Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žijeme déle a život tady je duchovní cesta k životu.

Žijeme déle a také i tento život je to, co budujeme do cest života, kde se také i tento život staví na základě duchovního ustanovení, kde žijeme také i cíl tohoto cíle, žít a mít zde život podle nového myšlení, které se dívá dále a také odborněji do cest, kde je život jen to, co se staví k lidem zde, k lidem i jinde a také i toto je cíl, vidět, že život žijí i jinde ve vesmíru ti, co se k nám již postavili tak, že nás vedou, dávají nám cíl života k modelu, kde je život všem lidem to, co je společný tvořící a také nastavující cíl života,  kde se žije také i cesta žití, co je skutečným žitím, ale ne dle odbornosti, ale dle postoje a stavění se ke společnému cíli života, co je zde pro všechny a všichni ho mají stavět tak, aby se stal pro celek životem a ne podvodem na těch, co jsou stále ti, co byli postaveni k životu, ale ne proto, aby je ostatní ti, co mají udržet celek svými vědomostmi, nestavěli do nouze a bídy, neboť život je o duchu, duši, tedy o citu, soucítění se všemi žijícími, ale zároveň zodpovědnost k sobě, k druhým je to, co je i zde nastaveno do velkého omylu, kde se žije jen papír o absolvování školy nebo kurzu, ale ne cesta k uskutečnění cíle se naučené v praxi nastavit pod vedením zkušenějších a také i toto je také cesta, kde se žije cíl chtít a učinit, ne se postavit do krásných slov o sobě a nevědět nebo neumět. Stavba tohoto celku je stavba, kde žije cíl a cesta duchovního cíle, tedy nové a také na myšlení stavěné do cíle se obnovit jako lidi a opustit hyenu, co je jen na cíli napadat, jen pro sebe, jen na sebe a druhé nevidí, ale kouše je stále proto, aby měla, ale ostatní nemusí mít a žít život k životu jak zde, tak i v jiných modelech, kde se pozvolna staví také výsledek děje, že tento děj zastavuje i další cesty k životu, kde je život také i to, co budujeme společnou cestou, tedy tuto cestu žít společně tak, aby se stala životem, co žijeme a stavíme ho společnou cestami se také ustanovenými různě do cíle výsledku žití, co je život a co je radost že žijeme a máme život člověka svobodného a duchovními cestami nastaveného k cíli vyššího stupně, co myslí jinak a také co žije jinak, než je dnes postaveno do tohoto společenství lidí se stavěním se k životu jako jen k výsledku peněz a ne zásluh. 

 

 

Život je o tom, kdo je také i ten, kdo žije a také i chce žít model života, co je cestami i ostatních lidí, kteří tvoří celek a tento celek žije to, co je již i tady cíl života, kde je však tento cíl života také nastaven jen na peníze, na vjem si je vydělat i nepoctivou cestou, ale také i toto je cesta, kde žijeme cíle sebe, jen sebe a nevidíme, že i druzí žijí a tvoří svůj cíl, tedy i toto je cesta, kde se tady tento cíl života postavil do cíle nastaveného myšlenkového cíle žít to, co je jen sebe, jen pro sebe, ale také zásluhy ostatních lidí nejsou brány v úvahu, neboť toto lidem se nastavené myšlení, je cesta, kterou žijeme mnohdy obráceně, tedy jsme postaveni do obráceného přístupu, co je zkáza a také i co je zbytečné utrpení všech lidí, co jsou zde lidmi a žijí dříve postavené stavění, co je ukazovalo jako ti, co žijí zásluhami a také i tyto zásluhy se staly tím, co je žití k životu, neboť zásluha je stavba života, kde se také i toto žití staví pro celek, pro určitého i člověka, pro skupinu, ale také myšlení na celek, je cíl života, kde toto budou žít i ostatní, co se staví dnes k životu také z hlediska sebe, kde to i sebe, znamená to, že jsme lidi, co žijí pro cíl života ve společném duchu, což je cesta k cíli života, kde žije člověk život, co postaví také i ostatní do společného, kde to společné žije později do cest života, kde je tento život také i cíl žít všemi členy a také jejich spokojenost je cesta, kterou život postavíme do cíle života, kde žijeme mír a také i cestu života, kde mají všichni vždy  to, co potřebují a také si váží hodnot života, kde se žije také i toto do cest cítění, kde je cíl žít a také se nastavit do úcty k těm, co tvoří, co rozdělují a také i co postaví vedení a řízení tak, aby se zde také i tento život začal žít jako život a ne jako hyena, co jezdí  do cíle jen sebe a hledá, jak by okradla a ukradla druhým to, co sama ani nestačí spotřebovat a celek neumí postavit cíl života každému členu, aby se stavěl také do cíle života, kde se žije cesta žití a toto žití se staví společnou cestou tak, aby se rozdělení společného stalo tím, kdo je i zde ten, kdo potřebuje, dostane tolik, kolik je toto společenství schopno vyrobit, vytvořit, tak aby se dostalo na ostatní, žilo se z toho, co se vytvoří a také se postavil cíl žít a postavit cíl života tak, aby se stal životem v dostatku, ale přesto ve skromnosti, aby se každý kdo tvoří, také radoval, že to co vytvoří, se líbí a je k užitku i ostatním lidem zde nebo i jinde.

 

 

Tvořit  je také i cesta, kde se tvoření buduje na cíli mít zde také užitek a také vidět, jak je nastavený cíl života,  kde žijeme také i cestu vidět ostatní lidi, že jsou lidi a také tvoří cíl svého života k sobě, neboť potom cesta k celku je také i to, co je život, kde máme smysl života k tomu, aby se i zde tento smysl života udržel do cest života a ne do cest hyeny, co má jen sebe a nevidí druhé a ještě je kouše neustále tak, aby jí dali a ona je to, co je soustavný otravný tvor, co žádá, ale nedá nic do společného cíle k ostatním. Toto se dnes žije, ale také v souvisejících i dalších modelech, kde se žije jen cesta podvodu na ostatních lidech, tak aby se ostatní neustálým bojem o cesty mít dostatek, nastavili do cíle života,  kde se žije jen do modelu  akcí od – do, i když je toto stále a stále to žijeme každý den. Protože tento člověk uvažuje jako ten, kdo chce také žít jen sebe, jen na sebe a jen pro sebe, ale bez druhých lidí a jejich tvoření by zahynul, neboť si mnohdy bere do úst velká slova o hodnotách života, ale přitom si neumí sám „uvařit čaj“ a žádá to po druhých, zaplatí a také vyžaduje od ostatních také hodně zaplatit, aby se mohl sám postavit do života, kde ostatní tvoří a žijí tak, že přežívají na základě těch, kdož vidí jen sebe a ne celek, kde se tvoří společnou cestou a také i toto je dnes myšlenkové pole, kde žije tvořící člen slovy, umí zorganizovat, ale neumí myslet na druhé tak, aby se stali součástí celku, co žije model života, kde všichni tvořící také společnou cestou spotřebovávají a udržují celek živý, žijící a také ustanovující život tak, aby se každý člen mohl vyjádřit k celku, k tvoření, s úctou žije do cíle možností tohoto celku, také trpělivosti žije do cíle mít zde také postavený cíl života, kde je cesta žití také i to, co je čekat a také se dívat, jak se i zde tento model života žije do úcty k ostatním, neboť i ostatní nejsou všichni stejní a nebudují stejný cíl jako všichni, nejsou stejně rychlí, jsou dítě, starší mládež, dospělí mladí, starší, staří, bezmocní, postižení, nemocní a toto je cesta, kde se také tento celek musí ustanovit jako žijící celek, co myslí na všechny skupiny svých členů, kteří žijí život, neboť jsou členy tohoto celku, který dostal vědomosti o životě, je životem a staví život pro stavbu života, kde se žije cesta žití do cesty mít zde život jako člen a také stále žijící člověk, co umí žít dle duchovních zásad, co cítí, co myslí na celek i na sebe, také se dívá, jak se dílo celku staví do cíle jak života, tak i chyb, také i do zkázy, kterou ne každý vidí a také to, co je rozum, je také dáváno každému z nás, ale také ne každý kdo vede, je s rozumem kamarád, a vidí jen sebe, žije jen pro sebe a také i toto je dnes model společnosti, co se stala lidmi, co je i hyenami, co je necítícími život, ale proč tomu tak je? To je i zde také i mnohým jasné, ne všem, tedy proč tomu je, je o dalším přístupu, co je již i zde také nastaven do utajování, aby se nedostavělo toto lidské společenství do cíle života, ale jen do otroka, co nežije a neumí již žít, neboť modelovat tuto lidskou společnost, je také cíl těch, kdož jsou i zde již známi dosti lidem, kteří o nich vědí a také je dávají na vědomost k tomu, aby se i zde také i další lidé postavili za život zde, jinde, aby se život nastavil opět do života, co je život a ne co hyena, co neumí a nevidí život u druhých, jen sebe, jen pro sebe,  jen na sebe. Tady je třeba si uvědomit, že celek žije v tom duchu, co sám ustanoví, co sám nastaví dle těch, co se uvedli do vedení a také do řízení, ale vidět celek jako ten, kdo jej zde se také ustanoví do života, to je zatím nad jejich myšlení, neboť i toto je cesta, kde se žije také i to, co budujeme do cíle celku, kde je také každý člen ten, kdo žije v tomto celku, kde se žije život a ten se musí udržet a mít radost, že žijeme všichni to, co je most svobody, co je cíl života a také i co je model, kde se žije také i cesta, kterou žijeme a tvoříme společnou cestou do cíle se udržet v tomto společenství dalších celků, hovořících jinou řečí, stavějících na jiných územích, kde jsou jiné podmínky k životu, ale také se díváme, jak se i zde tento spolek mění, když vidí, jak je tato planeta také i to, co žije v lidském měřítku tak, aby se i zde tento cíl života žil jako cíl života, kde žijí všechny národy do míru a svobody, ne v utlačování jeden druhého, neboť i toto je cesta duchovního cíle, vidět, proč se tento planetární celek staví takto, kdo ho takto nastavil a kdo zodpovídá za to, co je i zde již viditelnou cestou, kde je zde také ten silnější, ten slabší, ten, kdo čeká na ostatní, ale také se dějeme všichni do cíle, kde je tento cíl i to, co je život tak, aby se všichni uvědomělostí nastavili do cíle, že vidět tuto planetu jako celek lidí, co žijí v míru, je cesta duchovního ustanoveného cíle, kde se staví tento cíl do mnohdy neustanoveného cíle, kde žijeme také i cestu vojenské síly, síly vědy a také i ostatních lidí, kteří zde žijí a musí zde žít proto, že zatím nedostali povolení vzlétnout dále do vesmíru, toto je podmíněno myšlením se zde na to, co je život této planetární lidské společnosti, kde se žije cesta ji žít tak, aby se zde také v každé zemi nastavil mír a cíl života tak, aby se i zde každý stát rozvíjel a vyvíjel tak, jak se má a tento člověk přijal tu duchovní cestu, která již nastavuje tento cíl dostavět se dnes k tomu, co je vědomost, že zde je také i nová cesta, kde se žije do tohoto cíle ho zde také znát a mít respekt před duchovní cestou, která určuje zde také mocnost vědomostí a rozděluje jednotlivým státům to, co je jejich život, kde je také i toto celek, kde se žije v mnoha rasách, kde se žije cíl zde postavit tuto lidskou společnost do cest života, kde se žije také i tento cíl do vědomosti, kde je toto daleko nastaveno, ale tento člověk to zatím nechce přijmout a také blokuje tyto duchovní vědomosti cenami, také knižní cíl je velice nastaven na cíl zde ustanovit trochu jiný model, než je třeba, ale také tento člověk je svobodný a má nastavit i zde to, co je život, jako člověk, co žije duchovní cestu, kde je mu ukazováno to, co se stalo také nastavením se do cest života, kde se žije toto jako cesta života, toto jako cíl života a toto jako vědomost, kde se stal tento cíl života také duchovním poznáním, které je zde se také ustanovením se do tohoto cíle, co se stal a také i staví dále do cíle života, kde je také i tento život také i to, co se stalo žitím jako model hyeny, která vidí jen pro sebe a také jen na sebe.

 

 

I ostatní lidé chtějí žít a také mají model života to, co je dostatek a také i cíl žít a mít radost že žijí. Všichni kolem vytvářejí cíl života, kde je cesta vidět tento život také i to, co je i zde postavení se do modelu, kde je život postavený ke všem lidem na této planetě. Život je také ale o citu, kde je tento cit také cíl a cesta k životu, který je určením se státních celků, kde žijí členové stejné řeči, kde se žije to stanovené území a také se díváme, jak se i zde tento člověk mění myšlenkově, když dostal sílu techniky, vojenství, vědy, genetiky, poznání i atomu, aby se i zde tento stavbou nastavený celek postavil dále jako člen Kosmické konfederace planet, kde je toto již oznámeno, toto je také stavbou členů duchovního cíle nastaveno do duchovní cesty, která je i zde ustanovením se do tohoto cíle, kde je toto také ustanovením se do kosmického společenství lidí, kteří žijí stavbu života, cestují i sem na tuto planetu tak, aby se toto oznámilo i jednotlivcům, aby se tento celek i českých lidí postavil za toto členství a také i vyzval ostatní státy do spolupráce na tomto členství, ale s také podmínkami, kde se toto žije již do modelu postaveného stálým cílem, kde je tento model zatím postaven na několika stovkách lidech, kteří toto dávají na vědomost k ostatním státům, ale také i toto je cesta, kde se tento cíl modelu buduje do dalšího vzdělávání se v duchovním cíli, kterým se žije a také kterým se může dát na vědomost i od ostatních států, k jednotlivcům, k celkovým těm, kdož zde také vedou a řídí, zatím se neuznalo jít do této nastavené cesty, kde se také žije ustanovením se do duchovních cílů, které souvisí se životem jednotlivců a státu, aby se tento stát také postavil do tohoto cíle se řídícími pracovníky nastavit do cest duchovního uvědomění si celku, který je žijícím, který je na vysokém stupni života, který je i zde znám těm, kdož přijali telepatický příjem zpráv z vesmíru a také toto šíří a ví, co je to podmínka, kde se žije také myšlenkový stav a vstup, co znamená také změnu myšlení na život zde, na život jinde a také se díváme, jak se i zde tento cíl života mění dle postaveného cíle, kterým žijeme také vstupy těch, kdož zde také staví na vysokém, i na vyšším stavu života, tedy vstupují a také buď dávají o sobě vědět různými cestami, nebo mlčí a čekají na to, až se tento člověk vzchopí a uzná vyšší stupeň života tak, že ho přijme, bude o něm mluvit veřejně a také se ustanoví to, co bude život jako život dle moudrých, kteří vidí dále než tento člověk, žijí duchovní cesty k cíli je i zde ustanovit a žít dle vesmírných zákonů Stvořitele, kde se žije tento zákon tak, že se o něm ví a také se ustanovují ti moudřejší k jeho naučení těm, co jsou níže postavení duchovně, až se tento zákon naučí a budou ho žít, pak se ustanoví další cíl života, kde se také i toto žije jako cíl života, kde se žije a kde se tvoří jako cesta života také i to, co je již známo některým lidem zde, že viditelnost života z jiných planet, jiných systémů slunečních soustav v tomto vesmíru, dokonce i v tomto Stvoření, kde je také i vědomost o dalších vesmírech, co o nás ví a dochází k setkání a telepatické komunikaci, kde je také i jen několik slov to, co je možnost a také i co je cesta k přátelství, kde se žije stavba míru, svobody a také i ochrana před těmi, co svými cestami nastavují i zde na této planetě svoje cíle, zničit lidstvo, tuto planetu, postavit cesty otroka z lidí a také nastavením se k nim, se i zde již postavilo něco, co žijeme a také co nás staví do modelu se zničit i sami, neboť nejsme na tak vysokém stupni vědomostí o stavu života, co je životem na vyšším stupni, žije v jiných dimenzionálních prostorech, ale také rozdělení vesmíru je na cestě duchovní to, co žijeme jako fantazii, jako utopii, ale také i jako skutečnost, kterou přijali ti, co žijí pravdu a budou tuto pravdu také dávat k ostatním, aby se i ostatní poučili, že zde je rozvoj společenského života na vyšším stupni, což je také i zde novinka pro mnohé, co nevěří, ale staví také obnovení se do cest tuto planetu zkoumat, střílet na to, co je neznámé a také blokovat vědomosti, kde se mír staví také na důkaznosti a přátelství s těmi, kdož zde nastavují cesty viditelnosti i k ostatním lidem, ale ti se nedívají, nebo se bojí a myslí si že nepotřebují vyšší stupeň života zde dnes k tomu, co znají, aby se s nimi domluvili jen na základě vědomostí o mostu, co je morseova abeceda, jenom bakterie, poletující vesmírem a tedy nemyslící, to je také i cíl vědět, že zde se nacházíme v mostu svobodného rozhodnutí, jít do duchovního cíle, kde se jiní staví do podvodu na lidech, nechtějí vidět to, co je již i také cíl tohoto cíle, tento cíl je zviditelnit vstupy těch, co se zde také angažují k míru, ke vstupu co je vstupem vidět, že zde se také i dříve žilo do cest, kde se život budoval na přátelství a zde je již také hodně obrázků, kde se maluje, kde se fotí a také i video je důkazem, že zde také někdo vstoupil, chce zde ustanovit moudrost života, také zde postaví to, co je duchovní cesta k životu, kde je toto také velice důležitým mostem ke svobodě, jinak se i zde nastavila myšlenka zničit geneticky většinu lidí, co zde také nevědí nic o moci zde na této planetě, co ví a vidí dále než ten člověk zde, co žije jen svým životem, co vidí jen lživé mnohdy zprávy, tají se mu o tom, co je již i zde veřejné tajemství, mnozí vidí, telepaticky komunikují, dávají na vědomost, ale hamižníci staví jen na cestách vydělat na těch, co tento způsob prosazují a také se i zde postavili mnozí do přátelství, co žije, co staví na dalších cestách, jak říci lidem o přátelství, kde se žije cíl duchovního mostu a také vědomost o vesmírných zákonech, které zde také platí, žijeme je a nevíme, že to jsou vesmírné zákony, dané a platné i jinde, kde je také i schopnost mít tady to, co je vidět budoucnost, číst myšlenky, zažít dar stavět na chvíli ve vyšších dimenzích, vidět život tam, vrátit se zpět a také říci o tomto výletu ostatním lidem k porozumění životu, co je životem na vyšším stupni, který se žije jinak a také se dívá na tohoto člověk s úctou, neboť toto je také vesmírný zákon, že se tento člověk rozhodne dle sebe, uvidí, uslyší a také se i setká s těmi, kdož ho povedou k míru, dobru, k moudrému rozhodnutí jít do života jako člověk a také i člen Kosmické konfederace planet, která ho zatím udržuje v čistotě, staví na delším věku, kde si tohoto cíle zatím neváží mnozí a dřou tyto lidi do vysokého věku myšlením jen na postavený cíl sebe, jen pro sebe, jen na sebe, dřít dvanáct hodin a nemít život, je hyena, co neumí porozumět životu, aby se zde také i tento život stavěl jako život v dostatku, v úctě k tomu, co zde také máme, co budeme žít a mít jako život, kde se také i toto lidské společenství musí uspořádat duchovně trochu jinak, než dnes, kde se již ustanovuje multikulturní evropská společnost, kde bude platit hamižník, síla vědomostí do ovládání a manipulace s masami lidí, rozhodování o stavu tohoto stavu lidí do války, co je myšlenka na sílu atomu, ale také i ostatní členské státy umí nastavit atom a také i síla je to, co se zkouší na liduprázdných místech, ale také atom působí dále i do jiných dimenzionálních prostorů, kde je život, ten se nechce postavit do genetického modelu jiného, než stanovil tento člověk, aby se i zde ustanovil stav člověka, co nevidí sebe, ani jinde život, ale měnil by zde stav tvaru a dopady a důsledky voleb se staly zrůdností voleb, kde se žije postavený cíl zničení se geneticky, ovládáním celku této planety mocnými, aby se i zde také i tento stav lidí dobrovolně postavil za život v míru a za vesmírné zákony, které udrží život tak, jak je stanovený Stvořitelem, aby se tento Stvořitel uznal jako moc, co žije, co existuje a také co rozhoduje i o tomto planetárním celku, který si myslí, že žije jako ten, kdo vidí dále a do vesmíru, chce ovládat Mars a očekává, že dojde ke zničení planety Země

 

 

Tento postoj člověka je zničující, je zde také vstup Moudrých z vyšších hladin života a ustanovují cesty života k tomu, aby se i zde tento život rozvinul do techniky, co neškodí, ustanovil se všem státům mír a také to přijetí do stavu Kosmické konfederace planet znamená, že tento člověk musí umět žít život v míru se všemi rasami zde, také i jinde je život postavený do rasového stavu, kde se spolupracuje na vysokém stupni života, kde se řídí společenství ras do míru mezi sebou, to je mezi planetami, mezi dimenzemi, silově různorodými i tvarem nastavenými lidmi, co žijí vstup dle vesmírných zákonů, vždy je dodržují a postaví i odmítnutí vstupu, když je to v zájmu bezpečnosti, v zájmu udržet život a také i myšlenku, co je řídící stavba života jinde. Slovo platí, je ustanoveno jako duchovní cesta, duchovní cíl, znamení života, co se žije a také i co se děje jako cíl života, kde je také duchovní cesta svobodného rozhodnutí pomoci slabším, co jsou i tito lidé na této planetě Zemi, kde se bojuje za hamižnost, za miliardy, za cestu nouze a bídy těch slabších, kde je ovládají ti vědecky znalí a technologie, které zde se také nastavují z mimozemských zdrojů, ale také je zde i to, co je již i vědomost o tom, co je zde správné a co je zničující technologie, zde také ustanovená člověkem ke zničení se a k ovládání se tak, jak je již i zde viděno, postaveno, nastaveno a také je i zde cesta, kde se žije telepatická cesta, kde se žije mír a to přátelství na základě života, kde se tento cíl života také žije do cest života, co je život mírový, bez atomových zbraní, bez chemtraisových jedů a cest změnit genetiku zde tohoto člověka tak, aby se stal jen loutkou a byl ten, kdo žije pod nadvládou i tady mocných, ale ti zase žijí pod nadvládou ještě mocnějších těch, kdož jim nastavují cesty vlády a pokusů na zvířatech, které ničí ve stádech, kde se také i ničí zde člověk a příroda, aby se i zde tento člověk sám rozhodl jít do cest moudrosti, nebo zkázy, bude žít nebo se zničí a nebude dále žít tento život, aby se toto stalo zase tím duchovním cílem, který je již ustanoven a je rozhodnuto jít do stavby, kde se tento dobrovolně postaví za život celé planety, nebo se vzdá života a bude dokončen stav zkázy, kde bude zničen zde život jadernou válkou, kde se ustanovilo již v této Kosmické konfederaci, že rozhodnutím člověka se postaví další cesta života tak, aby se tento život mohl znova obnovit na této planetě, bude zde buď nastaven cíl mírových lidí, je přenést po určenou dobu jinam a tam se naučí žít dle vesmírných zákonů v míru a pak budou vráceni zde a začnou znovu budovat život duchovního cíle na dostavovaných cestách, kterými se i zde znova obnoví zničená příroda, postaví se zdroje surovin dle duchovních zákonů, vyčistí se tato planeta od jedovatosti a postavení stručně, je toto cesta převrácení této planety proto, aby se vyčistila, pak se opět postaví zpět na svoje místo, začne se znova, ale v jednotlivcích, kteří jsou duchovně postaveni a budou žít na vyšším stupni života a budou zde stavět to, co se naučili jinde žít jako ti, co cílem jejich života bude opět obnova života od začátku. Ostatní lidé, co se dopracují k válce jaderné, zahynou a jejich duch bude také pokračovat tak, jak je již ustanoven vesmírný zákon, také i jinde, kde je úroveň života na nízkém stupni, níže než zde žili a ustanovili cíl života jako ti, co diktují druhým bídu a nouzi, sami žijí v nadbytku a nemyslí na druhé, ale jen na sebe a jen pro sebe žít. Toto je stručný postavený cíl, co bude v budoucím čase, tento člověk se rozhodne, tento mocný také postaví, a tento stav dalších lidí musí také svým přístupem nastavit život v myšlenkách, nebo také bude postaven do zkázy, o které neví a to je také i cíl tohoto cíle, vidět budoucnost a toto je již na mnohých cestách dáváno k cíli se i zde rozhodnout žít život a mít zde život jako život člověka, co žije radost a ne cenovou válku, bojuje o život a neumí žít v celku ras, ani v národním, státním, aby se udržel jako člověk, co je nastaven do cíle života, kde je život zákon a stavbou života se zabývají všichni společnou cestou, žijí život a také mají cíl žít v míru, dobru, také v moudrosti, duchovním cíli a též umět udržet to hmotné, kde je také vše nastaveno do moudrosti, kde se žije cíl života, co je život a ne co je zkáza a pokus ovládat se zde technologiemi do opaku života, tedy zotročování, zkáza a také i cesta válek cen i atomu, myšlení a toto je cesta, kde žijeme most svobody, přijetím duchovního cíle života, nebo potopení se technologiemi, co jsou jedovaté, postřikují se stále více na mnoha místech, způsobují cílený vzestup nemocí, také jejich léčení je myšlenkové pole, je udržet, získat na penězích co nejvíce, ale neléčit, vydělávat tak, aby se i zde život stal utrpením, ustanovili se mocní k tomu, aby se čipizace a kamery nastavily do zkázy lidí a nedůvěra se nastavila do života, co je podvod na lidech, jejich postavení se do cest je udržet ve strachu a boj zde se zakládá na technologiích, které vstupují do těla, ničí ho a toto je již viditelná zkáza, co žije tady, jinde a tento člověk to nechápe, ale žije v nastavených cestách,  kterými se staví čipy do těla, chytrost je vedena k nastavenému cíli, žít v robotizaci, neumět žít a nechat si sloužit jenom roboty, vypadajícími i jako člověk, aby se i zde za ustanovený cíl stavělo k nerozeznání člověka od robota, aby se i tento člověk ustanovil jít dále a nastavil sám sebe do otroka stroje, který umí postavit sám sebe a mluví, programuje se a také necítí tolik, aby se stal tím, kdo umí rozlišit cit a stavbu života, kde je tento cíl žití také nastavením se do cíle tak, aby se i zde tento robot postavil jako cíl života, ne člověk co cítí, ale robot, kde bude jen diktovat, ale ne cítit život. Člověk se stane strojem, stroj se stane člověkem. Podobou a rychlostí se tento stroj nastaví do útoku na člověka, kde není cesta zpět, jen most ustanovit cíl života jako život a stavba silnějších tyto stroje zastaví, neboť budou vládnout daleko větší silou, než si dokáže tento člověk představit.

 

Toto je budoucnost, toto je cesta také k zamýšlení se nad tímto životem, kde se daří myslet vědecky, mimozemsky, ale také se i zde děje vesmírný zákon svobodného rozhodnutí jít do života nebo do zkázy života zde na této planetě. Duch ví více a také mnozí vědí to, co jinde nastavují do cíle fantazie, utopie. Člověk již dostal důkaz o mimozemských civilizacích, jejich nabídce k přátelství a duchovnímu vzdělávání o životě, podmínkou je také i k cestě vesmírem, pak se tento člověk ustanoví jako ten, kdo bude znát výsledek života, kde se také nabídka odvezení jaderného odpadu z této planety stane model, který byl nabídnut a také tento cíl žije v myšlenkách, kde se toto bude také dále dávat dalším lidem k postavení do dalších cest, kde tyto cesty žijí v míru, podmínky jsou také i známy, veřejnost to musí vědět, debaty také musí být, důkaz bude podán těm, kdož se postaví za čistotu této planety, v mírovém postavení se žít zde do míru a také do duchovního cíle, co znamená cesty vesmírem, do budoucího mostu svobody a také i ustanoveného cíle ho i zde mít jako cíl života, kde se žije také i tento cíl života jako cesta dále ji mít za cestu pravdy, za cíl žití a také i za cíl života, ke se také tento cíl bude uskutečňovat za velkého hromadného a veřejného souhlasu, viděním v televizi a také v telepatickém spojení, které se i zde postaví do cíle ho vidět tam, kde je nemožné se zúčastnit této akce, co znamená odvahu jít do toho, vědět o tom a také vidět to, co je rozhodnutí víry, důvěry a postavených cest k tomuto cíli, kde je tento cíl života také dostavěn a ustanoven již jako cesta duchovního uvědomění si života zde i jinde.