Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chceme žít život člověka? Tedy postavme cesty úcty do života tady, moudrostí ducha.

Život je cíl zde a tento cíl budujeme všichni do cíle svého života, také i do cíle vidět cíle ostatních lidí, kteří zde také i žijí a mají cesty se dívat, jak se děje tento život na této planetě, která je již i to, co bylo ustanoveno ji vidět technicky jako to, co je stroj, který oblétává kolem planety, zaznamenává povrch a také se vyhodnocuje odborníky k tomu, aby se vědělo stále více o této planetě z hlediska hmoty. Nastavená technika zde žije také do mocnosti, kterou jsme také i nastavili jako samozřejmost, ale také odbornost je také i to, co je duchovní dar, který jsme dostali, je otevřena cesta mostu ke svobodě a také tento člověk žije dále jako ten, kdo se již i nastavil jako člen Kosmické konfederace planet, která má povahu celku, který dohlíží nad rozvojem a také i duchovním vývojem tohoto lidstva, které postavilo internet ke komunikaci veřejnosti, kde se také stále dokonalejší technologie nastavují do cíle vidět to, co je zpracovat velké množství dat, zviditelnit chyby, také i sledovat každého, kdo používá tuto síť. Stále větší síla techniky zde staví ale také i nebezpečí ovládání ostatních, kteří nebudují na stejných mocnostních rozsahově nastavených národů, toto je stále to, co zatím tento člověk neuznal a také i nepochopil do svého života, který je i zde již viditelně nastaven do duchovního cíle, kde se také i toto žije jako rozsah vědomostí o celku, kde se také i toto žije do mostu svobody vesmírných mocností, které rozhodli postavit tuto lidskou společnost na planetě Zemi do duchovního, a též i do technologického a technického vědomostního cíle, aby se i zde tento člověk mohl postavit do cíle se domluvit po celé planetě, dorozuměl se řečí, také překlady jsou již i to, co je um a nastavit takové lidi je cesta volby ducha, který vede toto tělo a dává mu i zde také možnosti žít tak, jak žijí i ostatní a také se dívají, jak se i zde staví život k životu proto, že zde je cíl pozvednout tuto lidskou společnost do duchovního cíle, kde je tento cíl také i to, co žije jako cesta k životu, co je na mnohem vyšším vědomostním cíli, kde žijeme rozsah vědomostí také tak, jak se díváme z hlediska jen hmoty, u většiny lidí, ale také cesty ducha zde také působí na tuto lidskou společnost pro tento život, kde žijeme rozsah tohoto života také v nedostatečném duchovním uvědomění si života, co je stavba těch, kdož vidí, že ví více, umí více, ale také duchovní cíl je uznat i ty, co zatím žijí na nižším vědomostním, což je i zde stavba života, kde se také bude pozvolna vyrovnávat stavba této lidské společnosti jako těch, co zažijí nouzi vědět, co zažijí rozsah ducha a schopností pro mnohé neobyčejné, také vědec je dnes již mladý člověk, co žije a ví najednou mnohem více a přijde na nápady, kde se tyto nápady ustanovují v mladém věku. Toto není jen talent, toto je duchovní věda, co buduje tohoto člověka k cíli života, kterým žijeme také jako ti, co ho vidí z hlediska také nastaveného cíle, ho dnes uznat jako cíl života, kde se také tento uznaný cíl musí ustanovit do výuky v základě u všech lidí, u odborníků, co chtějí jít dále jako duchovní mistr, se také i toto nastavuje do výuky v telepatické cestě, která žije již jako to, co je vědecká činnost, daná k cíli života tak, jak je ustanovena také na základě rozsahu, kde se také i toto žije na mocnostech vesmíru, které zde hrají roli učitele a také nastavují individuální výuku k těm, kdož se rozhodli jít dále a postavili stavbu svého života k tomu, aby se postavili za život ducha, který zde také má již místo a buduje do stavby tohoto života také moudrost, dobro a též i mír, neboť toto je o cestách, kde se také daří zajistit další přístup k vědomostem, kde se také daří vydávat knihy, co je čtou jen zájemci o slovo, ale ne o skutečnost duchovního cíle. Pochybují o tomto, ale také se díváme na rozvoj člověka z hlediska nejen techniky, ale také i ducha, který roste s vědomím, že je i zde to, co vidí dále, co je moudrostí k životu a také i co je moudrost těch, kdož žijí vysoký stav vědomí jako vyšší úroveň života, ve kterou ostatní zatím nevěří, ale také se zde postavily již i dary a schopnosti vědět více, vidět více na jemnohmotnosti, kde se také i toto žije jako cíl života, na který nepřijde věda, neuvidí vše, ale také bude ustanovena jít stavbou společnou do cest duchovního cíle, který uvidí dříve, dá dříve, také se postaví za cesty života ve vidění tak, jak již mnozí také zakusili s léčiteli, ale také vědomosti jsou zde také ustanoveny do různé síly, tedy ne každý ví stejně a umí stejně. Někdo se věnuje jen okrajově, jen občas, někdo je nadšený a staví to do svého života tak, jak již i toto je ustanoveno jít zájmem a také sloužit lidem k dobru, v míru, také k ustanovenému cíli života, kde se také i toto žije jako cesta moudrosti k životu, co je životem nastaveným  do jemnohmotnosti, dimenzionality, ustanoveného cíle žití jako cíl života, co je již také vedle nás to, co nevidíme, co i haníme, ale jemnohmotné vnímání je také i schopnost, dar jednotlivci, který ho může nastavit k ostatním a dávat ho k dobru tak, jak je již i postaven tento cíl k člověku, co ho také musí použít do života tak, aby byl k užitku a dán do cíle života k životu tak, aby se zde také tento člověk postavil do ostanostního cíle, který žije moudrostí k životu jako životu, tedy se ví o dalších dimenzích, o životě v nich, o cestách také jak člověka na vyšším stupni života, tak také i bytostí, které zde žijí vedle nás, nevidíme je, ale oni vidí nás a žijí jiným rozsahem života proto, že byly ustanoveny jít takto a mít tento svůj život i zde, chrání třeba přírodu, ale také žijí svůj život vedle našeho života, my je také ovlivňujeme svými činy, svým myšlenkovým výtvorem, svými city a most svobody emocí je zde také cesta, kde se toto žije do cest moudrosti, hrubých chyb, ale také porozumění a pochopení se  do cest života, kde se také i tento život hlásí z jiných planet, také i z jiných vesmírů, ale také i vesmírná mocnost se i zde postavila do stavby tohoto člověka, dala o sobě vědět a tento cíl zde také již dnes žije v rozsahu, který je vzestupem tohoto člověka a jeho chápání stavby života je i zde postaveno do ducha, duše, do rovin tak, aby se stavba života i zde nastavila do rozkvětu spolupráce na životě, který je i zde také i hrozba pro jiný dimenzionální život přímo na této planetě, také i člověk v sousedních planetách této sluneční soustavy pociťuje činnost atomu a stavbu tohoto člověka, který žije nízkým uvědoměním ducha, který má jiný rozsah myšlení a cítění, než hrubost tohoto myslí obdařeného těla člověka, kde se také i toto ustanovuje do cest života, kde se také i toto žije a staví dále jako cíl života, co je život v nastaveném cíli vlastnit co nejvíce, ovládat a také i nastavit manipulaci s druhými lidmi, kteří ví méně, ale více cítí život duchem, duší, soucítí a cítí stavbu správného žití, ne takovým rozsahem vědomostí, ale citem k člověku, ke zvířeti, k přírodě. 

 

Toto je cesta k životu, toto je i cíl duchovního postaveného cíle, kde je cestami života nastaveno to, co žije v člověku zatím do pochybností. Píší vědecké i kapacity o cestách zkoumání života jinde, ale dle článků se tento život zatím neozval, jen nějaké signály, tedy tam asi něco je. Vyslaná sonda, opustila již i tuto sluneční soustavu, postavené CD se záznamem člověka na této planetě Zemi, cestuje asi stále vesmírem. Že se nikdo zatím neozval? Tak to je jen stav mysli někoho, kdo nekomunikuje telepaticky, nenastavil se do pomoci osvětlit život jinde, ale také i zájem jít do stavby života, který je neviditelný pro tuto lidskou společnost, ale také se zviditelňuje některým lidem, nastavuje tu spolupráci na moudrosti života, v míru a také ve svobodném ustanoveném cílení, zda tento jednotlivec uvěří těm, kdož ho oslovují, mají stavbu života na obrovské síle duchovní i technické, ale přicházejí v míru a k dobru člověka, co je svobodný stále, ale také moc a síla těch, kdož jsou i zde již ustanoveni o nich vědět více, dávají i stavbu svého technického cíle na polích a vytvářejí obrazce, které mají duchovní význam, i zde je také toto cesta domněnek tohoto člověka, co si stěžuje na to, že ho ruší tyto kruhy, a to malé polehlé obilí v obrazci, je cesta také dopisu pro tohoto člověka, co žije zkázou sám sebe, také se nedostavěl k duchovním uvědomění si cti k životu sebe a také i k druhým, ale také zákon vesmíru zde stále platí a tento člověk ho nastavuje do převracení, aniž si to uvědomuje, že to také nezmění, ale jen nastavuje také i další cesty k tomu, co je most svobody rozhodnutí a cíl se i zničit svými myšlenkovými výtvory, které jsou již i zde také to, co ohrožuje celé lidstvo a nastavuje vědomosti o stavbě atomu k cestě, jít za hranice možnosti života tak, aby se i zde znova nastavilo to, co je již také trochu známé. V minulosti se také tento člověk postavil do vyšších vědomostí a také telepaticky komunikoval, ale také se jeho mysl stala tím, kdo ji použil proti samotným lidem, zneužil, nastavil síly proti vesmírným zákonům, které se musí i dnes stále dodržovat. Moc a také i síla je i zde to, co je již i to, co žije vědomostmi o stavbě vesmíru, Stvoření a také různí lidé postavili již i toto do cest života, kde se také i žije cíl života, který se stal hrozbou technologiemi, co jsou vlastněny ilumináty, kteří staví svoje vědomosti proti člověku, také i zde žije stavba mostu, který nastavuje a ustanovuje zde život tak, aby se i zde ustanovil jít do cest žijících trosek, které se staly otroky těch, kdož vlastní vědomosti o síle, kterou je možné nastavit do cest života, ale také i toto je cesta k vědomosti výzkumu, který jde také nastavením a kontrolou mocností vesmíru, ale duchovní cesta je něco jiného, než ustanovený význam moci technické a ekonomické. Toto je také i cesta k záchraně lidstva, když postaví mysl do cíle ji i zde ustanovit jako tu, co žije také i volbami života, kde chce vlastnit druhé lidi, ovládat je a také je geneticky postavit tak, aby se staly otroky moci iluminátů, ale toto je zde zatím dovoleno, aby tento člověk postavil i duchovní cestu k životu, ubránil se temnosti, co vymýšlí jedovatost a stříká ji do oblak tak, že mnozí lidé staví na náhlém postavení se do tohoto života jako alergik na to, co dříve sloužilo jako význam k zdraví života a toto tělo to přijímalo k udržení sebe jako zdravé, v této dnešní době se tento iluminát postavil za stavbu života, kde se jedná o výzkum co to udělá s lidskou společností, která ustanovuje již změny v životě jako nemocní, co žijí vzácnými genetickými chorobami, se kterými si neví rady odborníci. Další generace nebudou již vědět, proč k tomu došlo, a troska, zrůda, se stane součástí života, ale někdo se také musí postarat, ale ne ji zahubit, neboť slouží jako důkaz k tomu, že život se může ustanovit pozvolna také jako cíl tohoto cíle, hromadný výskyt potíží, které dříve nebyly, jsou nastavením se také k hrůze, že lze také ustanovit tento život do cest zrůdnosti myšlení, výsledek je zde také zrůdnost těla, zrůdnost myšlení, místo řeči jen skřeky, ostatní vidí tyto lidi jako to, co je potíž a starat se o tyto zrůdy, je drahé, z hlediska myšlení těch, co postavili tvorbu cen do zrůdnosti a nepřiměřenosti, kde také chybí duchovní uvědomění si podstaty života, kde se také žije cesta žití, co žije moudrost života, jako cíl život, co je vždy dodržením vesmírných zákonů, ale nedodržení může nastavit hrozbu myšlení, katastrofu celé i planety, rozmetání silami, ustanovenými vesmírem, a tedy jsme také ustanoveni se naučit žít podle vesmírných zákonů, které jsou zde také platnými pravidly, ale zatím neuznávány většinou lidí. 

 

Toto je také i cesta, budeme ji moci rozvíjet v tomto duchu, že existuje život, co je nastavený jít dále, již i vstoupil k tomuto člověku, telepaticky komunikuje v řeči, které tento člověk rozumí, nastavuje se také i viditelnost a stavba přátelství se jistotami života ustanovuje do cíle zde také žít jako ti, co již ví o stavu lidí, stavu bytostí, stavbě cíle života jak zde v tomto stavu života v ekonomickém nastaveném cíli, kde se také i toto žije do moudrosti žití zde, kde se tento člověk postaví do cest života, kde se také bude umět ozvat proti humusu, také se dívat, jak se i zde nastavují cesty k zamlžování tohoto života, který žije velkým rozsahem vědomostí, technicky nastavuje i cesty z jiných dimenzí a také i Kosmická konfederace planet je organizace, kde se žije pomocí této planetě z hlediska duchovního, neboť je nejslabší článek této sluneční soustavy po stránce duchovní, proto nedostal zatím povolení cestovat vesmírem, nedostal vědomosti k sestrojení dopravního prostředku, který by byl nastaven na cesty vesmírem a k přátelství s těmi, co jsou v jiné dimenzi v této sluneční soustavě. Tento člověk vidí pomocí strojů jen pustou planetu. Toto je i zde také výtvor mysli, kde se také i toto žije jen válkami, vlastnění těchto planet a tento člověk vidí život jen ve vlastnictví něčeho, co pak peněžně hodnotí do množství a dle tohoto myšlenkového výtvoru žije jako boháč, který žije hmotu peněz, ale ne cestu přátelství těch, co žijí na jiném podstatně nastaveném životě to, co je most svobody a úcty k nižšímu stavu myšlení zde těch, co si ale váží života na vysokém stupni a radují se ze setkání, co je setkáním také na cíli zde vyzvat lidi k souhlasu a také k zamyšlení se nad cílem života zde, neboť zatím tento člověk vyrábí atomovou energii pomocí stavby cest, kde se také neumí nastavit do daleko větších znalostí tak, aby se zde toto stalo mírem a ustanovením se do vědomostí ne ohrožovat ostatní, ale jistit stav života proto, že se ví, co se stane, když se tělo ozáří prvky, ze kterých se staví tlak energií, co pohánějí stroje a také nastavují cíle života do bodu ztráty, ale také vteřina je cíl zde také zničit veškerý život při nastaveném cíli zde ustanovit cesty modelu, kde se staví cena proti životu, ohrožující koncerny se staví do boje proti sobě, nedostatek duchovního uvědomění ohrožuje cesty výroby, nekvalita ohrožuje lidstvo, odpad zde z jaderných elektráren také není kam uložit, aniž by neohrozil život lidí. Tady je výzva k tomu, co je již i to, co žije v ekonomice, v jednotlivcích, ale také i k tomuto významu je toto nastaveno jít dále do telepatické komunikace s těmi, co i zde zatím nabízejí odvoz tohoto jaderného odpadu pryč z této planety, za souhlasu tohoto člověka, neboť je svobodné rozhodnutí tento odpad odvézt a uchránit toto lidstvo, tuto zemi českou, před degenerací těla, co žije zrůdností a také i ozářenými pokusy zde také ustanovit cesty hrozeb jaderných bomb, co se neustále staví ke zničení člověka hromadně. Pokus žije nastavenými časy rozpadu tohoto záření, které je stále silněji ustanoveným cílením se k tomu, kdo z koho a kdo bude mít silnější bombu ke zničení ostatních zemí. Tyto pokusy nad zemí i pod zemí se ustanovují do zářící cesty, která obíhá tuto planetu, je nasměrována počasím, co je již i také řízeno technologiemi, a tedy tento člověk žije v ohrožování sám sebe, i elektrárnami s jaderným palivem, kde se odpad nastavuje do kontejnerů a ukládá se pod zem. Již došlo k uvolnění tohoto odpadu a zamoření okolí, jezero je jedovaté a po půl hodině člověk umírá ozářením z tohoto okolí, kde byl jaderný odpad nastaven do uložení a řešení zatím pro tohoto člověka neexistuje. Vyšší stav života, co je již v telepatickém postaveném jednání s občany, se postavil za tento život lidí, nastavuje závazek, že uklidí jaderný odpad z této planety, vyčistí prostor skladu a také navrhuje cíl nastavit opět jiné cesty energie, která bude sloužit k cestám života tak, aby se i zde tento život opět nastavil do cíle života, bez ovládání koncerny, ale za účasti občanů, kterým není jedno, že jejich těla jsou postavena do zrůdnosti, do cestami atomového cílení se staví též narůstání hmoty tam, kde to není dobré, tedy genetický kód je narušen, nastaven i do příštích generací jako cesta zrůdnosti a genetických vad, co pokračují do dalších generací. Jen cesta válečnictví je také i zde postavena do knížek, co ustanovují cíle narozených dětí, co se narodili bez rukou a bez nohou, jen různá délka pahýlů končetin a toto je také cesta, kdy se žena takto narozená, dnes stará, žijící, postavila za život, myslí jí to, píše, a také její cesta je postavením se do cíle, kde její sourozenci jsou normální a ona je zrůdností nastavena do takovéhoto života. Je zapotřebí si uvědomit, že duch zde stále musí žít v souvislosti s učením, co žije dále jako cíl života, kde se také i toto lidstvo musí postavit za život k životu. Jinak se i zde postaví vesmírný zákon za uchování života tak, aby se stal životem dle božích ustanovených cílů, které staví na moudrosti k životu zde a také genetický kód je ustanoven k tvaru těla, člověk ho nebude měnit, jinak by porušil vesmírný a boží zákon, kde je také cíl nejdříve postavit víru v tento boží zákon a řídit se radami k životu, k jeho postavenému cíli ho udržet a jít dále jako ti, co si ho budou vážit, nebudou ohrožovat sami sebe válkami s chemickými, bakteriologickými, atomovými cestami, kde se také toto bude muset ustanovit do cíle života všech zemí této planetární lidské společnosti, kde se také i toto žije do smluv a také se tyto smlouvy nedodržují a staví se toto dále do výzkumu, jak zničit to, co je život bezbranných lidí, kteří chtějí žít v míru a ve zdraví jak zde, tak i jinde. Tedy tento člověk bude mít trochu času na rozmýšlení se o tomto, ale ne příliš dlouho, neboť atom působí i do jiných dimenzí a na vyšší stupeň života, ale tento vyšší stupeň života také nechce být nastavován tak, jak i zde se tento člověk staví k životu, ohrožuje sám sebe, ale také neví, že ohrožuje i život na jiných planetách, v jiných dimenzích, co je zde k tomu, aby se zde tato sluneční soustava stala mírem, čistým životem, také ustanovením se do tohoto cíle ho i zde ustanovit do myšlení na mír, moudrost života, na to dobré, co k životu patří. Zde je návrh na jednání v telepatickém přenosu, uveřejněný na mediálním působení a řečený občany k občanům a také k vyjádření se k tomu, co je již i zde život, postavený na souhlasu, na důkaznosti, a také na přátelstvím ustanovený cíl zde ustanovit cesty k ustanovenému cíli života, co bude pokračovat dalšími jednáními o životě, co bude také učením se životu tak, aby i zde na této planetě Zemi se ustanovil cíl života bez touhy ovládat, manipulovat s vědomím lidí, ale také se dívat, jak se žije pod vedením dobrého stavu těch, co žijí vesmírný zákon o zachování života i u sebe, i u druhých, jeho pochopení je duchovní cesta, kterou je třeba ustanovit do tohoto života, kterým žijeme dnes a nestavět cesty válek cenových, ale poctivě zvážit to, co je tato nabídka a také svobodné rozhodnutí, jít dále do hrozeb zrůdnosti, ztráty života, katastrofou a vyvolávání jaderných válek, co jsou již i zde postaveny do předpovědí, kde se moc tohoto planetárního stavu lidí postavila za zkázu lidstva, ovládání válkou, zničení se jadernými přístupy, kde život není život, ale cesta do pekel, kde se také žije utrpením, ale převrácený přístup k životu je tam také i to, že trpět je výsledek odměny a toto je také to, co se i zde postavilo do výsledku mysli, co přijala peklo k cestě nastavit i zde na této rovině peklo, což je utrpení z jedovatých postřiků z letadel, nemoci nepříjemné, nevyléčitelné, zrůdnost těla, chemický přístup k tomu, co je zde se také návrat k cíli života, co je genetická změna, což je to, co je porušený boží zákon. Až přeteče hranice utrpení, vesmírné mocnosti ukončí tento stav lidí a opět postaví člověka do obnovy života, kde se ale také i toto nastaví opět do cíle zatím ustanoveného k cestě života od jeskyně a znova se dopracování do stavu tohoto nebo i vyššího. Jak se tento člověk postaví do života zde, bude také i jeho uvědomění si stavu života, jeho chtění žít zdraví, čistý prostor a uvědomit si duchovní podstatu života zde na této planetě k životu v míru, moudrosti, k dobru života.