Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co žijeme dnes, je cíl duchovní výuky k životu zde.

Co žijeme dnes, je také i cíl a cesta, kde se také i tento stav lidí staví jako

 ten, kdo žije jen to, co chce žít v penězích a co nejvíce. To co nejvíce ale také  znamená rovnováhu a mít co nejvíce, je také dát co nejvíce a ne co nejméně. Vzniklá nerovnováha způsobuje utrpení a boj o existenci všech zde také žijících, také se díváme, jak se někteří lidé bojem o svůj život nastavují do cest, kterými žijí a celek jim to musí dát, neboť jejich rozhodnutí je to, co je celkem nastavený cíl života, aby se zde také i tento celek budoval jako ten, kdo žije, kdo ví co chce žít a také i cesta je k tomu, aby se zde také vědomosti udržovaly do cest života a ne do cest zkázy na ostatních lidech, kteří také chtějí žít a mají cíl života tady tak, jak se jim to líbí, jak chtějí jít tam, kde je lépe, jak se také mnozí vzdávají svých ideálů pro to, aby se vystavěný rozum nastavil do cíle jen výdělku na ostatních, kde se toto společenství lidí postaví sám do zkázy, kde se žije boj o život a také nastavitelný cíl oprav a náprav této lidské společnosti, je cesta, kde se žije jiné myšlení na život, neboť život je o cestách, kterými se uskutečňují cíle ostatních lidí do celku, který má silnou základnu v těch, kdož jsou jednotlivci, co umí postavit sebe do čela, rozhodnout a také řídit celek k tomu, aby se cesta života stala životem a ne bojem v utrpení a také sklouznutí do bídy a nouze z modelování lidí v tomto cestami také i technologií, které toto umí také nastavit do psychických postavených stavů, kterými se žije také boj a zkáza, ale nepřiměřený rozvoj se také dostává k lidem těmito technologiemi, kde se život staví tak, aby se výdělek stal životem, kde se žije dále jako ti, co žijí stavbu života a ne stavbu zkázy, toto je také převrácený cíl, nastavený zde k cíli ovládat a manipulovat s masami lidí, už je tento stav také rozjetý, také ustanovený a také se o tomto stavu ví, že je a že bude zkáza lidstva, když se v něm bude pokračovat a nezabrání se vstupu dobra, které je připraveno a staví také na svobodném rozhodnutí většiny lidí, že také chtějí mít život jako žijící člen a také člověk, co žije svobodu a chce mít zde také cíl života k životu a okolí je také celkem žijícím.

 

 

Tady se žije cíl a tento cíl je také i není cílem všech lidí, neboť most svobody je rozhodnutí se dívat na tento život z hlediska více lidí, co staví svůj život a také staví i životy druhých lidí, kteří žijí z hlediska těch, kdo život nastavují, určují a také ho řídí k životu, ale také i mnohdy jen pro sebe a také i z hlediska sebe, ne z hlediska duchovního cíle, kde se tento stav lidí životem nastavil do různých modelů, do různé síly a také ti vedoucí jsou také i ti, co mají jít do duchovního cíle a rozumět cestám života k tomu, aby se nastavili také do cest žít zde dle lidí a ne dle sebe,  kde je také i tento stav lidí dáván jako vzor a ne všichni se tento vzor umí nastavit, mohou nastavit a také se žijí s tímto vzorem tak, aby se stal většinovým modelem, kde se také i toto porozumění stavbě života také stalo tím, kdo jej bere jako jen svůj vzor a ostatní ho také mají nastavit dle jednoho člověka, co je ten, kdo dokáže a také není vševědoucí, není stále ten, kdo bude mladý a také i toto je cesta, kde je neporozumění vesmírným zákonům o životě to, co způsobuje dnešnímu člověku utrpení, aby se stal zase tím moudrým člověkem, který se uznává a který také uznává ten vesmírný zákon, kterým žijeme všichni a neumíme ho postavit do dnešního života tak, že lidi starší a staří, nemají nárok žít zde žít člověka, neboť je ostatní mladí neuznávají a dnešní mladý je plný nadšení k sobě, ale také i potřebuje rozvážný stav těch, kdož mají zkušenosti a žijí také to, co je již jejich životem dnes ve stáří, které žije, které se staví a také stav tohoto lidstva žije tento vesmírný zákon již dlouho a tento vesmírný zákon bude dále trvat a stavět tuto lidskou společnost také do cest života, kde je tento cíl života také i cesta, kde budeme žít to, co se již nastavuje do cíle života, kde je život také i hledisko duchovní, což je pohled na vesmírný zákon, který zde také platí a bude platit stále, i když ho tento člověk neuzná a bude dále utlačovat ty starší, staré, stavět jim cestu tak, aby se i zde necítili dobře a jednou bude i ten mladý také i ten, kdo zestárne a také bude pomalejší, nebude tolik vědět, bude nemocný a také zde dnes nastavená lidská společnost ho také nemusí uznat a dát mu to, co je stavba citu a cítění s člověkem, který žije cestu cítění k svým rodinám, k přátelům, ale také i k celku, kde se také i tento cit staví na mnohých, kteří zde také budují tento cíl a také se staví do hodnot cítění a soucítění s ostatními lidmi zde i jinde, ale také i tento cit se staví na základě vesmírných zákonů, které zde platí a tento člověk také musí hodnotu života mít v rozvoji ducha a duše, kde se také i tento život bude zakládat na cestě duchovního uvědomění, že starší a starý člen je také stále člověk a žije trochu jinak než ve dvaceti letech. Tento stav lidí je musí uznat, dát jim také i celkem hodnotu života, kde se také i tento celek zakládá na cestě, kdy je stavba tohoto celku nastavením se do hodnot života, kde je stavba také členů do cíle je uznat stavbou života, kde je základ rodina, kde je také i základ v páru muže a ženy, mít rodinu, uznat ji přede všemi, dát jim cíl žít a mít domov a základ rodiny je to, co žije v lidech jako dnešní podnikavci, co žijí ne rodinu a život, ale jen cíl sebe, mít hodně peněz a ne cit pro rodinu, pro to, co je základ života ke všem zde také rodinám, žijícím i osamělým lidem, ale také se díváme, jak se zde honí hamoun za tím, aby se z lidí staly trosky, co nemají domov, jen na chvíli a tento chamtivec vidí jen sebe, staví jen na sebe a jen pro sebe. Tady se nežije, ale jen vydělává na cíli zkázy celku, kde trpí také i ostatní tím, že se dovolí jednotlivci postavit svůj cíl a mít tento cíl jen v cíli určité doby, pak se postaví také i další cesta k tomu, co nemá kam jít a také i rodina žije v bídě a také i v nouzi, kdy není dovolání se také k tomu, kdo je ten, kdo vede a řídí, vidí také jen sebe, svoje mládí a také svoje peníze, kterými dostavuje také i jen sebe a svou rodinu, na ostatní lidi nekouká, staví jen základ státu v rozvoji financí, co staví ale také jak to stavění života tak také stavbu zkázy celku, kde se také i tento celek postavil do rozprodávání svých ustanovených hodnot k tomu, aby se ta částka, kterou dostane, bude to nejmenší, ale ten kdo koupil, postaví zase také další cesty k tomu, aby se zde také i tento stav lidí postavil do ceny zkázy ve vlastním území a byl jako ten otrok, co nemá svoje, žije na svém území, ale cizí rozhoduje a diktuje to, co je jeho cíl a jeho život a tento náš člen nemá kde bydlet, nevlastní to, co je jeho život a toto je také i rozhodnutí těch, kdož vedou, rozhodují, řídí a staví toto do dalších cest, kterými se zde také žije to, co je již i to, co je zkáza celku, který rozprodat svoje území, svoje hodnoty a také se postavil za peníze, kterými nastavuje zase také i jen sebe, tedy okrádá ostatní členy a sám má, ale celek staví nouzi a bídu, vybírá se a lidé dají i když mají málo, hamoun nemá k celku, jen k sobě, aby se toto lidské a státem zvané společenství lidí, ustanovilo opět do otroka, co nemá vlastní zdroje, prodal je cizím a také jeho obrana je to, co je zde se také nastaveno do cest života, kde se staví cizí k obraně, vlastní lidi se nechají jít tak, aby se zde také nastavený cíl vojska nestavěl na domácích, ale na cizích, kteří bojují dle rozkazů zase těch, co se ustanovují jít do vlády nad ostatními, aby se postavili do nerovnováhy stavu lidí, kde se také i tento stav žije zde, kde se kluci nechají nastavit již do podnikání, ale ne do obrany svých hodnot a také hodnot celku, který je ustanovil do cest dospělých, kteří dostali vše k životu, dostudovali, vyučili se, ale staví cizí a také i ten cizí pak může ustanovit také daleko větší rozsah placení, než domácí, kteří žijí v nouzi a staví to, co je opět ten rozprodej a nechtějí se starat o vlastní zdroje, kterými se zde také i jistí tento celek, kde se také i toto žije do cest života, který je také i neživotem, bídou, nouzí a také i utrpením a bojem o přežití, zdražování hodnot, aby se zde také udrželo to, čemu se říká ekonomika, ale lidí se staví do zkázy těmito rozhodnutími, která se žijí a nastavují do tohoto cíle se zde postavit tak, aby se i zde tento rozvoj lidí ustanovil jako celek, co má a bude mít ten základ ve vlastním cíli ho žít zde a také udržet tento stav hodnot do územních cest, kterými se zde také nastavuje to, co je život a také i podmínky, za kterých zde se také buduje tento celek, tento stát a také jeho řeč je stavba, kde se žije cíl mít zde český stav lidí a umět i cizí řeči, domluvit se, ale žít zde české a toto české udržet neustále jako cestu, kde je toto také ustanovením se vůči ostatním státům, co udržují svůj stav života, drží svoji řeč, svoje území, ale také mají svůj cit pro tento stav celku, kde se také udržuje vstup i cizích tak, aby se o nich vědělo, ne je nechat projít a vzít si co chtějí.

 

 

Toto je také něco, co žije v lidech i zde, ale také i tento stav lidí žije vlastenectvím, žije v minulosti, se ctí vzpomíná na ty, co se podíleli na tomto životě v minulosti, ale také i dnešek stavíme zase všichni do stavu života,  která je i zde to, co žije v lidech zde a také se díváme, jak se žije a také jak se budeme dívat na to, co je rozprodáno a užíváno cizími zde, k jejich spokojenosti, k jejich užitku a my stavíme nouzi a bídu, protože není, je rozkradeno a ceny se udržují na stavění se do nekonečného zisku, který nebude stačit pro ostatní a tady je to, co nastaví tuto českou lidskou společnost do konce, sami se zničí těmi, kdož zde také neustále honí zisky do výšek, kde se nežije člověk a člen tohoto národa, ale jen ten robot, co honí bod, co honí velké zisky, co staví jen velkém množství, co žije jen stroji na velký výkon, ale nemyslí na to, co je zdroj života, co je skutečná potřeba člověka, co musí jít do skromnosti, ale přesto do dostatku a všem lidem rozdělit tolik, co je skutečná potřeba, kde se také i toto žije do cest života, ne do cest zkázy na celku, kde je také výsledek boje mezi sebou také i to, co je stavba budoucnosti, stavbou dneška, a z minulosti se také něco přenáší, aby se toto minulé také stalo základem v budoucím. Toto je cesta, kde je také i tento cíl života také již i to, co žijeme tady v tomto cíli zkázy, kde je také neviděno těmi, co vedou a také i řídí, že tento stav lidí musí žít člověka co žije a ne co je troska, honěná bez domova, bez citu k stavbě života, bez naděje na zlepšení, ale viděno jen z hlediska zdražování toho, co je k životu třeba a tento stav těch, kdo rozhodují, vedou a také i řídí tuto lidskou společnost tak, aby se stala lidmi, co žijí, ale také na rovině jen těch, kdož honí body za pojištění, kdo se staví do peněžního cíle a ne do cíle života k citu a soucitu, lze také tímto dosáhnout zkázy, kde se žije jen honba za výsledkem hodně vyrobit, hodně prodat, draho, ale žít stále v nedostatku, neboť diktát požadavků je stále to, co žije jako ovládání a také i manipulace ostatních lidí, kteří chtějí, vidí že je, ale tento vedoucí manažer, rozhoduje k tomu, aby se nedostalo, aby se udržel nedostatek a vysoké ceny života, toto je jeho myšlení k ostatním lidem zde i jinde, ale také dopad na lidstvo je znova se rozvíjející cíl žít a také ustanovit tento cíl života do modelů, které zde se také nastavují další cesty, kterými lze jít a také mít život na základě života jiných, kteří se zatím ustanovili pomoci dobrovolně, ale také se díváme, jak se i cit rozvinul v lidech, co mají málo a dají do celku, hamižník brečí pro několik milionů, které ztratí výsledkem voleb i ostatních lidí, ale necítí k sobě, že je také i ten, kdo má žít skromně a rozdělit se tak, aby se dostalo na každého člena, co zde žije a také se zasluhuje k cestám života, co jsou cesty rad, pomoci, odbornosti, dobrovolnosti, také ucelení se v životě, co je život a ten je cíl a také i cesta k tomu, aby se toto společenství lidí uspořádalo k životu tak, jak mu bude také i dáváno k životu radami, co budují život a také i co tento život ustanovují do života tak, aby se stal životem a byl životem neustále.

 

 

Toto je také cesta, kde se žije výsledek děje, kde žijeme všichni to, co je volba,  kde volíme na základě druhých, co jsou také i těmi, co volí zkázu a my se jí stavíme tak, že ji vidíme a také žijeme to, co chceme žít dále jako cesty života, kterým žijeme dále jako ti, co žijí a také co vidí, že život stavíme všichni všem a tento cíl žije v lidech zde, staví také na cíli života, co je život a také co je cesta k sobě, kde tento cíl žijeme všichni, co vidíme, co staví naši politici, co staví vedení a také co žijí ti, co vidí dále do ekonomických cest k penězům, ale také i toto je cesta k poctivému životu,  kde se tento vedoucí nastavuje jen k sobě, jen pro sebe a také jen na sebe, tedy má ty miliony, které kolují v lidech a jejich myšlenkách, ale oni mají jen to, co je dáno těmito vedoucími do výše, kde se živoří a nežije mír a cit k člověku, ale hamižnost, závist, že vidí jinak a zužitkují to, co by tito vedoucí vyhodili z hlediska jejich hamižnosti, aby se to nedostalo k znovu postavenému cíli, který by mnohdy zachránil zdroje a tento cíl žije v maličkostech, které vidí tento stav členů, kteří žijí pravidla těch vedoucích, co žijí hamounství a jen na sebe a jen pro sebe vidí cíl života. Politik je to samé, jsou tam i takoví, co toto vidí také tak, ale většina jich nemůže prosadit to dobré, neboť je převálcují ti,co myslí na svoje zvolení a jen zase pro sebe a na sebe jistí se sami, ale nejistí celek, ať se postará z toho, co jim přidělí a sami mají tolik, co je dělá milionáři, co mohou žít a také co se mohou opřít o ostatní, kdy jim také i toto lidské společenství řídí jejich život, co je životem, kde se žije tolik, co je nastaveno a co je udrženo lidmi samotnými. Jestliže se zdevastují, nebude život ani zde pro ty, co řídí a také i vedou, neboť i toto je vesmírný zákon, co řídí i zde to, co je také i karmický náhled na život, kde se žije vesmír a ten je silnější a také i zde rozhoduje o cestách, kterými zvolí tento člověk stavbu tohoto života na této planetě, která žije životem a která se také i dívá, jak se zde také vstupuje z tohoto vesmíru, ale také ne každý politik nebo jiný vedoucí, chce tento vesmírný zákon znát, neboť jeho myšlenky staví jen na sebe a jen pro sebe velké peníze, kde se žije miliony a také i miliardami, co se hází do rozpočtu pro toto společenství lidí, kteří vidí jen malou část a noviny píší ve zkratce jen to, co je jednoduchý číselný graf o rozpočtu, o stranách a také o výsledku volení části společnosti, co žije také čtením o tom, co se i zde děje a co je těmito vedoucími nastavuje do jejich života, kde nemají také nárok do tohoto cíle mluvit, ale jen trpět a žít to, co rozhodují ti, co vidí také již jen sebe a ne celek, co nemá život, ale živoří a také i přežívá a volí to, co je cesta k životu,  kde se žije volba jen na sebe, jen pro sebe a toto je cíl a také postavený cíl rozpočtu, kde je internet to, co se musí nastavit dále jako cesta, kde se žije poplatky, co je cíl zde rozdělit jen to, co je nutnost rozdělit a ostatní jde do kapes těch, co vidí dále a mohou si toto dovolit neviděni se tímto zabývat a také dále dávat tolik, co jim přinesou ostatní lidé jako to, co je část jejich cílů, kterými se stavba tohoto celku udržuje do boje proti sami sobě, do potápění se jeden druhého a také se díváme, jak se i toto žije do tohoto cíle ho i zde nastavit do zkázy lidí jako státu, lidí jako těch, co zde makají a přesto nemají cíl života, ale staví nástavbu toho, co je možností a také co je u nich nastavením se do tohoto cíle, přežít a mít také cestu života jako život, co se žije a co se dá žít jako to, co je již i to, co je zkáza k druhým lidem, kteří vidí, co všechno jde a co je možné se dožít zde dnes v tomto člověku, který vidí jen peníze, ale hodnotu a smysl života zde v cestách, kterými žijeme a tvoříme budoucnost žití k dalším generacím ne. Toto je také i duchovní pohled na tuto lidskou společnost, co se řídí sama, co je také i ta, co je nastavena jinde do tohoto cílení se, ale také se staví na dalších těch, kdož rozhodují i zde o tomto životě, kde se žije čipizace, také sledování každého člena, co zde žije, ale když je třeba postavit vědomost, neví se nic a zodpovědnost se rozpadá tak, že se nic neudělá, mnohdy se potopí ten, kdo žádá pomoc a toto je také cesta, kde se toto žije a staví na karmickém základě, který je i zde to, co se neví, nevidí a také se zde rozhoduje na trochu jiném základním nastavení tohoto života, kde se dějí také skutečnosti, kterými se tento stav lidí nezabývá, ale žije to a je postavený do nevědomosti, že se děje něco, co je stavba vesmíru, který zde také zasahuje, rozhoduje o člověku a o jeho životě, ale také se díváme, jak se i zde tento cíl života postavil dále jako cíl, kde se také nastavuje to, co je duchovní výuka k cestám života, kde je tento život také závislý na těch, kdož se angažují do cest života, kde je také i toto společenství lidí to, co vidí kruhy v obilí a jiné cesty, kterými se tento život postavil do cest, kde se žije i domněnka, co to je, strach z neznámého a také viditelnost je někdy i to, co se zde také dává na vědomost, ale mnozí to nechtějí slyšet, nepodívají se na nebe, aby se dozvěděli, zda je to pravda, ale také se díváme pravdě do tváře.

 

 

Vesmír je zde, tvoří nás a naše životy a my jsme na duchovním cíli, kde se také dozvídáme, co vlastně jsme, co budujeme zde dnes, co budeme mít za několik generací, co bude v budoucnosti a také i co je v minulosti to, co je také nastavena na budoucí čas, což je dnes. Toto je také i cíl života, kde se toto také žije do cíle života, co je život a tak i co je moudrost života, kde je také celek Kosmické konfederace planet to, co žije dnes tady, jsme součástí, zatím jsme, byli jsme i dříve, ale došlo k myšlenkovému posunu pod hranici dobrého, tedy jsme zvolili myšlení na cestu zkázy a byli jsme vyloučeni z tohoto společenství těch, kdož jsou i zde dnes ti, co žijí mírem a volí vesmírný zákon k životu, který vždy dodržují jako ti, co pak řídí ty slabší k životu a pozvedávají je na vyšší stupeň života. Komunikace a zviditelnění je cestami, které také i žijí vesmírnými zákony, ale tento člověk svobodně rozhoduje, je mu to dáno a také volí stavbu života a pozvednutí se, nebo stavbu jen sebe, bez učitele a také i mnohdy zkázu z nevědomosti a ze špatné cílené cesty, kterou zvolí a neví, že to nejde dále, ale staví přesto to, co je vidět z hlediska peněz a jeho mysl je stavěna do cíle zkázy, aniž to vidí a staví zase dále to, co je i sebezničení, jen když se děje to, co je výsledek mysli a žije se peněžní tok jako cesta, kde se žije cíl života, co je nežijící troska, kde je také i toto cíl života, kde je cíl života také i to, co žije v lidech a jejich mysl je zpracovávána technologiemi tak, aby se i zde čerpalo jako to, co žije stavbou vesmírných zákonů, jejich ustanovení se do tohoto života, také jejich udržení a dodržení, což znamená cestu dále, cestu další síly, cesty do vesmíru, tedy dáno také strojové vybavení na dlouhé lety, palivo a také i další vědomosti, co staví také na tak dlouhých cestách dimenzemi, setkávání se obyvateli a také se ustanovit jako ti, co nestřílejí po každém, kterého neznají a který se tváří v přátelství a je trochu jiný vzhledově.

 

 

Život je životem, ale také se i zde postavíme do cíle života, co je i zde život, má být životem a také se ustanoví životem, neboť i tady se žije vesmírný zákon života, kde je svobodná vůle ho zde mít a chtít, nebo se ho vzdát a nastavit zkázu a i sebezničení, do kterého se také nikomu sice nechce, ale také ten kdo rozhoduje, je ten, kdo je zodpovědný k celku a také i celek je zodpovědný za cesty života těch, co je nastavují a také se řídí rozvojem vědomostí o životě jinde, kde je také i toto otevřený cíl, kde je také otevřena telepatická cesta, kde se zkoumá, dává na vědomost, také se setkáváme, ale také se díváme, jak se dělá to, co je životní cíl se zde také ustanovit těmi učiteli, co učí nevědomého žáka, který je arogantní k ostatnímu životu, co vypadá jinak, ale také se dívá jen na sebe, vidí jen sebe a také i toto je cesta, kterou žijeme a také i dáváme tento cíl do cíle života,  který se žije také do cest žití s těmi, kdož jsou silnější, vedou zde člověka do cíle života, k jeho udržení a také k dodržení vesmírných zákonů, které platí v celém vesmíru, ostatní je dodržují vždy, mají také větší sílu, jsou ti učitelé slabším civilizacím, které vidí trochu jinak a nastavují cestu výuky k tomu, aby se z těch slabších stali později také ti učitelé, co udržují život v tomto vesmíru a také i v tomto Stvoření, oplývající životem, který někdo vytvořil, ustanovit hierarchický řád a staví na postaveném cíli, zde také vidět a také i vědět, že nejsme zde sami, ale jsme nastaveni na udržování jinými, co zde staví, nechají nás žít to, co je ustanoveno a také nás v přátelství, ale též i v boji za cestu nevědomosti a utlačování nás, staví také. I toto zde poznáváme, toto je také i dnešní cíl výuky duchovního cíle, který je i zde nastaven již k mnoha lidem, ale také i zde je tento cíl života také i to, co žije v lidech zde jako cíl života, kde se žije to, co je další cesta životem, který se žije jinde, ozývá se nám, staví na přátelství, ale nastavilo se již dříve odmítnutí cest života, ale také někdo přijal to, co vláda nad celým tímto planetárním stavem lidí technologiemi, kterými se vstupuje do našeho života a také se díváme, jak se tyto technologie staví a také jak žijeme to, co je cesta i devastace našeho těla, sledování všeho, co se děje, hamižnost pro maličkosti, kterými se tento cíl postavil do čipizace, čárkových kódů, již dnes natištěných na to, co používáme a je to nevzhledné a také se díváme na další cesty ovládacích stavů, kde se také buduje čipizace věcí, co je skrytá a čip v těle je také i to, co je již i to, co je kontrolováno těmi, co toto postavili do chytrosti, aby se tento člověk nemusel namáhat otevírat dveře, aby věděl, co mu řekne robot a aby tím způsobem života zakrněl svalově, myšlenkově do pádu, kde mu bude vzato to, co ustanovil do robotů a sám nechce dělat a myslet na život, tedy začne znova a bude se dopracovávat k tomu, co je činnost, kde je také radost, že jsme ti, co se hýbou a umí to jednoduché dělat rukama, ne roboty, kde jsme také lidi, co umí myslet na to, co je život a také žít jako ten, kdo je člověk a také i člen stavby života, co je stát a zde je stav lidí také ten celek, co žije život v míru, dobru a také se dívá, jak se tento cíl života žije v rozestavěném cíli žít vyšší stupeň života, kde je také i činnost člověka na ručním stavění něčeho, co je třeba vykonat a také se radovat ze síly, co je i cestování do jiných dimenzí, nám již je to ukazováno a mnozí to žijí a vidí, jak to vypadá jinde, myšlení je také i to, co je třeba a ne čekat, až to stroj vyhodnotí a bude mít připomínky k tomu, co je utlačování se tak, aby se život stal utrpením a ne životem zde k cestám vidět, že život je také i o přátelství a zkoumání toho, co zde žijeme, zkoumání planety a také se učit neustále tomu, co je třeba k životu, opakovat to, naučit se novému a toto je také cesta k cíli žít a mít život rádi, neboť je stále co poznávat, co žít a také dostáváme od moudrosti to nové, další cesty a také jsou silnější, kde se toto žije na velké zodpovědnosti k ostatním lidem zde i jinde, neboť i toto je cesta k výuce, co je již nastavením se do cíle života, co je již i zde na vyšších vědomostech, nejen technických, ale také i duchovních. Tedy je ustanovme do života, učme se a také se dívejme, jak plyne život zde i jinde a dívejme se na tento život z hlediska vesmírného zákona, co zde platí stále a my ho zatím neumíme postavit do svých životů zde, není ani jinde a také již někde se takto žije, staví na skromném životě a také i úctě k životu jinde, kde se setkávání staví tak, aby se stalo do tohoto cíle tím, kdo jej bude také dnes žít a mít to, co je radost, že žijeme a také že je život i jinde, co nás učí, co nám pomáhá žít lépe a také ho budeme umět nastavit proto, že tento život se naučil náš způsob myšlení, naši řeč, je to duchovní cesta, kde se také i toto žije dále jako to, co je již viděno, co je i zaznamenáno, také se díváme, jak se i tento cíl výuky staví k nám a buduje se to, co se žije tak, aby se i zde nastavil cíl života k přátelství a cestě moudrosti, míru a také dobra, odmítlo se zlaté tele a ovládání mas technologiemi a zničení se tak, jak se také i toto vybudovalo a havárie jsou také důkazem, že atom zabíjí a ničí nejen tady, ale i jinde v rozsahu zvoleném člověkem zde. Jinde ho umí postavit jinak, k životu, ale také umí nastavit vesmírný zákon života a ten tento člověk zatím neumí uznat, natož ho žít a dodržet vždy. Toto je také cesta k žití, toto je také i cíl života a toto je také i cesta k životu, kde se toto také žije do cest života, kterým žijeme moudrost žití a také udržení se při životě, je také i něco jiného, než hamižnictví a závist, že se nastavuje také to, co je využití odpadu, co je nastaven také do směru hamižníků, raději vyhodit než ho zužitkovat jinými a odpadkový koš se plní odpadem, i atomovým a neví se, jak ho postavit do zužitkování nebo do cest tak, aby nepoškodil ostatní část lidí. Výsledky tomu nastavují cesty, život je dosti cenná zkušenost a toto je také i cíl zde žít a mít radost že žijeme, než ustanovit atom a genetiku do zkázy lidstva, co žije vědeckými kapacitami a ty zkoumají a řídí tento výzkum z hlediska sebe, tedy vidí dopady a také chtějí výsledek utajit, nastavit nebo jít do zkázy, přesto že je i zde postaveno cílené stavění moudrosti a čistota je zde také nabídnuta civilizacemi, co cestují vesmírem, mají technologie, mají sílu a také i vědomosti, co se staví do očisty zde, do kontroly zde i jinde života, aby se stal životem udržel se jako život a také i toto je cesta, kde se toto také žije do mostu svobody, kde se cíl života staví tak, jak se i zde tento člověk nastavuje jako ten, kdo žije cesty života a také je ustanovuje jako ten, kdo vidí cesty a sílu atomu, genetiky a poznává, co dokáže zničit, co dokáže také udržet život a ten je to nejcennější, co jsme dostali a tedy ho musíme umět udržet v mírném cílení se a hospodařit s ním šetrně, také tak, aby se stal životem ke všem lidem a také při dodržení vesmírných zákonů, které žijeme a nevidíme, že jsou vesmírnými zákony,  které není dobré měnit k tomu, co je nastaveno do cest zničení se sami nebo zdrojů života zde. I toto je cesta výuky k životu, co je životem a co je také i cestami míru k těm, kdož zde také staví na tomto cíli života s námi, jsou lidé, jsou moudřejší než my, ne bakterie poletující vesmírem, ale skuteční lidé, co žijí a existují, jsou v okolí nás, nebo i daleko od nás, ale vědí o nás, jak žijeme, co stavíme a také nám staví tu pomoc, ale jen my ji také máme postavit do přijetí nebo do odmítnutí.

 

 

Odmítnutí moudrosti znamená zkázu člověka a jeho života zde, přijetím dobra a moudrosti, znamená další rozvoj duchovního cíle, cesty do vesmíru a také vidět tento vesmír z hlediska modelu, o kterém víme od strojů, ale vidět ho na vlastní oči a žít opět zde, je odměna za cestu poznání duchovního cíle, kde se toto žije a také je i zde odměna za to, co je poznat pravdu a žít tu pravdu. Cesty znalostí jsou stále více dodávány na cíli jít i do duchovního cíle a uznat vesmírné zákony, co jsou zde platné a všichni je musí uznat, znát a také i dodržet, jinak se tento stav lidstva znova vrátí do jeskyně, neboť se zničí a také jiný vztah k tomuto člověku toto již rozhodl a ustanovil, že tento člověk když neuzná moudrost a vesmírné zákony, zničí se nevědomostí a hamižností, postaví zkázu tohoto lidstva a začne v jeskyni, tak je již i dáno těmi moudrými, co jsou také i zde připraveni toto nastavit trochu podrobněji a technikou vlastní k člověku, co uvidí, co uslyší a také bude vyučován v míru a v moudrosti, že bude také vidět a vědět více a může se dále rozhodnout jít cestami, co zvolí, je mu daná svobodná vůle, kde se bude také chtít vzdělávat nebo se nastaví do cíle života, který je zkázou a začne znova od jeskyně a bude zatím žít v utrpení a boji pro sobě přesto, že mnozí již ví jak nastavit tu cestu, kde se žije přátelství a cíl je viditelný, je také nastaven na technicky dokonalejší a také i rychlejší, tedy není to co je střílení na to neznámé, nazvané i UFO, to co je také dobré, ale zviditelnění je nastaveno, kruhy v obilí nebo i na ledu jsou důkaz a také se i zde nastavuje to, co je viditelné přelety toho, co je již mnohým známé, jen složkám společnosti co je třeba ustanovit také duchovní výuku, je toto neznámé a střílejí po přátelích, co jim ustanovují také to, co je technicky se ustanovit do útěku, jinak se tento člověk nepostaví do cest míru, aby se stal tím, kdo žije v mírovém kroku také k těm, kdož mu rozumí a čtou jeho myšlenky k tomu, aby věděli, jak se rozhodne dále, tedy žijeme přátelé, žijeme i nepřátele, ale stav moudrosti nás před nepřáteli může ochránit a také postavit svoji obranu, neboť je silnějším stavem, nepřátelé také mají i sílu, ale největší moc je Stvořitel, co rozhoduje a také i co ochraňuje slabší a také je ten, kdo je nejvyšší moc ve Stvoření, to absolutno, co je cesta k životu, věčný život a také i to, co je cíl zde také vědět, uznat a dávat dále k vědomosti do duchovního cíle, kde se žije duchovní cesta toto vědět a žít v míru a v přátelství s moudrostí, ne se zlatým teletem, které se zde také rozmohutnělo a staví to, co je miliardoví, hamižníci a ovládači lidstva, co staví na otrockém žití a ne na míru a přátelství v životě, v cítění a také v soucítění s těmi, co jsou učitelé, co jsou i žáci a také co jsme i my ti, co zde také  máme žít jako člověk, co žije v radosti, že zde není sám a má zde zastání silnějších, kteří zde také žijí a umí ochránit slabší, žijí vesmírný zákon cti a života, kde se platí slovem, co je slovo a také se dodržuje i zde. Nabídka odvozu jaderného odpadu stále platí a jen tento člověk se také musí angažovat do cíle, zjistit skutečnou pravdu, jít za touto pravdou a také udělat ten krok k tomu, co je podmínka se setkat, vidět, uslyšet a také se rozhodnout jít do toho, nebo se vzdát čistoty a zahynout těmi, co vidí jen zkázu života ve zbraních atomových, pokusech na této planetě k cíli ovládat ostatní a zničit zde život, ale také i toto působí jinde a jinde se nechtějí nechat zničit tímto člověkem, co neumí postavit cestu k míru a nastavit dohodu o odvozu jaderného odpadu, vyčištění tohoto prostoru zde a také udržení této čistoty jako toho, co je cíl života zde k výše uvedenému cíli, žít a mít zde také život jako člověk, co je radostí postaven, že umí a že může žít v tomto přátelství s moudrostí, která mu ukazuje cestu a také ho nabádá k učení se moudrosti života tak, jak je také i tento cíl nastaven do cest života, co je neustálým životem a je také i jiný, ne hamižnictvím nastavený, ale citem a soucítěním, prací tak, aby byla k užitku, k životu, skromnosti a také v dostatku života, kde je život hodnota nejvyšší a jak se žije, to je otázka, kterou může moudrý učitel zodpovědět každému z tohoto člověčenstva, který bude mít zájem a bude upřímností stavět svoje myšlenky do cest žití, co je stálým uznáním i toho, co je Stvořitel a jeho vesmírné zákony, požadující cestu uznání k tomu, co je nastavený cíl obnovy života trochu jinak, citem, soucitem, mírem a také radostí ze života, že to je život a že to je také vůle Stvořitele, co ji nastavuje i k tomuto pozemskému člověku, co se stal člověkem z jeho vůle, ale staví již sám sebe zde a také i věří, že je tento Stvořitel ten, kdo je moc a tato moc udržuje, rozmlouvá a také radí člověku tak, jak je ustanoveno těmi, kdož jsou prostředníky a také se i tento cíl života roznastavil do mnoha lidí, kteří komunikují, staví dále a staví na tomto cíli života také do schopností, daných jim k životu a také k cestě pomoci ostatním žít a mít zde život jako život člověka, co vidí, co je a také co žije mír a moudrost života tak, aby se moudrost stala životem všem a všichni ji ctili, vážili si jí a dávali ji dále k životu zde stále k myšlení a k zamýšlení se nad tímto životem, co je život a také i přání, také i myšlenka a také i čin k životu, co je a také má být životem zde dnes, zítra, stále.