Jdi na obsah Jdi na menu
 


Život je to, co musí být v moudrosti, rozumu, zodpovědnosti celku i jednotlivce.

Život je také i cesta, kde se tento děj bude také i odehrávat na mostu svobodného rozhodnutí, žít a mít zde život, který odpovídá cestě, která je i zde dnes otevřenou cestou, co buduje tento cíl do cíle ho i zde dnes nastavit dále a mít tento cíl života také do cíle žití, kde je zodpovědnost k celku i to, co je most svobodného rozhodnutí, žít a mít život jako život zde, kde je tento cíl v lidech samotných, ale také v jejich vzdělávání se do života, kde je život také i zodpovědnost k životu celku, který žije v jednotlivcích a tento jednotlivec je ten, kdo jej prožívá a staví také jak k sobě, tak i k těm, kdož žijí společný cíl a také i cestu k tomu, co je také i dnes to, co je již také životem, kde žijeme výzvu k životu, co je cíl zde v této inkarnaci, která žije duchem, která žije také cestami života a kterou žijeme do cest života, kde život má cenu hodnoty ducha, co je a také i bude ten, kdo jej zde dnes ustanoví dále a toto dále je cesta, kterou žijeme do cest životního rozhodnutí, mít zde život, udržet tento život a také více ustanovit je cesta zodpovědného rozhodnutí žít zde a také mít zde život jako člověk, co myslí na druhé, žije pro druhé a toto lidské společenství je stále to, co buduje život tak, aby se tento cíl naplnil do života a byl životem tak, aby se z něj mohli postavit další generace, které budou opakovat tento děj dále a toto lidské společenství se stane cíleným zdrojem života, kde se také i toto žije jinde v tomto vesmíru, co je zodpovědnou jednotkou také i k tomuto člověku, co zde žije a nevidí dále, než jen domněnkou a stroji, vytvořenými myšlenkou, co je ustanovením života tak, aby se technicky stala tím, kdo ji i zde bude mít a zodpovědně ustanoví také novou cestu poznat vesmír i z této stránky, toto je také i podmínka, kde bude se také i zde vědět, že tento cíl je ustanovením cíle jinde, rozhodnutí být tímto technickým nastavením se do možnosti se dívat na tento vesmír z hlediska hmotného, je i zde také i tento vesmír to, co se zde nastavilo k člověku a tento vesmír žije moudrostí znalostí o technickém vybavení a dává tomuto člověku tolik, kolik je ustanoveno mocí, co žije, co tvoří a také i co rozhoduje o stavbě života, který zde je a také žije v rozumném cílení, co žije v tomto cíli zde se také nastavením toho, co tento člověk přijímá, staví a dívá se dále do výzkumu, do budoucnosti a žije to, co je mu stále dáváno v míru a moudrosti k životu v moudrosti. 

 

Zde je dostatečný pohled již na cesty, kterými zde také máme projít a také se dívat, jak se tento cíl ustanovuje do cíle života, kde žijeme výzkum okolí a tento výzkum předpokládá myšlení velkého rozsahu a zodpovědnosti k tomu, co je život zde a také i život jinde, který je a také staví tento život, kde žijeme tu vzájemnost, co je vzájemným uznáváním se, tím rozhodnutím, být moudří a také nechat jít život tak, jak byl ustanoven, jak bylo rozhodnuto a mít soucítění s těmi, co žijí v nevědomosti a žijí i to utrpení, kde se také i toto poznání žije zde, v tomto lidském společenství, co nevidí duchovní část, ale žije jen výsledkem mysli a tvoří hmotu, která vysílá také duchovní podstatu k životu, kde se tento cíl žije jako cesta, kde budeme mít tento cíl do cíle ho i zde postavit do duchovní zodpovědnosti k životu zde, i jinde, aby se stal život tím životem, který je i zde dnes postaven do cest života, co žije a staví dále život, kde se žije a ne kde se nastavuje úmyslně utrpení, co žijeme všichni a bojíme se o život zde, neboť postavení se do tohoto cíle, kde žijeme jen stavbu hmoty a peníze jsou cestami, kde ovládají život na této planetě, aby se stal nebo aby se nestal životem, kde se tvoří cíle hodnot, co žijí zkázou života, kde žijeme výsledky volebního nastavení vědeckých kapacit, které žijí velkým rozsahem vědět více a postavit toto vědění dále k této lidské společnosti, kde je zodpovědnost k lidem jako celku, také i to, co žije v mysli těch, kdož dostali tuto vědomost jako cestu zde dnes tvořit cesty moudrosti života, ne ho zničit, ne ho nastavit do cest upravovat geneticky tak, aby se stal zrůdností, co není dovolením takto stavět zde k cestám, kterými lze také život tvořit, měnit tělo a také i tento cíl žijeme dále jako cíl uznat také i to, co je ten děj, kterým žijeme dále jako ti, co vidí jen malinkatou část života, kde je tento cíl také již i dnes nastavením se do cest života, kde je toto také i cesta, kterou žijeme dále jako otevření se duchovnímu poznání, kterým dosáhneme více než ve hmotě, ale také se zodpovědností je toto ustanoveno k podmínce, kde žijeme také sílu a moc ducha, kde je také i toto nastavením se do hodnot cest je žít zde a také mít moudrost života, kde se také i toto žije jako cíl života, kde se žije život a je tato síla také i zodpovědným činitelem k člověku zde, tedy ho varuje a také mu pomáhá činit rozhodnutí a volit zde také rozsah vědomostí a žít je tak, aby se zde také i tento cíl života udržel ve vztahu k vesmíru, což je i zde také toto viděno z tohoto pohledu jen nastaveného do moudrosti života, ne do cílů je ustanovit mocnostně, tedy jen vědět, co je zde a také vidět tu cestu k zodpovědnosti, co je zde také otevřeným dějem, co je i zde to, co žije v lidech jako cesty, kterými se postavilo to, co je i zde také nastavením se do cíle života, co je život, jeho udržení a také jeho postaveného se cíle ho i zde mít jako život ve vztahu k jinde k životu, co je také i tím, co nastavuje, co žije souvislosti s tímto životem zde a také se i tento cíl života životem určuje tak, aby se zde také i tento život stal životem pro zdejší život, ale také životem i pro vzdálený život, nastavující také i nové cesty, kterými zde se také i tento člověk nastavuje dále k poznání, že ovlivňuje život v jiných dimenzionálních prostorech, aniž si toto uvědomuje a je zodpovědný činitel zde, neboť jeho postavení je i zde jeho svobodným rozhodnutím žít a mít zde život, kterým žije a staví také i život jinde, jen ovlivňuje, ale myslí a tato mysl také vysílá myšlenky k ostatním, co žijí a zachycují tyto myšlenky, tvoří dále cíl poznat a porozumět těmto myšlenkám a tento cíl žije v lidech jinde, v bytostech jinde, také i v cestách, poznat tohoto člověka, co takto myslí a nevidí cíle života jinde, kde se žije jiný model a také i jiný rozsah myšlení k životu, co je model moudrosti, udržovaný vesmírnými zákony, co jsou stanoveny, co jsou ustanovením života a také co jsou model, který ostatní uznávají, vždy dodržují, jsou vzděláváni a také toto žijí jako cesty života, kde se také i tento život nastavuje do daleko většího rozsahu vědomostí, které staví život tak, aby se stal životem a příkladem k ostatním, kteří žijí tu nižší úroveň života, který je i zde nastavením se do cest duchovního vzdělávání se o životě, kde žijeme cíle a tento cíl je žít a vědět, že život staví zase život, kde se jedná o cesty života zde v tomto nastaveném cíli člověka, co je člověk, byl a je pozvedáván duchovně, technicky, vědecky, také i v dalších vědomostech o cestách života, kde se také i toto žije a postavilo k cíli žít a mít zde život k životu. 

 

Toto je i zde to nově ustanovené, co je třeba vidět k životu a také se zodpovědností stavět tento cíl života do cíle žití k ostatním lidem, kde je také i tento cíl zodpovědností k životu zde, kde je tato lidská planetární společnost také zodpovědným činitelem, který se stal životním rozhodnutím, se i zde nastavit na rady od moudrosti, co žije jinde a staví zde také telepatickou komunikaci s těmi, kdož byli nastaveni a postaveni jít dále a dávat to na vědomost ostatním k cestě života, který je zde také i to, co je svobodným rozhodnutím toto vědět a chtít to vědět. Ne každý se zajímá o duchovní podstatu života, ale je podmínkou v základě ji znát a mít ji i zde nastavením se do cest, kterými žijeme také i to, co je cestami moudrosti a cestami také dopadů a důsledků, výsledků voleb člověka, co chce zde také ustanovit cesty žití a mít je zde také jako cíle peněžní společnosti, co žije ale výtvorem mysli do nerovnováhy, kde se také i toto myslí a také ustanovuje zde do cest nouze a bídy na stavu dostatku pro celý celek, co žije také model, kde je rozhodnuto mít zde také i cíle života, který je zde také ustanovením se do cíle mostu svobody a také i pravd o životě zde i jinde. 

 

Technicky byl tento člověk ustanoven komunikovat s celým celkem, zná tuto planetu z výšky, může nastavit výzkum a také žije na orbitu této planety, staví cíle zkoumat a také vidět ten celek z pohledu, který zde je také viditelným stavěním k ostatním lidem, kteří také vidí z fotografií, videa a z článků, co je i zde nastaveno do cíle žití a model života je i zde ustanovením se do cest duchovního pohledu, kde žijeme také moudrost života, mocnost duchovního stavění, také tu zodpovědnost k člověku zde a také i cestu, která je již i zde to, co je i zde nastaveno do cíle ji zde ustanovit tak, aby se stala zodpovědností k životu jednotlivce, ke státu, k ostatním státům, k celku jako planetární lidské společnosti, co žije zde a zatím nemůže postavit svůj život do dále se podívat do vesmíru, není to dovoleno z důvodu neporozumění duchovního cíle, který žije vesmírnými zákony, které žijí zodpovědností k člověku zde, ale také se i zde tento cíl rozhodl uvědomit si stav života jinde, postavit to přátelství s moudrostí, ale je zde také i dovoleno žít a ustanovit temnost, zlo a utrpení, kde se toto žije dnes a rozsah vědomostí je cíl, kde se také i tento cíl dovoluje pro poučení se člověku, že lze také i utrpením žít a mít život jako cíl ovládat, manipulovat, zdevastovat, postavit zrůdnost, ale také i zde je tento člověk kontrolován také jak duchovní mocí, tak těmi, co svojí moudrostí rozhodují o cestách zde a také se dávají na cíle života, kde se toto také žije v souladu s vesmírnými zákony, co jsou i zde uplatňovány a žitím zde je také i tento člověk bude znát a žít trochu jinak vzhledem k nastavenému cíli života zde k životu lidí, co se mají naučit žít v míru a dobru ke všem zde se také nastaveným členům, ale také se i zde toto musí projevit na duchovním cíli, který je jiný než ten hmotně vytvořený, postavený, ustanovený tímto dnešním člověkem, co se stal životem, co je nežijící troska, ustanoven myslí do ovládání a manipulování s ostatními členy této lidské společnosti. 

 

Pokročilé technologie jsou i zde tím, co tento člověk žije a má žít, ale ne se devastovat lživými cíli, kde se také i toto nastavuje do mocností, kde se také i toto životem ustanovuje do voleb i ostatních lidí, kteří zvolili to, co je utrpení a souhlasí vnitřně s tímto utrpením a také dali souhlas s tímto utrpením, kde se také mysl nepostavila do obrany, ale může se nastavit opět do cest života, kde se také duch nastavil do citu se životem zde a i jinde, ale také možnosti vzdělávání se do víry v život, je cesta, kterou také i dnes žijeme a věříme, že bude líp, že nelze změnit toto v lepší, že to nejde, že lidi jsou nezodpovědnými členy, kteří chtějí ovládat, ničit, stavět nežijící lidskou společnost, co žije utrpení a staví také i dále na ovládacím způsobu života, kde se toto také nastavuje do děje, kde se tento děj ustanovuje do hranice únosnosti, tak aby se  i zde tento člověk poučil, naučil žít život správně do duchovního cíle a z něj pak vychází i cesta a cíl hmotný, který žijí všichni lidé, nastavenou cestou tak, aby se i zde tento život posunul dále, pokrok se stal životem a tento člověk uznal člověka jako žijící bytost, co cítí, co chce sama žít a také mít život jako celek, co tvoří stát, tedy společenství jednotlivců, co chtějí toto společenství udržet svými myšlenkami, svým přístupem a také i svou zodpovědností k svým členům, kteří jsou členy a také se přidali k tomuto společenství lidí, co žijí cestu života, společného jazyka, společného tvoření na území, které se staví a stane životem skupiny těch, kdož jsou i zde také cítícími lidmi, kteří chtějí žít tu skupinu, co žije, co se sama udrží a také co rozhoduje o svých členech tak, aby všichni žili jako člověk, co umí a má tu životní úroveň, postavenou do vesmírných zákonů a stanovený cíl je zde také žít život člověka, co žije a také co se raduje, že žije. 

 

Tady je život člověka, co se umí sám nastavit do cest života, se zodpovědností, co je a také i bude cílem duchovního vzdělání, kde je také i tento cíl to, co je zodpovědně přistupovat k tomuto státu lidí, kteří žijí již na rozhádané lidské společnosti, ovládané jinými státy, ovládané také elitou, co umí postavit to, co je moc techniky a ovládat celé toto planetární lidstvo do cíle ho zdevastovat do otroka, co má čip na těle, kde je také i toto předpovězeno, také i dnes uskutečňováno a také se díváme, jak se nadčasově staví to, co žije v jednotlivcích, co je ustanoven jít dále a nadčasově stavět v celku, který ho nechápe, ale záznamy jsou také i to, co je cesta je nastavit dále do budoucnosti k lidem, kteří se ustanovují žít a zkoumat minulost, kde se také i toto žije na duchovním ustanoveném cíli, kde je tady vesmírná moc, která je schopna nastavit celou tuto planetární lidskou společnost do cest, kde najednou uvidí to, co dříve neviděla, může mít záznamy z té doby, ale také i zde je toto na porozumění ději vesmírných zákonů, zde daných do této lidské společnosti také k tomu, aby se i zde tento člověk ustanovil do cest života, co je život podle těchto vesmírných zákonů, také se může nastavit na to přání v duchu,  kde se žije také myšlenkový přístup k duchovnímu cíli a také i to napojení se do duchovní podstaty života, kde se žije duchem, duší, myslí a také i to další je cestami, kde se také i tento člověk postavuje do cíle ho znát, poradit druhým, ustanovit tu cestu, kde se také hmotný cíl žije do porady, neboť mocné technické síly nastavily také život trochu jinak, než je také i dnes zvykem žít, ale také most svobodného rozhodnutí jít dále a silněji, je to, co je ustanoveno jinde, tedy se tento člověk musí postavit do zodpovědnosti k životu zde i jinde, aby se stal člověkem, co nastaví a také i dostane další cesty, kde bude žít a mít sílu tvořit tak, aby se dostal dále do vesmíru, ale nesmí ovládat myslí cíle, kde se také žije život, většinou na vyšším stupni, kde je také obrana to, co je a také i žije vesmírnými zákony, ale také tento člověk žije podstatu života, kde ho napadá a ovládá někdo, kdo je silnější než on, on se neubrání této síle, když nebude znát o této obraně tolik, aby se zde také ustanovil cílem do cíle života, co chce sám žít a mít ho i zde tak, aby se i zde život ustanovil do cest života a život byl na duchovním vzdělávání tím, co je cíl života zde na této planetě. 

 

Život je i jinde, ozval se a tento člověk ho staví také do odezvy, co je technicky ustanovením se žít také do cest technického vybavení, kterým žije a dává o sobě vědět jinde. Jinde to přečetli, nastavili odezvu a přišli, ale tento člověk to neuznal, nastavil utajování, blokování setkání a také se bojí, také chce ovládat mocí techniky, ale také se nedívá dále do duchovního ustanovení se vidět také i to, co je cit a soucítění se životem jinde, kde je moudrost to, co žije v lidech, také i v bytostech, které se vztahují i k tomuto životu člověka, ale také vesmír žije tvořením života, co je na mnoha úrovních, na cíli zde uznat tento pozemský život a také mu neubližovat, a nechat ho žít tak, jak je stanoveno vesmírnými zákony života. 

 

Zde se tento člověk udržuje, staví se také i sám a také se dívá, jak se tvoří život na základě také i uznání života, kde je také i toto postaveno do zrůdnosti, do poznání toho, co je vědecky ustanovit cesty, kde se vidí, co dokáže určitá vědomost a také další rozšíření do této lidské společnosti, je cesta, kde je také i viditelný cíl života také viděn těmi, kdož ho žijí na vlastní kůži. I toto se děje, i toto se žije zde a také i tento zodpovědnostní úkol je zde tvořit život, udržet život, vědět o životě více, a stavět další generace do vědomosti o duchovním cíli života, co je životem k pokračování života, co žije v lidech, co je dáván, ale zatím mnozí neuvěřili, nedostavěli se do duchovního cíle, ale také žijí tu radost, že žijí a ví, že život je také i o konci zde a také se díváme, jak se i tento člověk mění a žije vírou v boží cesty, což je také i náboženství, kde je tento cíl nižším stupněm, kde je také ten vyšší stupeň duchovní cesta, kde žijeme více vědomostí o životě v tomto velkém vesmíru, a také i o Stvoření, které se skládá z více vesmírů a také zde je život, který ví o nás, ale my nevíme o tom, co je Stvoření a co je zdroj života, kde život také pokračuje, je, existuje, staví a také žije pozorováním života v nižších hodnotách, neboť vesmírný zákon v jednoduchosti je to, co je pravidlo, vždy dodržované, jištěné tak, aby nedocházelo k ustanovenému cíli zde měnit vesmíry a život v nich, tedy nižší úroveň života nemůže stavět a cestovat do vyšších úrovní, jen s dovolením těch, co tam žijí, také s dovolením vesmírné moci, což je Stvořitel - bůh, ten má moc život vytvořit, udržet, změnit, zastavit a znova obnovit. Zodpovídá za všechny, co vytvořil a oni jsou také zodpověni za to, že žijí a že ví, kdo je vytvořil a proč je vytvořil. 

 

Tento cíl je duch a hmota, kde se tvoří a také i mění to, co je stále připomínáno, že hmotu lze rozložit na světlo a opět složit do původní podoby, také i změnit, ale je to o zodpovědnosti k životu, ke hmotě, ke Stvořiteli, který dává i tuto možnost tam, kde bude v duchovním cíli nastavena do cíle duchovního uznávání života, nezasahování do něj, ale uznávání dalších cest a vždy se dotazovat, jak se má postupovat dále, neboť hrubým porušením vesmírných zákonů, se odebere také schopnost a také se může snížit úroveň života v celku, který souhlasí s tím, co bude to porušení života, který musí stavět to dále, je určen a také kontrolován mocnými vesmíru, kteří mají tu určenou mocnost a ten děj je ustanovením života, k jeho postavenému poučení, k pokračování života a také i změně, kde je vesmírný zákon to, co je pravidlo, které zde stále platí, žije se a také bude zde dodrženo těmi, kteří vstupují a také nechají tohoto člověk jednat ze své svobodné vůle a do určité hranice únosnosti k životu, pak se zasáhne a tento člověk přijde také i o vše, co dostal, co postavil a také se rozhodne o jeho poučení se tak, jak rozhodne duchovní cesta a moc, kde se také žije vždy dodržením pravidel, která jsou zde pro život a také i k jeho udržení a též k jeho pokračování neustále, aby se život nezastavil, aby byl a aby se stal životem, kde se žije duch a hmota, co je související cesta, kde se také i toto žije tady a nevědomostí se porušují cesty, kde se také postavený cíl nastavuje do duchovního ustanovení se žít tak, aby se i zde tento člověk uznal jako člověk a také i člen Kosmické konfederace planet, kde se o něj tyto planety starají, dávají o sobě vědět různými cestami a také i kontrolují zde život tak, aby dospěl k životu a ne ke zkáze sami se nastavenými cestami se zničit. Proto je i zde tento duchovní cíl, kde je tento člověk uvědomován k tomu, aby se stal tím, kdo již žije tento vědomostní cíl a buduje do souvisejících cest to, co je dávat toto na vědomost, přemýšlet o tomto, ale také ustanovit duchovní cesty k životu a dodržet vždy vesmírné zákony k životu.