Jdi na obsah Jdi na menu
 


Život v duchovním uvědomění si života a stavby života k životu.

Jsme a také i budeme muset změnit stav žití do duchovního cíle, kde se díváme, jak se žije jinde a také se toto dívání nastavuje do různosti proto, že budujeme společnou cestu k tomu, co je žití jako člověk, který žije ve spolupráci s ostatními žijícími v tomto vesmírném nastavení se do cest, kde se také působí jako stavba života to, co žijeme do tohoto cíleného stavění se také jako ti, co budou žít do voleb života nebo rozhodnutí se ničit a také se nastavit do volby se ustanovit do cest postavit dále již nastavený cíl hamižnictví a ovládání těch, kdož žijí jako cíl život, život ve skromnosti a citu, kde se žije také vzájemná pomoc a také život jako život člověka, ustanovený zde do duchovního cíle, kterým je nutností žít a vědět, že uznání života je zde také cíleným způsobem, který se žije jinde ve vesmíru, který neznáme a také i věříme, že je jen to, co je tady dnešní myšlenka, kterou se učíme znát a také se díváme, jak se i zde toto bude měnit do vědomostí, že vesmírů je více a také se zde tímto vědomostním ustanovujeme do dalšího kroku, který je nám dáván k tomu, aby se život stal životem a my ho uviděli jako člověk, který se stal součástí tohoto života, jako znalost, že tady je velikost vesmíru i to, co zde se také nastavením také budeme umět ustanovit do znova postaveného cíle duchovního nastavení od těch, kdož žijí a jsou a také i existují a toto je pro ně nastavenou částí jejich života, který se žije do uznání života jako Zdroje Života, který žije, je a určuje život i ostatním všem, kteří tvoří z Něj a také i dostávají duchovními cestami vše, co potřebují k udržení svých životů tak, jak je již zde také i známo a toto je také i to další vědomostní z duchovního cíle, který je zde také i podmínkou ke spolupráci s těmi, kdož toto uznali, žijí a staví také i dále k těm, kdož toto zatím neznají a byli ustanoveni tím, kdo je ten, kdo se postavil proti životu a je zde také i znám jako stav pekelníka, který také i chce zde vládnout stavem podvodu mezi lidmi, ustanovit cesty ovládání se v životních cestách tak, aby se rozhodující stav mocnosti vědomostí, stal tím, kdo je ustanovený vládce nad ostatními a také je bude ovládat a ustanovovat jako otroky, co nemusí žít, ale jen být a trpět v životě tak, jak budou nastaveni těmi, kdož znají více a tají toto poznání a také ovládajícími stavy chtějí ustanovit svou moc nad ostatními, které udržují v nevědomosti a podřízenosti proto, aby se nedostavěli k životu správnému a také tolik požadovanému k cíli žít a mít život jako radost a mír a uznání Zdroje Života k životu všech žijících a tvořících cíle života již sami.

 

Neustále se díváme, jak se žije v nevědomosti, že život je ustanoven jinak než se učíme zde stavět jako ti, co žijí již tu otevřenou cestu duchovního pokroku, kde se žije vstupem také dalších vědomostí, kterými se vládne a také se nastavujeme do cest žijících lidí, kteří budou schopni pochopit a porozumět tomu, co je nastavení se do duchovního postavení se k tomu, že život je životem z nastaveného a rozhodnutého myšlenkového postavení se toho, kdo je skutečně Zdroj Života všeho a všech, uznávaný také všemi žijícími v tomto prostoru, který je také i tím, co nám je dáváno jako duchovní věda, tedy je zde více prostorový stav, kterým se ale také zatím nevěnujeme tomuto vnímání, neboť je uzavřen vstup do tohoto vědomostního a také i do ostatního prostoru, kde se žije jinak a také i vládne duchovními silami, které jsou stavěním se do cíle umět s nimi zacházet a vždy dodržovat ustanovení toho, kdo je ten Zdroj Života všeho a všech, neboť zničit život lze, lze také i ovládat a také se stát i tím, kdo se postaví proti Zdroji Života a škodí ostatním tak, aby se život stal utrpením a také se nevědělo, proč se nastavuje toto utrpení vůči sobě.Též ale i vůči ostatním a toto je také i vědomost o cíli života, který je také i dovolen pro poučení se z toho, že utrpení je také cesta, kterou lze vytvořit a žít pro to, co je stav svobodného rozhodnutí jít takovouto cestou. Uznat svobodné rozhodnutí je také i vesmírný zákon, ale stav podvodu na lidech zde i jinde je stav také ustanovení se učinit to, co je stav vědomosti, že život je stav žití a tento stav žití je cesta, kterou je tvořen život v různosti sil a vědomostí, kde je stav také se dívajících žijících na to, co je stavěním se do moudrosti vesmírných zákonů, vytvořených jako cesty života, kde se žije také nastavením se do různosti a síly žití, kde je stavba tohoto cíle se také nastavením se do tohoto cíleného stavění se tak, aby se toto dalo do modelu života zde, v těchto podmínkách a také do vědomosti jako stav žití, kde se také bude dostávat obraz a zvuk, cítění a také i myšlení bude ustanoveno trochu jinak k tomu, co je stavba také ustanoveného vývoje do duchovní sféry proto, že jinde se také žije a staví na toku myšlení do cíle žití a uznání života také jak toho silnějšího, tak i toho slabšího a slabého, které je stavěním se také i toho, kdo je ten Zdroj Života, který je, existuje, tvoří a je věčný pro ostatní žijící, neboť je tvoří a má moc je nastavit dle své vůle a také i rozhodnutí je mít kolem sebe a radovat se z toho, že jsou a že tvoří cíl života tak, jak je ustanoveno také tou velkou mocí, která žije v tomto Zdroji Života, který je sám ten, kdo žije a tvoří radost k ostatním, dává jim moc a sílu života, bez tohoto Zdroje Života by ostatní žijící nebyli a nemohli tedy tvořit život svůj. Toto je nové poznání, kterým se již žije a mnozí ti, co jsou také i ti, co se radují, že toto už ví a byli také i dostavováni tak, aby se stali také těmi, kdo toto pocítí, uvidí, uslyší, ostatní musí čekat, až se naučí toto znát a také i vidět do stavby života k těm, kdož se stali prostředníky stavěného cíle duchovního uvědomění si stavu, který je zde zatím neznám, ale je již nastaven tak, aby se z něj mohlo čerpat a také i další lidé dostanou další vědomosti o tom, co je již zde také postaveno do tohoto života také z rozhodnutí těch, kdož vidí tohoto člověka a také ho natavují do nového poznání směru duchovního, co žije mírem, citem, radostí a také jednoduchostí života, který se žije také i jinde a nastavený cíl víry v život, je také i cesta, kde se musíme naučit žít tak, aby se zde také i tento cíl života stal životem a byl životem jako cíle žití v moudrosti, která je radost, cit, mír, uznání veškerého života tak, jak byl i zde již postaven do opaku, do utrpení a také do postaveného cíle vidět poškozený život tělesně, duševně, duchovně, tedy ho uznat a jít mu pomoci svými znalostmi a také i cestami, které jsou zde nastaveny do vědomostí hmotných a ustanovených také učinit to něco pro duchovní rozvoj a také doučování se všichni tak, jak se také i staví a také se díváme, jak lze také nastavit výuku k cestám se naučit sami mezi sebou a také učinit to, co je a také i žije do modelu se dívat, proč se děje to, co se děje a neznalost vytváří hodnoty žití tak, jak ho také lze stavět a také i napravit chyby, poučit se z nich a dát v míru a s citem a s ohleduplností vědět, že je to chyba, kterou musíme s uvědoměním si tohoto, nastavit opět, upravit, změnit a žít neustále dál.

 

Život je cesta, kde se žije také poznáním a také uvědoměním si stavu, kde je tento stav nově vytvořen v mysli tohoto člověka, který jej neznal, byl mu uzavřen a nastaveno to, co je zkreslený pohled na tento život zde i jinde. Život je o tom, co je nově nastavený cíl žití, které se musí i zde opět nastavit do cest znát život a také ho uznat jako člověk zde, který žije to, co mu bylo nastaveno proti životu, on o tom neví a domnívá se, že to co žije tady dnes, je to správné rozhodování se o životě, který se zde také dostavuje do nově nastavených cílů a také se i tento cíl bude dostavovat pozvolna v krocích, kterými je nutností znát duchovní zákon života, kterým se zde také i tento člověk musí uznat jako člověk a žít ten život tak, aby se zde také i žilo jako člen člověka, na této úrovni bytí a také i na cíli se zde nastavit do vědomostí o životě jinde, který zde také již vstoupil a žije pro tohoto člověka v modelu, který je zde také i trochu to dobrodružství, kterým se tento člověk také musí i seznámit s možnostmi setkání se také na trochu jiné modalitě, než je zvyklý se dívat na tento život zde dnes. Toto je také i cesta, kterou se budeme muset naučit vnímat více a také i znát toto ustanovené nové vnímání stavu života, který je zde se také ustanoven jít do tohoto modelování tohoto člověka, který je nastaven na opak života, ale je zde také stav tohoto stavu žití do stavu nově ustanoveného k cíli duchovního nastavení se tak, aby se tento cíl života změnil k životu a uznání toho, co je již také i mnohým cestám nastaveno do tohoto cíle se dívat, jak se komunikuje telepaticky na různosti žití, které je a také i vstupuje do tohoto života tohoto člověka, který je uzavřen tomuto vnímání, nevěří mu, a je pro něj neznámé žití, které se objevuje a dává o sobě vědět jinak, než je tento stav lidí zvyklý vnímat život druhých lidí tak, jak vidí hmotně a cítí stav lidí tak, jak je zde také možnost je vidět tak, aby se stali součástí života společenství lidí, kteří vidí druhé a žijí vedle sebe a trvají na životě tak, jak ho znají a jak je jim postaven také i těmi vedoucími a vládními, kteří vidí svůj život jako ti, co chtějí vládnout a také i rozhodovat o stavu tak, aby se život zde stal žijícími cestami lidí, kteří mají vidět lidi, žít s nimi v míru a citu a uznat každého člověka, co zde se také nastavuje, nastavil a také i chce uskutečnit stav života jako sám sebe v souboru celku, který tvoří různí lidé a různé profese do tohoto cíle se dívat, jak se celek novu rozhoduje a nastavuje svoje cesty žití jako stav lidí, kteří musí umět žít vedle sebe a chtít žít jako člověk, co umí nastavit stav života do víry v život, jeho udržení a také se dívat, jak se žije do modelu, kde není víra v život, je v peněžním stavění se cíle vydělávat, ale nežít radost ze života, jen hamižnictvím se postavit k druhým, utlačovat je, diktovat jim to, co je cesta udržovat strach a cíl udržet to utrpení a moc ovládání tak, aby se stali ostatní tím nesvobodným otrokem, který nesmí poukázat na chyby, který nesmí uvidět cestu nápravy chyb a také i těch maličkostí, které zde se trvale staví a nesmí se napravit, neboť nejsou peníze a dostatečně množství k nápravě. Tvořit podmínky tak, aby se nemohlo opravit, napravit chyba co nejdříve, aby se život stal tím, kdo jej ctí a udržuje s citem a k ostatním tak, aby se život mohl rozvíjet do života a všichni ho ctili a žili jako cesty žití, kde se žije radost a mír a cit s ohleduplností, vzájemnou pomocí a čistotou myšlení se do tohoto cíleného stavění se také i tak, aby se stavělo do života a také do jeho pokračování jako život člověka, co sám chce žít a umí to postavit k celku, který žije jako celek, co žije stav života, kde má vždy vše co potřebuje k žití a nezávidí těm, kdož žijí různě, ale poctivě a svobodně se rozhodují tak, aby neublížili a nepoškodili ostatní, kteří se staví také jako ti poznávající cesty žití a zkoumající cíle tak, jak je možností tohoto celku, který staví to, co ostatní mohou žít a krásnou cestou již nastavený stav života, který je v dostatku, v citu, míru, s ohledem na možnosti a znalosti jednotlivců, co se postaví do možnosti utvořit i skupinu, aby dosáhla cíle života pro ostatní a tím vlastně i pro sebe. Toto je také i cesta myslet duchovně, neboť duch je cíl tohoto života,  je v těle, které řídí a staví ho do stavu dalších skutečností, které žijí v duchovním uvědomění si stavu, že život je část života zde, jinde je také i to, co se již nastaven trochu jinak, ale život pokračuje dále a stav podoby je zde trochu jiný, kde se žije tím novým poznáním o životě, kde se také i tento cíl života stal životem a žijeme ho dále i v nevědomosti, ale také se tento cíl žití staví na základě toho jiného bytí, které je ustanoveno a žijeme ho stále, ale nevíme o tom nic nebo jen málo a jen několik lidí, kteří byli nastaveni a dostali osobní zkušenost s jiným bytím v tomto celku Stvoření, které žije a také i staví na základě umožnění této zkušenosti těm, kdož se stali také člověkem nově nastaveným do nové zkušenosti, která je zde se také ustanovením se do možnosti víry a také uznání  toho, co se žije k cíli života v radosti a míru, poctivém nastavení se k člověku, který neumí a nezná, nemohl by se bránit podvodu silou, která se také dává na různosti žití, ale duchovní zákon je vždy dodržen, tedy ten silný nikdy neubližuje slabému, neznalému, bojící se nového a silného, mající strach z toho nového a neznámého. Cit k životu je také duchovní cíl a zákon, kde je stav tohoto stavu sil a také vědomostí nastaven na cíle udržet a udržovat život, to spojení se životem různosti a také se dívat, jak se žije jinde v tomto vesmíru, Stvoření, které je žijící na různosti života a ten je také i ten, kdo zkoumá a také staví to, co je přátelství a stav míru k těm, kdož jsou na jiném životním postavení se také ti, kdož žijí a neví o těch dalších, co žijí také a cestují na svých možnostech tak, aby poznali, aby uviděli a také aby se cesta žijících stala také i cestami přátelství a vědomostí o životě, který je třeba neustále udržovat a udržet tak, aby neustále byl a stal se neustále životem, který žijí všichni v radosti a míru a citu k životu ostatních, k sobě, k celku, který je na různosti také i ten, kdo je cílem života více jednotlivců, kteří uskutečňují život tak, jak ho umí nastavit za podmínek jim vytvořených. Uznat žijící cesty, bytosti, síly, různý stav modelovaného života v různých podobách těla, také se dívat na stav života také z pohledu duchovního, což je stav ducha, duše, těla, které je součástí a také duchovní cesty jsou také o tom, co je poznání žití jako cesty se ustanovit do tohoto cíle se dívat na cíl života neustálého se stavět do cílů žití a udržení žití jako život moudrý a radostný. Toto je cesta k životu, kde se také nastavením se do tohoto cílení se stav žití také ustanovuje v každém jednotlivci tak, aby se stal součástí celku a žil pro ten celek, také i pro sebe a toto je model společenského života, který se staví z jednotlivců, menších a větších skupin, co tvoří zase celky a ti se musí ustanovit do podob žijících a uznávající život jiných skupin a celků, jednotlivců, také i sebe. Veškerý život stvořil a také vytvořil Zdroj Života, který je, existuje a tvoří neustále život v radosti, k radosti a s radostí.   

 

Cesta je cíl života, kde se žije jako člověk, co chce sám žít a musí vědět, že život se stal životem pomocí toho, kdo je stav žijícího a existujícího a který žije pro život vzhledem k tomu, že nenastává, ale je, skutečně je a bude stavět tento a také i jiný život dle svého rozhodnutí a také moci a síly, kterou žijeme jako vůli jeho být a existovat a také se dívat, proč se tento život nastavuje do tohoto cíleného stavění se také i toho, kdo je zde se také ten, kdo chce sám být a existovat a také nevidí tak daleko jako stavěný člen toho, kdo žije pro život a tento život také rozděluje a dává vždy do moudrého rozhodnutí jít tak, aby se zde se také i toto lidstvo rozvíjelo samo a chtělo rozvíjet do celku, který se stane také životem v radosti ze života a ne hodnotou peněz, které se staly již hnací silou žití tak, že mnohým způsobují utrpení a toto utrpení se děje jako cesta, která je opakem života, kde se nežije výsledkem života, ale honbou na žití jen několika jednotlivců, kteří dostali poznání k ostatním, ale oni ho využívají jen k sobě a jejich cíl je žít jen oni a také ne ostatní, co již se také objevují jako lidi, kteří doplňují tohoto jednotlivce tak, aby se život stal životem a byl neustále doplňován a stavěn jako cesta, kde se žije a tvoří cíle života, co je žitím celku, který žije a tvoří cíl života pro všechny svoje členy. Toto je cesta, kde se žije to, co se nastavuje také i do tohoto cíleného stavění se do tohoto cíle žití také jako cíl žít a také i chtít žít život, který se žije všem členům, ne jen jednoho, který chce být tím vůdcem a ví více než ostatní tak, aby je vedl a stal se tím, kdo se postaví dále jako ten, kdo postaví život k životu a bude se žít také jako cíl hodnot života to, co je vědomost o životě, který je zde také postaven a je stav, kde se žije cíl života, ne cíl utrpení. Postavit toto je cesta, kde se musí trpělivě stavět to, co je již zde se také ustanoveno jinými a moudřejšími celky, které také žijí a tvoří cíl života, kde se skutečný život odvíjí od nového poznání, kterým se stav žijících lidí postaví také do cest žití a toto je také i cesta, kde je tento cíl života to, co se stalo také cestami modelovat tento život do tohoto cíleného stavění se tak, aby se stal životem a tento život se nastavil do cíle života, kde se žije radost a také i tvoření radosti žití a také i cíl je poděkovat tak, aby se život také ustanovil jako cesta, kterou se bude také i tento cíl žití nastavovat jako odezva pro to, co je a také se bude tvořit jako cíl života, kde se život postaví tak, aby se stal životem a byl životem na té úrovni, která je zde nebo jinde. Toto je také cesta k vědomosti, že život je i jinde a také je na mnohem vyšším stupni, neboť rozmanitost žití je stav, kde se život nastavuje do cest života, který je nutností udržovat a neustále žít pro radost a také i pro další udržení se a vytvoření celku, který se stal a stane také tím, kdo bude neustále žít a mít radost, že mohou pomoci udržet život i jinde, u sebe a pro to, aby se radost stala tou energií, která proudí do ostatního žití a má se také ku pomoci tak, aby se stal život neustálým žitím v radosti a tvoření se do tohoto cíleného stavěn se také i tak, aby se životem postavili i ostatní a udrželi život neustálým tvořením se do tohoto cíle života, kde se žije a také tvoří pro ostatní v tomto velkém celku, kde tvořit znamená stavět život a ten je neustále nastaven na žití a radost ze žití, kde se žití staví jako cesta, kde se žije a staví také i toto do cest žití, které je a tvoří se dále jako cíle života, kde se život postaví jako cíl vědomostí a toto je cesta, kde se postaví a staví neustále další cíle a pokrok, kde se vidí do života tak, jak se život rozvíjí a staví se ten další rozvoj v modelování ostatních a také staví se to další, jak se zde také budeme umět nastavit se do dalšího cíle se dívat, že život stavíme všichni do poznávání celku, který jistí tento život zde na této planetě. Tento celek se stal celkem, kde se žije mír a radost, kde se tvoří to, co je další cesta pokroku a tento pokrok má a musí stále sloužit k životu tak, aby se stal cílením se také i do dalšího cíle cestovat dále a mít hodnotu života do cest žít a nechat žít i ostatní, co tvoří svoje cesty, mají jiný stav žití a také se díváme, že se zde se také tvoří cesty žití neustále pod vedením někoho, kdo je a také staví na odezvě k životu, který sám vytvořil a staví ho dále jako komunikaci s tím, že bude se také i ptát na život ten, kdo jej staví a také se ptá, zda to jde učinit lépe a žití se stane jednotou radosti i ostatních a stav žití se stane výzkumem a nastavením se do radosti, že žijeme a tvoříme dokonalost žití pro tento cíl života, kterým se žije a tvoří se dále jako cesta života to, co zde je stavba tohoto cíle se dívat, jak se žije v tomto cíli se dívat, že se můžeme postavit do tohoto cíleného stavění se také i tak, aby se život nastavil do cest žití a ne do cest ničení se sami výsledkem svého myšlení, kde se žije jako cíl života také zničení hodnot myšlenek, zničení se jako celek, který vymýšlí stav zničení se do cíle se nastavit do opaku žití a hrůzy se stanou také i cílením těch, kdož vidí, co se dá učinit se stavěním se také i síly, kterou se zde také i bude umět zacházet k životu, který se zde také musí ustanovit jako hodnota nejvyšší a všichni ho zde také musí uznat a žít a také i chtít žít jako cíl a také i cestu, kde se žije to, co se stane životem v míru a v radosti že žijeme život celku, který chce sám trvat a žít mír u sebe, kde je stavba tohoto cíle stav vědomosti, kde se žije také i cesta toto umět nastavit do tohoto celku národů a stavět na skutečném a hodnotovém žití tak, aby se život postavil znova do nových cest, kterými jsme nastaveni jít a budovat cesty žití jako cesty životního cíle, mít život rádi a postavit tuto cestu růzností a také modelováním sebe a pomoci druhým se také rozvinout do života, kde se život odvíjí od ducha, duše, hmoty, kterou jsme zde také postaveni a budeme ji lépe znát na mnoha úrovních vědomostí, kterými budeme zde také vládnout a žít to, co je hodnota nejvyšší – uznáme život k životu a toho, kdo tento život vytváří a také dává jako hodnotu žití, která je již také uznána ostatními a tvořena do cíle žití jako cíl života a toho, co je spolupráce na hodnotách života a také uznání toho co je pravidlo života do cíle se dívat, že život je rozmanitost a také mír a cit, ustanovit se těmi, kdož zde také patří do tohoto celku, který se zde se také nastavuje do tohoto cíle se dívat, jak se žije jinde, jak se tvoří jinde a také jak se může tento cíl života také ustanovit do podob, kterými lze se také na základě rozvoje života, stát těmi, kdož poznají cíle života a také ho budou vždy udržovat dle pravidel, která jsou tak i dána k životu zde i jinde, a aby se zde i  jinde tento život stal životem v radosti ze života, kde se žije také tvořením výsledků žití a také se život odvíjí od cest ho udržet, napravit chyby a také se dívat, proč se žije jinde, proč se život nastavil jinak a také se díváme, jak se žije v radosti, že někdo ví více a může poradit a také i nastavit to, co je cesta, kde je možné se setkat na různých úrovních života, vidět tu možnost života a jeho rozmanitost, ale také být těmi, kdo se životem zde, na této úrovni, nastavují také k životu, kde musí vědět také i sami a tedy tvořit cíle života tak, aby se zde tato úroveň žití nastavila do roviny života pro všechny zde narozené členy, aby se zde tento řízený cíl života stal tím, kdo ho také i zde bude řídit k životu mezi národy a tento cíl je zde také ustanovením se těch, kdož zde vidí, že život je třeba stavět jinak, k životu a ne k cestám mít hodnotu života jen v podmínkách a k utrpení ostatních, neboť se žití stalo již viditelně nastavenými cestami, které žijí cesty úmyslného stavění se hrůz a utrpení do tohoto lidského rodu, kde se život nastavuje také do spolupráce na projektu důstojného života tak, aby se život ustanovil do cíle života, kde se žije zodpovědností k životu a k ostatním členům, kteří žijí v okolí tak, aby se cíl života nastavil znova do cíle žití a ne do cíle zničit se myšlením na cíle jen pro sebe a jen na sebe. Jsme celek, který žije a také i bude žít to, co se stane již také i celkem, kde se také i bude život odvíjet od znalostí života, který žijí jinde v tomto velkém celku, kde se žije radostí a také se tvoří pro radost a užitek, kde se život také i odvíjí od radosti ze žití a také se radost staví do skromnosti, do výsledku života tak, jak byl určen a také jak i byl ustanoven na této úrovni bytí. Toto je stav, kde je cesta k životu také i to, co se žije do míru a moudrosti žití, kde je moudrost také i to, co je vědomost a toto  je cíl a také i cesta, kde se žije cílení se k tomu, co je začátek života zde na této planetě, jeho pokračování a také umění se nastavit do hodnot života, který se zde také určuje dle života  ostatních, co žijí také a také se dívají, jak se tento člověk rozvíjí společně s ostatními do cest života, který žije jako cíl života a také se ustanovuje k celku, který žije ve společném prostoru, kde se žije čistotou a také i udržením tohoto žití v moudrosti a mírou stavění se tak, aby se život nastavil neustále do cíle hodnot žití a život se stal neustálou radostí, neboť ho lze ustanovit a také stavět do radosti a míru žití, které se stane výsledkem myšlení a toto myšlení je zde se také ustanovením se do cest hodnot žití, kterým se dnešní člověk také musí nastavit do radosti, že život je pro život v radosti a také ho také chápat a chtít žít společně s ostatními členy, kteří také žijí a také se dívají, jak se žije v tomto malém celku, který nevidí dále, ale je stavěn také členy, kteří žijí na rovině bytí jinak, více jsou znalí a také se dívají, jak se tento člověk rozvíjí svým nově ustanoveným poznáváním života, kde se také ale myšlení musí odvíjet k cíli života, který se i zde také nastaví do tohoto cíle žít a mít ho rádi jako cíl zde tvořit v těchto podmínkách tak, aby se skromnost a užitek stal životem ke všem zde se také nastaveným členům, kteří již tvoří sami a také i žijí cíle života, kde se žije a tvoří cíl užitku a potřeb k životu tak, aby se zde také nastavil neustálý cíl žití a byl životem, kde se také i žije cesta, kterou jsme neznali a nyní budeme znát k tomu, aby se zde se také i tento cíl života stal životem a byl vědomostí, že život pokračuje neustále dál a stavět toto dál, je také vědomost, že život musí nastavit také i další cesty života, kde je toto také i cíl žití, který je zde také ustanoven, ale lidé jsou postaveni k uzavřené mysli, kterou mohou stavět toto dále do cíle života, který má a také musí pokračovat tak, aby se stal životem a byl životem do tohoto cíle se dívat, proč se žije a také jak se žije v modelu, který je zničením hodnot života ostatních členů. Toto je také cíl a také i cesta, kde je vědomost o tomto cíli žití se také cesta, kterou žijeme do tohoto moudrého rozhodnutí se žít a také mít zde mír mezi všemi národy tohoto celku, který zde také nastavuje a prezentuje cestu života, který se zde také ustanovuje do tohoto cíleného stavění se také jako ti, co vidí jen hodnotu hmoty a ne hodnotu života, kterým žijeme a také ho i tvoříme sami sobě, kde se musíme také znova naučit žít jako člověk a také i člen těch kdo žijí vyšší úroveň žití, kterým se již i zde tento cíl života nastavuje do cest žití, kde je toto žití také i to, co žijeme do tohoto cíle se hodnotami života stát a stavět do tohoto cíleného stavění se také i tak, aby se život stal životem a byl žitím se do tohoto cíle se žití také jako i ti, co budují již znova cíl a sílu života do tohoto cíle se dívat, proč se toto děje a proč se také i tento život hroutí do cest, které jsme stavěním myšlenky na cíle hrozeb pro ostatní, vytvořili a také ustanovili jako cíle svého žití a také i cesty k životu tak, jak jsme je zde se také ustanovili do tohoto cíleného stavění se také jako i ti, co zde staví a tvoří pro tento výsledek myšlení, jen pro cesty hodnot výtvoru utrpení ostatních, jen pro sebe a jen na sebe. Zůstat osamocen k cestám života, je zde se také i to, co se zde se také i stalo výsledkem života, kde je tento cíl života se také ustanovením se do tohoto cíleného stavění se také jako i ti, co vidí, že neznají a také i nechtějí znát, také se díváme na nové postavené a také i ustanovené se žití, kterým se musíme stát a znova ustanovit těmi, kdož zde se také ustanovují jít dále jako stav lidí, kteří žijí stavbu života a ne stavbu hrůz a podvodu na ostatních lidech. Toto je také i zde se toto cílené stavění se do tohoto cíle se dívat, jak se žije toto cílené stavění se do tohoto cíle se dívat k životu, který zde se také musí rozvíjet a tvořit svoje cíle jako celek, který uznává život, udržuje život a tvoří život tak, aby se stal životem v míru a v radosti, kde je radost také i to, co je vědomost, že život je tvořen na různém stupni vědomostí a tento celek je zde také i pro toto stavění do tohoto cíleného stavění se také jako ten, kdo je život sám, žije, tvoří a staví se do tohoto cíleného stavění se do tohoto cíle se dívat, že žijeme to, co je cíl zde se také vytvořit jako celek, kde se žije moudrost a také výzkum života, ale tak, aby se stal životem a byl již také i to, co je postavením se do tohoto cíle se dívat, že život se i zde se také tvoří do tohoto cílení se stavět se sami jako celek, kde je člověk hodnota života, kde je život to, co je stavba žití k užitku se dívat jak se zde se také utvořili i ostatní na různém modelu úrovně vědomostí, kterými mají udržet ostatní k životu a tento život se i zde také tvoří do cest pokroku, ale nesmí se nastavit hrůzný cíl žití, ale hodnota života bude neustále tvořením se poznání na různém stupni a také se díváme, kdo je stavbou života také i ten, kdo žije pro ostatní a tvoří cíle ho hodnotami myšlení nastavit do tohoto cíle se dívat, jak se žije v hodnotovém nastavení se dívat k životu tak, aby se stal životem v míru a v radosti, že jsme ti, kdo ho zde se také ustanoví tak, aby se stal žitím v moudrosti a rozvoji se k celku tak, aby se celek ustanovil tím, kdo ustanovuje cesty života v různosti pokroku, který zde se také bude dáván a cílen tak, aby se všichni chtěli naučit žít a mír se stal vědomostí o tom, kdo je již také i ten, kdo jej žije a nastavuje tu cestu, kterou se žije do tohoto cíle se dívat, jak se žije a proč se žije takto, kde jsme také i ti, co již vidí, co je to žití jako člen lidí, kteří neumí žít a tvoří cíl života ve strachu o život, neumí tvořit cesty chtít udržet život jako cestu života, kde se žije neustále všemi členy člověka a ten si váží všeho, co se společnou cestou vytvoří k cestám života. Toto je hodnota života, kde se žije cíle a stav žití, kde se také i tvoří cestami žití k hodnotám životního cíle se dívat, jak se žije v rozvoji života, kde se žije cestami citu a cítění se k těm, kdož se také i zde ustanovují do cest moudrosti jako cíle být těmi, koho potřebují ostatní a ten se učiní tím, že buduje stavbu života tak, aby se stal život tím, kdo jej bude zde také hodnotově ustanovovat do tohoto cíleného stavění se také i tak, aby se stal životem a byl životem k životu pro všechny ty, co jej také uznají a budou si ho vážit jako i ti, co chtějí žít a mít zde také i cestu života k životu proto, že život budují také i k ostatním lidem a jejich postoj k životu je stavou života a také jeho udržením a také i nastavením se do tohoto cíleného stavění se také i k životnímu cíli zde žít a také i mít hodnotu žití do tohoto žití také i jako cesty žití a také i k cíli životního cíle se zde také ustanovit jako i ti, co ho zde také chtějí žít a mít mír a radosti do všech oblastí žití, toto je hodnota života ke všem členům a toto je také i oblast duchovního vzdělávání se v tomto cíli, kterým žijeme a také i stavíme dále jako i ti, co se i zde se také musí nastavit do tohoto cíleného stavění se také i tak, aby se stav života stal životem a všichni se radovali, že život je život a také že ho lze postavit společnou cestou do tohoto cíleného stavění se také i tak, aby se žitím nastavili i ostatní do podoby života, kde se žije a staví také i to, co je moudrost žití a stavět moudrost života je cesta k uznání života proto, aby se žilo jako pokračování žití v modelu se dívat, jak se žije stav moudrosti a jak se také raduje ze žití, kterým se všichni umíme postavit do tohoto cíleného moudrého rozhodnutí, žít radost a mít radost, že žijeme a tvoříme pro radost ze života, co je již také i tím, kdo jej také i sám chce takto žít a mít a hodnota žití je stavem také i rozhodnutí se žít proto, co je život k životu všech a také ho i všem rozdat a vytvořit společnou cestou, která je žitím a tvořením se do cest života, kde se žije a staví také i cíl život a život je stav modelu, kde se žije a tvoří užitkem k životu a ke svému cíli života, který se zde se také nastavuje do tohoto cíleného stavění se tak, aby se stal životem a byl neustále životem člověka zde a tak v dnešní době proto, že vědomosti stoupají a také se díváme, jak se zde se také někteří dostávají do vědomostí ducha, hmoty, vesmíru a také se nastavujeme do tohoto cíleného stavění se poznání také i různého života jinde v tomto vesmíru, kde se také i žije v míru a v radosti, kde se hodnota života stala také hodnotou i zde k rozvoji tohoto života tady, ustanoveného jinak proto, že bylo dovoleno se dívat, jak se žije v nevědomosti a odporu ke stavění života, separaci života od ostatních, také k cíli se zde také i postavit do rozhodnutí zničit život, žitím postavit i zkázu prostoru a proto že se neumíme dále postavit k životu, nebude nám dále dáno to poznání se dívat na to, co je nastavený cíl opustit i tuto planetu silou svojí a postavit zde také i možnost se dívat, jak se žije jinde a také jak se tvoří cesty různosti na tom poznání, že lze vycestovat jinam, do jiného prostoru i času, toto je také uznaná cesta, kde žijeme cíle poznání jednotlivců, že život je také nastavením různosti a modelování se do cíle, uznat to, co je stavba také života jinak ustanoveného a nastaveného žít tak, jak je pro nás neumožněného i nastavení se proto, že zde je cesta se nastavit do pozvednutím se do míru a moudrostí je také i to, co je nutností se vidět tak, aby se zde tento celek národů, stal celkem míru a stavění života do cíle života v radosti a tvořit k užitku a v dostatku, ale přesto ve skromnosti žití, které je potřeba se ustanovit do cíle poctivého žití a také  ustanoveného pravidly života, kde se žije stav radosti a míru ke všem ostatním lidem, kde také i všichni žijí to, co je cesta věřit si a také ustanovit pravidla žití jako cíle společným úsilím stavět také i to, co je již také i cesta, kde se žije cesta učinit poctivost k tomu, aby se život mohl rozvinout tak individuálně a radost ze života a také i poznání roviny života jako cíle se zde také ustanovit k ostatním a pomoci na základě svých rozvinutých znalostí, možností a také síly, kde je toto stavba také roviny života, kterým můžeme žít tu radost a také i moudrost k tomu, co je udržet zde prostor čistý, udržet zde život a také i rovinu znalostí k tomu, co je již také i rovina se učit neustále v dospělosti a také mít ty učitele, kteří s radostí učí to, co umí a co poznali jako cestu se také naučit v moudrosti a k užitku pro ostatní, co jsou také individualita a stav lidí, kteří neumí tolik nebo to, co je již také nastaveno k životu a tak, aby se život stal životem a mohl se rozvinout na různosti stavění i poznání se tak, aby se životem nastavili ti lidé tak, jak sami cítí a jak mohou svými nastavenými cestami se naučit žít stavět svůj cíl tak, aby se různost a cesta žití, stali také i tím, kdo jej pozná a nastavuje k sobě, k ostatním tak, aby se sami rozvinuli jako individualita, která sama také chce a proto žije to, co je učení se tomu, co sama chce, neboť toto je to další poznání, že sem se rodí ti, co dostávají to, co je zde se také potřebné k životu a toto je také i nová otevřená cesta, kde se žije tím nově postaveným cílem k životu, kde se žije v rozměru života, kde se žije a také staví do určených oblastí to, co je nastavený cíl se naučit, učit a také umět toto naučené dávat do celku, kde se sdružují členové do skupin, tvoří společnou cestou a také se dívají, jak se také i tato cesta žije k ostatním, kteří nemají čas a nebo se věnují něčemu jinému, jen potřebují toto nastavit k pomoci svého rozvoje, pomoci tak, aby se život nastavil do cíle života, kde se žije a tvoří také to, co je další cesta k životu, kde je také i toto cíl žití, kterým se zde se tento cíl života také nastavujeme do tohoto cíle se dívat, jak se žije do roviny, kterou žijeme tak, aby se život mohl rozvíjet a také se stal životem, co ho žijeme do tohoto cíleného stavění se také i tak, aby se zde se tento cíl života nastavil do tohoto cíle se dívat, jak se žije do tohoto cíleného stavění se také učinit druhé těmi, co žijí a mají radost že tvoří i sami a umí tvořit a dívají na tvoření ostatních také i z hlediska toho, kdo je také ten, kdo chce mít tu radost, že umí a může vytvořit cesty k životu svého i ostatních členů. Člověk chce žít a také i moci tvořit, když se stane tím, kdo již nemá tolik síly, je třeba se postavit za tyto členy, neboť se proces života neustále opakuje a život je o tom, co je stavba také se dívat, jak se proces života staví tak, aby se stal procesem a také učiněním se citu k ostatním těm, kdož již nemohou a přesto také chtějí prožít ten cíl života tak, aby to byl neustále život, co se žije a tvoří do vědomosti, že život pokračuje dále a je neustále dostavován tak, aby se zde také ustanovila ta vědomost, že život je stav, kde je stav žití také i to, co je vědomost, že jednou se staneme těmi, kdo ztratí tu sílu mládí, ale pokračování je stavem, kde se žije život dále, je zde také i vědomost, že zatím je cesta strachu také cestami nemocí a ty je třeba léčit, postavit do ošetření a také učinit to, co je cesta k uzdravení se také z pohledu poznání a učinění se těmi, kdož zde také budou umět pomoci a také se musí uznat, že život také nějakým způsobem staví to, co  je ten proces, kterým se prochází a také se musí učinit to, co je stav udržet ty, co jsou také i těmi, kdož vidí, že je jejich cíl života zde u konce a přechod do jiného stavu bytí, také staví tu vědomost, že život skutečně pokračuje jinde dále. To, co se zde dnes také musí učinit pro to, co je znalost tohoto přechodu, je cesta, kde se žije také to, co je ustanovit ty, co sami i chtějí pomoci k tomuto přechodu a ví o tomto přechodu více, ustanovují se těmi, kdož pomáhají v rovině života a také se díváme, jak se tento cíl roviny zde hmoty, staví také do roviny ducha, co opustí tělo a toto tělo přestane fungovat, duch pokračuje dále do roviny, kde se také zapojí do tam života, naučí se a znova se zrodí sem nebo jinam k další cestě také i zkušenosti k životu, kterým se zde postaví znova do tohoto celku jako ten, kdo se musí opět naučit žít zde v této rovině bytí, ostatní se zatím musí ustanovit do toho postarat se o toho nového člena a ukázat mu tu cestu zde, než tento nový člen uzná sebe a ucítí to, co zde také má učinit pro ty druhé a tím také i pro sebe. O tomto je cesta života, toto je dané a také se díváme, jak se zde se také ucítí to, co je stavěním se do života tak, aby se tento celek lidí stal celkem žijícím a majícím vždy to, co je potřeba k udržení se života celku i jednotlivce. Toto je také vědomost, že to jde a že to zde se také bude dáno a učeno k tomu, aby se život stal životem a byl neustále žijícím celkem, který sám chce takto žít a mít zde život k životu, co je stavěním se také i tohoto dalšího poznání se tak, že život zde se také i může nastavit do tohoto cíleného stavění se také i tak, že se i zde se tento cíl života znova ustanoví do cest života, kde se žije a staví se to, co je již i to, co zde se také nastavujeme sami k sobě jako cesty žití, kde žijeme celek, který zde se také musí udržet svými cestami, ne cestami otroka, co učiní jen to, co se mu nastaví od cizích a ti rozhodují o tom, jak je zde se také nastavený život to, co se bude líbit dát zde, aby se zde tento cíl stal tím, kdo zde nebude umět, jen dostane, ale druzí to budou umět opravit, učinit žijícím a také se díváme, jak se staví život tak, aby se otrok stal tím, kdo bude dřít a ten pán jen bude dirigovat a užívat si, otrok jen živořit a nastaven jen na tu část, aby udržel tu jednoduchost a nemohl se učit nastavit se dále jako člen člověka, co také i bude umět řídit a stavět stav žití také jako rovný s rovným a toto je lidská také i povaha zde, úmyslně nastavená myšlenkovým vstupem a také učiněnými cestami, kde je myšlení se také i na tento život to, co je manipulace a také i ovládání se těmi, kdož žijí tvořením a také mají a činí více i pro ty ostatní, co jsou líní tvořit a budují cesty jen užívat, neumět, ale žít to, co je lenoch a ten neumí, jen staví požadavky a také chce mít vždy, ale nechce stavět a dát si práci se stavěním cest žití v míru a v radosti. I takto se zde dnes žije, ale také se díváme, jak se propadá tento stav myšlení také i k lenosti ze žití, protože je lepší učinit jen ten požadavek a druzí tvoří, namáhají se, žijí a mají radost, že umí tvořit. Také učinit cíl života jen chtít a nepostavit také to společné žití, ale ustanovit se také tím i pánem nad ostatními, to je také i cesta k životu, ale stav žití je stavem také tvořit činit společně to, co je udržet život svůj i ostatních. Myslet do rovin bytí, je také o sociálním cítění k ostatním lidem, kteří také žijí a také se dívají, jak se žije cíl myslet na to, co je stav života, kde se také i žije vstup rovin jiných úrovní také žití, které je zde stavěním moci a síly, kde je také i toto cesta, o které je třeba vědět a nastavit zde tu rovinu bytí života, který je zde také stavěn pro to, co je chtít žít a také mít život rádi a přispět svými vědomostmi k jeho udržení v míru a citu, v moudrosti a také k učiněnému poznání se být těmi, kdož také nastavují tu cestu života k tomu, co je již také i cíl zde vytvořit cíl života, kde se žije moudrost žití a také udržení tohoto žití do rovin mostu ke svobodě, kde se žije také i toto do postaveného cíle zde žít a také i mít tu rovinu bytí k tomu, co je již také i to, co žije v rovině života, kterým žijeme a stavíme ho  do tohoto cíleného stavění se tak, aby se stal žitím a také se udržel sám jako celek, který žije a také i chce žít to, co je život jako cíl a také i cestu životem projít a nastavit se také i do toho tvoření se tak, aby se život nastavil do roviny života a ne do roviny lenosti nebo úpadku. Toto je také rovina myšlení se na to, co je životem ustanovení se tak, jak se zde se také učinilo stavění se do rovin mostu ke svobodnému rozhodnutí, jímž se možnosti žití nastavují také i do dalších variant a stav života se dále rozvíjí do zkušeností do kterých se žitím ustanovujeme a stavíme již i to, co je život jako cesta života, kterým žijeme a také i tvoříme ten cíl se dívat, jak se žije v rovině životního cíle, kde chceme žít a také mít tu cestu zodpovědnosti k životu zde i jinde.

 

Život je i jinde a proto se díváme, jak se žije v rovině bytí zde, ale to jinde je neznámou, kde se také toto nějak odvíjí a také se díváme, že zde se život staví také do roviny bytí  jako to, co je zde se také modelem života, který žije jinak a také žije a staví život, udržuje ho a stavba žití je cestami také se cíle žití, kterým žijeme do tohoto cíle se dívat, jak se život také odvíjí tam, kde je jeho rovina bytí. Tento život je dokonalejší, proto se zde také může objevit a komunikovat s tímto životem zde. Toto je možnost, kterou již zkusilo mnoho lidí, vidí jaký je život jinde, ale také zde se tento cíl života nastavuje do poznávání se toho, co je již také i cíl a také i cesta, že zde můžeme vidět model života tak, jak se zde ukazuje a také i jak je zde se také zapojen do tohoto cíleného stavění se toho, co je zde se také výsledek myšlení tohoto člověka, kde se žije život takový, jaký nám byl dán a také jak byl zde nastaven do síly žití. Toto je také i vědomost o životě, kde se žije rovina bytí o tom, co je již také nově nastavená a otevřená cesta, kde se žije spolupráce s rovinou bytí, která je zde také i nastavena se dívat, jak se tento člověk změnil v tom, co je již i to, co jsme se naučili žít tak, aby se tento život znova nastavil do roviny bytí, kterou budeme muset změnit k životu tak, jak je nám ukazována těmi moudřejšími,  kteří žijí také toho člověka, tu bytost, toho nastaveného člena tohoto celku žijících, který žije a vidí sem do této roviny bytí, my jsme zase ti, co nevidí dále, také ale nevnímají to jinde, ale přesto se žije i jinde, ví se o nás, o našem životě, ale za toto žití zde jsme zodpovědni my, sami jsme také i ti, co se zde také musí naučit žít lépe, v radosti, v míru a s citem k životu, který je zde s také žijícími lidmi, kteří žijí a tvoří s citem a v míru to, co je rovina života, kde se žije a udržuje život k životu. Toto je také vědomost, kde se jinde tento život staví do roviny bytí stavěním toho, co je zde se také nevědomost o životě, kterým se zde také musíme nastavit, jinak se stane i to, co je zde se také myšlenka na zničení se jako celek. Většina to nechce a také chce žít, ale jsou zde také i ti, co toto opakovaně staví a také uskutečňují svými vědomostmi a cestami, kde se žije radost, že se ničí ostatní. Související cesty jsou i zde také již známy a také se díváme, jak se toto lidstvo staví do života proto, aby se znova obnovilo do cíle se zde naučit žít to, co žiji jinde a nastavit svoje myšlení do obnovy života tak, aby se zde žilo v radosti a v míru všem lidem dobře. Myslet a uznat tento cíl myšlení, je zde se také normální nastavení se do tohoto žití také z ohledem na život jinde, kde se tento život stará o ten i náš a stav žití je zde postaven na pomoc a ustanovení se těmi, kdož zde také budou chtít žít život v modelu míru a radosti. Mohou ho také i odmítnout a tento život se nastaví do zániku svými myšlenkami na zkázu a uskutečnění této zkázy je cíl stavu těch, kdož vládne velkou silou technologií, kterými se zkoumá život a také i jak ho zničit.. Proto se tento stav myšlení nastavuje do tohoto upozornění, že život má pokračovat v míru a citu k životu zde i jinde. Proto byl dán i zde do cest života, kde je život také i to, co jsme se také i nastavili jít tak, aby se stav žití dostavil do modelu života, kterým se i zde také bude umět postavit tento cíl jako cesta, kde je tato cesta také i to, co žije v těchto lidech jako model života, kterým žijeme do tohoto rovinného stavu také i to, co je již i to, co budujeme do roviny se dívat, jak se žije také v rovině mostu ke svobodnému žití to stavět jako cesty života, kde se žije a staví dále jako člověk, co bude umět toto žití nastavit také do cíle života, ale musí sám chtít žít a mít odvahu toto ustanovit také i do tohoto žití jako stav lidí, kteří žijí tento cíl jako model života, kde se žije toto do cest života, který se stal životem z důvodu poznání toho, že i jinde se žije a je zde dokonalost proti tomu zdejšímu životu, který se zde se také nastavuje do tohoto modelu, kde se žije mír a zde se žije válka, jinde se žije moudrost, zde se žije zničit se a také i druhé žijící jinde. Toto je to další postavené cílení se k tomu, že jinde se žije život a ten se žije také i do tohoto cíle se zde nastavit tak, aby se i zde se tento cíl života nastavil znova do rovin života, kde se žije také i to, co jsme se také naučili žít jako cesty života, zničit druhé a ovládat je vědomostmi a silami technologií tak, aby nežili a nemohli se radovat ze žití, které jim také bylo dáno jako cesta, kde se žije rovina bytí tak, aby se život stal životem a stavěl se život do roviny bytí také jako i to, co se zde se také staví jako cesta žití a nastavený cíl života je zde se také i stavěn jako cesta k vědomostem, že život je cesta žití a zkušeností se žitím a také se dívat, jak se i zde se tento cíl života naplňuje do rovin bytí tak, aby se život stal životem a tento život se nastavil do té spolupráce s moudrostí a dobrem, v míru a v radosti, že život zde se také nastaví do roviny uvidět život jinde, jeho cesty a také i jeho sílu k životu, kde se rovina bytí nastavuje také i do tohoto myšlení se na život, kterým se žije zde do moudrosti života, do kterého se životem nastavujeme také jako i ti, co ho také i chtějí dokázat žít a nastavit se zde do tohoto pocitu se dívat, jak se žije do tohoto cíle se dívat za tohoto poznání se také do tohoto cestami se nastaveného cíle se dívat, že život se zde se také může ustanovit jako cesta žití, kde se žije rovina bytí jako hmotný člověk, který je zde nastaven jít do roviny také jiného vzestupu do cítění také i jiných rovin bytí, cítěním a uznáním se tento cíl žití také i změní do úcty k životu tak, aby se i zde se tento cíl rovin bytí nastavil znova do cest života, kterým se žije jako cesta žití také i to, co je vědomost, že žijeme také i jinak a také se díváme, jak se možnosti života mohou postavit do jinak nastavených hodnot, kde se žije bytí jako cíl míru a radosti, vždy a stále se díváme na myšlení, co toto umožní a také bude umožňovat jít tak daleko, že umíme ustanovit život jako nejvyšší hodnotu života zde všem zde také žijícím lidem, proto, aby se zde také žilo do úcty a žití se stalo rovinou bytí tak, jak je zde se také ustanoveno být těmi, kdož zde se také nastavují do tohoto bytí jako člověk, který zde je nastaven do tohoto modelu  žití, ale je zde s úmyslem postaven tak, aby se zničil svými myšlenkami na cesty žití, kde se rovina života nastavuje jen k sobě a jen k tomu, co je vědomost o stavbě toho, co je rovina bytí zase jen toho jednotlivce, který vidí jen sebe a ne ostatní lidi, co také budou chtít žít a tolik neví o životě, o kterém také i neví ten, kdo je ovládá a chce zničit svými myšlenkovými výtvory tak, jak je zde se také nastavena i rovina bytí, která chce ovládat a zničit život do utrpení, kterým je zde také i tento člověk ustanoven jen vidět tuto rovinu, ne rovinu bytí, kde je život ctěn a udržován tak, aby se stal životem v míru a v radosti ze žití, které se stalo žitím z důvodu toho, kdo je ten Zdroj Života, kde se žije život tak, jak byl nastaven a určen žít a tvořit se sám k životu. Toto je podmínka to znát a uznat, jinak se žije v myšlence na zničení života a jinak se žije v radosti a míru, že žijeme a umíme žít život tak, jak je zde se také nastavením se do cítění života, do spolupráce na životě a také na udržení života všemi, co jsou součástí celku, ve kterém žijí tento cíl života na rovině podmínek prostoru, který je zde se také i to, co je zde nastavený cíl a také poznání se zde učinit tím, kdo zde se také vidí, co je to život a jak ho také svými vědomostmi zde také ustanovit do cíle života, co je zde se také nastaven jít do zkázy, do dalšího bytí a také i do poznání vesmíru, který žije a také zde se ukazuje do tohoto života tak, aby se stal nástrojem k tomu, co je udržet zde život a také i napravit chyby, kterými je zde tento člověk nastaveným otrokem, kde se jeho cesty staví ke zničení a tedy je tento cíl života také i zde nastaven se dívat, jak se zničení uskutečňuje a tento cíl je zde se také nastavením se do modelu lidstva, co musí postavit znova to, co je cesta se dívat, jak se žije skutečným postavením se citu ke každému členu zde na této planetě, který je zde také ustanoven jít do tohoto cíle se dívat na život a také ho mít jako ten, kdo je zde také opět ustanoven jít do systému, který zde také bude umět udržet všechny žijící do života a také s úctou tento život mít a ustanovit jej do této cesty ji dále rozvíjet jako to poznávání se života i jinde, je zde již znám, ustanovuje se pomoci a také řeší zde mnohé chyby tohoto člověka, aniž ví, že byl nastaven do tohoto opravování proto, že by jinak nepřežil svoje výtvory myšlení k tomu, že je zde se také jiná rovina bytí, která zde také chce zničit život tohoto člověka a sama zde žít a dále ničit ostatní žijící jinde. Postavit tuto vědomost, je také i cesta ke spolupráci na tom žití, které je zde se také třeba nastavit do moudrosti žití a v míru a citu jít do cíle se zde také nastavit do tohoto cíleného stavění se také pomoci k životu mírovému a životu, co se žije radostí a skromností a v dostatku toho, co je třeba k žití. Toto je nabídka tvoření takovéhoto života, kde se žije v moudrosti a v rozsahu vědomostí tak, aby se zde se také i tento život stal životem a všichni ho žili jako stav lidí, kteří budou chtít žít model člověka, co žije a staví také se do cíle žití jako cíl nastavit moudrost a žít život k životu, ne ho zničit myšlením na válku a ovládat ostatní do otroctví a nesvobodného cíle se diktátem nastavit do cíle diktovat za skupinu, co je částí života a její život souvisí se stavěními ostatních skupin, které jsou součástí celku a dokáží takto nastavený cíl spolupráce nastavit do udržování neustálého života v míru a v moudrosti života tak, aby se život stal radostí a žili ho všichni zde na této planetě, zase ve spolupráci s těmi, kdož zde také vidí toto žití daleko podrobněji než tento žijící člověk, znají také daleko více a dodržují vždy pravidla k neustálému životu, která platí i zde a jsou nastavena tak, aby se je tento člověk dokázal naučit žít a udržel život na daleko vyšším stupni žití, které zde je také ustanovením se do tohoto cíle to, co je zde také nastavením se do zviditelnění voleb tohoto člověka do zničení se a také zde se ukazuje stav rovin bytí do cíle ustanovit život do neustálého života v rovině bytí tak, aby se i zde se tento cíl života stal životem a všichni ho chtěli žít jako cíl radosti a míru. Rovina života je o tom, co je spolupráce mezi skupinami a také jejich cesty související se znalostí života v radosti, je cesta také k užitečnosti jako cesta života, kde zbytečnosti nemusí být a také odčerpávají zdroje potřebné k udržení žijících stavějících lidí, kteří potřebují cíl k životu a zdroj také k jeho uskutečnění se tak, aby se stal skutečný a kvalitní a ne jen kvantitativní a nastavený do zničení se hromaděním odpadu, který také staví to, co je zničit se do cest života, kde se žije také i to, co je již také i postavenými cestami bytí tak, aby se život zde se také i stal životem a ne jen živořením na úrovni toho zvířátka, které si lehne kamkoliv a je stavěno na stav nižšího vědomí ale také i citu k tomu, kdo mu pomůže žít a stavět život tak, jak ho toto zvíře uzná za svého vůdce a řídí se jeho pokyny. Zde je život jako cesta k cíli života člověka, ve spolupráci se zvířaty a také se díváme, jak se i tento stav lidí učiněním cíle žití stal také pánem nad těmi, kdož jsou ten nižší stav života, ale cítí a také chce žít to, co je naplnění se života pro život stavěný do moudrosti života také na vyšším stupni vědomostí, kterými jsme lidi a také žijeme do stavění života do jiných rovin života zde, ustanoveného zde také k životu a k udržení života člověka. Život je z roviny bytí také i to, co se zde se také nastavujeme do tohoto cíleného stavění se tak, aby se zde se také i žilo do tohoto cíleného stavění se života proto, aby se zde se také i tento cíl života nastavil znova do roviny bytí a také se díváme, jak se zde žije to, co je otrok i sám sebe, neumět odpočívat, hromadit neužitečné věci a ovládat ostatní tak, aby nemohli dosáhnout života k životu a naplnit ho stavem radosti ze života. Toto je stav moudrosti k životu a toto je zde se také rovina modelu života, kde se žije radost a také cíl je život a jeho naplnění se tak, jak se zde také již i mnozí ustanovují žít a tvořit dle sebe, tak jak chtějí oni a ne jak chce také zde ustanovený systém k ovládání druhých a jejich udržování v ustanovených podmínkách nedostat žití do modelu radosti a úcty k životu ostatních, kteří mohou tvořit a také se musí naučit tvořit tak, aby se zde tento člověk udržel do roviny života a krásy ze života, ne humus, kde se bojuje za to, aby se zde také i nastavilo to, co je výtvor těch, co zničí hodnotu života tak, jak zde se také vidíme, žijeme v tom a stavíme ten necit k tomu žití, které se stalo nastaveným i opakem krásy a stav moci nad ostatními je cesta, kde se ovládá a ničí cíl života proto, že by se rozvinul do krásy a také i do tohoto cíle, být tím, kdo dá podnět a také vzor k tomu, co je krásné žití a model života se nastavuje do toho, co je stav napodobit stav krásy a cíl života je krása, cit, zdraví, udržení života všem žijícím lidem v citu a míru zde i jinde na této planetě. Myšlenka na žijící stav lidí je cesta, kterou lze také i dnes uskutečnit, ustanovit a také žít, když se tento stav lidí postaví do života různosti a rozmanitosti a uzná také i to, co je život všech a všem se dostane to uznání a také porada ke správnému životu v moudrosti a míru zde také učiněným tím, kdo je ten moudřejší a umí postavit zde tu spolupráci s tímto člověkem, dokáže se s ním domluvit a také u poradit jak se správně žije zde na této úrovni bytí a stavbě života tak, aby se stal skutečným cílem života a všichni ho zde také stavěli a udržovali při životě do života a k životu zde se také ustanovenému se jít dále jako cíl života, co je života bude neustále životem všech lidí zde na této planetě. 

 

 

22.7.2020