Jdi na obsah Jdi na menu
 


Děj v tomto životě je děj, co staví jak člověk, tak také jiní v našem okolí

Dění v tomto životě je to, co zde také nastaví a také ustanoví děj tak, aby zdejší člověk byl a také ho mohl vnímat na stavu tohoto stavu děje také jako ten, kdo je již také tímto dějem ustanoven a také ho více vnímá na stavu tohoto děje také jako člověk více duchovně nastavený a také ustanovený k ději na tomto základě se také nacházejícím a tímto dějem se tento člověk děje také a také ho bude tak chápat.

 

Toto dění je to, co je již také nastaveno k ději, který je zde také nastaven a také  nastavován k cíli zde tento stav lidstva také ustanovit k cíli zde toto mít na základě myšlenky, co je již také myšlenkou cíle se zde tímto dějem ustanovit k tomuto cíli zde také mít děj nastavený a také ustanovený samotným člověkem, co je již také ustanoven k cíli zde také buď sám ustanovit život nebo ho ztratit na základě se také nacházejícímu stavu tohoto stavu lidí tak, jak zde také tento člověk žije a také se nachází v dimenzionální bráně, se kterou se také ustanovil žít a také se mu nechce o tomto přemýšlet, neboť se také do tohoto nastavení také nastavuje k cíli zde tomuto ději také porozumět a také ho mít tak, jak se zde tento stav lidí postavil k cíli zde toto mít na základě vesmírných zákonů, kterými zde také žije, ale také se o nich nemusí zajímat, neboť zdejší člověk je teprve dostává a také se jich nastavením také dozvídá tak, jak toto také je ustanoveno k cíli zde také mít tohoto člověka tak, jak ho také tímto dějem ustanovuje tento stav lidstva tak, jak ho také bude mít za předpokladu, že tento stav lidstva je také ten, kdo je již také ustanoven k cíli zde také mít toto dění jako stav lidí, co jsou lidmi a také je již tento stav lidí ten, kdo je již také nastaven k cíli zde toto mít na základě toho, kdo je již také ten, kdo je již také ustanoven k cíli toto mít jako ten, kdo je již také ustanoven k cíli zde také mít cíl života tak, jak ho také bude mít také nastaven k cíli zde také mít toto nastavení se tak, aby zdejší člověk žil tak, jak tomuto cíli bude také rozumět a také se ho tímto rozuměním nastaví tímto dějem také ustanovením se k tomu, aby zdejší cíl života žili všichni do tohoto nastaveného děje také tak, jak ho také tímto dějem budou více vnímat na stavu tohoto stavu lidí tak, jak ho také bude tento stav lidí ustanovením se také nastavený více nastavovat také jako ti, co ho také tímto ustanovením nastaví k cíli zde tomuto cíli se také věnovat tak, jak ho také bude vnímat tento stav lidí k tomu, aby zdejší člověk žil na stavu tohoto stavu děje také jako ten, kdo jej také bude ustanovovat také jako ten, kdo je již také člověk, co ho také bude tímto dějem nastavovat svými myšlenkami a také ho ustanovovat k cíli zde toto mít tak, jak  tomuto ději také porozumí a také ho nastavuje k cíli zde také mít to, co je již stav tohoto stavu lidstva k tomu, aby zdejší člověk ustanovil cíl zde tomuto ději nastavit cíl se také nastavit k cíli zde tomuto ději také porozumět a také ho ustanovit k cíli zde tento stav mít jako stav tohoto stavu děje a tento děj se také bude cílem nastavit také jako stav děje, co ho také tento člověk bude žít tak, jak ho také sám nastaví a také ustanoví do tohoto života jako člověk, nebo také jako otrok. Tímto dějem se tento člověk postavil k cíli zde také mít život nebo také stav dění ho tímto myšlením nastaví do cíle zde také ustanovit cíl neživot, neboť tento člověk je stále ten, kdo již také otevřel cestu k tomu, kdo je již také ustanoven k cíli se zde tímto cílem postavit do cíle zde nastavit život a tento život bude také ustanoven k cíli zde také mít toto cílené dění k tomu, aby zdejší člověk žil a také se ustanovil k cíli zde také mít život jako člověk, co je již také ustanoven k cíli zde také mít tento děj tak, jak ho také sám vnímá a také se ho nebude takto nevědomostí ustanovovat proto, že ho také tento člověk nastavujícím  způsobem ustanovil jako stav lidí a také se tento člověk ustanovil k cíli zde tento cíl vnímat jinak, jak tomuto ději také bude tento člověk nastaven a také se ho tímto dějem tímto ustanovením se také bude vnímat na základě tímto ustanoveného děje se tímto dějem také ustanovit k cíli zde tento děj také nastavit podle sebe, také podle těch, kdož zde také tímto dějem budou ustanoveni k cíli tomuto ději tohoto člověka nastavit k cíli zde tento stav lidstva také mít k tomu, aby zde také tento člověk nastavil děj života a ne děj smrti z tohoto života, neboť tento člověk se také ustanovil jako stav člověka, co zde také bude více vnímat tento děj na základě stavěného cíle zde také mít tohoto člověka, který zde také nastavuje cíl zde také mít cíl tento život také nastavit k cíli zde také mít život člověka, ne toho, kdo je nastaven sice silou, ale také zodpovědností k životu i ostatních, co zde také mají a také mohou žít jako ti, co zde také nastavují cíl zde také mít cíl tento stav lidstva tímto nastaveným životním cílem zde  také mít tento život tak, jak ho také sami budou mít a také ho nastavují i ostatním, neboť tento život je to, co je jako také čas, který se zde také může vyplnit tímto nastavením myšlení k tomu, aby zdejší člověk žil jako ten, kdo je již také ten, kdo je již také ustanoven k cíli zde také mít tento stav lidí k tomu, aby zdejší člověk žil jako stav člověka, co již také bude umět více nastavit také tuto sílu na stavu duchovního ustanovení se tímto nastavením více vnímat také jako stav lidí, co jsou zde tímto dějem ustanoveni k cíli zde také toto mít a také se tomuto ději nastavit k cíli zde tento děj mít také jako stav lidí, kteří zde také tímto dějem nastavují cíl zde tento děj mít také na základě cíle zde také mít tomuto ději se také nastavující stav tohoto děje, také ustanovený děj se tímto dějem také ustanovit k cíli zde tento děj nastavovat také k sobě jako ten, kdo jej také bude sám řídit a tento děj se také bude promítat do tohoto dění života tohoto člověka také jako stav dění do tohoto žití také jako stav vědomostí o tomto dění v tomto nastaveném a také ustanoveném cíli se tímto zabývat na základě tohoto dění a také na základě již ustanovení se tímto dějem také postavit k cíli zde tomuto ději také nastavit cíl zde tímto dějem ustanovit cíl zde také žít jako ti, co jsou již také ustanoveni k cíli zde také mít tento děj tímto nastavit k cíli, zde tento stav dění také ustanovit cíl zde tímto dějem nastavit cíl tímto ustanoveným dějem se také ustanovit k cíli, zde tomuto ději porozumět a nastavit ho dále k tomu, aby zdejší členové se tímto dějem ustanovili k cíli zde tento děj také mít tak, aby ho také více vnímali k tomu, aby zdejší členové tohoto děje také ustanovili cíl života zde tento děj mít také pod kontrolou a také ho vnímat více k tomu, aby zdejší člověk řekl svému partnerovi, že ho také může postavit k cíli tomuto ději také nastavit k tomu, aby ho také vnímal tak, jak zde také může tento člověk žít v naději na další životní cíl zde tomuto ději také postavit cíl zde tento děj se také nastavit tak, aby ho také nastavujícím způsobem ustanovil k cíli zde také mít člověka. Tento člověk se také ustanovuje k cíli zde tomuto ději nastavit cíl zde tento děj také ustanovit k cíli zde také mít člověka a tento člověk se také nastavuje k cíli zde také toto mít také jako stav lidí, co zde tímto dějem také nastavují cíl zde tento stav lidstva mít také jako stav lidí a ne jako stav otroků sami sebe, neboť tento člověk více vnímá stav technický než stav také duchovní a tento stav také duchovní se také nastavuje k cíli zde tímto stavem žít tak, jak ho také tento člověk pochopí a také ho bude tímto pochopením více vnímat na stavu tohoto stavu lidí tak, jak zde také tento člověk žije a také bude žít tak, jak tomuto ději také bude rozumět k cíli zde tento děj také nastavit k cíli zde tomuto ději také rozumět a také ho více vnímat k cíli zde tomuto ději také nastavit sluch a také mysl a také i srdce, neboť toto je také stav síly, na kterou již tento člověk žije a také se bude tuto sílu také zajímat, ale také se zde tímto silovým nastavením tímto ustanovením a také tímto postavením, se tento člověk nastavuje k cíli zde také rozhodnout ve prospěch tohoto lidstva, také ve prospěch druhých, také ve prospěch sebe, neboť tento člověk žije a také se tímto dějem ustanovuje k cíli zde tímto dějem také nastavit cíl života, zde také tímto dějem ustanovit cíl žití tak, jak ho také sám bude více vnímat a také se tímto dějem také bude více zajímat tak, jak ho také sám bude také vnímat tak, jak ho také tímto dějem ustanovuje k životu také samotného jednotlivce, sám sebe a také druhé, neboť tento stav lidí se také bude tímto dějem zabývat na jiném postaveném a také ustanoveném cíli zde toto mít a také se tomuto ději také více věnovat tak, jak ho také nastavujícím způsobem bude také vnímat a také mu postupně porozumět na stavu tohoto stavu děje tak, jak mu bude také předáván a také ho tímto postaveným přístupem nastavuje k cíli zde tomuto ději také í porozumět více a také se mu tímto porozuměním nastavit do dále se také rozvíjejícímu životnímu cíli, zde toto mít tak, jak tomuto ději také porozumí z hlediska také svého chápání, co je také tímto dějem zastavěno k cíli zde tomuto člověku také ukázat cíl tomuto ději také postavit cíl životního cíle zde tomuto ději také nastavit cíl zde tento děj postavit k cíli zde také nastavit cílem se také rozvíjejícího člověka, kterému bude také nastaven cíl života tak, jak ho také bude více vnímat na stavu tohoto stavu lidí tak, jak mu také bude tento život ustanoven a také postaven k cíli zde tomuto ději také rozumět a také se ho tímto nastavením postavit do moudrosti žití tak, jak zde také tento člověk bude tímto žitím nastaveným zde také více žít v tomto duchu se také nastavením se tak, jak zde také tento člověk bude tímto životním cílem zde také vnímat toto žijí k tomu, aby zdejší člověk žil jako ten, kdo již také bude cílem nastaven k cíli zde tímto životním cílem se také nastavením se tímto ustanoveným cílem zde také vnímat toto žití tak, jak tomuto žití také bude cílem rozumět a také ho bude také nastavením se také vnímat tak, jak tomuto děj i také postaví cíl zde také tímto dějem nastaveným k cíli zde také mít cíl života tak, jak ho tímto dějem také bude více vnímat na základě postavení se k tomuto cíli také jako stav toho, kdo je již také ustanoven k cíli zde také mít život jako člověk a ne jako otrok sám sebe, neboť tento stav života je také nastaven k cíli zde také mít tímto cílem stav tohoto stavu dění k tomu, aby zdejší člověk žil jako stav člověka a ne jako stav tímto nastavený k cíli zde také mít život jako stav otroctví také sám sebe, neboť stavět techniku je také cíl a tato technika ho také může přivést k cíli zde také mít stav tohoto děje k cíli zde také mít tento stav dění proto, že tento stav myšlení je také stav mysli a také stavu pochopení se k tomuto nastavení se také jako toho, kdo je již také ustanoven k cíli zde tomuto ději také rozumět na stavu tohoto dění a také se tomuto dění nastavit k cíli zde také toto mít k tomu, aby zde tento člověk žil jako stav člověka, co chápe život a také ho nastavuje k cíli zde také tento život žít a také ho nastavit ve větší síle, než dříve. Tento stav dění je tedy také nastaven k cíli zde tomuto ději nejprve porozumět a také ho ustanovit k cíli zde tomuto ději také postavit cíl stavět nejprve duchovní ustanovený děj a tento děj se také má a také musí ustanovit dílem nastavený stav tomuto ději také ustanovit čas k chápání a také k vystavění se k tomu, aby zdejší člověk žil jako stav člověka a ne jako stav toho, kdo je již také ten, kdo je již také tímto ustanovením se také nastaven k cíli zde tímto dějem postavit cíl člověka, co ho také nastavuje k cíli zde tomuto ději postavit cíl mít zde také život a jako člověk, s odpočinkem, s radostí ze života a ne s radostí žít a také s neradostí stavět tohoto člověka jako otroka sám sebe, tedy se s radostí nastavit k cíli zde také mít výzvu, jak tomuto člověku pomoci, jak přijít na to, co je také ustanovený a také nastavený děj se také tady nastavit k cíli zde tomuto ději postavit k tomu, aby zdejší člověk žil a také se nastavil k cíli zde také tento život mít jako člověk, co žije a také se zde tento člověk nastavuje k cíli zde tomuto ději také ustanovit čas vnímání k tomu, aby zdejší člověk žil jako stav člověka a ne jako stav otroka tomuto ději, co ho také nastavuje k cíli se bránit, také se mu podrobit, také se mu vyhýbat a také se mu tímto ustanoveným přístupem nastavit tak, aby zdejší děj také byl ustanoven tak, aby zdejší člověk žil jako stav toho, kdo zde také musí ustanovit čas k tomuto ději se ho také naučit vnímat tak, jak mu bude ukazováno k cíli zde také mít cíl života a také se tento děj tímto dějem nastavování také bude ustanovovat tak, jak ho také tento člověk tímto dějem také bude nastavovat také jako stav tímto ustanovený k cíli zde také nastavit tento stav lidí k tomu, aby zdejší stav lidí také žil a také se ho tímto dějem nastavujícím se k tomu, aby zdejší člověk životním cílem také nastavil sebe i druhé do radosti ze života, co je již také ustanoven k cíli se zde také mít tak dobře, jak tomuto ději také bude tímto nastaveným cílem se také postavit k cíli zde také žít jako ten, kdo již také žije a také se zde tímto dějem také může nastavit žít ještě lépe a tento děj se také bude tímto děním promítat do tohoto dění jako stav toho, kdo je již také ten, kdo již také nastavuje tímto děním svůj život k tomu, kdo jej také více vnímá a také se ho tímto nastaveným dějem také ustanovuje k cíli zde tomuto ději také více rozumět na stavu také duchovního uvědomění si stavu tohoto stavu dění tak, jak tomuto dění také bude rozumět tak, jak tomuto dění také nastavujícím způsobem postaví také svůj život k tomu, aby zdejší člověk žil také jako stav člověka a ne jako stav otroka techniky a tímto životním cílem zde také tento člověk žije a také žije s vědomím, že tento život je ten, kdo je již také ten, kdo je již také tímto člověkem nastaven k cíli zde tomuto životu také postavit cíl zde tento život mít jako život člověka a ne jako hon na výkon a také jako stav otročení doby jako dvanáctihodinový otrok stavu tohoto stavu dění tak, jak tomuto ději také nastavujeme cíl, zde tímto dějem také mít výkon, také se ho nastavením také nastavit k cíli zde zbohatnout a také se tímto dějem také nastavit k cíli zde také mít více a více toho, co je již také nastaveno k cíli zde také tímto dějem nastavujícím ostatní, také se nastavit sám, neboť zde je také učení se tomuto ději a také tento děj je to, co je již také ustanoveno k cíli zde tomuto ději také rozumět a také ho nastavit k cíli zde tomuto ději také ustanovit cíl zde také nastavit cíl zde tento děj chápat více a také více se tomuto ději také věnovat z cíle zde tomuto ději také více postavit tento život.

 

 

Tento život je to, co je již také nastaveno k cíli zde také mít život a ne stav honby za životním cílem zde také nastavit tento stav lidí do stavu neživotního cíle zde také mít honbu za tvořením životních cílů zde také mít životním cílem zde se také nastavit k cíli  zde také mít jen to, co je krásné a také dobré a také se tímto cílem nastavit jen pro sebe, ne pro také druhé, kteří zde také vykonávají to, co je již také tímto nastavením se také to, co je již také na nižším nastaveném ději, který zde také má svůj nastavený cíl a také se zde tento člověk nastavuje k cíli tomuto ději také rozumět tak, aby zde  tento člověk postavil také cíl života tomuto ději také rozumět a také ho nastavit a také mu nastavovat tímto nastaveným smyslem pro cit také životní cíl zde tomuto člověku rozumět na stavu tohoto stavu lidí tak, jak zde také tento člověk bude umět žít poté, co tomuto ději také postaví cíl smyslu života, také výzvy tomuto životu také postavit cíl zde také mít člověka rozumného a také nastaveného k této výzvě se také mít tak dobře, aby zdejší stav lidí tomuto ději také nastavil cíl svého života ve smyslu se také tomuto životu nastavit k cíli zde také ustanovit cíl život a ne hon na vzdělanost a také touto vzdělaností se také cílem ustanovit tak, že ji také nastavuje jen z hlediska sebe, také rychlosti a také tohoto děje se také tento člověk nastavuje cílem se zde také mít tak dobře, jako ostatní, neboť spokojený život je to, co je také cílem energií, kterými zde také tento člověk bude tímto stavěním žít, aby zde také nastavujícím způsobem nastavil cíl života v energii dobra a také se tímto dobrem nastavil sám a také i druhé, neboť stavět cíl života tak, jak ho také bude tento člověk postavěný k tomuto pochopení žít je to, co je tak již tomuto člověku také dáváno k cíli zde tento život také žít jako ten, kdo je člověk zvídavý, ale také ochotný se také podílet na stavu tohoto stavu vědomostí o tomto životě také tak, jak již také tento člověk žije v mnohém, ale také jednodušeji, také starší a také nastavený jednoduchý člověk žije radostněji, také veseleji a také v energii, která je zde také  více a více dávána k životnímu cíli zde také mít život tak, jak jej také vnímá více lidí tak, jak již také tento člověk bude také více vědět o tomto životním cíli zde také mít přehled o stavu tohoto stavu dění tak, jak zde také tento člověk žije a také ho více vnímá tak, jak žije, také se tímto dějem také nastavuje a také se tento člověk životním cílem nastavuje k cíli zde tomuto ději také nastavit tak, jak zde také tento člověk žitím bude také umět více chápat k tomu, aby zdejší člověk žil jako stav člověka a ne jako stav otroka, co je již také nastaven k cíli zde tímto nastaveným životním cílem žití také nastavit cíl zde také nastavit cíl tomuto ději více nastavit také cíl životního cíle zde také mít více tímto cílem zde také nastavený děj a také se tomuto ději nastavit s cílem zde také chápat více tento děj v nastaveném a také stanoveném cíli se zde také tímto cílem se zde také nastavujícím cílem nastavit k cíli zde tomuto cíli nastavit děj k tomuto cíli zde také mít tento děj tak, jak ho také více vnímáme a také se tímto cílem nastavujeme k cíli zde také mít tento děj tak, jak ho také nastavujeme a také ustanovujeme k cíli zde také tímto dějem mít to, co je již také nastaveno k cíli zde také mít cíl život a ne boj mezi sebou jako stav těch, kdož zde tímto cílem nastavují cíl života jako ten, kdo je již také nastaven k cíli více vidět nebo více vědět proto, že toto je také cíl tomuto člověku ukázat tento život v tomto stavu více a také méně k tomu, aby zdejší člověk viděl víc toho, kdo je již také ustanoven k cíli zde tento život mít více a také méně na stavu tohoto stavu stavěného žití také tak, jak zde také tento člověk žije, také více ví a také se tímto životním cílem nastavuje k cíl i zde také toto mít tak, aby zdejší člověk žil jako stav člověka, jako stav také toho, kdo je již také ten, kdo je již také ustanoven k cíli zde toto mít tak, jak se tento člověk žijící také nastavuje k cíli zde také mít cíl životního cíle zde tento život nastavit k cíli zde tomuto životu také postavit cíl stavět ho a také ho mít rád proto, že tento stavěný život je to, co je již také nastaveno k cíli zde také žít a také tento život mít také rád proto, že tento život je ten, kdo je již také nastaven k cíli zde tento život mít rád proto, že je a také že je již také nastaven k cíli zde tento život mít na stavu tohoto stavu života také jako ten, kdo je již také ustanoven k cíli zde tento život mít rád a také ho ustanovit k cíli zde také tímto životním cílem žít a takého nastavit k cíli zde tento život také ustanovit do života jako stav života a ne jako stav honu na majetek, na cíl mít zde to nejlepší a také se mít tak, jak jiní ne, ale také se tímto stavěním nastavit k cíli zde toto mít také jako stav člověka, co zde také chce žít a také žije v cíli zde tomuto stavu lidí také postavit cíl životního cíle, zde také mít život jako on nebo ona, ale také se tímto životním cílem také zabývat na stavu tohoto stavu cíle zde také mít toto lidské společenství tak, jak zde také tento stav chápání je to, co je také již tento život, mít život tedy znamená mít žití a také toto žití respektovat a také ho více tímto způsobem také chápat na stavu tohoto stavu životního cíle zde také tímto cílem žít jako stav lidí a jako stav lidí také tento cíl má mít cíl zde také žít a také tento život udržet na úrovni myšlení i ostatních, cílem kterého by zde také tento člověk mohl mít život tak, jak ho také bude chtít sám, tedy více také znamená více tvořit, více kvalitního nastavení a také více si vážit toho, co je již také cíl tohoto snažení a také tohoto cíle nastavení se tak, jak zde také tento život má mít cenu v tomto stavu lidí tak, jak zde také tento život sám je životem a tak tento život se také tímto životním cílem nastavuje k cíli zde také mít tento život tak, jak ho také tento člověk sám bude také nastavovat k cíli zde také tento život mít tak, jak ho tak tento člověk staví dále a také se ho tímto nastaveným cílem také bude více věnovat k cíli zde také mít žití a ne stav honby za velkým množstvím, vydělávat na druhých a tím získávat bohatství tohoto životního cíle zde také mít cíl života jen vydělat velké množství peněz k tomu, aby zde zase získal tímto nastaveným myšlenkovým nastavením se to, co je život v cíli zde také touto honbou mít stav beznaděje a velkého majetku k tomu, aby zdejší člověk žil také jako stav člověka, co je již také tímto dějem nastaven k cíli zde mamonem nastavit i ostatní a aby zde také žili jen honbou za majetkem, za vzděláním a také tento život promarnili tak, že jiní se zde také ustanoví jako ti, co ho také budou žít jinak, ve více nastaveném ustanoveném a také postaveném životním cíli zde získat také tohoto člověka k cíli zde také tímto životním cílem zde také nastavit cíl tohoto životního cíle zde také mít cíl života v tomto životním cíli zde také nastavit i ostatní k cíli zde také mít život a ne boj nebo hon na životní cíl zde také jen vnucovat anebo si také vynucovat to, co je již také tímto nastaveným cílem zde také nastavit cíl životního cíle zde také mít cíl života to, co je již také tímto životním cílem zde se také nacházejícímu člověku toto ustanovit k cíli zde také mít cíl života zde se také nastavením se k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také nastaven k cíli zde také tímto cílem mít tento život tak, jak ho také tento stav lidí také vnímá více na stavu tohoto stavu tímto ustanoveném k cíli zde také mít tento život tak, jak ho také sám vnímá a také ho nastavuje k cíli zde tento stav žití také nastavit k cíli zde tento život mít také jako ten, kdo je již také tímto žitím také nastaven k cíli zde tímto životním cílem zde také žít jako stav člověka, co má čas také si tento život tímto nastaveným žitím také ustanovit k cíli zde také mít tento život k tomu, kdo je již také tímto žitím ten, kdo je již také postaven k cíli zde také tento život mít také jako ten, kdo je již také nastaven k cíli zde touto cestou jít tak, jak ji také bude mít ukázánu a také se tento život také nastavuje k cíli zde tento život také nastavit k cíli zde tomuto životu také postavit cíl zde také nastavený k cíli zde tomuto životnímu cíli zde také mít cíl tomuto nastavenému životu také rozumět, také ho nastavit k cíli zde také mít tento cíl zde také se nacházející člověk se tímto ustanoveným cílem také ustanovit k cíli zde tento život postavit také tak, jak ho tak tímto cílem bude tento člověk žít tak, jak tomuto cílem nastaveným k tomuto životu také nastavený život mít tak, jak ho také nastavujeme k cíli zde také tento život mít tak, jak mu také budeme rozumět tak, že ho také nastavíme jinak, s cílem zde také žít jako ten, kdo již také umí žít podle nových zásad života, tedy ho ustanovit také u druhých, aby zde také mohli žít a také svůj život mohli stavět dále k tomu, co je již také nastaveno k cíli zde tento život mít také tak, jako tímto cílem nastavujeme sami sobě k tomu, aby zdejší člověk viděl více a tento člověk také žil s cílem zde toto více vidět na stavu tohoto stavu lidí tak, jak se také tento člověk bude také více zajímat o stav životního cíle zde také víc vidět a také se více také zajímat o cíl života zde také více vidět, také ho nastavit k cíli zde tomuto cíli se také více věnovat na stavu tohoto stavu lidí s cílem zde také uznat to, co je život pro druhého a také se tento typ lidí také postavil k cíli zde tomuto životnímu cíli také věnovat více a také se zde tento život naučit s cílem zde také mít život a také se více věnovat jako stav lidí a jako stav lidí také mít cíl života to, co je již také tento stav lidí se tímto ustanoveným cílem také nastavit k cíli zde také mít život a také tímto životem se zde také nastavit k cíli zde tento život ustanovit k cíli zde ho také mít jako život s tímto ustanoveným cílem zde také mít životní cíl zde žít jako stav lidí a ne jako stav honby za životním cílem zde také mít to, co je bohatství a majetek a také na stavu druhých, co nežijí, ale přežívají, neboť tento stav lidí se také rozhoduje na stavu myšlenky tak, jak zde také tímto životním cílem nastavují i ostatní to, co je jejich ego a také toto ego se zde tímto nastavením cílem nastavuje k cíli zde také zbohatnout na druhých a tito druzí se zde  také nastavují k cíli zde také život nastavit jako ti, co nemají na život, ale také se zde tento člověk nastavuje k cíli zde také hodnotit druhé jako ty, co zde také jsou a také zde tímto životním cílem nastavují tento život k tomu, aby zdejší člověk žil jako stav člověka, ne jako stav honícího se psa, co neumí jinak žít než se honit a také neumí odpočívat také jako stav lidí, co zde také jsou a také jsou tím, kdo je již také jen ten, kdo neumí nastavit život tomuto člověku jinak, než honbou za nákupy, také za jejich stavění se k tomu, aby co nejvíce utržil a také aby zdejší životní cíl tomuto člověku také nastavit hodnotu života jen v nastaveném majetkovém ustanovení se také tímto nastavením prezentovat svůj život tak, aby ho také ustanovil k cíli zde jen sebe a ne druhé, kteří nedosáhnou na tento život proto, že tento člověk neumí žít s člověkem, kterému nejde to, co jde tomu druhému, ale také je zde již pomalejší, myslí i jinak, ale také se zde tímto pomalejším dopracuje sám k tomu, co je již také postaveno k cíli zde toto umět na stavu také toho, kdo je již také ten, kdo dosáhne také cíle, ale staví zde také na stavu cest, kterými zdejší také člověk buduje svůj život jinak, ale také jako ten, kdo je již také nastaven k cíli zde tento život také mít tak, jak zde také tímto životním cílem zdejší člověk žije, také se nastavuje k cíli zde tento život mít tak, jak ho také sám nastavuje k cíli zde také mít tento životní cíl zde také nastavený k cíli zde se jen honit za majetkem, za vyděláním majetku, ale také ne za životním cílem zde také vidět spokojenost ostatních, vidět jen sebe je cíl a také tok myšlení se na tento životní cíl zde také mít život a také ho žít tak, jak ho také mít a také se mít tak dobře, že i ostatní také žijí a také se radují a také udržují v poctivosti tento život také nastavený k cíli zde tímto životním cílem žít a také ho mít rád proto, že tento stav lidí se také má tak dobře, že žije a staví další život s ostatními v proudu životního cíle zde také tento život žít jako ten, kdo již také tímto životním cílem žije a také ho staví dále na životním cíli zde také mít život tak, jak ho také  tímto životním cílem žije, staví dále a také ho nastavuje k cíli zde tento život také mít jako stav toho, kdo je již také nastaven k cíli zde také žít tak, jak se tento člověk nastavuje k cíli zde tento život také žít v cíli zde tímto žitím také mít život a ne stav samotného cíle zde také nastavit tímto cílem také to, co je již také to, co je životní cíl zde také mít životní cíl životní cíl zde žít jako stav člověka s člověkem, který již zde také nastavuje cíl zde také tímto cílem žít tak, jak zdejší člověk žije a také se nastavuje k cíli zde také mít tento život tak, jak ho tak tímto životním cílem také žije, také se mu již tímto cílem nastavuje cíl života také jako tomu, kdo je již také ten, kdo je již také nastaven k cíli zde také tímto životem nastavit cíl žít a také se tímto žitím také postavit k cíli zde tomuto životnímu cíli zde také mít cíl tento život také postavit k cíli zde také nastavit cíl života tak, jak tomuto cíli zde také tento člověk žijící nastavuje také smysl žití tak, jak ho také sám vnímá a také se mu věnuje k cíli zde také tímto životním cílem nastavujícím tento život také žijícím na stavu tohoto stavu stavět tento život tak, jak zde také tímto životním cílem tento zdejší člověk žije, také staví a takého nastavuje k cíli zde také tímto nastaveným životním cílem nastavujícím tento život také nastavujeme sami sobě to, co je již také ustanoveno k cíli zde také tímto životním cílem žít tak, jak se také tento člověk nastavením také ustanovuje k cíli zde tento život mít také jako stav člověka, co je již také ustanoven k cíli zde tento život mít také jako stav toho, kdo je již také ten, kdo je již také nastaven k cíli zde tomuto cíli věnovat také to, co je již také tento život na stavu tohoto stavu také mít zde to, co je již také ustanoveno k cíli zde také nastavit tento život k tomu, aby zdejší člověk trval na tomto životním cíli zde také mít cíl zde také tímto cílem žít a také ho zde tímto nastavením se také nastavit k cíli zde tomuto člověku také ustanovit cíl života zde také mít život a tento život zde také prožít jako stav života a ne jako stav honby za cílem mít zde také co nejvíce a co nejlepší stav tohoto stavu na základě zase honby za cílem zde utržit na druhých co nejvíce, ale s cílem zde žít zase jen pro sebe a nemyslet na to, co je vlastně život pro ty druhé, kteří zde také ustanovují život v naději na život a tento život se také ustanovuje k cíli zde tento život mít tak, jak ho také sami budeme mít k cíli zde tímto cílem žít tak, jak ho také bude stav myšlenky nastavovat k cíli zde také žít jako stav lidí a také jako stav lidí se ustanovit k cíli zde také mít poctivého a čestného člověka, co staví pro druhé, také pro sebe a tímto nastavením se také bude vždy řídit na stavu tohoto stavu lidí tak, jak zde také tímto nastaveným životním cílem zde také nastavujeme k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také ustanoven k cíli zde také mít cíl život a také ho nastavit k cíli zde také postavit co nejdelší životnost, neboť život je také o tom, kdo je již také ten, kdo již tak žije a také se nastavuje k cíli zde také toto mít tak, jak zde také tento člověk žije a také se nastavuje k cíli zde toto mít tak, jak zde také tento člověk nastavuje k cíli zde také mít člověka a ne stroj nebo robota na peníze, také na stavu místo životního cíle zde také mít radost ze života, mít zde také jen řevnivost na stavu konkurence, také boje mezi sebou a také se postavit na stav tohoto stavu lidí tak, že boj je vždy cíl zvítězit nad člověkem, tedy ho ustanovit jako prohrávajícího a tímto myšlenkovým nastavením se také tento člověk stal a stále více stává tím, kdo je již také postaven k cíli zde také vyhrát vždy a také vymýšlet to, co je také tímto cílem, mít zde také tímto vymýšlením se nad druhým to, co je již také to, co je výmysl postavený k cíli zde také tímto výmyslem mít život na úrovni ne člověka, ale toho, kdo je již také ten, kdo staví na potopení sám sebe, neboť se mu jeho výmysl vrátí také tak, jak ho také jiným nastavuje, tedy k cíli zde také mít lidskou společnost lidí a ne stav bojujícího proti sobě, co jsou zase jen ti, co bojují a také prohrávají a cíl jejich života je to, co je již také jen smysl žití bojovat proti druhým a také proti sobě, neboť tento stav lidí se také nastavuje k cíli zde také toto mít tak, jak zde také tento člověk žije a také se mu tímto životním cílem staví to, co je již také to, co je již také nastaveno k cíli ze také mít jen pro sebe, ale také ten druhý chce také žít a také se nastavit k cíli zde tomuto člověku také nastavit život tak, jak sám má žít tak, jak si tento život také zaslouží, také ustanoví a také se ho nastavujícím způsobem také postaví k cíli zde tento život mít více a také jako člověk žijící v dobrém ustanoveném cíli zde také tento život nastavit k cíli zde také mít život a tento život mít cílem nastaveným k cíli zde také mít tímto cílem nastavený cíl zde také mít cíl životním cílem zde také žít jako ten, kdo je již také cílem ustanoven k životu a ne k boji proti tomu, kdo je již také jen ten, kdo je nastavený jinak člověk, co již také nerozumí všemu, co je zde také postaveno k cíli zde také mít tento život tak, jak ho také bude tento člověk žít na stavu tohoto stavu také myšlení se na tento životní cíl zde také mít tento život tak, jak ho také bude tento člověk stavět dále k tomu, aby zdejší člověk žil tak, jak se také nastavujícím způsobem ustanovuje k cíli zde také mít život tak, jak si také tento člověk nastavením životního cíle zde také může tento život také ustanovit jinak, lépe a tak tento životní cíl zde také nastavujícím způsobem nastavuje tak, jak zde také tento člověk nastavuje k cíli zde tento život mít jako život a ne honbu za majetkem na stavu také jen sebe, také jen stavěnému stavu toho, kdo je již také tímto nastavením  se k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také postaven k cíli zde tímto cílem nastavit cíl zde také nastavit cíl života tak, jak ho také nastavujeme k cíli zde také mít život a ne honbu za majetkovým nastaveným cílem zde také tento cíl žít jako stav životního cíle zde také mít cíl života tak, jak zde také tento člověk žije a také se tímto životním cílem nastavuje k cíli zde také mít život a tento život také nastavit k cíli zde také tímto životním cílem zde také nastavit i druhé, tedy je postavit k cíli zde také nemít na tento život, neboť rozdílnost stavu tohoto stavu lidí je také tím, kdo je již také nastaven k tomu, aby zdejší člověk žil také vědomostmi k tomu, aby zde také tvořil na stavu tohoto stavu lidí k tomu, aby zdejší člověk žil na stavu také stavu těch, kdo zde také nastavují cíl života tak, jak zde také tento člověk žije a také se ustanovuje k cíli zde také mít život tak, jak ho také vnímají na stavu tohoto stavu lidí tak, jak zde také tento stav lidí také žije, také staví a také nastavuje cíl životního cíle zde také mít život tak, jak ho také sami vnímají k cíli zde také mít život tak, jak tomuto cíli stavíme tento život také jako stav toho, kdo je již také ten, kdo je již také nastaven k cíli zde také mít život jako stav toho, kdo je již také nastaven k cíli zde také mít život jako stav lidí a ne jako stav honěných psů a také nastavených jen k honbě, jen k lovu nebo jen k tomu, aby zde hlídal jako stav těch, kdož zde také jen staví na tomto cíli zde nevidět i ostatní jak žijí, jak staví svůj život a také ho chválit také jako stav toho, kdo je již také obdivovatelem toho, kdo je již také ten, kdo zde také chce žít v cíli zde také mít to hezké u všech, nejen pro sebe a také ho uvidět tak, jak zde také již mnozí žijí, vidět cíl života tak jak zde také tento život žijí i další proto, že rádi pomůžou těm, co neznají smysl životního cíle zde také mít to, co je již také životním cílem zde také mít život člověka, který zde také žije a také se stará sám a dále i poté, co ho tomuto životnímu cíli zde také tento člověk nastavujícím způsobem také ustanovil k cíli zde tomuto člověku také dávat neustále k cíli zde trvale žít i po stavu obsluhování nastavěným životním tempem tak, jak zde také tento člověk žije a také se ustanovuje k cíli zde také tomuto člověku stále nastavit život tak, aby zdejšímu člověku také postavili i ostatní to, co je již také nastaveno k cíli zde také mít na tento život tak, jak ho také musíme mít v úctě k druhému, k druhým a také i k sobě, ale také ke společenství těch, kdož zde také tvoří s tím, kdo zde také tento život má na stavu také toho, kdo je již zde také ten, kdo již postavil druhé, postavil sebe a také postavil to, co je pokračování života v cíli zde také tento život udržet, tedy rodinu v cíli zde také nastavit k cíli zde tomuto cíli se také nastavit k cíli zde tomuto cíli zde také nastavit život v cíli ho také dostavět k cíli zde tento život ukončit a také se ustanovit k cíli zde také postavit cíl život, mít zde také život člověka, kterému jde tento život k cíli zde také ustanovit budoucnost jako cíl životního cíle zde také mít tento život k cíli zde také postavit život jako stav budoucnosti k ostatním, k sobě a také k tomu, kdo je již také ten, kdo je cíl tohoto snažení se tak, že tento život je to, co je také cílem snažení těch, kdož zde také nastavují cíl životního cíle zde také mít tento život k tomu, aby zde také žili a také se ustanovili k cíli zde také tento život mít tak, jak ho také nastavujícím způsobem nastavují k cíli zde také tímto životním cílem postavit tento život k cíli zde také ho mít tak, jak ho tak tímto ustanoveným cílem také sami sobě ustanovují a k cíli zde také tento životní cíl nastavit k cíli zde také žít jako stav lidí a tímto cílem se také ustanovit k cíli zde tento život mít tak, jak ho také sami budeme vytvářet k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také ustanoven k cíli zde také mít tento život k tomu, kdo je již také nastaven k cíli zde také mít život tak, jak ho také nastavujeme k cíli zde tímto životem také ustanovit cíl života tak, jak zde také nastavují i ostatní k těm, kdo jsou již také tímto životním cílem ti, co jsou zde také ustanoveni k cíli zde také mít život jako stav lidí, kdy zde také tento člověk žije, také staví a také se dívá na stav životního cíle zde také jako stav člověka, co již zde také nastavuje a také ustanovuje cíl života tak, jak ho také sám vnímá a také se ustanovuje k cíli zde také tento život mít jako stav lidí a ne jako stav otroků co nežijí ale živoří a také se nechávají strhnout k životu takovému, co je již také ten, kdo je již také nastaven k neživotnímu cíli zde také tento život nemít tak, jak ho také budeme zde také tímto životním cílem zde také žít jako stav těch, kdož zde také nemají na život jako stav tímto ustanovený k tomu, aby zdejší člověk nastavil svoje myšlenky k tomu, kdo je již také ustanoven k cíli zde také mít životní cíl zde také tímto cílem žít a také se zde nastavit k cíli zde tento život také žít takto, jak dnešní člověk žije, v mamonu, v cíli zde také ustanovit jen sebe, mít jen pro sebe a také se ustanovit k cíli zde tento život také tak prožít, na stavu jen sebe, jen sebe mít v lásce a jen sebe také ustanovovat k tomu, aby zdejší člověk ustanovil stav životního cíle zde také nastavit cíl života zde také nastavit cíl života jen svého, ne také druhých, kteří ho tímto ustanoveným nastavením také podporují, staví mu život podle sebe a také podle řízení druhých a také se tímto životním cílem také ustanovují k cíli zde také nemít na tento život, neboť tomuto životu to také nastavujeme sami, tedy se chceme také nastavit k cíli zde také nemít na tento život, neboť zdejší člověk nechce mít druhé ve spokojenosti, ale ve strachu o život a také je ovládat strachem o tento život tak, že tato technika to také dokáže, stavět na tomto ovlivňování se také jako těch, kdož zde také tímto nastavením žijí a také se diví, proč se tento život nastavil takto a proč zde také tento člověk žije tak, jak si sám stanovuje na úrovni, která je úrovní mnohdy také toho, kdo je nastavený na níže než je jeho mysl ustanovena k tomu, co je již také tento stavěný člověk schopen nastavit, zařídit a také ustanovit k sobě a ne k druhým. Toto je také cíl tohoto života se zde také postavit za tento život v tomto stavu také myslících lidí, kteří zde také nastavují cíl svého života tak, jak ho také vnímají na stavu tohoto stavu lidí k tomu, aby zdejší stav člověka žil jako stav lidí a ne jako stav tímto ustanovený k cíli zde také mít nežijícího člověka tak, jak mu také bude tento stav lidí ustanovovat a také ho také tak vést k tomu, co je již také nastaveným cílem zde se také nacházejícího člověka ve své mysli také postavit cíl života tak, jak si také toto životní cílevědomé nastavení také ustanovil sám, tedy je zde také tímto životním cílem ten, kdo je již také tímto nastavením se také ten, kdo je již také nastaven na vedení, řízení a také rozhodování jednotlivců, co jsou již také tímto nastaveným přístupem také ti, co zde také nastavují cíl svého životního cíle zde také mít neživot v nastaveném cíli zde také nastavit cíl života tak, jak ho také nastavují jiní k jiným a tento cíl života je to, co je již také ustanoveno k cíli zde také mít cíl života to, co je již také nastaveno k cíli zde také mít cíl života tak, jak ho také nastavujeme k cíli zde také mít život tohoto stavu lidí k tomu, aby zdejší člověk žil jako stav lidí a ne jako stav zvířátka, co stále je na nižším stavu dění i stav vědomostí k tomu, aby zdejší člověk žil jako stav lidí a ne jako stav tohoto zvířátka, co zde také žije a staví dále na stavu tohoto stavu myšlení se tak, jak zde také tímto ustanovením se také tento stav lidí ustanovil k cíli zde také mít stav člověka-zvířátka k tomu, aby se lépe také ovládal  a tímto ovládáním se také tento člověk postavil do stavu tímto nastaveným také jednotlivcem, který rozhodl stavět tohoto člověka k cíli zde také mu dávat jen to, co on sám dovolí a také ustanoví do tohoto životního cíle zde také mít to, co je již také tímto nastaveným cílem to, co je již také cíl tohoto stavění, být tím, kdo je již jen ten otrok, co je mu také nastaven život podle toho, kdo je na myšlenkovém nastaveném postaveném a také ustanoveném vývoji tak, jak zde také tímto nastavením se tento člověk žijící zde, také ustanovuje k cíli zde také vést tuto společnost lidí tak, jak sám uzná za vhodné, tedy již tento stav lidí také nastavuje cíl stavět jen to, co je životním cílem tento stav lidí se také nastavit k cíli zde také žít a také se zde tímto ustanovením se také mít tak, jak zdejší člověk žije, staví dále k tomu, kdo je již také tímto postaveným životním cílem ten, kdo je již také tímto ustanoveným životním cílem ten, kdo je již také ustanoven k cíli zde také mít tento život jako stav lidí, kteří zde také žijí a staví dále na stavu tohoto stavu lidí to, co je již také to, co je již ustanoveno k životu také jako stavu tímto nastaveným a také ustanoveným k cíli zde také mít život jako stav lidí a také jako stav lidí také ustanovit to, co je již také tímto ustanovením se tak, jak zde také tento člověk postavil, nastavil a také zde tímto životním cílem také ustanovuje a také nastavuje k cíli zde také mít cíl života to, co je již také ustanoveno k cíli zde také žít jako stav lidí a ne jako stav zvířátek, co již také podávají důkaz, že umí stavět více a také se zdejšímu člověku žije na stavu tohoto stavu také stavět jinak a lépe, než dříve, ale také se tento stav lidí také ustanovil k cíli zde také nastavit tento cíl zde také ustanovit cíl tohoto cíle zde také mít cíl života k tomu, kdo je již tak tímto nastaveným cílem zde také ustanovit cíl života zde také mít život a ne stav zmutovaného geneticky také nastaveného člověka, kterému jde také o život v tomto stavu také nastavených stavěných stavů také tohoto cíle zde také mít technicky a také technologicky to, co je již také ustanoveno k cíli zde podat důkaz o tomto stavěném a také nastaveném cíli zde také toto mít jako stav cíle a tento cíl zde také nastavit k cíli zde tomuto cíli zde také ustanovit cíl život v tomto cíli zde také ustanovit cíl život a ne stavět cíl životního cíle zde také mít cíl života to, co je humus. 

 

Příspěvky

Život je to, co je hmota i duch.

19. 5. 2019

| Rubrika: Děj v tomto životě je děj, co staví jak člověk, tak také jiní v našem okolí

 

Žijeme déle a též v komunikaci s životem jinde.

7. 5. 2019

| Rubrika: Děj v tomto životě je děj, co staví jak člověk, tak také jiní v našem okolí

 

Žijeme také i to, co se nastaví v mysli tohoto člověka.

28. 4. 2019

| Rubrika: Děj v tomto životě je děj, co staví jak člověk, tak také jiní v našem okolí

 

Co žijeme dnes, je cíl duchovní výuky k životu zde.

11. 4. 2019

| Rubrika: Děj v tomto životě je děj, co staví jak člověk, tak také jiní v našem okolí

 

Žijeme déle a život tady je duchovní cesta k životu.

10. 4. 2019

| Rubrika: Děj v tomto životě je děj, co staví jak člověk, tak také jiní v našem okolí

 

Život je to, co musí být v moudrosti, rozumu, zodpovědnosti celku i jednotlivce.

5. 4. 2019

| Rubrika: Děj v tomto životě je děj, co staví jak člověk, tak také jiní v našem okolí