Jdi na obsah Jdi na menu
 


Život je to, co je hmota i duch.

Život je cesta, kde žijeme mír a to, co je životem dáváno k míru, co se stal životem a byl stavbou nastaven do života tak, aby se stal to, co je již i také život, kterým žijeme také i zde život člověka, kde je také i toto život, co máme a musíme žít tak, jak byl ustanoven těmi, co jsou vyšší moc vesmíru, který je vyšší jednotkou k tomu, aby se zde také tento život odvíjel jako cíl života, co bude životem a také se ustanoví do života tak, aby se stal žijícími lidmi a také žijící přírodou, co se ustanovila také k životu tak, aby se stal žijícím a byl žijícím ve vztahu k tomu, co je model žití jako to, co budeme muset obnovit znova do života tak, aby se život ustanovil jako cíl a také i cesta, kde budeme muset žít všichni společnou cestou jít a dávat tento život do života zde, k těm co se stali životem nám se dívat jako ti, co jim budeme vděčni a také ten, kdo je to, co je nevyšší mocnost, je také víra v to, co je jeho moc nás i zde vystavět opět do víry v život, kde se život bude také odvíjet dle jeho rozhodnutí a také i dle rozhodnutí tohoto člověka, který zde bude žít a mít to, co je životní touhu života k životu, který se musí ustanovit také dle těchto mocnostních a moudrých těch, kdož jsou zde a vidíme je také na dopadech a důsledcích svých rozhodnutí jít sami a bez jejich souhlasu nebo bez respektování jejich rad, kde se toto žije do cest života, co je více neživotem a boj mezi sebou je cesta nespokojenosti a také válek k tomu, aby se silnější prosadil a utlačil toho slabšího, což je opak toho, co je vůle mocností tohoto vesmíru, tohoto také i Stvoření, které žije z postaveného cíle se i zde nastavit do cest života, který zde také máme ustanovit a jít cestami života tak, aby se i zde život nastavil do správného života také podle této absolutní životní moudrostní a také ustanovující život i zde do života moci, kde máme být ti, co jí poznají, uznají a také budou znát do podoby základů a také i modelů těch, kdož jsou i zde mistry ducha a života, kde je i toto učení se to, co žije v lidech již i dnes a život se stane to, co bude také i toto životem se ustanovení se to, co bude také i životem, kde se bude žít také nastavení se do duchovního cíle, což je obnova života a postavený cíl žití do modelu žití se stavbou ustanovenou do podstaty života zde, jinde, také i ve Stvoření, které žije životem a buduje život i zde na této životní úrovni, kterou je toto lidstvo také žádáno k modelu života, kde se žije život a kde je také i tento model života dnes to, co je zkáza a proto je zde volbami člověka také nastaven tento cíl ducha do tohoto života, kterým žijeme most svobody a rozhodnutí jít životem a vírou v život takový, co jej ustanovil ten, kdo je to absolutno, což je moc, kde se žije také i cesta, kterou žijeme do cest životního cíle, co je také i zde ten, co je zde se také rozvinutý cíl, co již žijí i mnozí jako cesty žití, co jsou životem a co jsou také i cestami mostu k životu zde, co je život tak, jak ho i zde máme ustanovit a žít dle těch, což nás vedou k životu a jsou skutečnými mistry života k životu i zde, na této ustanovené úrovni bytí a nastavení se do cest uznat a také ustanovit život tak, jak je zde určen a ustanoven být životem k míru a stavbě života na vyšším stupni duchovního cíle, kde se komunikace se životem jinde stane a již stala také to, co je moudrost života, kde se žije také i to, co je již ustanovením se do cest žití, kterým se žije zde také model seznámení se s tím, kdo je již také i ten, kdo vstoupil a je zde znám jako most k životu jinde, což je postavený cíl míru a stavu víry v život jinde a jeho ustanovení se i zde k životu v moudrosti a žití společného cíle míru v životě zde se životem jinde, co žije také i mír a svobodu života v rozhodnutí jít zde pomoci žít život tak, aby se i zde žilo do podoby života tak, jak je určeno absolutnem v životě zde se také nastaveném do tohoto cíle, který bude i zde ustanoven do podoby života k životu dnes jako to, co je moudrost a co je mír všem zde žijícím bytostem k životu v modelu života tohoto cíleného stavění absolutna, co je a co žádá také přijetí zde k životu a vědění o životě k tomuto člověku, co je bytost jím stvořená a žijící své rozhodnutí být nebo zaniknout nevědomostí o životě zde.

 

Tady je život a tento život je také nežijícím z důvodu se dívat na tento cíl života z hlediska jen víry v to, co je utlačování se sebe a také i druhých v tomto cíleném stavění se do tohoto cíle ho i zde mít jako cesty života, kterým žijeme do cíle žití a také se i budeme muset dívat, jak se i zde tento život nastavuje dále jako cesta, kde žijeme také model života, co je život a také co je utlačit se svými myšlenkami do cíle zaniknout a mít nedostatek toho, co by se také i zde mohlo nastavit do cíle života, kde se žije model cest žití jako žití k moudrému rozhodnutí mít zde život a také mít dostatek, vážit si života a také nestavět mysl do honby za neskutečnými cestami výkonu pro to, aby se život ustanovil do cíle skončit a nemít radost ve stáří, kde je také i toto rozhodnutí tohoto člověka to, co se i zde také má a musí nastavit do moudrého rozhodnutí jít také i těmito cestami života, kde se žije model života a ne kde se žije utlačování a výkon na cíli vyčerpat se a také i přijít o tělo nebo o jeho část z důvodu pokusů na těch, kdož jsou nevědomí a žádají také i to, co je ihned, za cenu zkušeností a cest přijít také i o život, což je také svobodné rozhodnutí a také i cíl se i zde nastavit na to, co je svobodná vůle se ustanovit těmi, kdož žádají příliš, ale nedají dále tolik, co získali k sobě, ale také se i zde postavil cíl necitelnosti k ostatním, ale žádat výkon od těch, co ho nemohou tak nastavit, je také i cesta k záležitostem se i zde ustanovit jako ti necitelní k ostatním, což je také ztráta života u těch, co toto žádají, u těch co toto splnili a také příkladné poučení se z toho, kdo je již i ten, kdo žije v tomto cíleném nastavení a nevědomosti o cestách života, kterými žijeme do volby a také i do rozhodnutí se jít tímto směrem k nežijícím troskám, kde je také i toto na rozhodnutí těch, kdož vědecky zkoumají a také rozhodují o ostatních v celku, kde je také i tento celek to, co je život a ten se skládá z absolutního života, který je dán, také v relativním postoji toho, kdo již i tento cíl života pokládá za něco, co žije v lidech stavěných do cest mít a vědět také i tolik, aby se i zde tento člověk ustanovil jít dále jako ten, kdo chce a také i bude chtít žít jako ten, kdo bude také ale nápomocen jiným k cestě vzhůru a také počká, až se tento člověk dostaví a bude také schopen zvládnout to, co je žití v absolutnu, což je i zde také něco, co žije v lidech jako základ k tomu, co je život, kde se žije životem člověka, co žije zde na modelu, kde se žije jen hmota ve velkém objemu a za co nejvyššího ustanovení se k tomu, co je jednotlivec, který žije jen pro sebe a také i jen na sebe, ale neuznává druhé, aby se i ti dostavěli pozvolna na úroveň vyšší, kde se toto žije ve výuce jen rychlosti, drahosti, ale ne pochopení a porozumění tomu, co je i dnes zde nastaveno a také i dáváno k cestám života, kde se tento život odvíjí do nevědomosti, do lenosti a také ne do cíle života, kde se žije jen ušetřit tam, kde to není správné, vznikající nemoci a dopady a také i důsledky tohoto rozhodnutí vedení, které žije zase jen sebou, jen vysoce nastavit jen sebe a nedat také možnost se rozvinout druhým, jinak je to, co je život jako učitel, co učí a vidí, jak se žák nastavuje do rozumu, ale také nerozumí a tento učitel je dobrý v tom, že se snaží naučit a ustanovit to, co je tento žák schopen postavit ve svém rozumu, tedy ho uznat a dát mu také i cíl jít dále, i když je slabší, ale stavba života je také i o tom, co je zde se také model společného života, kde je také i ten slabý ten člověk, co zde také bude žít a mít život dle toho, kdo je ten silný a také i ten slabý musí zvládnout žít podle těch, kdož mu musí být oporou, aby se i zde tento život stal životem a ne utlačením těch, kdož zde také budou ti, co jsou nastavením se lidi, kteří také chtějí žít a mít život tak, aby se stal životem a byl žijícím v mostu svobodě a také uznáním se do cíle vidět to silnější, ale dávat se na cestu, kde je toto silné také i to, co je zatím nezvládnutí a tedy je také třeba neustále vidět, jak pomoci zvládnout to, co je i zde také to životní cílení se do tohoto cíle zde žít jako ti, co žijí pomoc a také co radí a umí postavit to naučení se do doby, co je i zde také různý postavený cíl, kde se žije model života, kde se také i tento model života bude odvíjet do cest, kterými se i zde tento cíl života také musí pozvolna nastavit do učení a učení i druhých v jejich cestě, která je také i jen trochu něco, co je základ a ten se rozvíjí do modelu umět také více a mít radost, že to jde a že je i zde to porozumění učit tak, aby se učení stalo radostí a bylo také činem k tomu, aby se i zde tento člověk naučil žít model života, kde je rada vždy po ruce, aby se nestalo to, co je již i také rozum druhých, neumí a nastaví zkázu sebe nebo i druhých z nevědomosti, místo toho aby se i zde tento člověk nastavil do učit každého, kdo si neví rady a mít ho za toho, kdo je ten, kdo si váží těch znalejších, ale také sám i chce žít a mít i zde to, co se stalo mostem k životu, kde je život také i to, co je model života pro všechny, což je také i to, co je viditelný cíl také v tom, co je již i to, co zde se také neuznává, že život je cíl všech, ale model je zde také různý a také se díváme, jak se i zde také i tento cíl života buduje do pokroku, kterému nerozumíme, ale žijeme také i to, co je vláda strojů a také i myšlení na ovládání a také i na manipulaci s tím, co je k nám stavěno a toto je také i cíl se i zde ustanovit do cíle života, kterým žijeme model žití, kde se toto žití modeluje do necitelnosti k ostatním, co jsou slabší a nebude se i zde tento člověk nastavovat do cest myslet na život, ale chce stále více peněz, ne život pro ostatní a také ne i pro sebe, neboť čím více neznalosti a podvodu, tím více možností se zničit a žít neustále ve strachu a nevědomosti ze strachu i ostatních, co jsou také lidi, co chtějí žít a mít ze život dle těch, co je nastavuje lživými doporučeními, co jsou také i podvodníci na život a toto je také i cesta, kterou žijeme do volebního cíle, se hádat a dívat se na tento život takto, co je již také i síla zvyku, síla jednotlivce, co žije jako ten, kdo je již i ten, kdo chce ovládat ostatní a podřídit je jako otroky, co jsou ti lidé, co žijí neustálý nedostatek, humus a místo jejich vzdělávání a ustanovení se být tím člověkem cítícím s ostatními, je zde také tento více znalejší ten, kdo je ten pán a také chce svou pánovitostí ustanovit model života do modelu strachu a manipulace s masami, nezodpovědností k životu ostatních, ale také i nezodpovědností k sobě, neboť i toto je volba a nezodpovědnost k životu je i zde také volba zahynout, způsobit katastrofu a nastavit i druhé do modelu utrpení a ničení se navzájem, zničení se a také most svobody je most, kde se neuznávají druzí, ale žije se jen na sebe, za sebe, a jen pro sebe. Dopady jsou také katastrofa, kterou žijí i ostatní, budují do dalších katastrof svými pohledy, necitelností a také k lynčování těch, kdož zde také ustanovují a nastavili cestu nesouhlasu z nevědomosti nebo z možného vědomostního, ale neuposlechnutí ostatních, je také i cesta k zásahu těchto okolností do tohoto života tak, jak vidíme z mnoha cest ztráty na životech, neštěstí, katastrof v podobě požárů, výbuchů, zabíjení se, okrádání se, nehod z nepozornosti, z důvodu alkoholu a nezodpovědnosti k druhým, risk a hazard, kde je také i toto životem nastavení se do cest, které jsou nějakými cestami dopadů a důsledků a také i výsledků k životu i zde, kde je také i tento cíl života také i to, co žije v lidech zde jako cesta, kterou žijeme a také i máme do cíle života také co přemýšlet k duchovnímu ustanovení se do života, kde je život také to nevyšší a také hodnota, kde se toto také musí ustanovit do tohoto cíle se i zde ustanovit stavěním života pro všechny žijící, kteří se také ale musí ustanovit tomu, co je také v mistrovství to, co je život k tomu, aby se i zde tento život stal životem a byl žijícím společenstvím k tomu, aby se i zde tento cíl života nastavil dále jako cíl života, kde se žije cesta života, co je životem a ten je také i cestami života to, co žije v lidech zde jako cesta k životu, kde je také i tento cíl žití také i to, co se i zde buduje do učení se o životě zde a i jinde, ale také se i tento cíl života také i zde postavil dále jako ten, kdo jej žije v tomto cíli do budoucího žití a toto žití je stále také i to, co zde budeme muset obnovit do jiného modelu, jinak se i zde postaví tento cíl života takto ustanovený jen pro sebe a jen za sebe do katastrofy a tato katastrofa znamená zánik lidstva jako takového, kde se také toto rozhodnutí buduje do cest života, kde je také i toto lidstvo skupinově a také i jednotlivec je ten, kdo žije vládnoucími ustanoveními se jako ten, kdo je již také i toto určení se do tohoto cíle, kterým žijeme také i toto učení, kde se inkarnovaný člen buduje do ustanoveného znalostního vědění a tento ustanovený člen buduje také i vedení k tomu, aby se i tento cíl života stal životem pro ostatní a ne jen pro tohoto člena, který vládne k tomu, aby se sám stal člověk, co žije a neuznával také i ostatní členy této lidské společnosti, která žije jako ta, co je již i to, co budujeme do cest života také jako cíl zde ustanovit život pro všechny a tito vládci se také musí ustanovit do duchovního cíle, žít zde a také uznávat ostatní a žít vedle sebe, nastavit mír mezi sebou a žít také i cesty života, kde se žije model života pro všechny ty, co jsou i zde ustanovení jít do modelu života a žít model vzdělávání se v duchovním směru, který je trochu jiný než ten, kterým žijeme ovládání a manipulaci s masami lidí a také jejich zahubení vymýšlením se hrůz a zbraní hromadného ničení lidí, neboť i jejich život je zde životem a tento život musí být uznaný a také rozhodnutím ducha o tomto cíli je zde to, co je podstata života, kde se také i tento cíl žije do absolutního, což je porozumění se tomu absolutnímu a také nastavení se do relativního, které zde také vládne a je postaveno jít do života tak, aby se i zde tento život postavil znova do života ducha, co je život a stále je nastavený vidět život a vést život tak, aby se stal životem zde a i jinde do stanoveného absolutního nastavení se tak, aby se toto nastavení vždy dodrželo a bylo stále životem v míru a také v radosti ze života, co je podstata zde mít život a žít ho tak, jak je ustanoveno absolutnem k životu zde na této úrovni do dimenzí, které zde také máme nastavenu do čísla tři, výše je život dokonalejší a také znalejší, níže je v nevědomosti a také i jeho dovzdělávání je i zde dnes to, co je již i také cesta k vědomostem, že život je cíl a také i cesta žít a mít zde také cíl žití k životu v míru a také k duchu života, co je život neustále se opakující a stavějící zase život tak, aby se stal opět životem a byl tím, kdo jej ustanovuje na základě absolutního postavení se toho, kdo je moc a ta je to absolutno, co je potřeba k tomuto relativnímu uznat a vždy respektovat to, co ustanovuje k životu níže, což je i zde k tomuto planetárnímu životu zde na této planetě Zemi pro život a také i k jeho pokračování v budoucnosti tak, aby se dále život nastavil znova do života, co je život a bude neustále životem míru a také i moudrosti a též dobrých skutků k životu zde ke všem žijícím bytostem na různém modelu života, kde je také i toto model žití, kterým máme sebe nastavit a jít do zkoumání tohoto cíle do cest žití a radosti ze žití vždy, kde je také i třeba vidět a také i vědět, že život bude neustále pokračovat a život nezastavíme my, ale ten, kdo jej tvoří a také nechce, aby se život zastavil, a bude také neustále pokračovat a žít do vidění života, kde je také i toto model stavby myšlení, že zde se také bude žít to, co je model vesmíru z absolutního hlediska, kde bude neustále život to, co je život a ten se stane stále žijícím život a pokračujícím dle voleb, kde se tyto volby nastaví dle znalostí a také uznání tohoto absolutna k životu i zde.

 

Toto je také i to, co zde se také žije v lidství a také i v cestách, kde je tento cíl života také i to, co se i zde nastavuje do cest života, kde je také i tento život to, co se i zde se také nastavením se buduje do cíle života, kde se žije také i tento cíl života, kde je toto také do cest života, kde se také i žije do cest žití, co je život a tento život stavíme společným způsobem jako to, co se i zde také má a musí dostavovat jako cesty, kde se také i tyto cesty mají postavit do citu, do úcty a také i do cíleného stavění se do cest života v duchovním cítění, neboť znalost života ve Stvoření je také i cíl zde se také ustanovit do tohoto cíle ho i dnes žít a mít zde také postavený cíl života, kterým žijeme tady i to, co se stane životem, kterým jdeme a také se díváme, jak se i tento cíl života žije do cest života, co je život a ten je také již duch a mysl, hmota a také jemnostní, tedy jiný dimenzionální vstup bytostí, které žijí a také i myslí lépe než tento člověk, který žije pro peníze, ale ne pro život zde pro to, co se i žije v ostatních myslích lidí, kteří chtějí žít zde do míru, stavby života k životu a také i do cest žití, kterým žijeme tento cíl života do tohoto cíle ho i zde mít jako cestu hodnot ducha, kde se tento duch projevuje také mnoha cestami tak, aby se i zde tento člověk nastavil dále jako ten, kdo je již také i ten, kdo se stal životem a byl dnes nastaven také do života výše, toto vše je také duchovní cesta, kterou se však tento člověk nestal člověkem k životu, ale také odmítl jít cestami ducha a božích zákonů života, proto trvale žije nedostatek, podvod, lež, ovládací způsob žití, manipulaci s masami lidí, také i jejich cesty jsou to, co je i zde také geoinženýrstvím ustanoveno jít do zkázy, neboť se tito vědecky postavení jistí také tím, co vědí a to co vědí je stále ještě hmota, kterou chtějí změnit geneticky, kterou nastavují také jako tu, co se stala postavenou do jedovatosti k lidskému tělu, také se díváme, jak se tento stav vědy postavil do lži o cestě zastavit oteplování planety, ale také i toto je stavba, kde se žije vývoj technologií, kde je také i toto nastaveno do zkázy tak, že tento člověk podlehl dojmu, že toto je také cíl jeho cíle, kde se tento cíl žije do mostu svobodného rozhodnutí jít zkázou této planety a i lidí, dále i přírody, neboť technologie jdou vysoko do nastavených hodnot, kterými lze zničit veškerý život zde na této planetě, nebo se také tento člověk rozhodne žít a mít život rád a půjde cestami snížení frekvencí na hodnotu, co život dává, tu co nyní používá, jde do zkázy a poškozování těla všech žijících tvorů, jak člověka, tak i nižších živočichů, toto je již viditelnými cestami nastaveno a člověk to vidí, upozorňuje na toto dění, ale tito mocní se dívají na tento život jen z hlediska moci nad lidmi a nad všemi národy tohoto celku planety Země, mimozemské technologie jdou také stále výše a toto je i cíl zde mít technokratickou společnost, co se životem postavila do cíle zkázy na ostatních žijících, co necítí život, ale jen to, co je miliarda a miliony, ničit životy a také i jejich cesty je to, co je již i to, co zde se také žije do mocnosti, kde se žije model života, co je nežijící lidstvo, v přebytku nastavené, ale přesto žijící hlad a bídu a nedostatek, neboť cenová válka žije neustále ve vyšších cestách, kterými se i zde tato lidská společnost nastavuje do hazardu se životy ostatních lidí a víra, že cena rozhoduje a je výše nastavená do cest ji zde také postavit do bohatců, kteří se honí za cílem větších částek, aby mohli jít do života, kde žijí totéž sami a také chtějí výše cen nastavit jen k sobě, aby mohli a také aby měli jen oni a ne ti druzí, kteří žijí pro život a také i pro cestu hodnot citu a soucítění s těmi, kdož byli nastaveni a ustanoveni jít do bídy a nemít život, ale jen hodnotu bezdomovce, co neumí žít jinak, než spát venku a pít to, co se odsuzuje, ale hodnota života je zde dle tohoto cíle to, co se stalo výzvou k zastavení šířit alkohol, ale že bude život bez života, když nebude tento člověk více pít drahý alkohol, je cesta nevědomosti dalších dopadů a důsledků, které by se tento člověk dočkal, kdyby postavil ducha a mír do života, kde se žije v moudrosti a ustanovených cestách, kterými se žije mír a to, co je hodnota ducha, duše, to je cítění a soucítění s druhými lidmi a také i se životem, kde se také i toto žije do postavení se do tohoto cíle tak, aby se i zde tento život nastavil stavěním citu a úcty k životu do cíle nejvyššího, kde se také toto bude žít jako cesta zviditelnit život v míru a ne ho zničit zbraněmi, co jsou technicky postavené na fyzikálních zákonech a zničit znamená cestami opaku těchto zákonů nastavit hrozbu a cíl je válka a devastace žijících, majetku, prostoru a také i hodnot ducha, kde se toto ustanovuje do cest bezcitu a bezcitný vědec je také ten technokrat, který žije jen technickými stroji, přístroji, co jimi utlačuje, vyvolává stres, změnu chování a také i změnu myšlení nastavením hodnot fyziky a stroje, co je generátor tohoto frekvenčního cíle, kterým žijeme a stavíme již změnu těla pod tímto ohrožujícím cílením se do cest, že se krade a tento cíl žijí i mocní a kradou také ve velkém, jak je také kolující vtip, kde se žije vládou mysli k tomu, aby se i zde tento člověk postavil do cíle zkázy celku, kde se žije milionama a také cesty zvedání cen jsou to, co je víra v to, co je již také nouze a bída tam, kde je toto ustanoveno jít tak nastavením vysokých cest, že na ně tento člověk nemá a také se stal obětí sebe, kde se také i tento cíl žije jako cíl života, kterým žijeme zkázu na sobě samých, aby se i toto žilo jako výzva k změně života, kde se život nastavuje opět do žití a ne do vlastnění toho, co člověk potřebuje k životu a postaví a také to žije tak, aby se stal zase otrokem těch, kdož žijí to samé, ale také sami chtějí vystavět otroka z druhých, tedy je podvedou a nastavují to, co je to, co žijeme jako cesty do stanovených termínů, co jsou také cestami žití, kde se žije vstup a sotva se člověk zaučí, musí odejít, neboť podmínky jsou to, co je cena za nájem a také za to, co je vystavěný cíl se i zde nastavit do zkázy na sobě, kde se život nastavuje opět, ale jinde, než se nastaví, uplyne doba a to, co se i zde ustanovuje do zkázy, je cesta nežít život, ale model cest, co se stanou cizí a neumí je nastavit ten, kdo je dnešní člověk, ale nechává si toto udělat jinde, jinde to umí, tady už ne, ale objednat to umí každý, vyrobit už ne, což je cena za žití, kterým žijí cizí, nastavují sebe do umu a nás do otroka, co neumí a bude závislý na druhých, oni diktují a také nastavují to, co je stavba ustanovených těch, kdož žijí cenou života k nám, je vysoká a zničující a devastující, k sobě kvalita, také zdravě, k ostatním podvodem shnilost postavenou do nejlepšího.

 

 

Tímto přístupem jde zastavit zde život, stát se otrokem cizích a také nastavit stavbu života jako bídu s nouzí a devastaci prostoru tak, jak je již ustanovena EU do hranic bez kontroly, co je i zde také cíl těch, kdož žijí jinde a nemají více než hrůzu že neživot bude to, co se rozrostlo tak, že i zde se žije v cizím jazykovém nastavení, hrozba krádeže je postavena do cíle nastavit čipizaci a stroje na sledování lidí, toto je také idea života, kde je technokracie to, co je popsáno zde a co již také žijeme do tohoto cíle, kterým žijeme nastavení se do cest života, kde se neumíme postavit za život, ale jen za vysoké ceny k životu, co je z hlediska ostatních to, co je podstata žití, za velké peníze, ale ne život v cítění a soucítění s tím, co je potřebou života, člověk co žije člověka a cítí s člověkem, ustanovuje život jako cesty života v radosti, míru, úctě k životu všech, co žijí a také obrana tohoto území a udržení se jako člověk, co žije radost, je cíl a také i cesta k životu tak, aby se stala mírem a duchem, duší, co žije cítěním života k životu a ne zkázu vystavěnou do vysokých peněz, co jsou život ve strachu, ve dvojím nastavení a také ohrožením se těmi, co žijí již také tímto cílením k nám, jsou ti, co žijí vyšším stupněm života, umí více a jsou neviditelní pro nás, domluveno, že postaví pokusy na lidech i zvířatech, vezmou si životy a pak zastaví také i ty, co jim to dovolili, neboť oni také i tyto humusáky podvádějí a oni to vědí, ale také větší síla je to, co je na tohoto člověka také nevědomostí nastaveno i to, co zasel, také i sklidí. Proto se dívejme, jak se zde také lidé bojí a staví se zabíjení na dálku, toto se děje, toto se díváme na to, co je již stav, kde se žije náhodnými haváriemi, nestavěnými činy, kde se tento člověk nezajistí svým rozumem, bude ustanoven jít tak, jak ho nastaví generátor frekvencí, co se stanou hazardem života ostatních lidí, ač zdraví, budou nemocní a nastavení je čeká do zkázy na sobě i na druhých. Postavený vědecký svět je cesta, kde se žije také i cíl života, co je necitelnost a hazard se životy ostatních lidí, bezcitnost je nastavena, cit je také nastaven a je trochu jinak postaven k lidem, kteří žijí mírem a nastavují i cesty pomoci druhým lidem, kteří byli podvedeni a nemají na život, neboť cesty okrádání bohatými a cenami, cenovými válkami, je zde také i cesta k cíli se i zde postavit do honby za výdělkem, za cílením se také dávat co nejméně, ale co nejvíce zaplatit a toto je nerovnováha, kde se život postaví do katastrofy, kde se nebude žít život, ale otrok a loutka, postavená do frekvencí, co poškodí lidskou DNA, lidské myšlení a také nemoci z ozáření jsou to, co je cesta zdraví ničit a dávat ho ještě do genetického proudu, co je změna a vsunutí genu, co je cizím a ještě ze stavby rostlin a jiného druhu, zvířete a člověka, a další kombinace, co žijí v pokusech na člověku, co jí a žije genový vstup tak, že on sám je změněn a jeho obtíže souvisejí s tímto zásahem do jeho těla, kde je a také se žije vědecky a pokusy na lidech jsou i zde to, co se ví a čteme to v článcích, kterými se také bráníme a toto je již i cesta ke zkáze lidstva, je zasaženo genově, je zasaženo atomem a pokusy nastavit zbraně hromadného ničení, území je znečištěno atomem a nežijící člověk postavil i zde cíl trosky, zrůdy a toto se opakuje, tedy zesiluje zrůdnost těla, postavený cíl je i zde nastaven na množství lidí, kteří trvale trpí znetvořením nohou, rukou, jsou i zde také cesty stavby zásahu, ale tento zásah také nastavuje další znetvoření a toto je také i cesta k lidem zde, kteří žijí nadějí, ale cesty zdraví jsou ohrožením se také léky, zásahy, také cenami za pomůcky umožňující život postižených, ale také i toto lidstvo žije rakovinou, vytvořenou léky, generací elektromagnetického pole, myšlením na výdělek, také ustanovením se do tohoto výtvoru mysli jako hodnot života, kde se výdělek nastavuje jako cena života, život nemá cenu a toto je také výsledek cest, kde se toto žije jako cena, kde žijeme výtvor mysli do psychických chorob, nezvládnutí života v takovém tempu a nároku na toho, co je ustanoven jít do hodnot sebeotročení a neznat rodinu, neznat volný čas, jen dřít pro toho, co požaduje, je cena se zhroutit a žít život jako mladá troska, co chce peníze, ale ne žít v míru a pohodě, kde se také i toto prosazuje do tohoto života, kde se žije jen vystavěním tak vysokých cen výtvorů, které mohou sloužit všem ke zdraví, když se postaví jejich ustanovení se tak, aby se staly životem v přiměřenosti a ne v nastavených výdělcích za to, co je v průmyslovém stavění také cesta rychlosti, velkého množství, co může uspokojit hodně lidí, udržet jejich zdraví, jejich nepřiměřená cena je hodnota zkázy na lidech, neboť ovoce je, usušit jde, ale nemohou si ho koupit ti, co ho potřebují více, nemají na něj, touto cestou lze ustanovit cíl života a zdraví, zužitkování ovoce na zimu, vlastní stavy, užitek nese i spadané ovoce a s láskou nastavené k ostatním lidem a toto je také další tématický celek, neboť energie daná do výtvoru hmoty je také i cesta ke zdraví, když se žije pro tento celek a tento celek to také může užívat v radosti a nastaveném zdraví, co je model této lidské společnosti k tomu, co je chtít, ale čin se nekoná, neboť cenová válka je stav, kdy žijeme peníze, ne život člověka, kde stavíme konzervaci chemií tam, kde není třeba, mražení chleba a pečiva také není potřeba tak velkým množstvím, ale také konzervanty a chemie, která škodí lidem, je to, co je také ustanoveno do náhražek, které žijí v lidech, není to ovoce, ale např. dřevo, co má chuť ovoce, také i další cesty stavíme do zkázy těla, mysli, duše, aby se cesta života stala neživotem a byli všichni to, co je troska, co žije jen peníze, jen prodej sebe, jen pro sebe a jen na sebe. Postavené skupiny žijí útokem na druhé, každá chce vydělávat co nejvíce, co nejméně dávat a toto je cíl tohoto člověka, žít jen peníze, mysl je nastavena žít peníze a energie peněz žije vítězství nemocí, geneticky je lze také nastavit, kombinovat to, co je ohrožování se na životě, je zde dnes také žijícími lidmi postaveno k cestě zkázy na životě, žijeme postřikování chemtrails, prý z důvodu zastínění slunce, aby se přestala oteplovat planeta. Toto lze se dočíst od odborníků, kteří šidí lidi a toto je zde volovina, neboť oteplování této planety tímto nezabráníme, jen postavíme zase zkázu lidstva a také veškerého života i přírody, kde je slunce také i to, co je život a je potřebný k životu zde pro to, co je zde také ustanoveno Stvořitelem vesmíru, absolutnem, k životu zde a také toto je také i cesta ducha, kterou tento člověk nežije, ale ví o ní a tedy to oteplování také určitým způsobem slouží tomuto člověku k tomu, co je to poučení se z jeho hospodaření na úkor života, kde odvedl řeku a její vodu jinam, zaniklo moře, postavený stav ohrozil život zase dalšími cestami tak, že bavlna se stala nedostatkem, zdražováním se nastavilo elastanem nastavené cesty, nevydrží, jsou průhledné, slabé, ale peníze tečou proudem, lidi trvale žijí umělotinami, vyrážky, pocení a alergie jsou to, co je dopad a výsledek myšlení jen na peníze a vysoké zisky, zdraví je ohroženo, nohy trpí také, křiví se palce, genetika působí tady také, cesta křivení je u někoho, někomu se staví také později, ale také i zde je tvorba myšlení se do tohoto cíle, žít náhradu pevnosti, rovné je také cesta ke křivému, kosti jsou to, co drží tělo a svaly, povolením genetickými zásahy je toto lidstvo ohroženo do té míry, co je stavba tohoto cíle, co žije také zase výdělkem zdravotníků, pomůcek a cesty záchrany jsou to, co je nastavený výtvor mysli do doporučených léků, operací a také do pomůcek, co zde jsou tak drahé, že jimi postavený cíl života je i zde to, co je zkáza, kde se žije penězi a ne život člověka, co by mohl zastavit křivení palců něčím jiným, než je genetický vstup, pokusy na lidech, křivé boty a také i cena, co jde do tisíců, ničí nohy, nerozum staví cenu do cíle života, co je hazard a neživot, člověk to žije, modely jsou to, co je cesta nerozumu a poškozování zdraví mnoha lidem, kde žijeme také nerozum v nastaveném cíli nevydržení podrážky, jen na několik nošení na několik dnů, což je zkáza života, peníze mají přednost, guma také, vytvořit hmotu, co je pevná a nepotí se v ní nohy, jde a je také i dána člověku do mysli, cena je vysoká a také i tento člověk nežije život, ale výdělek a milionáře a miliardáře, co zničí lidstvo a také i sami sebe, neboť se bojí o své miliony a miliardy, člověk začal chodit bos, v zimě to nejde, ohrozí svoje zdraví, bohatci to nastavují stále vyššími cenami a tenkostí podrážky, rovností a klenba padá a dopady jdou také i do jiných oblastí těla. Jde se také i výzkumem a cestami snahy ustanovit to správné, cenová válka jde do tisíců a tento člověk nemá jen na jedny boty a oblečení jednoho kusu, ale také i chce žít život krásný, čistý, zdravý, neohrožující život živých bytostí, co jdou životem i zde a také život je to, co je to nejcennější, co tento člověk dostal a musí si tohoto života vážit, jak kupující, tak výrobci a ostatní profese, neboť život je životem a ten je stanovený a určený také i délkou a opakováním se.

 

Proto to, co je úcta k životu zde i jinde, nemocný člen je také stále člověk, co chce žít a mít zdravý život, vědec je ten, kdo pokusem zkouší svoje vědomosti na celku, ale také může celek zničit úplně, zdevastovat výsledkem myšlení na peníze, také i pomoci zamyšlením se nad celkem, co bude tento jeho výtvor mysli užívat k cíli života, věří že to bude život a tento vědec by se neměl ustanovit tím, kdo je zde ten ničitel, co chce jen pro sebe miliony a hodnota života se i zde oslavuje k tomu, kdo vlastní nejvíce milionů a miliard. Na ostatní se potom nedostane, žijí bídu a nouzi, kolem je dostatek všeho, ale oni si to nemohou dovolit pro nastavení penězi jednotlivce. To je žijící lidská společnost, co má vše co potřebuje k životu a žije bídu s nouzí, neboť vytvořila myslí cesty nouze a nedostatku na stavu dostatku pro každého člověka, který zde žije a také i chce žít život v dostatku a míru v životě zde i jinde. Proto také i utíká tam, kde je mír, ale také chce žít tak, jak žil doma, ale také vytváří hodnoty života tak, jak vidíme, jak některé rasy staví to žití jako ti, co žijí utrpením a ovládáním sami sebe, náš život jim není líbivý, žádají to, co je také i podvod na členech, ale také i trestají zabitím to, co je drobný přestupek, ale také i toto je cesta všeobecnosti, nejen toto ale také i jinak lze žít zde i jinde. Tento cíl života je také i podivný, neboť mysl žije jen nastaveními se do peněz, ne žijící život, co je životem, kde se žije mír a to zdraví, ale také bez peněz, co postavily bídu s nouzí, toto je také cit a soucítění s těmi ostatními, kdož zde jsou také lidi, co chtějí žít mír a život v moudrosti, dostatku a mít klid a pohodu, ne stav výkonu, neodpočinout si, hrát si jen na podnikatele, co inkasuje jen velké peníze, aby se stal to, co je to, co se zde také opakuje, chce být známý a být oslavován jako ten největší boháč, co okrádá lidi a lidi ho za to oslavují k tomu, co je nesmyslné postavené se také žití, kde se žije výkonem, kde je neúcta k člověku, co je starý, nemocný, postižený, co je již i zde také cesta k zastavenému bytí člověka i jiného života, kde se žije jen nastavenými hodnotami cen a výdělku do toho, co je ohrožování druhých lidí v tomto cestami nastavenému životu také i zde, neboť objednat si zboží z daleka, pak se rozmyslet si ho vzít a vrátit ho zpět, je také nerozum, hazard s pohonnými hmotami, cesta neúcty k životu, ale hospodařit s cestami k životu, je také i cíl duchovního ustanovení se tak, aby se i zde postavil cíl života a ne hazardu se životy všech lidí, kteří žijí hrozbu, kteří přežívají a také jsou smutní, že je tento celek těch, kdož si říkají lidé, odsunují do nepotřebnosti, do drahosti, tedy do podvodu na životě, neboť dokud je člověk mladý a silný, je žádán, když zestárne, je ustanoven odejít ze zaměstnání, je i ponižován, je ustanoven být na obtíž mladým a společnosti, co je ten celek, který žije z jednotlivců, co jsou životními cestami k udržení tohoto celku, kde se žije také to, co je tvoří úcta k životu, když je tento člen nemohoucí a nastavuje se mu také i cena života co nejvyšší, přesto že nemůže tak rychle a tolik stavět jako za mlada. To je opak ustanovení se do života, kde se žije ohrožování sami sebe, také neúcta k těm, co jsou staří a nemohoucí, neboť toto je také i cesta k duchu, co cítí a soucítí s těmi, kdož byli za mlada silní a stavěli celek a udrželi ho, pak zestárnutí je ztráta síly, oslabení těla a konec je také i to, co je úcta k odejití z tohoto života, neboť i zde je cesta peněz stavba cíle, co je cíl nedat životu to, co je také nastavený cíl duchovního cíle, úcta i k tomu mrtvému tělu, co zde je také i na pokusy za peníze a za souhlasu k tomu, aby se ne něm učili ti, co pak budou lékaři a uzdravovat nemocné, za peníze nebo také z moudrosti k udržení života a slibu, že ho udrží při životě. To je slovo a to slovo je zákon, který se má dodržet vždy. Peníze nemají cenu a život je daleko důležitější, když je zde také zdravý a živý člověk nebo i jiný život nižšího vědomí, což je zvíře, rostlina, příroda a také i cíl žití, které se zde také nepovažuje za život, ale jen peníze se staly cestou života pro celé toto lidstvo.

 

Život je také i to, co žijeme do cest chtít žít a mít zde život jako život člověka co žije cíl zde žít a chtít žít jako člověk. Toto je také více lidmi přáním si, ale čin je zde také i to, co je opak, peníze jdou do tisíců za maličkosti, za hodnoty života, kde se nežije, ale ustanovuje cesta výtvoru mysli do podvodu na lidech již tak viditelně, že to lidmi staví cestu nespokojenosti s ostatními, kteří žijí peníze ale ne život člověka zde a také člena tohoto národa, kde se život nastavil do cíle žijící trosky a podvodem se život stal neživotem ke všem lidem, neboť i toto je cesta již viditelná, co je již také i to, co je proud toku myšlení k tomuto cíli takto žít, toto je zkáza viditelná a také nastavená lidmi, co jsou cizí i vlastní, vlastnit člověka a jeho život je také cíl zde zničit a zdevastovat člověka i prostor, neboť žít znamená jistit členy do jejich cest žitím, kde se také i tento cíl nežije, ale podvodem nastavuje cesta mít kratší, užší, slabší, menší gramáž, ale vyšší ceny, velká krabice, ale v ní jen polovina obsahu, rozdělit to, co je společné a jedno bez druhého by nešlo užívat, tedy opět cena za dva díly, prodávané zvlášť a také ustanovení se být tím, kdo žije nastavený cíl života do opaku života, není zde také člověk, co toto chce nastavit opět správně, všichni nadávají, ale nepřejí si žít rozum a to správné do života, co je život tak, aby se stal opět životem a žili ho všichni lidé zde spokojeně a v radosti, že žijí. Proto je i zde také cesta, kde se žije také jako ti, co jsou i zde to, co se žije také do citu, co cítí a žije život jako potřebu žít a žít i to, co je cesta k duchu, kde je duch také cíl života, co je stavba toho, co žije v lidech zde do tohoto cíle, kde se žije jako cesta žití k člověku a tento člověk žije cíl žít a mít radost že žije to, co je i zde také cesta žití, co se stane životem k životu zde, neboť i toto je cíl a také i cesta žití, kde se žije mír a také cesta životem žije do cíle žití, které se žije jako člen národa, kde je každý člen také i to, co je jednotlivec, který má stavbu života také tak, jak ji také i chce mít jako člen národa, co žije mír a také i úctu k životu, který je životem v míru a postavení se do cest života, kterým žijeme také i cestu žití, kde je život také i to, co se stane životem k životu a člen žije ve skromnosti a dostatku a v úctě života, co je životem a žije to, co se společně postaví a ustanoví jako život člena, co má vždy to, co potřebuje k životu zde a žije mír a stavbu života do života člověka, který má cestu žití jako cestu ducha, který má cíl žít mír a také žije v tomto duchu dle vesmírných zákonů, co zde také platí jako cíl života a žijí ho všichni jako pravidlo žití, co je život zde i jinde.

 

Tady se také život stal životem v duchovním cíli, kde se žije v na tomto cíli také v moudrosti žití, kde se život uznává a také žije ve společném duchu, ve společném cíli a také i ve společném nastaveném i planetárním stavění národů, kde se děje také na úrovni moci a vlád to, co žije již v nastaveném cíli, kde se odmítá mír a odstup života je také v technickém postavení se ovládat a také i manipulovat tak, aby se i zde tento člověk nastavil do cíle zkázy, neboť jeho rozhodnutí je mocnými nastavit vládu nad ostatními lidmi, ale ne z hlediska míru ani života, zde se nastavují cesty voleb tak, aby se i tento stav lidstva nastavil do modulování se také v duchu a hmotě, kde je toto také viděno vědou a také i laikem do cíle se dívat, jak se toto rozhodnutí buduje do cíle válek, do cíle napadání se navzájem, silou techniky a vědomostí, kde se žije také cesta, kde žijeme to, co je také i cíl života zde, kde žijeme tady a dnes to, co se nám ukazuje jako cesta, kde žijeme model jiných, kde je také tento cíl člověka jen podmanit si slabé a také je utlačit do otroka, co jim má sloužit jako ten, kdo neumí zvládnout technologie, kdo neumí žít a plánovat z důvodu nastaveného genetického stavění vědou, což je i zde také model, kde se tento člověk nastavil do dvojího rozhodnutí žít zde jako ten, kdo bude žít mír a také vedle sebe žít rozdílnost života v míru, ale také se i zde postavil cíl člověka, co chce sám válčit, omezovat ostatní lidi a tlačit je k cestě otroka, co nemá život, také je hloupý a nastavenými technologiemi se stal tím, kým nechtěl být, tedy otrok mocných těch, kdož zvolili ovládat zde člověka slabého, nastavit mu cíl zničit ho nebo zdevastovat ho, omezovat ho v jeho rozvoji a také toto je cesta, kde se také i zde tento stav lidí chce bránit myšlením na to, co je skutečný život, kterým se i zde nastavujeme do tohoto cíle ho i zde žít jako duchovní model, kde se žije cesta moudrosti k životu všech členů, jak těch chytrých, tak i těch co svou chytrostí a duchem převyšují mocnosti zde, žijí bohatství života a také i ducha k tomu, aby se život stal životem dle vesmírných zákonů, co jsou i zde v platnosti a tento moudrý člen je umí nastavit do tohoto života také v lásce, kde je toto také na základě dobrovolnosti, ne za vysoký milionový zisk, toto je také i cesta k životu, kde se žije to, co je již i to, co budujeme do tohoto cíle to, co se také i zde také bude žít jako cíl života, kde se žije cesta žití, kde se postaví tento cíl života do cíle žít a tvořit život dle vesmírných zákonů, které žijeme a neuznáme je proto, že jsou životem stále, nelze je změnit, jsou dány a také ustanoveny tak, aby se i tento člověk nastavil opět do tohoto žití, kde platí víra v boží cesty, děkování za to, co bylo uznáno životem k životu, ale také i zde je také cesta znát výsledek činnosti a víry v to, co je vesmírný zákon života zde dnes.

 

Proto se dívejme na tento život do posledního dne také z hlediska víry a také i z hlediska hmoty, kde je také i tento hmotný svět to, co je duch a stavební hmota je světlo, zahuštěné do pevné viditelné hmoty. Toto je také cíl vědět, že hmotu lze postavit do světla a také opět složit do posledního atomu tak, jak byla a vypadala předtím. Vyšší forma života to dokáže, tento člověk to zatím nedostane do tohoto života z důvodu zneužití této síly a také vědomosti, že lze rozložit hmotu a zase ji složit pevně zpět, ne ji zničit nastavenými zbraněmi hromadného ničení, aby se stala tím, kdo ji někde zase složí, nebo i vyčistí od jedovatosti myšlení, a tento cíl se staví stále do cíle božích cest, kde se toto žije v různých úrovních tohoto života, kterým žijeme dále jako ti, co nevidí to, co je i zde také dobrovolnými cestami umožněno, tedy i výsledek tohoto života je zde se také ustanovením se do tohoto cíle jako cesty vidět více, vědět více a také se dívat, jak se i tento stav lidí buduje do cíle zkázy sami na sobě cestami se zničit atomem, geneticky, peněžně, majetkově, jedy, chemií a také i cestami válek, kterými se také i chce přesouvat toto lidstvo do cíle zrůdnosti života, kde se toto také i dá nastavit technologiemi, kterými zde se také i vládne ve vojenském průmyslu, kde se také tento cíl vojsk staví do cest ovládat slabé, postavit cesty života do přesunu k sobě a uznat zase jen sebe a svoje cíle majetkově se ustanovit tím, kdo již staví tento cíl jako cíl sebe, aby se stal majetníkem ostatních lidí na celé této planetě, omezil jejich život a také je donutil se stát otroky, dle jejich cíleného stavění se také i dále tak, aby se toto i zde postavilo do rizika se zničit, když se nepostaví obrana, také zamezená technologiemi k tomu, aby se zde postavila technokratická společnost, co vládne roboty, drony, elektromagnetickým polem, které staví i zrůdnosti a tento člověk to vidí a také i chce použít k ostatním lidem, kteří se také budou bránit poškozování mocnými.

 

Proto se díváme na rozhodnutí jiných, kteří vidí náš život do tohoto cíle, kde je tento cíl také rozhodnutí žít a také i zde mít cíl ducha, který uznává život a také pro tento život žije do cest života, kde se děje cesta žití jako cíl života, kde se žije každým členem, ten se chrání a život je životem dle vesmírných zákonů, neboť i toto je znalost a toto je také podmínka získat ještě větší sílu technologií, ale také se zodpovědností ji použít jen na obranu před útokem, na obranu před vesmírnými vetřelci, co chtějí válčit a postavit člověka do otroka jejich cest, toto je již viditelným cílem, kde je také i tento člověk zabit pro část těla, která pak slouží vyššímu životu k cestě zkoumat nebo to použít k sobě a ke svému výzkumu svého života, také nahrazování naším genetickým materiálem se stalo i to, co vidíme a žijeme v různém zpochybňování i cíle těchto, kteří byli přijati vládními v letech padesátých a také i dalších. Toto je stručně také z hlediska života to, co je i zde také postavený cíl tady zjistit, že jsme napadáni těmi, co žijí výše a jejich život trvá i tisíce let, tedy jejich cesty vesmírem jsou to, co je členění se do válečnických civilizací, které i zde postavily cesty zotročit člověka a postavit jeho zkázu bez problémů svými technologiemi, co jsou ve vteřině hotovy a zničí velké množství lidí i zvířat zde na této planetě. K tomuto vědomostnímu byly nastaveny technologie obrany proti těm, jejichž cíl je kořistnický a také i tento člověk se bude muset bránit z důvodu jeho síly, kde se tato síla postavila z vědomostí o cestách těchto civilizací v tomto prostoru vesmíru, kde je také myšlenka cesta, kde se toto staví na čtení vysokého stupně života, tedy každý člověk vysílá elektromagnetický impulz do vesmíru, jiní ho čtou a podle jeho obrazu sem přistupují ti, jejichž síla je to, co jsme dosud nevěděli, neboť nám bylo uzavřeno duchovní vědění tolik poznat a také uznat vesmírné zákony, jsou zde také i cesty se jim věnovat a žít jimi do cest ubránit toto lidstvo před nájezdníky, kteří myslí také a čtou naše myšlenky do cíle z nich těžit a i zabíjet lidi zde pro to, aby se toto stalo cílením se k tomu, že jsme také bráněni tím, kdo je také vyšší forma života, kde se tato vyšší forma života stala naším ochráncem a jistí nás před těmi nájezdníky do modelu, že i zde budeme myslet do míru, co je stále to, co je třeba se znova napojit do života zde i jinde k tomu, aby se vibrace nastavily do cest je ustanovit do souhlasného stavění a budeme vidět ty, co nás chrání tak, jak vidíme i sami sebe. Když toto odmítneme a budeme vysílat signály ohrožující se sami do válečného tažení sami proti sobě, vytvářením hodnot života v utrpení druhých, neuznáváním se také do cest života, budeme neustále napadání těmito nájezdníky, také negativními silami, co posílají kameny velkých rozměrů do tohoto prostoru vesmíru, který žije energiemi, které se i zde staví do zákonů přitažlivosti energií, kde je i toto zákon vesmíru, hrůza přitahuje hrůzu a tedy je i zde také tento cíl nastavením odezvy na lidské myšlení zde na této planetě, kde se žije život také z hlediska gigantického nastavení se do tohoto vesmírného děje, kterým zde také žijeme do tohoto cíle, kterým se i zde postavilo toto dění do voleb, kde se tento volební cíl buduje do cest vědět z hlediska ducha od těch, kdož žijí vysokým poznáním a zde se staví za obranu tohoto člověka, co je také ten, kdo se bojí neznámého a žije strachem z těch, kdož se ukazují a také se chtějí postavit do tohoto života k životu člověka zde do cest mu ukazovat, co má dělat a pomoci mu i silově k tomu, aby se i zde dnes naučil žít jako zodpovědný člen Kosmické konfederace planet, který je i zde zatím přijat, již jednou vyloučen pro myšlenkový úlet, ale opět ustanoven jít zde do duchovního cíle, který má být svobodně přijat, ustanoven zde do života a také ho dávat všem lidem k životu zde dnes, neboť vědět o těch, kdo jsou ti pomocníci, co se starají o tohoto člověka, odvezou i jaderný odpad a vyčistí zamořené území svými vysokými technologiemi, aby se i tento člověk znovu nastavil do zodpovědnosti k životu zde i jinde, aby se také postavil do vědomostí, že i zde je také prostor, kde se válčí vysoce ustanovenými metodami, kterými lze také postavit přemístění této planety, nastavení i zániku a zničení tohoto celku lidstva a také i model, kde se žije válkou a ubíjením lidí k jejich pokusům, k jejich cestám a také i k jejich postaveným cílům, které nejsou mírumilovnými, aby se i zde tento člověk ustanovil do cest života, kde se toto žije také ve velkém rozsahu, co se stal cílením se do tohoto cíle, kde se žije i tento rozsah vědomostí o tomto vesmíru, kde je také rozdíl v myšlení i to, co je stavba života, co se stane cestami cíleného stavění se do tohoto cíle, kterým žijeme a také se díváme, jak se tento člověk marně pokouší rozlušti UFO, spočítat jeho možnosti a cesta života je také i číslo, kterým se počítá a odhaduje, kolik lidí žije jinde, kdy se ukážou a jak se také nastaví do tohoto života, kterým se žije jako stavěním se do cest vysokého učení se o vesmíru, kde se také tento život ozval mnoha lidem, ustanovuje výuku a také se i zde zpochybňuje a zakazuje vysílat, aby se tento člověk nelekl, že zde se díváme na člověka, co umí mnohem více než tento pozemský, také žije pro tohoto člověka, kde se žije víra v dobré a tento člověk to dobré nevidí, zatím vidí jen hromadu peněz a tím přitahuje válečníky a nájezdníky, co ho také budou chtít zničit a okrást tak, jak tento člověk okrádá dále ty slabé a neumí hospodařit s cílenými vstupy technicky se postavit za mír a také za cíl zde ustanovit život dle vesmírných zákonů života, což je dostatek a přesto skromnost, mít vždy to, co je potřeba, udržet se jako žijící člověk a také se dívat na duchovní cestu k tomu, aby se toto žilo jako vesmírný zákon, kde je to absolutno to, co je zdroj života, který vytváří a také ho řídí, komunikuje s ním a tento člověk to musí ustanovit do tohoto života dnes, co nejdříve, jinak ho převálcují válečníci, nájezdníci a tento stav lidí postaví zánik civilizace, pro zástupy také i těch, kdož se i zde marně snaží postavit tu komunikaci s těmi, kdož vedou a také řídí a rozhodují o stavu tohoto lidstva k tomu, aby se i zde nastavili do utlačování se v národech, v síle zbraní a také i geneticky a jedy se postavili do cíle se zničit navzájem, místo toho, aby se zde postavil se všemi zeměmi a také národy a rasami mír, vzájemný soucit a také žití dle duchovního cíle, který je i zde postaven pro každý národ zvlášť tak, aby se i toto lidstvo dovědělo, jak má žít zde dnes a jak má chápat toto rozdělování a také vstupující technologie, kde se žije tento cíl jako cíl hodnot života, kde se žije život tak, jak bude ustanoven tím, kdo jej zde se také nastavuje do cest přijetí nebo i odmítnutí. Mocní toto odmítají, lidé toto vítají a také chtějí více mít život v radosti ze života, co je životem a také i přátelstvím se k tomu, co je život v nastavených cestách se dívat, jak se stará moudrost o tohoto planetárního člověka také se zodpovědností k jeho životu a také dle vesmírných zákonů, které i zde platí a tento člověk se má svobodně rozhodnout, jít do vesmírných zákonů, naučit se je, nebo je odmítnout a skončit jako otrok, jako ten, kdo bude trpět z důvodu poučení se z toho, co je také vesmírný cíl nájezdníků, neboť i toto tento člověk dělá na této planetě ostatním lidem a těm slabým, zabíjí je, válčí, zasévá jedy, rozhoduje zničit toto lidstvo jadernými a také sonickými zbraněmi, aby se tento člověk bál žít a raději chtěl postavit klid a nevědět nic tom, co se chystá na jeho cíl života tady i dnes i jinde.

 

Proto se dívejme na nebe, chtějme znát pravdu a také ji hledejme u těch, co ji dostanou k šíření lidem zde i jiné. Pomáhejme hledat pravdu, pomáhejme ji šířit a také ji dávejme v míru a dobru k životu každému, kdo ji také bude umět použít k dobru i ostatním lidem zde nebo i jinde. Mír s vámi, to je v cíli se postavit za mír a za přátelství v souvisejících cestách, kterými se žije dnes jako ten, kdo již zná cesty těch, kdož škodí a kdož také i pomáhají ustanovit mír a nový život, co je životem v míru a v dostatku, kde se žije život v radosti a dle duchovních zákonů vesmíru k životu a k jeho udržení se i zde do modelu člověka, co musí stále zůstat moudrým člověkem a žít zde duchovní cíl života společně s tím hmotným a vidět cesty žití jako radost a ne jako hrůzu, postavenou mocnými k šíření zla a tím přitahování necitelnosti a nájezdníků, co je také i zničí svými postoji k životu ve válce a svými silovými technologiemi, které jsou jako zbraně a tento člověk je nemůže zastavit, jen s pomocí boží, tedy víry v záchranu, co je také i možným výsledkem strachu o tento cíl života zde na této planetě, co žije volbou co nejrychleji ji ustanovit a vzít v úvahu, co je zde ustanoveno, vzít v úvahu možnost míru a radosti ze života a postavit výše život technologicky, duchovně, mírově, nebo odmítnout a žít strach, zánik, katastrofy, boj o život, co je odezva na toto myšlení jen pro sebe a jen na sebe a miliony tečou k jednotlivci, co žije a druhé utlačuje svými myšlenkami, tedy se toto vrátí v podobě ještě větší síly, která zde ustanoví válku a zničení tohoto člověka, bez citu k němu, bez ohledu na jeho potřeby a také i bez ohledu na jeho zkušenosti s těmi, kdož mu pomáhají zničit jeho cíle zde na této planetě. Toto bude umožněno a toto bude se také ustanovením odezvy pak nastavení toho děje, který je ustanoven v bibli, zlo a temnost bude zastaveno a tento člověk opět postaví život, ale v jeskyni a musí postavit to, co je cesta evoluce, kde se dopracuje do cest znova nastavit to, co je dnes znalostí a také modelem této společnosti, která je varována a také se musí svobodně rozhodnout jít do života nebo do utrpení od těch mocnějších civilizací, které žijí válkou a ničením velkých i planet silově. Toto je také i tento vesmír, kde se žije silou, kde je také i nižší forma života a také i toto je již postupně dáváno do oběhu znalostí o duchovním cíli zde, co je nutností znát a naučit se znova žít život člověka, co žije radost a cestu života ve vesmírných zákonech, vždy dodržených člověkem, jinak se opět ustanoví zkáza ze síly, člověku daná k obraně a ne ke zničení se sami. Tedy žijme mír a zvolme život k životu. To se stane a také bude ustanoveno dle volby tohoto člověka, co chce nebo nechce žít zde jako ten, kdo je člověk a člen Kosmické konfederace planet tak, aby se svobodně znova připomínáno, svobodně se rozhodl žít nebo zahynout utrpením a katastrofami ustanovenými k jeho poučení se z tohoto života, co je válka, podvod, lež, kořistnický cíl na slabých a také necitelnosti k životu ostatních žijících tvorů i člověka. Buďte pozdraveni od těch, kdož volí toto poselství k lidem všem, tedy ho postavte dále a zamýšlejte se nad tímto poselstvím k ustanovení také rozhodnutí se žít nebo zaniknout všichni silou danou vám k životu zde.

 

Moudří učitelé vesmíru a také i to absolutno, zdroj života, co bude a je život všech žijících

 

18.5.2019