem to, co je již také tento člověk jako stav myšlenky jen pro sebe, ne pro stát a ne tedy do stavění se stavu těch, kdož zde také nastavují cíl, zde také mít život pro zdejšího člověka co je již také ten, kdo již staví společnou cestou, chce a také má zájem stavět. Mít zájem je stav myšlenky, ale také tento člověk pokud ho odmítne, je to cesta k neživotu, také k pádu a tak ke smrti z tohoto nastaveného stavu také těch, kdož zde také tímto nastavením se také tímto ustanovením se tak, jak zde také tento člověk žije, také staví a také se ustanovil k tomu, kdo je a kdo také není, neboť tento člověk neví kdo ho nastavuje vědomostně, ale také kdo ho řídí k tomu, aby tyto vědomosti předával také ke společnému, také se postavil k cestě těch, kdož zde také neumí stavět již to, co uměli dříve a také se postavili podvodníci, kteří tohoto využívají a také zneužívají a toto lidstvo se také stává více a více tím, kdo již podvodem také žije a také ho nastavuje ke katastrofickému scénáři, co je scénářem podvodu a také nastaveného utrpení, které je zbytečným cílem těchto podvodníků, kteří zde také žijí z tohoto podvodu a staví dále na cestě těch, kdož zde také nastavují cestu také tímto ustanoveným cílem zde také nastavit cestu tímto postavenou k cestě také nastavených a také ustanovených cílů zde také nastavit cestu tohoto člověka tak, jak ji také nastavují i ostatní, poctivě, mírně a také s odstupem, neboť zdejší stav moci ho také neuznává jako člověka, tedy se tento člověk i brání stavěním cest obrany proti korupci, podvodu, také síle a také nastavením se k tomu, kdo je již tak ten, kdo již staví na důstojnosti sebe a také zde tímto důstojným životním rozhodnutím postavil sebe a také zde požaduje to samé u druhých, také u moci a také k tomu, aby zdejší lid stavěl to samé na ostatních. Tedy se dejme na stav moudrosti k životu a tuto moudrost stavme k sobě, k druhým a také k celku, co je stavěným a také ustanoveným přístupem k tomu, aby zde tento život žili všichni jako člověk a ne jako zdroj nebo otrok k těm, kdož si myslí, že mamon je to, co je třeba k životu a také k ovládnutí stavěného lidstva tak, aby byli zase ti, co je zde tímto opakovaným dějem nastavují cestu zkázy, která je cestou také karmy, co je vlastně osud, který se také někým řídí, tedy toto je cesta duchovního uvědomění si stavu také stavu tímto ustanoveného do postavení se také tím, kdo je již tak tímto nastavením se ten, kdo zde také žije a také se postavil do karmického zatížení se k těm, kdož zde tak tento soud sdílejí a také se ustanovují k cíli zde také tento karmický nastavený a ustanovený cíl ustanovit a také ho žít i v nevědomosti, neboť tento stav lidí se také má a musí naučit žít v myšlence a myšlenka staví na dohodách, na poctivosti a také na stavění se k tomu, kdo je již také ten, kdo již postavil a také nastavil cestu života tak, jak ji také vidí i ostatní k tomu, kdo je již také ten, kdo již ustanovil cestu také k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také nastaven k cestě života a ne k cestě také těch, kdo zde také staví a také tímto životním cílem již i žijí. Tento stav lidí se tedy má naučit žít jako stav poctivého lidstva k těm, kdož zde také nastavují život a tento život je to, co je také ten Osud, který je zde také nastaven a také ho vnímáme jako ten, co je život a co je také v nadělení stavu tohoto stavu lidí k tomu, aby již zde také tento stav lidí ustanovil cestu také nastaveného člověka k tomu, aby ho také více vnímal k tomu, kdo je již také postaven k životu a ne ke stavu katastrofy k tomuto životu tak, jak ji již postavili ostatní a také sami lidé tak, jak zde také již vidíme na stavu trosek a také nevědomých, kdo již také ustanovili cestu života, cestu neživota a také cestu k lidem, co již ustanovili cestu také míru a také cestu takovou, co je cestou také cest života, který již zde také musí a má být cestou tohoto stavu lidí jako priorita a ne cesta mamonu, co je podvod na lidech a také se ho lidé nechtějí vzdát proto, že cesta je líbivá, ale staví na opaku u druhých, oni nemají na život a tento mamonář staví na přebytku a nedostatku citu k druhým. Tedy ho také postavme do stavěného citu a dejme mu najevo to, co je cit k člověku, ne co je opět mamon, který požaduje k druhým. Žijme jako člověk a také ho ustanovme u druhých.

 

 

Příspěvky

Žijeme zde také i to, co je rovina vesmíru.

31. 7. 2019

| Rubrika: Člověk a jeho život

 

Život je cíl i cesta hmoty k životu.

7. 7. 2019

| Rubrika: Člověk a jeho život

 

Chceme žít život člověka? Tedy postavme cesty úcty do života tady, moudrostí ducha.

10. 2. 2019

| Rubrika: Člověk a jeho život

 

Život dnes a utrpení, co souvisí s volbami.

15. 9. 2017

| Rubrika: Člověk a jeho život

 

Život zde a to, co ho provází na cestě, co staví větší stav bytostí na různém stavu porozumění životu u sebe.

23. 8. 2017

| Rubrika: Člověk a jeho život