Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žijeme také i to, co se nastaví v mysli tohoto člověka.

Žijeme také i to, co se tvoří a nastaví v mysli tohoto člověka, který žije cíl žijící a tvořící cíle, kterými se ostatní lidé nastavují do tohoto cíle života tady, dnes, zítra, aby se život stal životem a žili všichni to, co se stane žitím, které se stane a také i bude cíl žít a mít tento život také jako ti, co ho také budou uznávat cítěním a toto cítění se stane také vědecky a duchovně to, co žije v lidech dnes, kde se tento cíl života také nastavuje do tohoto cíle, kterým žijeme do tohoto cíle také jako ti, co ho staví dále jako ti, co žijí stavbu života tak, aby se stal životem, kterým žijeme do tohoto cíle ho i zde mít jako cesty, kde žijeme cíl života, kterým žijeme také do tohoto cíle to, co se stalo a mohlo stát také tím, kdo jej staví a také buduje do tohoto cíle ho zde se také žít jako cesty, kde je také i tento cíl života také i to, co se stalo a stane tím, kdo jej zde se také má ustanovit také do cest života, který se zde také ustanovuje do cest žití a toto žití buduje tento cíl života do života, kde se také i tento život stane a buduje jako cesta, kterou žijeme dále a můžeme ji stále stavět tak, aby se život stal životem, kterým žijeme dále do tohoto cíle, kterým žijeme to, co bude také i tímto cílením se do tohoto života dnes to, co bude cíl ducha a duše, kde cítit znamená také žít volbu života, který zde také bude cílenými cestami k životu, kde se také i tento cíl žije v míru a také i v tom dobrém, které se stane cíl života, a tento cíl života žijeme všichni do života, co chceme mít a také ho i zde žít.

 

Toto žití je také i cesta, kde se žije v moudrosti života, kde je také i tento život také i to, co se stane a také bude stávat životem, kterým žijeme tvorbu sebe a také i druhých, tedy celku, kde se také i tento celek staví a bude stavět tak, jak se bude tento život odvíjet dále jako to, co se stane a také i bude cestami života, kde je tento cíl života také i toto žití, kterým se dnes stavíme do cíle ne žití, ale arogantnosti k druhým lidem, kde stavěnému cíli ho i zde mít tak, jak se i zde musíme pozastavit nad tím, že mizí cit a také i tento cit souvisí se životem zde, kde je také i toto žití také i to, co se stalo životem, kterým žijeme do tohoto cíle také i tak, aby se tento cíl stal a stavěl dále jako ten, kdo jej zde se také vidí jako cestu, kterou žijeme a také máme jít jako ti, co vidí život jako život v cítění k druhým lidem, také k ostatnímu životu zde i jinde, kde se také i to jinde staví na základě stavby, která se i zde nastavuje dále do žití, které se staví také do fyzického a vědeckého poznávání tohoto cíle, kde se také i tento cíl života také nastavuje do tohoto cíle, kterým se stal život také životem, kde se také i toto žití buduje do cest života, kde se také i tento cíl životního cíle nastavuje dále jako to, co se i zde ustanovuje do filmových scén, kde je toto tady trik, ale žije zde také i skutečnost, kde se také i toto buduje do cíle života, kde je tento cíl života také i cesta, kde žijeme vstupy duchovního cíle, kterým se i zde tento život nastavuje také do cest, kde žijeme vstup dimenzionality, která se i zde objevuje v lidech, ale lidé se staví také trochu jinak, neboť neví a nestaví zatím cíle duchovního cíle, kde se stav tohoto stavu také i objevování se nového, co se stalo také jevy, kde neznáme a také i nevíme, co znamenají, co se stane jejich výsledkem, kde je také i toto neznámou v tomto životě tohoto člověka, který se stal stavěným cíleným stavěcím tvorem, který žije jen pro peníze a ty vidí jako prioritu k životu zde, kde se také i staví zkáza, kde se žije také výtvor mysli, kde je také ale i tento výtvor mysli také  to, co se stalo tím, kdo žije v tomto cíli ho i zde mít jako skutečnost, kterou uznává, kterou staví do svého života také na základě zkušeností, vědomostí a také viděním tohoto, co je již i zde ustanoveno být a také mít tento cíl k cestě, kde se také i toto žije jako vědomost, kterou dostávají určení lidé do voleb, aby se i ostatní lidé seznámili a žili také volbu života dle cítění a soucítění se životem zde a také i jinde v tomto velkém Stvoření, které žije životem, kde se život staví na mnohem vyšším stupni životního cíle, kde je také i vesmírný řád, platící pro veškerý život, který je zde a také který uznává tento stav života jako života, kde se také i tento život žije do cíle úcty k životu tomuto a také i jinému, kde se také i tento řád vesmíru musí uznat a jít dále ho poznat na té úrovni, která je určením a také i je to, co se i zde musí postavit do cest výuky k životu tak, aby se cit a soucítění se životem stalo také i to, co je i zde most svobody toto přijmout a také se ustanovit do cest žít život jako život a také ho i zde mít do cest života, kde se žije cit a mír a také stavba duchovního cíle, kterým žijeme také vesmírný řád, kde se také i žije stavba cíle života a také i jeho udržování při životě, ale také i svobodná vůle tohoto pozemského člověka je také i stavba, kde se také i z nevědomosti žije to, co je pak i další cesta, která se staví také ze svobodné vůle, která je děj života, kde se také i tento děj odvíjí od skutečnosti, kde se také i tento člověk postaví za sebe samého, také se dívá, jak se i zde žije to, co buduje tento cíl života, do kterého se nastavujeme s pomocí těch, kdož zde se také objevují jako ti, co žijí stavbu duchovního cíle, kde je také i tento cíl života také i to, co se stalo a také bude stávat to, co se postaví dále jako cesta, kde se také i toto žije do cest života, kde se také i tento život nastavuje do cest duchovního citu, duchovního postavení a také do duchovního řešení cest, zde se také vytvořených k životu tak, aby se i zde tento člověk nastavil dále do duchovního citu a soucítění k ostatním lidem zde a také i hostům, aby se i tento host dostavěl k citu, co je cit k zde se také nastaveným podmínkám, kde se také i žije cesta, kterou žijeme a stavíme ji dále jako ti, co se stali životem a žijí také i zde to, co se stalo životem, který se i zde postavil dále jako cesta, kde se tak i tato cesta musí stavět tak, aby se stala tím, co je a staví také i další život do cest života, kde se také i tento život nastavuje dále jako cesty života, kde se také duch a duše nastavují tak, aby se i zde tento cíl života stal a stavěl tak, aby se žijící lidé nastavili za tento život, co budujeme dále jako cíle života, kde se také i toto žije do modelu žití, kde se také i toto žití nastavuje do cest života, kde budujeme tento cíl života do tohoto cíle, kde se také i tento cíl života také nastavuje do cest života, kde je také i tento cíl života také i to, co se nastavuje dále jako cesty, kde se žijí i tyto cesty do tohoto cíle ho i zde mít a také i žít dále jako cíle života, kde se žije, kde se staví a také kde se žije cíl života, co ho také budujeme do tohoto cíle ho i zde ustanovit také jako cesty žití a toto žití je i zde také nastavením se vesmírných pravidel, co zde se také určují a silově nastavují do tohoto života, který se žije a také se neví, proč se toto děje, jak v souvislostech žijících to dobré, tak i v souvisejících dějích, které se dějí do cest života, kde se žije tento cíl jako cíl života, kde se také i tento život musí obnovovat, žít a mít ho rádi pro jeho cesty, kde se také i tyto cesty musí obnovit tak, aby se staly cestami života, který se zde také ustanovuje do cest žití a toto žití staví každý tento člověk k člověku, co je stavbou člověka, co žije moudrost, co žije také i chytrost a také se díváme jako se zde také staví tento cíl dále jako cesty života, kterými žijeme a stavíme je dále jako cesty, kde se staví život a tento život stavíme společnými cíli do stavby cest života, kde se také i tento cíl žití nastavuje také do cíle života, kde se také i toto postaví a nastaví dále jako cesta žití, kde se také i toto žije jako cíl života, kde se také tento cíl nastavený k životu může změnit v nežijící trosky, kde se také i tento cíl žití nastavuje dále také jako cesty, co jsou a také i co budou stavět to, co se i zde ustanovuje dále jako cesty života, kde se také musí uznat ten vesmírný řád života, kde se staví život, kde se uznávají všichni členové cest se nastavit také do cest života, kde se nastavuje také i tento cíl života tak, aby se stal životem a byl životem do cest života, co je a také i co bude cíl žití zde do tohoto cíle, kde se také i tento cíl nastavuje také do cestami se postavenými jako cesty života, kde se buduje cesta žití, ne cesta ustanoveného cíle žití, kde je i toto žití také postavením se do tohoto cíle života, kde je také nastavenými cesta života také i to, co se stalo životem a také i co je cestami života, kde se život postavil ze života, co je určen a je životem tak, aby se i zde tento cíl postavil dále do lidského tvoření k životu, kde se také i toto žije a staví také jako cesty žití a snahy život udržet a mít ho i zde také jako cestu života, kde je tento život také nastaveným životem, kde se také tento člověk musí uznat jako ten, kdo je člověk a ne robot nebo stroj, co nezná cit a odpočinek, jen jede a nastavuje velké množství toho, co je myšlenkový výtvor k tomu, aby zase vidělo jen to, co je peníze a ne život, kterým musíme umět pokračovat tak, aby se i zdroje postavily do cíle je zde také žít a nastavit výsledek myšlení do tohoto cíle ho i zde žít do cest života, kde se také i toto žije jako cesty života, kde je také i toto cesta žití, co je žitím a budováním cest do života, kde se také i tento cíl žije jako cesta ji i zde žít do života, kde se také i tento život žije do cest života, kde je život také již životem k cíli života a k jeho udržení se v tomto cíli ho i zde mít a také i žít tak, aby se i zde tento cíl života stavěl dále jako cesty života, kde se také i tento cíl žití musí dostavět k životu, kde je tento cíl života také nastavenými cestami k životu zde tak, aby se život stal životem a ne cestami zkázy na životě, kde se žije také i tento cíl a musí být cílením se k životu, co je život a také i co je most svobody žití, kde je také i toto žití do cíle života, kde je také i tento cíl života také i to, co se stalo životem a co je také i tímto cíleným stavěním se k životu, kde se žije také i cesta, kterou žijeme a stavíme ji dále jako ti, co se stali životními cestami k cíli života, kde je také i toto cesta, kde ji také máme a musíme jít stavět tak, aby se stala životem a byla životem, kde se žije toto do cest života, kde je život také nastavenými cestami k životu člověka, co se stal postaveným cíleným tvorem, kde je cit také nastaven a také ustanoven ho s rozumem použít a mít život rádi, ne ho zdevastovat myšlením se na jen peníze, kde žije vstup myšlenky do tohoto cíle tak, jak ji vsunuje také i to, co žije a je ustanoveno již i zde toto mít jako vědomost, že vyšší stavba života je i zde vstupem, který člověk nevidí, necítí a také neslyší.

 

Tady se žije vstup vyšších cest, kde je také i zde dovoleno vstoupit cestám zla, kde je toto zlo skutečnými bytostmi a staví se i zde do nevědomosti a žije v lidech jako testování jejich inteligence a stavba mostu života je i zde také vědomost o tom, co je co a co je dobré a co není to, co by mělo být nastaveno do tohoto života k životu, neboť moudrost je stavba, co žije mírem a citem, chytrost je cesta jak manipulovat a také i ovládat silou techniky, vědomostmi, i duchem a také i možností vidět, jak se dá zvládnout nevědomý člověk, když je i zde také technický stav, kde se žije jen myšlením na ovládání mas lidí a jejich cíl je život tak, jak je ustanoven těmi, kdož vidí jen tento cíl života také i do tohoto cíle ovládání druhých technicky, aby se zde také žilo jako technokratická lidská společnost, co vidí jen techniku, co řídí a také i programuje tohoto člověka, kde je také i tento člověk ten, kdo žije vědomosti o tvoření myšlenek v sobě a také ten někdo ať je na polaritě dobra nebo i zla, umí vstoupit myšlenkovou silou k člověku zde a vnutit mu myšlenku, co zde také nastavuje cestu života, který žije tento pozemský člověk tak, jak je již i ustanovením se k tomu, co je i zde také most svobody a rozhodnutí jít svou myslí a také i duchem, což je cit a soucítění s ostatními, aby se i tento cíl života stal a byl životem, kde se žije cesta života, kde je také i toto cíl žít a mít ducha k citu a nenechat se zotročit technologiemi a mít cit a sílu k tomu, co je stále se dívat na tento život do vidění jak se stát tím, kdo žije a kdo také bude žít podle vesmírných zákonů, které žijí pro cit a mír a také pro udržení života jako života a uznání tohoto života jako úctu k životu a k cestě žití jako člověk, co chce sám žít a také buduje do celku tento cíl života jako ten, kdo bude také ve společenství lidí životem žít a mít ho rád, že život je také radostí a žadatelé jsou stavění lidé, co jsou také ustanoveni jít do hranice života, kde se žije cíl chtít myslí žít a mít cíl život, také ho i dosáhnout v míru a také i v citu se životem, kde se také i tento cíl žije do cest života, co je životem a co je také i cesta, kterou žijeme dále jako cíl života, co je život a také i co je cesta k míru a co je cíl mírem nastavit toto do cest života, kde se také i tento cíl žije do cest života, co je život a také i co je cestami života se také cesta žití, kde se také i tento cíl žije a také se i nastavuje dále jako cíl života, kde je také i toto cíl žití, kde se také i tento cíl žije jako cíl života, kde je také i toto cesta, kterou žijeme do cíle životního cíle, co budujeme dále jako cesty, co jsou cestami života, kde se také i toto postavilo do cest života, kde je také i tento cíl žití také i tím, kdo jej i zde musí umět postavit myšlenkově do cest života, každý to umí a také každý myslí také na sebe a jako ten, kdo chce sám být člověk co žije, tedy ho umějte postavit tak, aby se myšlenkové pole ustanovilo i k sobě, kde se žije cit k sobě a také i k druhým lidem zde, také budování se k tomu, aby se i zde také i tento cíl stal životem, kde se žije cesta života a ne cesta otroka, se kterým se uvažuje jako s tím, že bude zotročen myšlenkovým vstupem výhodnosti a souhlasem se také stává ten, kdo již musí jít tou cestou, která se ustanovila a žije v lidech, kteří se staví na podobném cíli a tento cíl žijí také a neumí vystoupit, neboť se bojí o cíle sebe a tento necitelník se staví tak, že postaví zase stavbu myšlenek k tomu, že ustanoví cesty zkázy za podmínek, že vystoupit z tohoto humusu, je cesta podmínky se dívat, jak se ten, kdo ji postavil, životem ustanovuje k cestě zkázy na druhých, ale sám chce žít jistotu a žít člověka, co žije stále, ti druzí nemají nárok žít a také i zde je toto rozšířeným vstupem, kde se také i toto žije za souhlasu těch, kdož jsou i zde ti, co vidí co dokáže necitelnost k lidem a nastavit opak života, je i zde most k reklamním lživým cestám, kde se také i tyto cesty postavily do triku a také do výsledku slov a citu, kde se také i zde působí na myšlení druhých, kde je toto také slovo, co je ustanoveno do lákavých tónů, ale výsledkem nemá být spokojenost, ale zkáza, devastace, ničení, necitelnost k druhým lidem zde i jinde.

 

Toto je také polarita života, kde se žije cesta mysli a tato mysl žije dále jako ta, co sílí k citovému postavenému cíli, kde je také i tento cíl to, co žije jako cesta života, který žijeme a stavíme jej dále jako ti, co ho i zde musí ustanovit takto, nebo také i jinak, ale to je stavba ducha, kde se staví tento cíl jako cesta, kde se zná výsledek stavby, kde je také vědomost a upozornění moudrosti i to, co se staví dnes zde, ale také je na každém, jak se rozhodne podpořit toto dobré a moudré, ale také se ustanoví cesta víry a dostavění se ke zkušenostem a také se i dále sdělením postavit do cest života, co je životem a co se staví také k životu, kde se jiní živí tak, aby se tento systém sám řídil stavbou těch, kdož převažují jako ti, co sami chtějí žít a také neuznávají druhé jako člověka. Takto se žije dnes a takto se také ustanovují cíle a také i cesty, kde se také i tento cíl života nastavuje dále jako cíle života, kde buduje toto do cíle více lidí, kteří vidí, co se způsobilo a co se také má a musí ustanovit žít k tomu, aby se i zde tento život ustanovil jít tak, aby se i zde také i tento cíl života stavěl jako cesta, kde se žije a kde se staví tento cíl do cíle žijících lidí, kteří vidí, co mohou postavit svým rozhodnutím a také ustoupit k cestám modelu života, kde je také i druhý člověk ten, kdo chce zůstat tím člověkem a ne se nechat podvádět a žít podvod dle reklamy, dle síly toho, kdo žije jen sám sebou a také se díváme, jak se i zde také i tento cíl života žije dále jako stavba mostu, kde je tento most duch a cit a ne stavba podvodu a utiskování tak, aby se výsledek stal životem jen toho, kdo toto nastaví a také chce žít dle sebe a ne dle stavby vesmírných zákonů, které jsou zde pro šťastný život v míru a také v dobrém cíli k životu, kde je také i tento cíl života také i to, co se i zde také musí umět žít a také i nastavit svými postoji a také se nenechat ustanovit strojem, robotem, nečlověkem, který nemusí žít ale dře dvanáct hodin pro toho, co chce stále věší množství a žije výsledek života do cíle ho i zde žít tak, aby přesto že dře, nežil a výsledkem života zde také bylo drahé myšlení na cesty života, kde se nežije a také živoří a bojí se o život v hodnotách života, kde je tento cíl života také cesta k žití, kde se žije cesta žití a také i cíl žití do žití zkázy na ostatních a tím i na sobě, kde je tento život také podoba života, kde se vytváří myšlenka jen na sebe, a jen pro sebe a ne pro ostatní, co žijí také člověka, také se chtějí radovat a mít radost, že žijí a ne být stroji na peníze a žít to, co je neúcta k životu, kde se také výtvor myšlení podobá stroji, co necítí a jen vydělává velké množství peněz k cíli života, co není životem, ale utrpením, neboť strach o peníze je cíl života, kde se necítí radost z toho, co udrží život, ale zdevastovat myšlení a také zdevastovat prostor a život ostatním, je cesta ke zkáze ostatních a také i toho, kdo toto takto chce žít a mít je na sebe, jen pro sebe a neuznává druhé jako člověka, co je člověk také chtějící žít a myslet tak, aby se i zde tento cíl života postavit myšlenkově do cíle života, co je život a má být životem, jistotami nastavenými druhými lidmi k cestám žít budoucnost dnes, aby se toto ustanovilo jít dále k cestám života dnes a to dnes bude také budoucnost v cíli ji i zde dnes žít a také mít cíl života tak, aby se stal tento život dostatečným cílem k ostatním, aby se také i zapojili do cest života, co je třeba ustanovit a žít tak, aby se stal život také cesta, kterou žijeme všichni jako lidé, co jsou a zůstanou lidmi k citu, k duchovnímu cíli, který je v každém z nás, jen je utlačen a také zapomnění je stále více utlačováno a stavěno do modelu života, kde se žije stavba cíle zdražovat, pokutovat a cílit k penězům, ne k cestě se naučit žít život člověka, co žije život v radosti, že žije a umí žít pro druhé a ti žijí to samé, že žijí také pro ty, co jim i staví to, co je budoucí cíl života, kde toto žijeme s citem, v duchu, kde je také i toto člověkem postavené myšlenkové pole do cest ne citu co máme udělat dobrého pro ostatní a co nám bylo dáno k tomu, abychom společnou cestou citu nastavili to, co se žije v míru a užitku k ostatním, kde celek má cestu celku, co má žít mír a život v dostatku, kvalitě, také skromnosti a také myšlení se tak, aby se toto žilo do cest života, kde se žije stavba budoucnosti a k dětem je třeba přistupovat v míru a s láskou, aby se život stal životem i v budoucím cíli, ne život stavět do chudoby, tu stále udržovat a žít to, co je myšlení na chudáky, kteří neumí, kterým se nedá to, co je cesta života a také se udržují v nevědomosti, utlačují se a devastují se, neboť neumí, neznají a také se dívají na tento technický pokrok s odporem, neboť byli ustanoveni chudáky, co nemají cíl života se naučit výše, ale ostatní je neuznávají a žijí to, co je víra jen v sebe a jen na sebe a jen pro sebe, pro ostatní je necitelnost to, co se stalo životem, kde se také i toto žije do cest života, co je životem a také i co je cílením se k životu, kde je život jen to, co je hodnota peněz a necit k životu tak, aby se zde také vybudovalo myšlenkové pole, kde je také i toto cíl vidět, že život je také o tom vědomí, kde se také i tento cíl žije do cest života, kde se také i toto žije jako volba žití k ostatním lidem a také i k ostatnímu životu, kde se také i toto žije do volebního cíle, kterým žijeme volbu žití v budoucnosti, ale bez citu k životu, zde nebude ani ta budoucnost, neboť myslet na zničení se sami, je také volba a také i toto může být nastaveno tak, aby se tento člověk ustanovil žít a mít tento život rád proto, že zvolit katastrofy velkého rozsahu, je také cesta zvolit a zahynout utrpením, kde se také život znova obnoví těmi, co jsou zde také v neuznání, ale vesmírný zákon je děj a také i volba, kde zvolit katastrofu, je také věcí síly mysli a vytvořená myšlenka žije v těch, co chtějí zastavit život ostatních a také i svůj dnes, aby se stali těmi, co se postavují do cíle žijících trosek, kde jejich myšlení na války je stavba k ostatním lidem, ale také necitelnost je cesta, kterou se žijící členové zabývají dále a jsou také i těmi, co v nevědomosti nastavují tuto lidskou společnost také do utrpení a zkázy, místo toho, aby se zde také učilo, že mír a život se staví dle cítění k životu ostatních, ostatnímu a také i jinde se žije a udržuje život v moudrém rozhodnutí, kde se také toto moudré rozhodnutí nastavuje dále jako cíl života, kde se také i tento cíl života nastavuje do cest žití, co je životem a také i co je mostem k cestám života, kde se také i toto žije do cest žití, co je udržování života na této úrovni k mostu svobody, kde je svobodné rozhodnutí jít také i do zkázy, uposlechnout těch, co zničí život a také myšlení na zkázu je most, který spojuje a staví ho ti, co chtějí ničit, zničit a žít ničení a utrpení a žití takto je cesta opaku člověka, tedy zrůdnosti myšlení, ale toto zrůdností myšlení je i zde v tomto vesmíru také dovoleno k cestám udržet tento život člověka do míru, bojovat za mír a udržet život jako život, kde se žije a tvoří mír a duch je také i ten, kdo žije v člověku, co je také i zde postaven k cestě rozlišit toho, kdo je z pekla, tedy chce zničit život a libuje si v ničení a devastaci, chce stále více peněz a ničit výtvory mysli, kde se také i tento cíl žije v nastaveném cíli ducha, kde se žije moc a ti, co vsunují mysli myšlenku devastace ostatních a jejich bídu a nouzi, jsou také postaveni do cíle trpět a mít zde ustanovený cíl být zničeni těmi, co budují zase život a brání život tak, aby se stal stále cílem žití a citu a ustanovení se do tohoto cíle se i zde postavit do převahy k životu, kde se žije a také i kde se také tento cíl nastavuje do cest žití, kde se také i toto žití vybuduje jako cesta, kde žijeme tuto cestu dle jako cíle života, kde je také i tento cíl žití to, co se stane a bude také stávat to, co je stavba duchovního cíle k životu, k rozhodnutí jít do života a nastavit to, co je obrana života, který žijeme a také i chceme žít do tohoto cíle ho i zde mít jako život a ne jako devastační cesty, kde se také i toto vidí z hlediska hmoty a toto je také i zde to, co je moudrost života, žít mír a také žít cesty žití k životu a také i k jeho pokračování v radosti, že žijeme a stavíme to dále jako člověk, co je veden zase moudrostí a k životu v cítění a soucítění s ostatními lidmi, k ostatnímu životu, kde je také toto vše provázaným mostem, kde se také udržuje život tak, jak je neznámo a jak se lidé domnívají, že to je samo, že to příroda staví a kdo staví tu přírodu, to už je nezajímá, kdo postavil tu planetu, umístil ji do tohoto prostoru a ustanovil zde také ty podmínky k životu, je také téma, kde se žije to, co je již také i cesta k rozhodnutí jít duchovními cestami postavenými do tohoto cíle se dívat, jak se zde také žije to, co je cesta a cíl života, kde je také i toto cíl života a také i cíl udržet se jako člověk, co žije člověka a ne zrůdností myšlenek stavět zbraně hromadného ničení, vymýšlet zkázu k ostatním, kde se žije neúcta k životu slabších, neúcta k území, neúcta k tomu, co je i zde také postavený cíl se zničit vědomostmi, kde je skupina těch technicky silnějších, co staví na devastaci těch slabších a ovládat je technickými silami, je cesta mysli a ustanovení se být těmi pány, co jsou ustanovením se do tohoto myšlenkového cíle se ustanovit žijícími otroky sami sebe, neboť otrok žije strachem o sebe a ne o druhé, chce zničit a sám žít, toto je cena se bát o svůj život a nemít klid a ustanovit podvod na ostatních, kde se také i tento podvod vidí a odpor roste v mysli, kde je také i toto boj a devastační myšlení je zde na obou dvou stranách, proto se dívejme na duchovní cestu k životu takto, že ničit sami sebe je zkáza a ta se dále může rozrůst v nastavení se do cest, kde tento člověk uvěřil že zničit se sami mezi sebou je to správné, ale také neumí nastavit tu cestu duchovního cíle, kde se také ví o síle, která staví tento vesmír, toto Stvoření a také tento cíl je zde také ustanovením se pomoci slabším těm, kdož zde se také trápí a nežijí radost, ale jsou devastováni těmi, co dostali stavbu vědomostí k životu zde, pakliže ji nastaví do zkázy na ostatních členech, budou také zastaveni mocí vesmíru, který žije silou ducha, silou moci a tato síla je určena k životu, k jeho udržení, k zastavení ničitelů a také udržet život je i to, co je duchovní cesta, kterou žijeme na základě postaveného myšlenkového významu, který je také trochu jiný z pohledu hmoty a slova, ale z hlediska duchovního cíle, je také nastavený do poznání jiného, kde rozhoduje také ten, kdo žije duchovní silou, co se stane a buduje do cest života, kde je také i tento cíl života to, co je rozlišit, kdo  je kdo a kdo buduje cíl života a míru a citu, kdo devastuje, chce zničit a tedy bude také ustanoven nastavit se do cest napravit svou chybu a ustanovit se tím, kdo bude také žit pro to, co je život a jeho udržení se také jako cíle života, kde se žije cíl žití, kde je také i toto cesta k žití a také i k cíli života, co je život a ten je také i cesta k životu, co se žije tady a dnes.

 

Toto se postavilo do duchovního cíle, kde žijeme cestu žití a ne cestu devastace sami sebe. Proto se zde také i tento cíl ustanovuje do cíle života, kde je také i toto cesta, kde ji žijeme do cíle života, kde se také i tento cíl musí ustanovit do duchovního vyučování, kterým se i zde tento cíl života žije do výuky duchovní cesty, kde je toto také duchovní cesta k životu, kde je duchovní to jiné, co je také i z hlediska hmoty trochu neporozumění životu tak, jak je duchovně ustanoven a nastaven k tomu, aby se stal určením se k životu, porozuměním života tady, jinde ve vesmíru a také k tomu, aby se i zde žilo jako člověk co žije a má žít to, co je schopnost jít dále do cest života, kde se žije i cesta žití, kde je toto také cíl života, kde je také i tato cesta boj a stavba života, kde se žije také i to, co je také i cílený stav žití, kde se žije a kde se také i staví tento život jako cesta, kterou žijeme dále jako to, co budujeme dále jako to, co se stalo žitím a co žije v postaveném cíli žití jako cest života, kde se žije model života a kde je také i toto cesta, kterou žijeme dále jako cíl života, co se stal životem, kde je život také i cesta, kterou žijeme dále jako cílení lidí, co musíme ustanovit tu cestu, kterou se žije a která je životem k ostatním lidem tak, aby se stala žitím a mohla být ustanovena k životu jako životu a žila jako cíl života, kde se žije také i toto do cest žití, kde je tento život také i to, co zde bude životem a bude se také dívat na to, co se stalo žitím a mohlo se stát to, co se stalo mostem k životu, kde je také i toto žitím a nastavením se k životu zde jako k životu, co je stavbou žití a také ustanovenými cestami života, který se stal životem a žije jako cíl života zde k životu tak, aby se jeho cesty staly žitím k cestám mostu ke svobodě a ta svoboda je také i cíl života, kde se žije volba žít nebo se vzdát života a ničit se navzájem penězi a myšlenkami, co žijí vstupem k zničení ostatních tak, jak je zde se také nastaveno do tohoto cíle, uznat jen sebe a neuznat druhé, mít je pro sebe a mít hodně, ale neznat druhé a nestavět kvalitu pro ně a tím i pro sebe, ale žití jen k ustanovení ukrást hmotně o několik cm, o několik gramů, zkrátit životnost postavením stavby tak, aby se stalo to, že to nevydrží tak dlouho, oprava je postavena do vystavěného cíle neopravovat, nechat zničit, postavit to nové za cenu hromadit odpad a zase žít jen pro sebe, jen na sebe, ale ostatní také jsou lidé a také žijí stavbu života, kde je tento život také i to, co je model stavět žití tak, aby se stalo žitím a ne nastavenou zkázou, technologicky ji ustanovit a mít postavený myšlenkový vstup, že zničit ostatní, je správnou cestou, udržet jen sebe je cesta, kterou se žije strach o sebe a ne o druhé, katastrofa postaví i tyto, co chtějí ušetřit na druhých a ne na sobě.

 

Stavba života a vstup života k člověku zde se staví na ději, kde je tento děj také do duchovního stavění, co ho ale staví duchovní moc, která je neviděna, ale žije a také i myslí tak, jak je zde tento člověk arogantní k duchovní moci, k těm, kdož žijí ve svatých cestách, zasloužených se zde k cíli života a také  toto je odměna za jejich službu zde pro ostatní lidi, kde se také i toto žije do cíle mít zde život jako člověk, co uvidí, že existuje také život jinde, v prostorách, určených do jiného časového a životního cíle, kde se žije duchem, kde se žije myšlenkou a také kde vládne moudrost a ta učí nemoudré žít znova do cest pomoci tam, kde je třeba, tam kde je také třeba se postavit k tomu, co je odmítání a udržení tohoto odmítajícího do cest žití a ustanovení se těmi, co porozumí jeho myšlenkám a nastavují jeho ustanovení se do cest, kde se také porozumění svému cíli, ustanoví cesta změny, kde změna k lepšímu je radost, že žijeme a že můžeme zase postavit tu cestu života k ostatním lidem zde, kde se také i toto žije jako cíl života, co je život tady, tedy ne devastovat nevědoucího, ale naučit ho správně žít a myslet, učinit to něco pro něj a mít radost, že porozuměl správnému životu zde i jinde. I toto se žije zde a také i toto zde je také i cesta, kde se žije cíl života, co je životem a také co udržuje tento cíl v životě tak, aby se i zde stal životem a žili ho všichni ve spokojenosti a radosti z toho, co dokáže tento člověk v úctě ustanovit tomu, kdo je zde také skupina lidí, kteří potřebují žít a mají také tu úctu k těm, co tvoří a co udržují i zde to, co je cesta života tak, aby se dostalo na všechny a všichni si vážili cest a nastavení se k tomu, co je cíl žít a mít zde také život jako cíl sebe i druhých lidí k tomu, aby se tento život ustanovil dále jako cesta, kde se žije tato cesta k životu, kde se také i tento cíl života nastavuje do cest žití a budování cíle života, kde je také i tento život také i to, co je stavba žití a také i co je model života, kde se tento život nastavuje do cíle života, co je cíl žití a tak i co je model života, kde se také i tento cíl žije jako cesta, kde budujeme tuto cestu do cíle žití a toto žití je také cíl života, kde budeme mít tento cíl života také do úcty a rozumu, kde se žije a také i kde se radujeme, že se nám to podařilo a také máme cíl, napravit to, co se nepodařilo a víme, proč. Život je cíl a toto je také i cílený stav života, kde se toto žije do cest života, kde je také i tento cíl života také i to, co se stalo životem a tento cíl žijeme do cíle žití, jeho porozumění a naučení se tomu, co neumíme, stavět dále tu cestu, kterou máme jít a cítit to, co se i zde také má ustanovit dále jako cesta, kde žijeme cíl života, kde je také i tento cíl životem a tento cíl je a také i žije v souvisejících cestách, kde se také i tento cíl mostu ke svobodě nastavuje dále jako cíl života, kde je také i tento cíl žití to, co se staví a také i co se nastavuje dále jako cíl života, co žijeme a také co máme mít jako duchovní cíl zde, všichni ho musíme uznat a jít dále k životu a ne k podvodu na lidech zde, peníze dělají zlo a také hodně je cíl a model, kde se žije také cíl se ustanovit tak, aby se peníze ustanovili do přednosti před životem, podvod na lidech je stále viditelnější a takto žít nechceme, bát se života, stavět otroka, stroj na peníze, kde je také cíl života to správně a ne peníze, které jen staví zlo a neumí se s nimi žít jako s tím, co je mocnost, kde se také správné rozhodnutí odvíjí na cíli života a jeho cítění k životu, ne k devastaci a zničení se navzájem penězi, vytvořenými myšlenkově do cíle zde zničit život ostatním a také i sobě, aby se zde život zastavil a nemohl dále pokračovat.

 

Toto je viděno vědou, toto je viděno lidmi a toto se také nastavuje do vesmíru, kde se také i tento člověk nastavuje vidět tuto myšlenku jako cestu riskovat život a také žít jen penězi i tam, kde je také i toto postaveno na další zkázu tak, jak je zde také tento člověk zvyklý žít penězi a ovládat druhé k bídě a k nouzi, i když je zde také dostatek a udržet myšlenku k cestám života, je snaha žít do duchovního cíle, který žije životem a ne zničením se navzájem nedostatkem, udržení nedostatku a cíl je manipulací nastavit tento nedostatek a udržet strach v lidech zde i jinde. Proto se žije duch a duchovní cesta, kde se život staví k životu a k duchovnímu pojetí života, co je stavěn zase mocnostmi, co žijí i zde pro tohoto člověka a snaží se mu pomoci k životu v duchu, tedy k cítění a soucítění se životem, kde je také i tento soucit to, co je podmínka dále žít a mít stále větší sílu k životu, kde se žije také i cesta žití a postavený cíl je také i cílením se k životu tak, aby se stal životem a udržel se zde k životu v míru a v moudrosti a k duchovnímu porozumění života zde i jinde. 

 

28.4.2019