Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žijící národy a jednotlivci a Zákon Jednoty Života dnes.

Žijící národy, žijící lidé zde a také i jejich cesty k životu jsou dnes také nově postaveny a nově ustanoveny k životu tak, aby se i zde tento stav lidské společnosti nastavil opět do vysokého naučení se životu zde dnes,

aby se vliv i ostatních v okolí této planety stal tím, kdo o něm bude více vědět z hlediska duchovního, technicky to nebude zatím umožněno, mohou postavit vědci domněnky o životě, ale také se i dnes rozhoduje o zde o tom, zda se toto bude prezentovat anebo se utají skutečnosti, dávané jednotlivcům do vědomosti, že život je zde veličinou, která staví i vesmír a toto Stvoření, kde se žije v moudrosti života, kde se také i žije cíl života a jeho pokračování v míru, kde mír znamená také zodpovědnost k ostatním, co jsou slabší a také se dívají na ty níže nastavené do tohoto cíleného stavění se do duchovního pohledu z hlediska Zákona Jednoty a také porozumění tomuto zákonu, nastavenému mocí Stvoření, kde je také i toto život, kde se tvoří, jedná o životě, řeší se spory, vlivní se hlásí k moci a také podmínka k životu je mocností se nastavení ustanovení se také do největší zodpovědnosti k ostatním, aby se i zde mohl tento život postavit do cest života, co je životem a také i co je modelem životního cíle zde mezi rasami, které žijí různými přístupy k životu a postavit je do roviny, kde je také i třeba se ustanovit do cest života, který je třeba udržovat a kterým je také i třeba žít zde do modelu, kde se také žije v tomto modelu dnešního života, který žije trochu jinak, kdy se zde také postavilo tolik technického, které je schopno udržet a postavit další cesty k vědomosti o životních cestách, kterými se zde také i žije v tomto cíli zde se také ustanovit do tohoto cíle ho i zde nastavit tak, aby se stal životem a také aby se zodpovědnost nastavila do cíle duchovního, ne do cíle získuchtivosti a pak následného pádu, neboť toto povede ke zdevastování a zničení se jako společnost, která nezvládla zkoušku života zde v dnešních přístupech, kterými se tento život může obnovit do vysokého stupně žití, kde se bude vědět sice o všem, ale také se nebude podvodem a manipulací stavět život do nadvlády nad ostatními, ale s úctou a také s pokorou se život ustanoví jako rádcovství a telepatická komunikace se svou duší, která cítí a také Zákon Jednoty na toto pamatuje, kde je také i toto cesta, kde budeme muset přidat na učení se životu tak, aby se stal životem a nebyl zkázou na ostatních, nebyl jen tím, kdo je ten, kdo myslí jen na sebe a nevidí ostatní, že jsou lidé a také se musí se zodpovědností ustanovit život proto, aby se i zde tento rasový stav sedmi miliard lidí, znova postavil do Zákona jednoty života, pochopil ho a nestal se obětí těch, kdož zde také mají stavbu života jako to, co je elitní postavení k mocnostnímu vládnutí nad celou touto planetární lidskou společností silou i ducha, magií, co se i tvoří na poznání se tak, aby se i zde také vyzkoušelo to, co žijeme jako pohádku, nevěříme tomu, co je již i to, co budujeme do cest zvyšování duchovního pohledu na tento život zde, jinde a jinde ve vesmíru, kde žijí různé podoby života, jsou na vyšším stupni žití, jsou podobné úrovně jako tady, ale v malém množství, jsou i ti ještě nižší, tedy i život může být stupněm, kde je také kámen a rostlina životem, kde je jen toto na rovni, kde je rozhodnuto takto žít a tvořit další život tak, aby se rostlina postavila za svůj život a ustanovila se také jako ta, kdo chce žít a hledá východisko ze stavu, který je dán, který se staví a který je i zde také cestami žijících, co postaví stavbu života do tohoto cílení se tak, aby se život stal zodpovědností a také i byl cílem, kde se toto využívá jako cíl života, kde se také i toto žije do cest žití, kde se toto také postavilo do cest modelu, kde se tento model neumí vystavět duchovně, ale jen hmotnými vědomostmi. Cesty jiných úrovní bytí jsou i zde již známy a toto je také i cesta k zodpovědnosti, když vidíme to, co jiní nevidí a vědou to nepotvrdíme, neboť zde je podmínka k životu to, co je i zde duchovní cesta, kde žijeme podmínky k životu, postavené na vysokých stavech života, kde se toto určuje zde, kde se toto také ustanovuje a kde se toto také i řídí a kontroluje. Všichni s velkou zodpovědností plní Zákon Jednoty Života a žijí stavbu udržovat život žijící a netrpící. Proto je i zde nastaven cíl, učit se Zákonu Jednoty Života ke všem žijícím rasám i jednotlivcům. Život je i o zvířatech, rostlinách, přírodě. Vše je živé a vše nějak souvisí zde na této planetě. Máme to vědět z hlediska duchovního a žít tak, aby zde také život mohl pokračovat v míru a užitku k životu. 

 

Život je o tom, co je již i to, co žijeme tady, v tomto národnostním celku, kde se žije také cestami, co jsou vůdcovstvím některých lidí, kteří vidí jen to, co jim napovídá mysl a ta je ještě nastavená na to, co žije v lidech zde jako cesta zisku jen pro sebe, jen na sebe a jen za sebe. Chtějí mít jistoty pro sebe, jistit však se zodpovědností druhé, to je pro ně drahé, z hlediska jejich cest vědomostí o duchovním cíli života, kde se také i toto žije jako cíl, kde je jistota jednotlivce také i to, co je vícenásobný zisk k životu, kde se také i žije cíl mít co nejvíce, mít jen pro sebe a mít také i to, co je jistota, životního cíle sebe a ne druhých lidí, neboť touha po penězích je také i cíl tohoto člověka zde k tomu, co je ovládání se mohutně na složkách společnosti, co žije rozdrobeně a žije jen na složkovém cíli jen na sebe, jen pro sebe a ne pro ten celek, který souvisí a žije na základě společné cesty, dávané k životu proto, že přemýšlet jako člověk, co žije duší pro ostatní tak, aby se i zde postavil život k životu pro všechny žijící členy tohoto národa, jiných národů, této planetární lidské společnosti, kde se také i žije cíl života k životu, co je ještě více dnes vznikající duchovní cíl, kde se žije cesta vzniku života, jeho hodnot a také i cíl tohoto cíle, žít a mít zde život jako člověk, co žije, co význam života také ctí jako cíl a také i cestu k ostatním lidem, neboť zde je také i toto společenství lidí postaveno do duchovního cíle života, zákonem života je cesta duchovního cíle, kde se žije cíl míru a také pokračování a udržování žijících lidí a ostatních žijících, kde je také i toto cesta, kde se žije moudrost života, kde se také i tento cíl života také dodržuje jako Zákon Jednoty Života, kde se také i toto žije do cest žijících lidí, kde se žijící lidé staví také do tohoto duchovního cíle, kde je také i tento cíl něco nového, kde je také i toto cesta, kde je toto také život k životu, kde je také i tento nový pohled na tento život také i to, co žijeme v různých modelech, pohledech, variantách a také cíl cítění života k duši, je také i zde to, co je nutností porozumět citu k životu, jinak se tento život může v prach obrátit a zahynout všichni tím poučením se v ten okamžik, kdy zde také může tento život postavit blokádu života do budoucnosti, kde se také i toto žije do cest života, kde se také i tento život nastavuje do tohoto cíleného stavění se také k tomu, kde je také i toto žijící stavba života, kde se také i toto žije do tohoto cíle ho i zde mít jako cíl žití, kde se staví tento cíl do cest žití, kde budujeme tak i tento cíl života do tohoto cílení se tak, aby se i tento cíl života stal životem a dnes jsme žili jako ti, co jsou vědomostně pozvednutí k tomu, aby se život i zde stal životem a věděli jsme, kdo nás pozvedl, kdo nám dal víru v život a také jak máme k tomuto životu nastavit postoj, aby se udržel jako život pro všechny, kdož se zde také narodili k tomu, aby pocítili svou duši k tomu, co mají zde vykonat dobrého, také i k poučení i ostatních lidí, ale také i toto je cesta, kde žijeme model života, kde se žije také i cíl života, co je život nastavený do dálky vesmíru a Stvoření, co je duchovní cesta, která vidí nastavený cíl zde tak, aby se stal cílením do vědeckých myšlenek k životu, kde je také i toto život a tento život žijeme všichni a víme, že ho tvoří i ostatní lidé, na základě svých modelů, svých vědomostí a svých cest, kde žijeme také zkoumání a nevědomost, ale také i neúctu k těm, kdož ví z hlediska ducha a duše, toto je to nové, toto je také i to, co se musíme naučit žít v dobrém a také i vědět, co jsme způsobili tomuto světu, těmto lidem zde, jinde, také okolí tak, jak jsme se rozhodli přijmout jen zisk, jen pro sebe, jen na sebe, ale cesty života jsou různými silovými poli, kde se žije také i rozsah duše, rozsah ducha, tady je cesta zkoumání se z hlediska duchovního, co je i zde také jen to, co je vidění v cítění k druhým lidem, k věku, co je zde také neúnosně postaven do rychlosti, k cestám zisku, k cestám vidět jen sebe a jen pro sebe jít do jistot, kde je také cesta k ostatním to drahé, kde se také i tento cíl života postavil k jiným z hlediska jen cítit zisk a ne cestu života, kde se žije cíl životního cíle, kterým žijeme model žijících lidí, kteří myslí na druhé, žijí pro druhé, ale také i myslí na sebe, aby mohli myslet na druhé, žijí sebe proto, aby mohli žít pro druhé a udržet život v celku, v národě, ve skupině, v profesi, co je také i cíl tohoto cíle, udržet zde život na úrovni a nenechat se nastavit do otroctví, co je stavba nastavení se do cest nechat sebou orat cizími, také i domácími, kteří nevědí nic o duchovním cíli zde nastaveném do cíle životního cíle ho i zde žít tak, aby se stal životem a byl životem do cest života pro celý celek, který je také hodnotou života, kde se žije toto do cest žijících lidí, kteří myslí a cítí jako člověk, žijí člověka a také chtějí tohoto člověka udržet stále a mít život v radostí a míru zde po celý svůj život a také tu celou inkarnaci, kde je toto stanoveno, co zde máme být a co máme učit pro tento celek lidí, kde jsme se narodili a kde žijeme nyní, kde se cítíme doma, kde žijeme přátele a také chceme žít jako lidi, co žijí a co mají žít to, co je jim také nastaveno do karmického kola, kde se žije také ustanovený vesmírný zákon života, co je zákonem Jednoty Života, ale také různost zde životních podmínek také nastavují tyto národy dle podmínek v tomto nastavení se tak, aby se život stal  životem a byl neustálým postojem k životu tam, kde žijeme model života, kde nevidíme dále, ale vidíme duší a také i duchem tak, jak je nám toto nové ukazováno k tomu, aby se i zde tento člověk naučil žít tak, jak se žije v tomto cíli života k tomu, co je duchovní pohled a tento duchovní pohled žijeme všichni trochu různými způsoby jako i pohádku, co je jen pohádka a ne skutečnost, ale toto je také cesta k výuce k duchovnímu cíli, co žije v nás a co je již také i to, co budujeme do cest žití, kde je žití také cesta k životu a k tomu, co žijeme jako cílené stavění se do cest těch, kdož vedou, řídí, rozhodují a nevědí to, co je duchovní cesta a také duše jejich se stala jejich životem, který se staví do cest celku, ale mají vést a řídit zde národ do života a ne do zkázy myšlením jen na ziskuchtivost a na udržování utrpení tak, jak je zde se také i cenová válka ke všemu, co je nastavením se do necitelnosti k celku, k necitelnosti k jednotlivcům a také i k tomu, co žije v mysli také většiny lidí, co vidí jen velké znalosti, schopnosti, kterými se chtějí prezentovat a žít jen sebe a velkým ziskem nastavit to, co je cesta k životu zase jen sebe, nechat se obsluhovat, nechat se postavit do cest mít na to, žít jen obsluhu a nedat k ostatním svůj um a svůj cíl života tak, jak je i zde také i toto život a také cit k ostatním lidem, kteří žijí také i to, co je obsah života druhých lidí, kteří se zapojují a cílí k životu zde jako ti, co vidí jen sebe, a jen pro sebe žijí v tomto celku, kde se také vidí, jak se zde zapojují celkově jednotlivci, řízení necitelností těch, co vidí jen sebe, jen pro sebe a jen nevědomostí nastavují cesty, kde je utrpení jen to, co je život ostatním, pro ostatní a také celek pak také i trpí tím, co je postavený cíl vědomostí, kde slouží k cestě utrpení ostatních, co jsou silově nastaveni tak, aby sloužili celku a také mohli sebe ustanovit do života v tomto celku, který žije porozumění tohoto života, kde se žije cíl života, kde je tento cíl života také i to, co je rozum a udržení se jako člen člověka, co je celek a společný cíl života, kde je různost životních cest také i to, co jsme zde také nastavením do duchovního cíle ti, co ho máme nastavit k sobě, aby se zde také i tento život ustanovil žít pro všechny a tento život mohli žít všichni v radosti, že žijí a cítí život jako život dle toho, jak se zde vstoupením nastavili do cest žití a také k cíli zde mít život jako člověk a také i člen tohoto společenství, které žije pro celek a k udržení tohoto celku jako národ, zde český, kde je také i toto cíl života tady, kde se žije v modelu života, kde se žije a kde se jistí navzájem všichni, co jsou zde lidi a také potřebují různý model sebe, kde je i toto porozumění k životu, ne k hromadění nevědomosti o životě k tomu, co žijeme všichni jako cíl vzít si hodně a jistit ty, co vyrobí a co prodají výsledky hodnot k životu, kde je také i toto cíl se postavit do tohoto cíle ho i zde mít a také jistit hodnotu života do hodnot žití, co je výsledkem hodnot ziskuchtivosti, ne života, kde se žije skutečný cíl života, co je život, co je možností lidí zde nastavených do tohoto celku, kde se žije také i toto jako cíl životního cíle, kde je tento životní cíl také i ten, kdo jej žije v nevědomosti a žije jen hromaděním výsledků výrobního procesu, velikostí již objemově nastavit co nejvíce a co je také i tento cíl života tak, jak ho vidí jen ti, co chtějí ziskuchtivostí nastavit co největší prodej co nejvíce, co je nastavitelnost do množství a ne do potřeb skutečných, co potřebují jednotlivci k svému životu a k udržení druhých do cest života zde i jinde.

 

 Toto je také i to, co žijeme dnes do cest života, kde se žije jako cesty života to, co žijeme jen do hmoty, ne do ducha, duše, kde je to spojování také i to, co jsme se dostavěli do tohoto cílení se tak, aby se i zde tento člověk nastavil zase do cest životního cíle, kterým žijeme dále a tento cíl žití je i zde také i ten, kdo jej znova prožije do ustanoveného cíle, buď přijmutí nového duchovního uvědomění si života, kde je také i tento cíl života také i do tohoto cílení se také i tak, jak se dnes buduje tento cíl do cíle životního cílení se také i tak, jak se i tento člověk životem nastaví tak, aby žil jako člověk, nebo se dále postaví do ovládání a hmotného vládnutí technicky do utrpení ostatních lidí, kteří se budují taktéž do cíle života, jen na nižším vědomostním, což je i zde dnes to, co nechápou mnozí, ale také se tento stav lidstva nedokáže povznést do života tak, aby se dnešní celek nastavil dále jako stavba lidí, kteří žijí to, co budují také i do tohoto cíle se dnes životem nastavit také do dalších vědomostí o cestách života, kde se žije také i tento cíl se dnes ustanovit také i do tohoto cíle se dnes mít jako člověk, co žije lásku k životu jak svému, tak i k druhým lidem jinde, také i k lidem a ostatním bytostem v tomto vesmíru a ve Stvoření, které žije životem, je to nastaveno jako Jednota Zákona Života, kde se život staví do prvního vědomostního cíle, aby se živost stal v celku tím nejhlavnějším cílem, aby se každý člen nastavil do tohoto cíle a také aby se nastavily i další cíle, kde budujeme život tak, jak bude ustanoven a také i jak se nastaví tento cíl do cíle duchovního uvědomění si života ve vesmíru, kde se žije také na úrovni mnohonásobně vyšší, než je tento člověk zvyklý žít. Život je o tom, co je již i to, co žijeme dále jako cíle schopností, kterými můžeme vládnout a budeme se životem ustanovovat také jako ten člověk, co bude přijímat to, co je dnes již také cestami ustanoveno do tohoto života dnes jako cíl duchovního uvědomění si jednoty života zde, kde se život také musí ustanovit tak, aby se všechny skupiny národnostní a také i národy jakkoliv velké, ustanovily jako cesty života, kde vládne duchovní cesta jednoty žití, kde je žití také stavbou velkého uvědomění si cest životního cíle, který se i zde nastavuje do duchovního, protože duchovní je to, co žijeme jako cestu míru a lásky k životu, tedy to cítíme a stavíme to jako první cíl v tomto cílení se také k přežití a také v podmínkách, které se zde tvoří, které tvoříme také jako lidstvo, které jsou ustanoveny také i jinde v tomto vesmíru, kde se také rozhoduje o této planetě jako o cíli, kterým se nachází lidstvo do cesty žijící knihovny, o které se rozhoduje jinde a to jinde je stavba také jiných bytostí, ustanovených jít zde do cest žití, kde se rozhoduje o stavbě planet, o stavbě slunečních soustav a také i o galaxiích, kterými se tento vesmír ustanovuje do cíleného stavění se také jako budující bytostný stav, kde je však v rozsahu člověkem zatím nepochopeném, neboť tento člověk nevěří v mocnosti vesmíru, které vládnou silami, které dokáží přesunovat planetami, které dokáží tvořit sluneční soustavy, a je i toto zde nastavením se do tohoto cíleného stavění se do cest duchovních, kterými se také i tento stav lidí nastavuje do tohoto cíle, že se zrodí do úrovní, kde se toto postavilo a také se tento rozhodující cíl nastavuje do zkušeností, kde se tento cíl nastavuje do svobodného rozhodnutí žití, které je s láskou nastaveno do zkušeností a také s doporučením Moudrosti, která radí a ustanovuje Zákon Jednoty Života tak, jak ho Stvořil ten nejmocnější, který se i zde již nastavil jako vědomost a žije v telepatické komunikaci s mnohými lidmi zde jako ten, koho mohou lidé oslovovat a žádat také o pomoc a radu k tomuto životu zde, neboť tento život žijeme také do rovnováhy a svobodného rozhodnutí žít nebo se zničit svým egem a odmítnutím duchovního cíle, který žijí již mnozí zde a také se dívají na tento cíl duchovního cíle jinak, než ten, kdo žije jen peněžním cílem, zdražováním a tvořením podmínek k sobě, k ovládání a k manipulaci s ostatními lidmi, kteří nevědí, že zde se také tvoří cesta, kterou žijeme do cíle ji i zde nastavit tak, aby se stala cestou života, kde je svobodná cesta rozhodnutí lidí k cíli života, nebo k cestám sebezničení se poznáním technickým, také nastaveným do modelu, kterým se toto lidstvo postavilo jako ovladač pod vedením mocnosti, co je zlo, temnost, peklo a jiný i cestami znalostí se nazývající stav těch, kdož zde jsou dovoleni, neboť zde je také i toto lidstvo nastaveno do ovládání mocnostmi vesmíru jako cestami se také ustanovit toto vědět a rozhodnout se dívat se na tento život z jiného hlediska se k tomuto cíli ustanovit samo jako ti, co vidí tento cíl a také co vědí o tomto cíli všichni v základě, neboť život je také o cestách hmotných a tento hmotný cíl je udržovat život zde a i jinde do cest života, kde se žije také postavený cíl vzestupu k tomu, kdo je již také i ten, kdo jej žije a nastavuje zde také výstup jako úroveň života tak, jak ji i zde také tvoří podmínkami jednotlivci, ustanoveni vést a řídit, rozhodovat a také nastavovat toto skupinové lidmi se také ustanovené společenství tak, aby se i zde tento cíl života ustanovil dále jako přístup k duchovnímu cíli, který zde se také ustanovuje tak, aby se tento člověk zde i jinde, postavil jako člověk, svobodně se rozhodující a nastavující cesty života tak, jak byl ustanoven se dostavět pod nastavenými cestami života v pokroku, kde se tento pokrok nastavuje pozvolna do cest větší a větší síly, která se má ale nastavit do obnovy života, do cíle ho udržet a žít tak, aby se toto lidstvo nastavilo dále jako cesty, kde se tento cíl života také dává jako cesta k rozhodnutí jednotlivcům, kteří žijí ten cíl člověka, co žije rozsah ne vládnoucí, ale běžného člověka, co vidí již ustanovený cíl těch, kdož hospodaří se životy ostatních lidí svými vědomostmi, kde se také i toto lidstvo rozhoduje o stavbě života se kterým se také musí nastavit tak, aby se stalo lidstvem, kde se žije mír a láska k životu dle duchovních pravidel, kde je Zákon Jednoty Života to, co budujeme společnou cestou do tohoto cíleného rozhodnutí žít to, co bude životem a mírem zde v tomto rasovém množství lidí, kteří se byli ustanoveni se inkarnovat proto, aby zde se také naučili opět žít život, který nějak postavili do zkázy v minulosti, ale také je zde tento cíl planety Země to, že zde vládne stav myšlení na cesty ovládání se navzájem a toto ovládání v myšlení se zde také projevuje cestami vesmírných národností, bojujících se životy slabých a ničících je pro jejich slabost a neschopnost se ubránit přesile vesmíru, který zde se také nastavuje do výsledku života, kde se také ještě mocnější dívají na tento boj a z hlediska duchovního se i zde také rozhoduje o stavu této planety, o jejích obyvatelích a také se díváme, jak se tento cíl života také žije v tomto cíli ho i zde nastavit do cíle vědomosti, že myšlení je také i cesta k osvobození, nebo také i cesta ke zkáze, kde se myslí tak, jak je tento Zákon Jednoty Života také i to, co je svobodně zvolit život nebo zkázu sebe samých tímto svobodným rozhodnutím těch, co vedou, řídí a také i rozhodují jít do zkázy, někdy o ní vědět a někdy riskovat, že se to, co rozhodli, povede a život bude pokračovat, nebo se zkáza postaví tak, že všichni zahynou a dále nic nebude, jen zkáza.

 

Toto je myšlení tohoto člověka, který nezná vesmírný život, který nevidí dále a také neumí myslet na tento život z hlediska duchovního, tedy i z pohledu Zákona Jednoty Života, pravidla k životu zde i jinde, kde se také i tento život odvíjí za spolupráce mnoha civilizací a bytostí, kteří se i zde nastavují k cestám jak života v míru a s láskou, tak také je zde prostor, kde je dovoleno zničit, podvádět a rozhodnout se jít i touto cestou, která pak vede k tomu, co je ustanovený cíl zde nastavit opět pořádek v životě, tedy mocní se postarají o to, aby se zde také nastavil život a byl možný ho ustanovit zde i jinde do cest, kterými zde se také i vládne k cestám planet, aby se i tento člověk nastavil žít a mít zde přehled o tom, kdo je v mocnosti vesmíru, kdo zde vládne a kdo je také i ten, kdo způsobuje nesmírné utrpení člověka, který je i zde také stavbou tohoto násilí ten, kdo život odmítá a staví také na násilí, které se staví po dopadu tohoto pozvednutí do cílů a silově je to, co budují někteří lidé jako jednotlivci, nastavení do většího rozsahu vědomostí a moci k ostatním, kde je také i toto kontrolováno a také postaveno do určené hranice života, který je zde se také ustanoven se bránit a nastavit odpor utrpení, podvodníkům a tento cíl myšlení je i zde ustanoven svobodným rozhodnutím jít do tohoto odporu, jinak by se tento člověk rozhodl zastavit rozvoj života, chtěl by ovládat všechny lidi, podvádět je, postavit je do otroctví a službami jen k sobě se ustanovit tím vládcem, kterému musí všichni sloužit k životu, ale on nebude dávat život těm, co mu slouží, neboť by se brzy ozvali a viděli by, co tento vládce staví za cesty podvodu na ostatních a sesadili by ho. Ovládat lidstvo je také zde cíl a toto lidstvo vidí jen v malém rozsahu tolik, co je již také kolující myšlenka, že zde se staví na ovládání několika desítkami jednotlivců, kteří vlastní vědomosti, mají i tu sílu ducha, kde působí magie a rozsah zla temnosti je stavbou také k jejich ztrátě života, neboť temnost je silnější než tento člověk, vládne dosti nepříjemnými silami, aby se i tento stav siláků proti ostatním, poučil z tohoto silového stavu tak, aby se stavěl do karmického nastavení se také jako ten, kdo je již i ten, kdo se zrodí znova i sem, jak mu bude určeno a bude i dotlačen odpracovat to zlo a utrpení, způsobené nevědomým lidem a jinému životu zde. I toto je rozhodnutí a toto je stavba duchovního uvědomění se životem nastavit do modelu míru a lásky k životu, kde je také i tento model života to, co budují ti, co jsou i zde nastaveni jít dále jako ti, co budou známi a nastaví se tento stav lidí do mocnosti znát Pravdu o stavu této planety Země, kde se také bude žít kontrola mocnostmi, kde se také i toto žije do rozsahu vědomostí, že vládci mohou požádat o radu a také i o pomoc k životu, co má být nastaven do života a všichni ho mají žít v úctě a k cestám ducha, duše, tedy cítění a soucítění, také postavení se do cílení se k duchovnímu cíli, kterým se i zde toto lidstvo znova ustanoví jít dále jako ti, co žijí cesty života, a ne cesty sebezničení se atomem, geneticky, vědecky, nesprávnými myšlenkami, kterými mohou jednotlivci zahubit veškerý život na této planetě, zdevastovat ho nebo způsobit také kataklyzmatické stavy, které znova postaví změny ve velkém, posuny světadílů, také i vstup do jiných dimenzionálních prostorů, ale je zde také vědomost, že tyto prostory jsou chráněny Zákonem jednoty života, kde je stavba také vědomostí to, že vstup do jiných prostor a dimenzí, je postaven znalostí duchovního přístupu, kde se také i žije cesta vzestupu ducha a duše, jinak není dovoleno vstoupit výše, a tento člověk postavený do vědomostí o dalších prostorách, je také i ten, kdo zahyne, když neuposlechne výzvy k zastavení vstupu tam, kde neumí žít a také nechce nastavit tu cestu k duchovnímu vzestupu, co žije rozsahem nových vědomostí a úcty k vyššímu stupni života, kde se žije jinak a také větší silou a duchovní cesta je na prvním místě, pak je to hmotné a také vesmírný zákon je stavba, kterou musí znát všichni v rozsahu, kde je tento život také i to, co je viděno a vstupuje se k tomuto člověku pozemskému v míru, temnost v boji, neviděna, ale škodí a staví zde národnostní boje člověka proti člověku, dostavuje tohoto člověka do cíle ho zdevastovat a postavit zde vládu teroru, techniky, i přemístění celé planety, jak tomu bylo v minulosti, ale také ti, co slouží dobru, nastavují tento cíl života do cest žití, kde se žije obnovou života, řádu vesmíru, neboť zde také platí to, co je skutečný cíl života, kde se žije v rozsahu života, kde je tento cíl života také nastavením se do tohoto cíle tak, aby se i tento cíl života dostavěl do vědomosti, že se i zde tento člověk může znova ustanovit do obnovy života, do delšího života, zdravého žití, duchovního cílení se k tomu, aby se změnilo myšlení na život zde i jinde, neboť ovládání finančníky je cesta, kde se také působí a zkáza není daleko, peníze jsou přednější než život člověka. Nevědomost je veliká, ale také tento člověk ustanovuje svoji cestu životem a rozhoduje o stavbě řízení života zde i jinde, protože je i zde také kontrola silami dobra i temnosti. Svými myšlenkami tento člověk přitahuje dle vesmírného zákona také i to samé nebo podobné. Tedy ho i zničí ti silnější z vesmíru, kde se žije ve velkém rozsahu vědomostí, technicky, duchovně, ale také různé modely života jsou na stavbě této planetární lidské společnosti také nastaveni k cíli ji i zde znova obnovit, postavit nebo se již rozhodnutím postavit na obranu a dát znova na vědomost, že lze se jistit silami dobra, znova se ustanovit do cest spolupráce na tomto cíli ho i zde opět postavit do cíle ho zde znova nastavit tak, aby se opět vědecky postavili lidé k cestám žití, kde se také i tento vědec znova ustanoví do cíle duchovního proto, aby se uměl postarat o nové životní stavby člověka, co bude žít déle, bude více znát a také proto bude déle žít za předpokladu, že bude dodržovat vesmírné zákony, Zákon Jednoty Života, ustanoví duchovní výuku na první místo a také bude chtít sám zkusit žít na vyšším stupni žití, které je i zde také i to, co zde se také nastaví do tohoto cíle ho i zde mít jako cesty života, který bude zde se také žitím nastaven všemi národy k míru a cestám žití na vzestoupení se do cíle života, co budují také jiné civilizace, co sem již vstoupili, co zde také postavili telepatickou komunikaci i osobní jednání s těmi, kdož je v přátelství a míru přijali a řídí se jejich radami, dávají je veřejnosti v moudrosti a v míru, ne násilím, neboť násilí je temnost, co žije ubližováním a nastavením zla na cestách utrpení a toto utrpení je zde také ustanoveno do tohoto žití tak, jak se i zde tento člověk nastaví do cest Jednoty Zákona Života, pro znova nastoupení se k životu a v míru zde také bude očekávat vzestup v podobě vědomostí a telepatickou cestou mu budou také ukazovány stavby života, kde se tento stav techniky může podělit o tento vstup a obraz také i s ostatními členy této planetární lidské společnosti. Je třeba vědět a dát vědět co největšímu počtu lidí o stavbě  této planety, o planetárním lidstvu, o jeho postaveném vývoji a rozvoji duchovního cíle, kde se také i tento duchovní cíl staví také i v dalších zemích dle jejich postaveného vývoje a rozvoje stavby života, kde jsou různé podmínky k životu, kde je také i různé postavení se vůči těmto národům, co jsou větší i menší, ale každý národ má svou suverenitu, je zde ustanoven žít a jít cestou vzestupu sebe a pomoci i druhým k tomu, co je cíl zde nastavit celou tuto lidskou společnost do míru a žijících členů, kteří uvidí nový cíl života tak, aby se zde znova obnovil život člověka co žije člověka mírového, co umí nastavit život do cest života a co umí znova obnovit svůj vztah k životu jako ten, kdo jej umí žít dle Zákona Jednoty života jako člen Kosmické konfederace planet, kde se žije v míru a podobách života na různém stupni, ale všichni jsou svobodní a mohou se rozhodnout z tohoto společenství konfederace planet vystoupit a dále stavět svůj život, dále pomáhat slabým a také dohody o pomoci jsou součástí tohoto cíle, kde je také i tento duchovní cíl život, kde se žije mír, dobro, moudrost a také cesta žití, kde je také i tento člověk znova nastaven jít pravdou o stavu civilizací, budujících zde k člověku, co žije v nevědomosti a obavách z těchto civilizací, které žijí trochu jinak, myslí na tohoto člověka, staví mu pomoc a nemusí, rozhodli se mu pomoci z hlediska jeho nízkého vědomí o životě, kde se žije v této sluneční soustavě také na jiných podmínkách, tento člověk nevidí do jiných dimenzí, chtěl by vstoupit, ale není mu to dovoleno, až bude nastavením se ten, kdo uzná jiné životní soustavy, uzná tvořitele života a také i to, co je rozsah vědomostí o životě ve vesmíru, o životě, který je ustanoven jít do cest neustálého života, který je i zde znova a znova stavěn tak, aby se tento cíl života znova ustanovil jít do cest obnovit život jako člověk svobodný a nastavený jít dále k životu, co je řízen se stavěním duchovního cíle zde podle vesmírných zákonů, rozhodnutím také mocností a také tím nejvyšším, který žije v lidech trochu jinak, ale je i zde trochu víra v tento moudrostní cíl této bytosti, jako boží cesta, kterou ale neumí tento člověk pochopit z hlediska míru a také i života, neboť jeho myšlení se zakládá jen na hmotě, co žije hodnotami peněz, podvodu na druhých lidech, jejich utrpením a ovládáním a též i manipulací, aby se i zde tento člověk nastavil do cíle ho dnes zastavit katastrofou svými rozhodnutími k životu ostatních lidí, co zde se také vidí jako ti, co nemají šanci přežít dle těch, co jim vnucují svou cestu nežijících těch, kdož musí jen nastavit ten cíl být v silném proudu peněz a mít na život penězi, ne uvědoměním si cest života, který se žije také jinými hodnotami, které zde představují myšlení na cíl žití, uvědoměním si života a také postavený cíl žití ho zde také bude udržovat v modelu tak, jak ho ustanoví vůdci, politici, vedoucí, také i ostatní lidé, neboť i toto se zde nastavuje do tohoto cílení se k tomu, kdo je již i ten, kdo již postavil tento život do zkázy svými rozhodnutími, zde zdevastovat život technicky, pokusy pod zemí i ve vzduchu, geneticky, atomem, který zde také nastavuje cestu ohrožení i jiných dimenzí a života v něm nesprávnými postupy a přístupy, kde je přijat cíl zničit život a ne ho udržet i v nebezpečném silovém poli, kde je také i cesta v tomto silovém poli tak, jak je ustanoven duchovní cíl zde postavit cesty života jako cesty udržet zde cesty žití a také se dívat, jak se žije toto do cíle života, který se zdevastuje všechen, když neuzná život jinde, jiné postupy a technologie, kterými se udrží cesta života zde, jinde se musí také učit žít, ale vyšší stupeň života žije také cílením k životu a k pomoci slabším, tento člověk se ničí a ničí slabé, aby finančně ustanovil svoji cestu a žil zde jako ten, kdo vždy má a umí postavit i ten podvod tak, aby se dostavěl k bohatství peněz a měl sám jen pro sebe, na ostatní nemyslí a žije z jejich nastavené činnosti pro tento celek jak lidstva, tak i národů a skupin, co žijí stavbu života dle jejich ustanovených podmínek zde k cestám života, kterými je i zde také i tento člověk ten, kdo vládne množstvím lidí, ale také vědomostně chce zničit ostatní výrobou jaderných zbraní a také technických cest, kde je toto také upozornění na mírové jednání s těmi, kdož zde také vládnou silami kosmu, kde je láska a mír to nejdůležitější v životě každého člena v různých civilizacích.

 

Tady je cesta i cíl života k životu, kde je tento stav lidstva také postaven před rozhodnutí jít cestami míru a bez vytváření ničivých zbraní hromadného zničení životů zde lidí, za nadvlády své mysli, která vede dále rozhodnutí žít válkou atomu, kde je také nedokonalé vědomostní nastavení to, co žije velkým odpadem, který stále září a reaguje v okolí, poškozuje vše živé a také nastavuje i katastrofy, kde pak zaniká veškerý život. Již přišla také telepatickou cestou nabídka k odvozu tohoto jaderného odpadu pryč z této planety, pod dohledem lidí, kteří vidí, a také vědí, co dokáže atomový výsledek a dopad toho odpadu, zatím uskladňovaného v podzemí, velké množství může způsobit i zničení celé této planety s veškerým životem. Nevědomost a ego války zde bojuje myšlenkou na vítězství silového pole, kde vládne vědec a ničivý stav techniky, chemie a cesta složit zbraň takovou, aby zničila co nejvíce životů, postavila vítězství toho, kdo začne a postaví největší sílu atomu. Poškození ostatních lidí je zde také geneticky, zrůdnost se projevuje i za několik generací, tedy je zde také důkaznost o působení atomového záření na život zde a jinde. Tento člověk zatím nedodržel podmínky míru a nastavený duchovní cíl, žít v míru a ustanovit jednání s těmi, kdož svou silou ducha postavili tu pomoc, ustanovují znova a znova to, co je mírové jednání a setkání osobně na úrovni lidí a ti jsou manipulací nastaveni na nevědomost a život je i zde ustanoven jít tak, jak postaví ti mocní, co vládnou vědomostmi o atomu a jeho účincích, kde se život ohrožuje stále více následkem toho, co je myšlení se na válku, na ovládání druhých národů a jejich území, také cesta síly a otrokářství, postavených myšlenek na zdevastovat národy, vytvořit kolonie, postavit cesty se nastavit do cest života, kde se žije otrokem a pánem nad životy těch, co jsou slabší a neumí a nevládnou takovou silou a takovým rozsahem cest k válečným zbraním, co jsou mocí a také co vidí cíl života v ovládání druhých, jejich postavením do otroctví a ovládáním jejich cíle života tak, aby nežili, ale tvořili otroka, co nevidí, co nežije a jen dře pro pána, co chce si užívat. Toto už zde několikrát bylo a opakuje se karma života, kde se také i toto žití nastavuje do zkázy myšlení se na cíle ovládat životy druhých lidí, mít z nich otroky sebe a také se dívat na tento cíl života také se zbraní v ruce, kde mír není život a cesta teroru je i zde tak již ustanovena technicky, silově a myšlenkově se díváme, jak se blíží katastrofa, zvolili ti, co ji nevidí a také nechtějí vidět, lidé to vidí, ale nemají tolik moci technické, jen duchovní a tu zatím neumí použít. Vedoucí již staví také sebe k cestě žít v zisku co největším, kde je toto podmínkou a tento cíl je zde také ustanovován do modelu žití, kde se žije čipizací všeho, aby se postavili jednotlivci k cestám žít v peněžním vyjádření života, kde je také i toto jistotami stavěno do karmy a také i odezvy na jednání životně nastavených lidí, co vidí život jako cestu k životu, kde je život jen zisk a otrok k práci, kde je drancování zdrojů a neporozumění cestám života, co je život i jinde v tomto vesmíru, žije, vstoupil sem na tuto planetu a také radí a pomáhá jak dovolují vesmírné zákony, které se vždy musí dodržet, neboť vesmírný řád je život a ten musí být neustále stavěn do míru a k životu zde i jinde. Toto je nastavení se do duchovního cíle, kde se tento duchovní cíl žije dále jako cíl života, co je život a co je stavba života na vzestupu k vyššímu stupni žití zde, proto se díváme, jak se i jiné civilizace nastavují do záchrany lidstva, co staví společnou cestu a rozhoduje se také svobodnou vůlí, zda přijme život nebo raději zahyne, je také i to rozhodnutí o cestách sem na tuto planetu, o jednáních s lidmi, s mocnými, kteří to utajují a bojí se o svoji budoucnost, ne o lidi zde postavené do jaderné katastrofy, co technologií, kterými se ničí ovzduší i jiné životy na jiných dimenzionálních rozsahových cestách zde i jinde. I ti chtějí žít život a ne v bolesti zahynout člověkem postavenými zbraněmi a technologiemi.

 

Toto je zde se také postavený cíl modelu života v souvisejících skutečnostech, kde se žije jen válkami a také se díváme, jak se i zde tento válečnictvím nastavený život postavil do represí na člověku, kde se žije také i cesty volebních postojů k životu zde, ale tento život patří všem co žijí jako členové člověka, kde je také i cesta života to, co žijeme jako cíle zde a také i jiní nás ovlivňují z hlediska tohoto cílení se k tomu, kdo je již i ten, kdo také i zde v této dnešní době chce také žít jako ten, kdo žije nové technologie, zesílily a tady je také i cesta, proč tomu tak je, jak máme naložit se silou, která žije jako válka mezi národy, kde je také i toto cestami se nastavení se do tohoto cíle také i to, co budujeme do tohoto cíle se dívat, jak se žije v letech, kterými procházíme jako člověk, co žije vzestup tak rychle, že to sám nestačí pochopit a také ustanovit mír v tomto stavěném stavu lidstva, kde se žije také sledováním toho, co je život jako cesta života, kde se vidí, jak se skládá člověk z moderně nastavených cest tak, jak ho vidí hmotně odborníci, také se z hlediska tohoto cílení se také i tento cíl života staví tak, aby se stal životem v míru, protože se díváme stavění se k tomu, co je vzestupný trend technologií, kde se také i toto buduje na základě toho, kdo je i zde již znám, je mocnější než tento člověk, žije také i pro tohoto člověka, aby se i zde tento člověk naučil žít jako člen člověka, co žije zodpovědnost k životu tak, aby se stal člověkem za každou cenu, neboť zde také působí síly na dvou rovinách, což zde je také již dáváno k vědomosti o tomto životě, kde se žije také i cíl života, co je již také i cestami životních voleb, kde se žije také i to, co budujeme do tohoto cílení se také jako ti, co žijí to, co žijeme dále jako útlak těch, kdož si myslí, že vláda nad ostatními a finančnictvím je dějem nastavení, je touha ovládat a také vlastnit tolik, že to nelze spotřebovat za celý lidský život, který je i zde také nastaven a také i budován tak, aby se stal tím, kdo jej žije jako cestu a tuto cestu je třeba žít a dávat k životu, ne k devastaci sami sebe technologiemi, kterými se nastavují také i cesty k tomu, co žije v lidech jako výzva k tomu, co je napodobit také i sílu těch, kdož vidí, že touto silou lze zasáhnout kohokoliv na této planetě. Tuto sílu nedostanou všichni, ale také ti co ji dostali, ji budou mít jen na krátkou dobu, když se nepostaví na obranu této planety, ale budou válčit s těmi, kdož je napodobují a také se staví do strachu o cesty volebního cíle, kterým žijí oblasti nežijících lidí, kteří se zabývají jitím tak, aby se stali z tohoto cílení se stavem otroků pro ty, kdož vlastní síly atomu, genetiky, také vysokofrekvenčního stavění se tak, aby se frekvence staly tím, kdo je již staví na technicky se ustanoveném cíli žít z jejich síly a také je nastavit tak vysoko, že není zatím cesty znát výsledek jejich účinků na lidské a také i ostatních těl na nižším stupni vědomí. Toto je zatím jen část vědomostí, kde je také i toto duchovní cíl a model  této lidské společnosti, která dostane sílu a také i moc v jednom stavěném modelu státu, ostatní tolik nedostanou a také se tento stav lidstva také musí ustanovit tak, aby se postavil tak, jak je nastaveno v duchovní cestě k lidstvu tak, jak se rozhodlo jinde, toto je také učinění se k tomu, kdo je již také i ten, kdo již vidí, co dokáže tato síla technologií ustanovit na této planetě, která je nastavena založit znovu to, co je žijící knihovna v míru, kde je také toto i známo, zatím jsme jako planetární lidstvo součástí Kosmické Konfederace Planet, všichni členové žijí mírem, zodpovědností k ostatním modelům života, i když jsou níže, také se jim pomáhá k vzestupu na úroveň, co žije a také i bude žít jako to, co je vzestoupeným planetám dáno k životu proto, aby porozuměly stavu modelu života v míru a také v harmonickém soucítění se životem, kde se žije rozhodnutí jít cestami moudrosti, úcty k životu různých modelů, také soucitnými kroky je i zde na této planetě postaveno to, co se již také má a bude učit k tomu, co je již i začátek, že se lidé začínají zajímat o zdravý cíl života, který se žije a také který žijí i ostatní, co toto přijali a také i chtějí žít jako člověk, co bude mít život v míru a dostatku, neboť se tento člověk rozjel do umělých hmot a také válkami již nastavuje to, co je stavba další jaderné války, kde se ničí celá tato planeta již i pokusy do tohoto cílení se k tomu, kdo je také nastaven do myšlení se na válku a také na cesty síly atomu, kde se žije také stavěním zbraní hromadného ničení, stavěním myšlenek na zásah těch, kdož zde také budou mít určené zbraně, ale ne pro zničení se navzájem, jsou pro to, aby se zde také udržel život tak, že se také jednotlivé státy budou muset bránit, jen bránit, ale nenapadat druhé, kteří jsou schopni svými myšlenkami nastavit to, co žije jako cesta mít více a také ovládat ty, kteří žijí v míru, ale také vlastní nebo nevlastní cesty vědomostí a také zbraně, které zasáhnou daleko od stavu, kde jsou umístěny. Volba života také nastavuje to, co žije jako cíl zde všem státům, žít v míru, nenapadat se, ale to co je pořádek také ustanovit znalostí vesmírných zákonů, které zde také platí a žijí již v mnoha lidech, kteří je předávají k cíli zde se tento vesmírný zákon naučit, pochopit ho a také tímto pochopením je zde tento cíl života také nastaven jít do obrany této planety před vetřelci, kteří již zde se také projevují a cílí toto lidstvo do pokusů, kterými lze tento stav lidstva také postavit jako ten, kdo žije ve strachu mezi sebou, kdo se také bude navzájem zabíjet a řešit toto zabíjení je i zde také součástí vědomostí, kde se toto žije jako vědomost o tom, co je již i zde známo jako cesty, kde se žije zákon vesmíru a ten bude vždy dodržen, i tady, jinak se tento člověk sám zahubí svými silovými nastavenými zbraněmi, které již zkouší na druhých, aby se stal tím, kdo chce vládnout a také most svobody zrušit pro ostatní ty, co jsou slabší nebo se postaví za mír, kde ale také slovo mír zde neplatí a žije se dále zkoušením na této planetě silami myšlenek, kde se také i působí do hloubky vědomostí k tomu, co žije jako nečestnost k lidem postaveným zde k životu jako jen ten obyčejný člověk, co žije stavbu sil těch, kdož rozumí technologiím tak  již vysokým, že lze ve vteřině zničit celý lidský rod atomem, pokusem a také i rozhodnutím zničit pro slovo, pro území a také i pro bohatství na které lze uvalit daň, cesty nájezdu, také použít myšlenku ke zničení tohoto národa, který vlastní na svém území přírodní bohatství, pro to, co je stavba silového pole, která má sloužit k obraně a ne k napadání druhých a braní jejich bohatství tak, aby se stali závislými na těch, co žijí atomovými zbraněmi, které se zde také ustanovují k cestám řídit zde také cesty pokusů a nejistot vzhledem k myšlení se na to, co je již i to, co znají lidé jen z krátkých zpráv v novinách, ale toto je také i cíl života zde, dodržet život dle vesmírných zákonů, pak také i tento člověk porozumí více životu zde i jinde, bude mu dovoleno vycestovat do vesmíru osobně, bude mu umožněno poznat další národy, co žijí v jeho okolí a dále, bude mu umožněno se ustanovit do cest mluvit s těmi, kdož znají naši řeč na této planetě. Mnohokrát padla výzva k tomu, že se nikdo ještě neozval a také kolující myšlenky na válku jsou také i o cestách vědomostí, že tento stav lidstva také míří dále do vesmíru, ale také neví, že mu to bylo dovoleno a také dány vědomosti z hlediska strojů, také přístrojů, také spojení s těmi, kdož jsou i zde také nastaveni jít do dalekých cest, kde je jistí jen znalosti a také i signál nastavený do uznaných cest proto, že se staly tím, kdo je již i také ustanovil jako cíle, kde se žije také laserem, také i dalšími technologiemi, kde se žitím vytvořily cesty k tomu, co je již i to, co se stalo životem, kde se žije také jako cílení se do cíle ustanovit Mars jako kolonii pozemských lidí, zatím jen na cestu tam, ne již zpět. Toto je také myšlenka o stavbě cíle tohoto člověka, kolonizovat, ale nechtít žít život v přátelství s těmi, co žijí vedle něj, co žijí i dále, přilétají sem a učí tohoto člověka míru a správnému životu. Jsou tu dovoleni i ti, co jsou opakem, chtějí zničit tuto planetu, toto lidstvo, svými pokusy staví to, co je již viditelným stavěním toho neznámého, co se stalo, stává a také i žijící lidé to vidí trochu jinak, neboť i toto je zatím utajováno těmi, kdož vidí, co to mohlo způsobit a jsou si vědomi, že toto je také nový cíl života zde, vyzkoušet technologie, kterými se kontrola lidstva postaví do cest síly, kde se žije také již i vstup čipizace, kde se tento člověk dobrovolně nastavuje do přijetí čipů i do svého těla, to je již také i cesta k zotročení se a také nevědomostí se nastavení k nadvládě strojů a také technologií, kde se také již žije stavěním strojů řídících a sledujících lidské tělo, jeho činnost a také jsou schopni toto tělo zastavit v jeho činnosti, tedy mu i způsobit smrt na dálku. Tady jde také o cesty života, jeho udržení a ne jeho zničení, zotročení a podvodem nastavit i cesty umět ustanovit cesty nadvlády nad lidstvem  jako celkem, který žije již vědomostí o sobě a také i o cestách tvoření života, kde se vidí a také i ví o cílech lidí, kde se čipizací nastavuje to, co je technokratický vstup také strojů, robotů, kteří sledují a také hlásí vše, co je již i zde také nastaveno do tohoto cíle se dívat, jak lze ustanovit vládu robotů nad člověkem, kde se také i toto upozornění týká stavu také programování těchto robotů, kteří budují toto lidstvo k tomu, aby se i zde nastavilo to, co žije jako vzestup k cíli ovládat a také nastavit cesty zničení se slovy, technologiemi, zničením majetku, území a také i samotných lidí, kteří jsou nepohodlní ostatním mocným, kteří vládnou stavěním cílů tak, aby se stali také těmi, co chtějí ovládat a také být utajeni, ale také se díváme, jak se zde toto utajování buduje do cíle vidět z cest tohoto člověka do tohoto cíle ho i zde vidět do duchovní cesty, je zviditelněna a také musí stavět to, co žije jako mír a vždy dodržování vesmírných zákonů, jinak se tento stav lidstva rozloží a zničí vlastními myšlenkami a také i roboty, které nastavením může ustanovit zabíjet a sledovat to, co je již i viděno i ostatními lidmi jako ohrožování se a také odbornost k tomuto cílení je i zde také již ustanovena také k cestám života, kde se žije toto do cest vědět a také i vidět více, než ostatní lidé. Zneužitím této vědomosti, je i zde postaven cíl se naučit ovládat svoje emoce, svoje touhy a také i to, co je závist, že ostatní umí více, že mají bohatství přírody, že nastavují jiné cesty než ovládat a manipulovat těmi, co vlastní jen málo znalostí, tedy je i zde také nastavena cesta k uvědomění si hrozeb a také i toho dobrého, co je a také bude to, co se zde také tento člověk musí naučit žít, jinak není moudré ho pustit dále do okolí, kde se žije v míru a také se cestuje do různých úrovní života, zase jen v míru a s pochopením jejich cíle života, který je takto nastaven a také ustanoven jít tak, jak je stanoveno do duchovního cíle, znát vesmírný zákon o životě a také toho, kdo jej nastavil, žije stále a víra v život je to, co je také podmínka k dostavění se k tomu, co je příklad jednoho základního pravidla, kde je také i toto životem nastavení se také i to, co žije jinde ve vesmíru, lze ho nastavit do přátelství mezi civilizacemi na různých planetách a také i cíl života lze ustanovit do cest vidět jiné civilizace, letět pod dozorem k nim, nastavit také tu touhu znát okolí a také v míru stavět svoje myšlenky k míru, jinak se tento stav lidí nastaví na jiný stav těch, kteří se již také uvědoměním si myšlenky na ničení a ovládání, přistoupili k tomuto člověku, nedávají o sobě vědět, ale jsou silnější a berou si to, co chtějí dle vesmírného zákona o podobě, že stejné a podobné se přitahuje, tedy myšlenka na ovládání přitáhla také ty, co ovládají tohoto člověka a také jejich moc je veliká, a budují to samé na tomto člověku, podvodem se sem nastavují a cíl jejich návštěvy je zdevastovat tohoto člověka, výzkumem se také ustanovit na to, co také i zde tímto myšlením ustanovil tento člověk, zničil svou DNA, nastavil a staví dále cesty k jedovatým nastaveným přístupům, které zničí tohoto člověka dříve, než se nastaví k uvědomění si toho, že žije v ovládacím způsobu života, kde se žije jen penězi ve velkých jednotkách, kde se také i toto lidstvo nastavuje k odezvě od těch, kdož přilétají k mírumilovným návštěvám tak, jak to mnozí již postavili a také se dívají, jak se žije v lidstvím a soucítícím stavění se tak, že vždy zde také dodržují vesmírný zákon, jsou výše, člověk je níže svou duchovní úrovní myšlení, ale také i toto je vědomost o cestách, kterými se žije a také myšlení je i zde také i to, co je volba, letící vesmírem a je zachycena někde, kde se také i toto lidstvo nastavilo k cíli se dívat na tento cíl života z hlediska jen modelovat vlky a zničit se myšlením na cíle hamižnosti a závisti k těm, kdož žijí také v míru a také chtějí žít tento mír jako člověk, co žije v radosti a žije dostatek, ne ovládání se, manipulování se stavěním života, také nastavováním sil k útočení na sebe a zničením se nepřiměřeností svých požadavků k tomu, co žije již i také k tomu, co je již i to, co budujeme do postaveného cíle ho i zde žít jako stav lidí, co vidí dále, ne však duchovně, ale jen k tomu se zničit, aby se i zde tento cíl nastavil od těch, kteří zde také postavili již svoje základny a jsou zde také i k tomu, co je jen fantazie v mysli lidí, je to však i skutečnost, utajovaná k tomu, aby se i zde tento výzkum postavil do cest života, kde se žije silami vědomostí, inkarnovanými těmi, kdož žijí lidi, co mají velký rozsah vědomostí, ale nevidí se to, co je také i cíl toto vědět, že lze dosáhnout podoby tohoto člověka, ale duch je jiný vztah civilizace, má také moc a lze tohoto člověka oklamat tak, že přijme to, co je samozničení se tak, aby podoba odpovídala někomu, kdo je již i známý a také se stala to, co je již také známo, bible o tomto také má znalosti, jen si je člověk vykládá jinak než má. Působení vesmíru je i zde již také viditelnou cestou, kde je toto také již postaveno do tohoto cílení se do cest vidět, jak sem přilétají přátelé, kteří se snaží pomoci a přitom musí stále dodržet vesmírný zákon, který je stavbou také udržet tohoto člověka k životu a k vlastní síle se udržet mezi těmi, kdož žijí mír a bezpodmínečnou lásku, navštěvují se a přesto, že jsou různých modelů života a také různých úrovní žití i podob, nastavuje se mezi nimi vzájemná spolupráce na životě, který je neustálým životem, neustálým se učením a také i poznáváním se, respektováním podob života, učením se žít mezi nižšími úrovněmi, spolupracovat s vyššími a neustále dodržovat vesmírný zákon a žitím ho udržovat jako ten, kdo je již také zodpovědný za cesty žití svoje a také i druhých, v souvislosti s tím, že návštěvou nižší úrovně, se nesmí zasahovat do dění, ani do života tak, aby se silnější ustanovil tím pánem nad slabšími. Je stanoven vývoj a evoluce každé civilizace, která má jít svojí vlastní cestou a nenarušovat druhé v jejich cíli života, který se zde také i žije a větší rozsah vědomostí je zde také již znám jako cesta znát více a vidět více, ale udržet život jako cestu života, kde je duchovní cíl života také stavba žití jako cíl žít a znát vesmírná pravidla, která platí pro každého v tomto vesmíru, také i dále na jednotce Stvoření je také i toto dodržováno ve větším rozsahu, neboť cestování mezi vesmíry je také ustanovení se tak, aby se stalo i to, co je poznávání se, udržování života, a také vzdělávání se na mnoha úrovních a také i síle, kde je neustálý pohyb života i to, co vznik a také i zánik života, jako cíl zde také ustanovit to, že vesmírný zákon žijeme a nevíme, že je to vesmírný zákon.

 

Když se urodí ovoce, nebo zelenina, tak žije po určitou dobu, pak shnije, tedy hmota mění svoji podobu a postaví tu změnu do stavu, kde je také i tento stav shnilosti to, co může nastavit také i další cesty k životu jiných rostlin, které se nastaví do tohoto zániku plodů také jako ti, co staví na zákonu života a ten je s odlišností postaven tak, aby se zaniklý život nastavil dále do stavu života, kterému dopomůže k cíli nastavit život také jiný, také i potřebný a také i vše v tomto hmotném stavu nejen jídla, ale i ostatní hmoty, je zákonem nastaven tak, aby se stal vznik a zánik součástí života, kde se vidí a také i ví o tom, co je stavba hmoty, její rozložení na jiný stav, nebo také i postavení znova tuto hmotu složit tak, jak byla před nějakým stavěním ustanovena. Toto dokáží vyšší úrovně života, tento člověk to nemůže zatím dostat za vědomost, neboť jeho duchovní úroveň a poznávání duchovních, tedy vesmírných pravidel, je nulová, nebo jen mírně nastavená na víru, co žije jen cestami uctívat to, co bylo ukázáno a také ustanoveno udržovat v garnituře člověka, co žije stavbu krátkého života, opakujícího se a také odpovídajícího stavu tohoto vesmírného zákona, předávat z generace na generaci to, co má být předáno v úctě, s porozuměním stavění života tak, jak jej stav tohoto člověka také nastavuje do tohoto cíle ho uvědomělostí znova nastavit jako cíl života a duchovní cestu, danou mu k tomu, co je již i také to, co má zde také se naučit každý člen tohoto člověka, kde se také i toto žije do podoby znát cesty těch, kdož žijí v míru a s láskou sem přilétají učit a také naučit tohoto člověka znova žít velký cíl, kde se žije podmínka naučit se duchovně zvládat život, který je i zde také i to, co je ta vědomost o životě ve vesmíru, který ví o tomto člověku, umí zde naučit a také přilétá v míru a různými cestami dává o sobě vědět proto, že tento člověk má vědět o tomto životě, nastavit tu spolupráci a také to naučení se novému způsobu života, kde se také žije větším rozsahem vědomostí k cestám života, kde se také i toto buduje do cest je ustanovit zde dnes do duchovního cíle, kde budeme muset zvládnout zkoušku ze života, kde dostáváme sílu a také technologie k tomu, abychom je nastavili do cíle života a ne do cíle se zničit silově proto, že se vzájemně napadáme a ustanovujeme do podvodu tak, aby se i zde tento život postavil takto k těm, kdož toto vystavěli k ostatním lidem, k přírodě, a tedy žijeme vstupy, kterými se tato část lidstva ustanovuje do tohoto cíle se nastavit dále nebo se ustanovit těmi, kdož odmítnou a takto nastaví to, co je ustanovení se k těm, kteří budou také svými myšlenkami nastaveni k tomu samému nebo podobnému, které si přitáhnou do svých životů a ustanoví se vesmírný zákon o stavu života tak, jak je již také i toto pravidlo nastaveno do tohoto života tak, aby se stalo také to, co žijeme a máme ustanovený cíl se podvádět a také chtít to, co je nepřiměřeností k ostatním lidem, neboť lze zde také opět ustanovit cestu k životu, který je životem a také nebude ztraceným modelem, kde se neví co bude dále v budoucnosti. Duch života zde také staví na tomto lidstvu jako cíl, kde se také má a musí uvěřit duchovní cestě a vesmírným zákonům, které jsou zde také postaveny k životu, žijí se a jen se neví, že jsou to vesmírné zákony, stanovené i pro tuto člověčí úroveň, kde se žije nově pro cíl pozvednutí lidstva k tomu, aby se zde také rozrostl život do cíle si uvědomit dopady a důsledky voleb a také i řešení toho, co tento stav lidstva nastavil do dalších generací k tomu, co je již i to, co ustanovením rozsahu života nastavuje pro stavbu tohoto cíle jako cíle žití a uvědomění si života zde, života ve vesmíru a také i cestu ve Stvoření a cíl udržet život samostatným žitím, s pomocí i dalších cest, kde se také  postupně nastavuje cíl života, kde je to, co je duchovní cesta to, co budeme muset ustanovit tady a dnes, jinak se tento stav lidí také ustanovuje k zásahu těch, kdož zde také působí a ničí tohoto člověka v tak velkém rozsahu, že to je nastavitelný cíl tak, jak se stavíme k tomu, co je jen přežívání a také ustanovení se do cest přizpůsobit stav života ke zkáze národa, kde se již žije stavba myšlení jen na cizí, ne na vlastní, technicky je toto také ustanovením se do modelu, kde zvítězí ten, kdo má větší sílu technologií a jeho myšlenky jsou nastavením se do tohoto cíle ho zde ustanovit do cíle moci a nad ostatními lidmi ustanovit cíl robota, co žije jen válkou a ne mírem k životu tak, jak se i toto bude znova učit ve stavění se k tomu, co bude zde se také ustanovením se k tomu, co bude život ve spolupráci s těmi, kdož žijí mírem a láskou k tomuto cestami se také nastavenému životu zde k uvědomění si rozsahu duchovního cíle, kterým žijeme tak, aby se stal cílem poznat to, co nás čeká a také si uvědomit stav hrůz, co jsou již ustanoveny do tohoto cíle se ho dostavět nebo se zachránit myšlením na záchranu a také se ustanovit jako ti, co budou stavět to, co je udržet život všem zde také žijícím lidem, aby se další generace ustanovily do cest poučit se z tohoto žití a také ustanovily se do cíle života, co je dodržet vesmírný zákon o životě a také postavit opět ten cíl života k životu, co bude životem a také co jej zde znova nastavíme do míru a užitku, kvalitě, kráse a vědomí bude nastavením se do cíle života, víry v život a také i víry v ty, co nám pomohli k tomu, co je žijící stav lidí zde v dnešní době, máme svobodnou vůli se rozhodnout jít do opět života, nebo se nechat zničit těmi, co je pak také zničí ti, co žijí svými přístupy tak, aby se postavili do cest podobných, jak myšlením tvoří tento člověk. Odezva bude taková, jako dnes tento člověk vytvoří k ostatním lidem zde a také jak bude myslet a také jak nastaví tento cíl žití do cíle prožít cíl života jako svobodný člen člověka, co zůstal životem člověk a chce zůstat člověk svobodný a nastavený do čistoty myšlení k životu zde, i jinde. Toto žití je dnes zde také nastavením se do síly, kterou je třeba umět zvládnout jako cíl života, který bude jištěn a také bude neustálým stavěním jistot k tomu, aby se staly jistotami života, který žije a také i bude žít mezi těmito lidmi jako národy a také i se stavěnými modely života v různých podmínkách této planety to, co bude žít také v míru a též i k užitku a dobru, kterým se tento vztah lidí nastavuje do cíle života, kde se žije v národnostním měřítku tak, aby se zde žilo jako cíl života, kde se žije a také jako ti, co budují tento cíl života do modelu života, co buduje také tu duchovní směrovanou cestu k životu zde a také i v přátelství se životem v jiných dimenzionálních možnostech, kterými je i zde ten výsledek tohoto zviditelnění se to, co je strach z neznámého, strach z těch, kdož žijí, ale tento člověk o tom neví a také se vstupem do tohoto světa na této planetě, setkává s možnostmi trochu odlišnými a neznámými, ale tento stav života je zde se také již ustanoven jít cestami pokroku, kde se žije také vystavěním toku info o životě, o cestách žijících lidí a také v přírodě je pokrok viditelným cílem, kde je třeba se dívat na tento život také z hlediska duchovního, tedy z hlediska ducha, duše, kde je také i toto vědomost o životě, který je zde také pro většinu neviditelný, ale je a existuje pro žití zde také v této rovině, kterou je nastavováno také i to poznávání jiných v tomto žití tohoto člověka tak, jak je také i k tomuto člověku tvořen život v podobě vzestupu, kde se žije technologiemi, kde se také i žije s láskou a v míru také i nastaveném do tohoto cílení se tak, aby se tento člověk nastavil pravdivě informovat o ději, který zde také i probíhá, je zjištěn technologicky, ustanoven jít také tokem obrazu a zvuku, aby byl tento člověk informován stručně o životě, co se žije i jinde na této planetě, je jištěn odborností, co vládne silami, kde se tyto síly ale také musí ustanovit jen k obraně a ne k napadání se navzájem, vynucování si odbornosti k ostatním, kteří zatím nedostali tolik vědomostí o toku tak silných technologií a také i sil, kterými lze nastavit tuto lidskou společnost do vzestupu technokratického, kde bude vláda strojů, nebo také do vzestupu duchovního, kde vládne cit a stroje jsou k cestě jistot a také i ulehčení života, který zde také je nastavován k tomu, aby se stal životem a byl životem dále, bez zničení se, bez manipulace, bez lží, ale s ohleduplností k životu všem národům, které se staly tím, kdo již o sobě ví a také se dívají, jak se zmohutnělo v toku informačního, ale ovládání a také i to, co je moc a chtivost ovládat druhé, se stal tento stav lidí také těmi, kdož zde budují strach u ostatních, strach u těch ovládajících, aby je někdo nepředběhl a nepostavil mimo život. Toto koluje a toto je hnací silou tohoto člověka, ovládat druhé a silově postavit cesty k udržení se jako první a svou mocí ustanovit pravidla života dle toho, jaká síla se nastavuje a také i použije k tomu, co je jití do cíle i zkázy a postavitelný cíl znova žít v modelu života, je zde také to, co je cesta citu a soucítění s tím, co zde také žijeme, máme, dostali jsme k životu, proto se dívat na tento život z hlediska moudrosti, tedy i rozumu, který zde také bude žít to, co je již i pro mnohé také viditelnost chyb, kterými jsme šli a nevěděli, že jednou toto také bude mít velké dopady a stav života bude také i ohrožovat, aby se tento člověk opět zapojil do mezinárodního stavebního cítění s touto planetou, s tímto člověkem, který dostal cesty k moudrému žití a také spolupráci s tím, že bude umět se nastavit do užitečnosti života, k celku je tento cíl také vedený do mocnosti a silově nastaven jen na některé státy, aby se tyto státy staly jistotami ostatním, bez válečnického stavění se k tomu, co je ovládání silově sousedy zde, ale také se tento člověk musí také naučit žít model života v duchu, kde je duch cit a také nejen chytrost, ale také cesta se hýbat a činit stav života také na jednoduchosti, mít radost ze žití, také tvořit žití a také se dívat, jak se žije, když se poděkuje a také neovládá stavěním strachu, což je to, aby se zde každá skupina věnovala jen sobě, jen pro sebe a jen na sebe.

 

Jistit život je týmová spolupráce, kde se žije společně jako ti, co jistí ostatní do míru a v citu, nejen hrozbami, ale jistotou života, který je viditelně nastaven pro tento cíl zde se také ustanovit jít do cesty nejen chytrosti, ale také i jednoduchosti k životu, kde budeme žít stavbu života, kterým žijeme do tohoto cíle se dívat, jak se žije v tomto světě, kde nevidíme dále, ale žijeme vzestup, daný nám těmi moudřejšími, kteří vidí, jak se tento člověk dokázal sám naučit žít technicky, ještě trochu více citově a tak se tento život poté bude zakládat ještě na větší síle a také i zodpovědnosti k této planetě, k tomu životu zde, kde je také i toto tématický celek, kterým je několik lidí také zaujato tím, že vidí, co způsobil tento stav myšlení se na cíl zvítězit hamižností, plýtváním stavět to, co je podoba života tak, aby se zde také jen ten bohatý ustanovil do tohoto života tak, aby se stal životem a byl životem k tomu, co je již i to, co žije v lidech zde jako celek, který se i zde také musí naučit žít život podle duchovních cest a také s rozumem a postavenými cestami pokroku, který se uznáním bude nastavovat také k celku tak, aby se uznali všichni dle duchovního cíle, který je láskou k životu všech lidí k lidem ostatním, též ale i k sobě, neboť to, co je myšlením je cíl zviditelnit také i sebe, aby se ten kdo je viditelný ostatním, žil také úctou k těm, kteří žijí skromně, část života staví dle sebe a také se uznáním život nastavil do kolejí života, který zde také bude životem, co se žije dle duchovního cíle, tedy dle citového nastavení se do tohoto cíleného stavění se do technologií, které mají sloužit životu a ne ho zničit ovládacími manévry těch, kdož žijí tu vědomost o cestách stavby této techniky, její síly a také i jejího modelu zde, kde se jistí čipizací, sleduje se také tok činnosti všeho, co tento člověk dělá, také i blokuje to, co je nežádoucí z hlediska boje mezi sebou, tedy zvítězit v životě neznamená žití v prvenství, ale v možnostech života, který patří všem a ne všichni vládnou stejnou silovou možností tak, jak byli také ustanoveni vesmírnými zákony k tomu, co je již i to, co zde také žije jako výsledek, kde se žije schopnost, která vidí jak se také dá život nastavit a mít ho rádi, neboť žije s duchem, s duší, tedy cítěním a také i soucítěním se životem, kde se také žije toto jako cesta zviditelněná do cíleného stavění se do modelu života zde, kde se také i tento život také musí nastavit do modelu míru ve všech národech, kde se také i tento národ buduje do cest života, kde se žije v cestách modelu, že jinde jsou silnější, ale také používají tuto sílu k ovládání a také i k manipulaci života ve výsledku život zdevastovat a ovládacími metodami život zničit, ne ho jistit svými vědomostmi tak, aby se stal životem pro všechny, co žijí a také mají jít cestami moudrosti a ne jen chytrosti a měřením sebe, kde se také i tento systém nastavuje do cest sledovat jednotlivce, jak se mu tělo nastavuje do činnosti, ale také se tento stav lidí ustanovuje do vědy, která vládne silou vědomostí a techniky k tomu, že dokáže zastavit život jednotlivce, nepohodlného a také i znalého více, než je potřeba k užitku tohoto vědce, který zde také chce ovládat, chce být ten první a také nechce, aby byl někdo lepší než je on. Toto je soutěživost, do které se díváme a také vidíme, jak se vláda jednotlivce dokáže také postavit proti všem zde žijícím a ustanovujícím tu cestu menších nebo malých vědomostí o technickém nastavení se do této lidské společnosti, co žije také ještě modelem jistot jen pro sebe, jen na sebe a soutěží, kdo bude mít více na penězích, ne na životě v míru a jistotě života, kde se blokuje radost a také technicky se jistota nastavuje do utlačování se sebe jako těch, co mají neustále strach z těch, kdož se radují a jistí sami sebe také jako ti, co recesí nastavují také význam svého života do cest žijících, radujících se a také se dívajících jak se tento hamižník, také ten, kdo vládne technologiemi, bojí o sebe a chce jít sám proti všem tak, jak se již i toto zde staví do cest miliardářů, těch, co žijí vítězstvím peněz a jistí se sami, ne ostatní, nebo jen částečně, ale chtějí zaplatit co nejvíce za to, co vědí, co dostali k jistotám lidstva, ne jen k osobnímu vlastnictví, jistota života je cesta, kde se také působí jako vláda, kde se jistota musí ustanovit duchovně, tedy vnitřně se tento mohutně nastavený člen musí ustanovit zajistit ostatní svojí silovou nastaveností, aby se i zde tento stav lidí ustanovit jít dále do cest žijících lidí, kteří zde také budují tu cestu, kde je také i toto cíl života, kde se žije také na cestě života, co je udržet život a také znát možnosti této planety, jistit tak, aby se život zde také jistil sám, tedy všichni uznali to, co je cesta jistot žití, jistot přežití a také ustanovit život do nejkrásnějšího jištění, co zde se také může ustanovit, pak se také i tento člověk ustanoví žitím do cest vesmírných kontaktů, kde se také již tento život postavil za tohoto člověka, jistí jej v jeho nastavení se do pokroku, stavěním vědomostí o cíli života zde a i jinde.

 

Toto je také i cesta, kde se žije vědomostmi o životě, který je i zde také ustanovením se ten, kdo jej vidí, nastavuje do svého života záznamem, dává ho ostatním, nevěří v život jinde ve vesmíru, který je jistotami i zde, bojuje za tohoto člověka proti silové převaze těch, kdož žijí opak pravdy a života v míru, válčí, staví zotročování, ovládání a také manipulují s rozumem tohoto člověka tak, aby se ustanovil sám tím otrokem, který se podřídí moci vesmíru, který je také i zlý a postavil tohoto člověka do přijetí zla, tedy ovládání se myšlenkami, nejistotami, podvody, lživými cestami, kde je toto také cesta zla, které si lže a je to tak dovoleno pro poučení se z tohoto cíle, kterým se žije a také se nevidí vše, jen malá část z toho, co by se dalo ustanovit do tohoto života k ostatním lidem, aby viděli, aby věděli a také aby se setkali s tím, co je také život jiný, který žije jinými myšlenkami o životě, kde je také i toto vědomost k člověku, co žije to, co je mu stále dáváno v míru, s láskou a také i on toto používá, ale pod vedením temnosti, tedy zla, které se napodobováním nastavuje do ovládání celé této lidské společnosti této planety Země, kde se žije také výsledkem zkázy na životě, ovládacími metodami a také zbraněmi hromadného ničení, prvenství a chtivost být ten kdo je nejsilnější a bojuje jen za sebe, za ovládnutí druhých, je cesta ke zkáze a také myšlení na ovládání druhých je cesta k zániku, k devastaci, ke zničení se sami, aby se tento stav myšlení vymýtil z lidského myšlení, pak se také i zde ustanoví ta cesta moudrosti k životu, co zde také bude žít tak, jak ji i zde také již vidíme, stavíme a také myšlením se díváme, jak se žije jinde v tomto vesmíru, který také žije většinou v míru a v soustavném učení se také pozorovat to, co je život a jak je tento život uspořádán, jak je nastaven a také jak se díváme, jak se zde také žije v moudrosti, kterou žijeme také jen v malém rozsahu, neboť nechápeme související cesty k tomu, co je již také i vědomost o tom, co je vlastně život, kterým žijeme a tvoříme ho zde na určeném stupni, kde se také dá vytvořit na základě úplně jiném, tedy i toto je vědomost, kterou žijí také mnozí vědci, jejich myšlení dospělo a bylo postaveno jinak, více než ostatním lidem, kde je také i toto vědomí nastaveno do uznávání těchto kapacit, ale ne z hlediska duchovního, ale jen z hlediska vědomostního a co vyzkoumají a také co dají jít do ostatních lidí, se také i promítne do tohoto cíle tohoto života k lidem ostatním, aby se stali také i těmi, kdož budou užívat část vědomostí ve výtvorech lidí, kteří zase toto dostali k tomu, aby vytvořili k ostatním lidem, ne jen k sobě a jen na sebe a jen pro sebe. Máme vládnout cestami moderního cíleného stavění se do cíle života, k životu, k jistotám a také k cestě pokračovat v rozumném a cíleném stavění života, který je a také bude stále tím životem, který se žitím také nastaví do tohoto cílení se tak, aby se stal žitím do tohoto cíleného stavění se tak, aby se život zde ustanovil také do cest žití v jiných rozměrech života, kde je také i toto dokazováno lidem stále více a také jistota těchto důkazů buduje do cest života, který je již také ustanoven jít tak, aby se stal životem, kde se žije a také i kde je tento cíl života také ustanovením se do tohoto cíle ho i zde žít jako cíl života, co je žitím vědomě se ustanovit jako žijící člen, co chce žít a také mít zde život jako tok života, kde bude žít jistotami jištěnými ostatními a vědomě nastavenými do cest poctivosti, také jištěnými technologicky, ale také s rozumem nastaveným na to uvědomění stavu, co potřebujeme k tomuto životu tak, aby se tento život stal životem pro ostatní a také jsme se naučili žít v jiném rozsahu žití, které se zde také bude ustanovovat tímto myšlenkovým nastavením se do duchovního cíle stavět zde cesty jistot života, kde bude žít každý člen to, co potřebuje k cestě svého žití, svého citového postavení, který je duchovní cíl a znalost, toho, co žije jako vstup duše, tedy citu k celku, co zde také má učinit dobrého pro ostatní, skutečně dobrého, ne podvádět a ustanovit jen sebe, jen pro sebe a jen na sebe.Takto se zničí systém, buduje se strach a také se tento člověk ustanovuje k cestě života, kde se žije jen bojem o prvenství a také i toto je cesta k cíli se zničit technicky roboty, kteří budují cesty se nastavit na sebeprogramování se k tomu, co je pamatovat si cesty a tento člověk se ustanovuje do cílů si nepamatovat, tedy se jistit roboty, co si pamatují a také se díváme na život, co je cit k životu, ten robot necítí, jen jedná jak je nastaven a jde také jen vykonáním toho, co je do něj vloženo, tedy se díváme na necitelnost k životu, co se žije v robotizaci, ale také co žije rychlostí k životu zde, aby se tento cíl nastavil do cíle žití, kde se také i tento člověk musí naučit žít jistoty k ostatním lidem zde i jinde na této planetě. Toto je také nastaveno k duchovnímu cíli zde, co je také ten cit k ostatním lidem, který buduje tu součinnost k tomu, aby se i zde žilo jako stále ten člověk, co umí postavit ten cíl života, kde se žije také i to, co je cíl ducha, duše, obojí je cesta vědomosti k tomu, co je nitro a co je také spojování se s nitrem, víra v toto nitro a také i cesta, kde se žije život jako život ve výtvoru se dívat, jak se také i toto žije do cíle života, kde je také i tento cíl života také i ten, kdo jej zde také bude umět nastavit do  tohoto cíle se dívat, jak se také i toto lidstvo nastavuje pozvolna do tohoto cílení se k tomu, co je také k důležitým stavěním se k cestám, kde je také i toto cílené postavení se tak, aby se i zde tento život nastavil do cest žijících lidí, kteří žijí to, co je již také i to, co se buduje do cest života, kde se žije také i cíl života, co žijeme dále jako ti, co ho také budují do cíle nastavit tento život také jako cesty, kde se žije tento cíl jako cíl života, dobuduje také do cest života to, co žije tak, aby se i zde tento cíl života ustanovil dále jako to, co buduje život v jeho pokračování a ne v jeho utlačování a také nastaveném cíli se zničit myšlenkami na výkon, na cíl hamižnosti, na závist, na to, co je již také i cesta zviditelnit různost života dle toho, jak se pokrok nastavuje do tohoto žití také jako cesta, kde žijeme most svobodného volení a také ustanovení se vidět, jak se vsunuje to ovládání na tuto rovinu těch, kdož nerozumí tomuto cílenému stavění se do tohoto výkonu za mládí, kde je nedostatek uvědomění si hodnot života také i ve stáří, ale toto je také to, co žijeme do toku info o životě zde, také o životě později, také o životě, kterým žijeme všichni a nastavujeme myšlenky ovládání se také tím, v co je nastaveno do tohoto člověka k tomu, aby se stal tím, kdo umí, kdo předvede a také zajistí k ostatním další pokračování jistot v životě, k radosti ze života, také k cestě žijících lidí, kteří umí jistit druhé a také mají radost, že druzí si váží toho, co dostávají a také každý udržuje tento život jako život, jako žijící společnost dobrých lidí, kteří vírou žijí život tak, aby se stal životem, byl udržen jako život a také se díváme, jak se žije tímto stavěním duchovního cíle tak, jak je také ve stručnosti zatím nastavován k tomu, co je telepatický přenos myšlení se k tomu, co žije v mnohých jako pocit, jako cesta, ale je utlačena těmi, co chtějí dále ovládat a jistit jen sebe, ne druhé, staví blokování cest mírového žití ve spokojenosti, klidném životě, co je životem, co cítí každý jako člen člověka, co chce žít, mít zde na tento svůj život a také se dívat, jak jistí ti ostatní svými odhady, svými vědomostmi, také technicky to, co je již také i cesta, kde žijeme model života do duchovní roviny, která je již i zde také ustanovena do tohoto cíleného stavění se k tomu, co zde také žije do tohoto cílení se také jako cesta k životu, kde se žije pokrok, kde se žije jistota života, kde je úcta k životu tím, co je nastavená hodnota k životu, kde je také tou hodnotou nastavení tím nejvyšším moudrostí se také nastaveným cílením se k tomu, co žije v lidech zde a také se díváme, jak se zde se také nastavením cest žije do tohoto cíle se zde také ustanovit jako ti, co žijí model lidské společnosti, co buduje také i tento cíl jako hodnotu žití a toto žití je i zde také postavením se do tohoto cílení se tak, jak se i zde také buduje do tohoto cíleného stavění se do tohoto cíle života tak, aby se i zde také i tento život postavil znova do cest života, kde se bude žít také moudrý člověk, co bude stavět duchovní cesty k citu, k soucitu a také k ustanovení se tím člověkem, co bude zbožňovat cestu Pravdy, míru, citu, uvědomění si života zde i jinde, žít úctu k životu, zatím neporozuměného tak, aby se zde také ustanovil tím žitím, které se nastaví do tohoto cíleného stavění se také i dále jako ten, kdo jej buduje do tohoto cíle se tímto cílením ustanovit tak, aby se život zde také ustanovil jitím za tento duchovní cíl a také i za vědomosti postavené k tomuto cíli do cíle života, kde se žije výsledek tvořit život jako život dle ducha a také dle duše, tedy cítěním toho nového, které se zde se také postavilo do cest života, který je neustálou hodnotu tohoto člověka k životu, co bude žitím stále nastavovat do voleb svých, do budujících se zde tak, aby se i zde toto uvědomění stavělo do cest života, kterým žijeme dále jako ti, co ho budou umět také ustanovit v celé této pozemské lidské společnosti, co bude rozhodovat o cestách života z hlediska ducha, duše, také z hlediska rozumu, aby se také i toto hmotné odvíjelo od toho, co je cituplný cíl a užitek k tomu, co se i zde také bude rozvíjet do tohoto cíleného stavění se do cíle života, kterým žijeme také tu cestu, kde se žije také i tento cíl jako cíl života,  kde se také buduje tento cíl do tohoto cíle ho i zde také žít jako cesty života, který zde také jednou bude cílením se do vysokých postavených cest k životu tak, aby se také i tento člověk postavil znalostmi do vesmírných zákonů, vždy je dodržel a byl tím, kdo již žije vírou v tento život, ustanovený zde k tomu, aby pokračoval v míru a také se žilo jistotami tohoto množství lidí, kteří se také musí umět nastavit do tohoto cílení se k tomu, co žije v lidstvím ustanoveném cíli ho i zde také ustanovit do tohoto cílení se k tomu, co je již také cesta k životu, kde se žije život a také víra tímto nastavená do tohoto duchovního ustanovení se na pokračování neustálého žití, které zde se také nastavuje jen na to, co zde také uvidíme, co zde také nastavíme a co budeme umět nastavit pro to, co žije v lidech zde jako cíl života, kde se žije také nastavitelností k tomu, co je již i to, co budujeme do tohoto cíle se také tak, aby se stal život životem a byl žijícím nastavením se do tohoto cílení se také k tomu, kdo je již také i ten, kdo již žije to, co  je již život dle duchovního znalostmi také se nastaveného cíle, kde se žije jistotami, jištěním celku, vážením si života a také i toho, co je umožněno a žití je zde také postaveno do tohoto cíle ho i zde také jistit do toku informačního, který musí být ale také ohleduplný a pravdivý k ostatním lidem, neboť jsme nastaveni již na určené profese a ty jistí s ohleduplností to, co žijeme tak, aby se i zde také i tento stav lidí ustanovil jít dále jako ten, kdo žije a také i chce žít model života a také více vědět, znamená také větší rozsah života, také i delšího a také udržovaného do modelu života, kde se žije ne otrok výkonu, ale stav bytí, stav života a také výsledek tohoto myšlení nastavuje také to rozumové k životu zde, neboť se dostavuje také uvědomění si žití zde, také i prostoru a také i cest k udržení života také i ve stáří, také k menší síle člověka, který toto vidí  jen z hlediska výkonu v mládí, kráse a také se dívá, jak se pokračuje k životu ve stáří, kde je také toto o stavění se do činnosti, kde se také i po určené době života, nastaví ten konec a přechod do jiné úrovně bytí, nastavené skutečnosti žijí také i dále v tomto úrovňovém žití a pak se toto ustanovuje jako také i další vědomost, že žijeme také i další cesty k životu, tak aby neustále mohl pokračovat, je to také i o vesmírných zákonech, nastavených zde k životu a také k vědomosti o cílech tohoto cíleného stavění a také i svobodných voleb tohoto člověka, co žije také i to uvědomění si cest k životu, kde se toto žije jako vědomost o cíli tohoto pozemského života tady, dnes, zítra, také i v budoucnosti, kde budoucnost znamená také i to, co je začátek v minulosti, ale toto je také i cesta uvědomění si cíle rozvoje duchovního procesu, který je i zde také nastavením se do tohoto cíleného stavění se k tomu, co žijeme a také vidíme, že žijeme v nevědomosti, kde je také i ta vědomosti dávána jen určeným lidem k tomu, aby se stala také cílením vyučováním i ostatních lidí k tomu, co je výsledek života, kde se také i toto žije do cest života, kterým žijeme také jako ti, co jsou také dostavěni k duchovnímu cíli tak, aby se duchovní cíl stavěl ve víře v něj, také v cesty těch, kdož volbou se sem nastavují a také učí tohoto člověka žít vírou v to, co je stavba života, zde i jinde, aby se tento stav lidstva také ustanovil sám a svobodně do cíle se zde také ustanovit jako člen kosmického společenství moudrých lidí, kteří žijí cíl života, učí ho a také žijí obranou tohoto života před temností, která je i zde také dovolena pro cesty poučení se z toho myšlení, které spěje k válečnému tažení a zničení se tak, aby se opět postavil zde život tak, aby se stal životem a ne cílením mocností, co si také nemohou dělat každá co chce, ale tady platí vesmírný řád, který někdo ustanovil, ten někdo žije v tomto stavěném cíli života také jako ten, kdo chce žití ustanovit tak, aby se stalo životem v míru, v radosti ze života a také v obraně života tak, jak byl také ustanoven jít do dále a také i silově je tento cíl také ustanovením se také i vědomostí, že to jde také jinak, duchovními cestami, duchovními silami a také uvědoměním si potřeb těch níže nastavených, ustanovených také k životu a také postavených na přiměřený cíl života a svých potřeb žití, které je i zde také ustanoveno k tomu, aby se stalo také nastavenými potřebami radosti, že žijeme, že stavíme, že udržujeme cesty života k tomu, co je již také i cíl tohoto cíle zde se také ustanovit tak, aby se život stal životem a byl zde také žitím do tohoto cílení se také k životu, kde se žije to, co je již také i to, co budujeme do tohoto cílení se k tomu, co je již také i cesta, kde žijeme model života v duchovním nastaveném cíli ho i zde také žít jako ti, co budují tuto cestu v souvislostech, které uvidíme, které budeme umět postavit a také se dívat, jak se žije v duchu, v duši, co je již také i toto životní se také nastaveno do tohoto cíle ho i zde žít tak, aby se stal životem kde se žije také i toto jako cesta žití, kterým se žije také i to, co je cesta života, kde se také i toto žije jako cíl života, co je životem, co žijeme všichni a také i co budeme žít tak, aby se i zde tento cíl života znova nastavil do duchovního cíle, kde je posvátnost také cesta, kterou si vážíme a také se díváme, jak se žije to, co žijeme v duchu života, kterým se také i toto lidstvo bude stavět do tohoto cíle ho i zde také žít jako cit k životu, kde se také tento cit nastaví tak, aby se i tento cíl života nastavil do tohoto cíle ho zde žít jako cesty žití, kde se žije tento cíl do tohoto cíle ho i zde žít jako ti, co ho tak i zde také budou žít jako cesty žijících lidí, kteří se životem také ustanovují jít tak, aby se zde také  i tento život ustanovil jitím jako ti, co žijí, staví a také budou stavět tu úctu k životu tak, aby se zde také nastavila do tohoto cílení se k tomu, co je život tak, jak ho zde se také můžeme ustanovit k životu dnes, zítra, v budoucím nastavení se také tímto nastavením ducha a také i duše, k citu se životem, v životním cílení se také k tomu, co je již také i to, co žijeme také i dále jako ti, co se stali životem, co žijí to, co budujeme také jako cesty k tomu, co jsou cíle života a také vědomosti o klidu a míru v životě, který se má stát životem a také je cíleným stavěním se do tohoto cíle, kde se žije také ten most svobodného rozhodnutí žít a také jít k cestě života, kde je také i toto životní cílení se také k tomu, co žijeme všichni jako cíle života, kde se žije také i toto jako cesta, kde ji také i budujeme na základě vědomostí o tomto cíleném stavění se do tohoto cíle žití jako ti, co budou muset také něco ustanovit jinak než dříve, víra je také to, co je cíl žití a toto žití je také stavba života zde do budoucnosti, kde se žije také i to, co je náprava chyb, uvědomit si chyby a také se i správností rozhodnout jít také do cest technického nastavení se do míru a společnými postupy vyčistiti tuto planetu od jedovatosti, od chybnosti, kde se také i toto žije jako cesta, kde se také i tento cíl buduje do tohoto cíleného stavění se také jako ti, co budou žít a také i mít tu cestu k cíli života, kde se také i žije to, co je stavba života, kde se také i tento cíl žije do tohoto cíle ho zde se také ustanovit jako vědomost, že lze žít jinak, lze znova ustanovit cíl života v citu a také v soucítění, lze žít na základě vědomostí i malých, ale stavěných k celku, také i k sobě, neboť když se ten, kdo chce stavět to dále, sám neudrží nebo není udržen ostatními, tento život se nastaví na zkázu a také zaniká, neboť neuvědomělost si života zde se také promítne do stavu myšlení se na tento život a také na celek, který se neudrží, rozdrobí a také nastaví zánik sám sebe, když neuzná hodnotu života k tomu, co je již také i to, co budeme žít jako ti, co se staneme také jističem ostatních lidí tak, aby se zde také tento život nezastavil, pokračoval, mohl pokračovat jako cesta, kde budeme rozumět životu jako životu z hlediska ducha, duše, také i rozumu, aby se zde žilo jako člověk, co žije spokojenost a také i úctu k životu zde, neboť toto zde je také i cíl života, kterým postavíme tu cestu žití, kde se také žije jako cíl života také i to, co budeme muset také nastavit tak, aby se stal životem a byl životem k tomu, co žijeme dále jako cíl života, kam se také i nastavíme do tohoto cílení se tak, aby se cesta života stala také jako cesta žití, kde se žije také i to, co budeme muset ustanovit znova do cest žití, kterým se také i tento cíl buduje do cíle života, kde se žije také i toto jako cesta žití, kde vládne cit a mír a také i úcta k životu, co je zde, co je jinde a také celý vesmír žije životem, je znám také více lidem, že žije, že se také i přátelí s lidmi zde, také se díváme jak se zde také žije do tohoto cílení se tak, aby se i zde také i tento cíl života zde také nastavil do cíle života, kde se žije moudrost, kde se žije cit a také kde je jistota, kterou si sami vytvoříme na základě znalostí o cestách života, který je i zde také nastavován k tomu, aby se stal životem a byl žitím tak, aby se život nezastavil a také pokračoval do cíle života, kde je jistota žití také i to, co je jistotami jiných možností a také jiných i bytostných stavů, kteří jistí život zde, tak aby byl vždy dodržen vesmírný zákon a ten, kdo ho nastavuje, je ten, kdo ho také všichni musíme znát, vědět o něm více, také udržovat tu komunikaci a také se díváme, jak se i tento cíl života také ustanovuje do nevědomosti, kde se věří, ale nežije vírou v tomto světě, co je již také ten svět, kde se také bude ustanovovat tento člověk k cestě náprav, k cestě výuky, k cestám udržet život tak, aby se zde také udržel jako cesta života, kde je také i toto vědomost o cestách dále již vidět, že jsou cestami života, kde se také i toto žije do tohoto cílení se tak, aby se zde již také i tento cílený stav lidstva postavil znova do života, do rozhodování jít správně a také v citu a soucítění se žitím také v těchto podmínkách, které zde také jsou ustanovením se tak, aby se zde také mohl rozvinout život tak, jak je ustanoveno vesmírnými zákony nastavenými pro cesty života v míru, dobru, v moudrém rozhodování o cestách jinam, v určenému životu tak, aby se udržel k životu a také se počet členů ustanovil znova na novém cíleném stavění se tak, aby se nerozrůstal, ale nastavil tu změnu v myšlení se na to, co je udržitelnost života tak, aby se stal životem, byl životem a také se díváme, jak se také i tento život ustanovuje tak, aby se život nezastavil, byl životem a víra v něj se stala tím, kdo ji také bude udržovat po celé věky k tomu, aby se zde také toto ustanovilo do vyprávění a také ustanovení se tím, kdo žije víru a také cíl zde ustanovit ten cíl žití do modelu žití ve skupinách, které budou neustále udržovat tu cestu života k tomu, aby se tento život nastavil dále jako stálý cíl k životu v míru, také v moudrosti a také i k cestě, kterou budujeme do cest víry v život a také v úctu k tomuto životu, co je Zdroj a více o něm vědět z důvodu ustanoveného cíleného vědomostního o cestách uvědomit si život jako cestu života k životu, co je neustálý cíl žití v tomto celém stavění se také tohoto života ve velkém rozsahu, velkém uvědomění si cest těch malých a také se díváme, jak se žije zde tak, aby se zde také i tento cíl života také ustanovil jitím do cíle životem se také ustanovit tak, aby se život také ustanovil jitím do cíle se zde přímo ustanovit jitím tak, aby se stal tento cíl životem nastavitelným do pokroku a také do rozvoje života, kde bude všem dáván tento cíl vědomostí k cíli žít a také mít zde život rádi z důvodu jeho jištění celkem, tedy jednotlivci, nastavenými uvědomění si života tak, aby se život zde také ustanovil jitím k životu a také k míru vždy, neboť síla myšlenky zde také nastavuje tu cestu myšlení na život, na mír a také na udržení se v životě, který je i zde také ustanovením se vidět to, co je jinde, je dokonalejší a také umí více, ale žije při tomto stavění se také jako ten, kdo uznává nižší, buduje také tu pomoc a také se díváme, jak rozvíjí a také činí tento rozvoj do cest života a také opět toho, co je opakování děje, tedy také pomáhá slabým a slabším žít a rozvíjet se vlastními cestami tak, aby se v životě mohlo pokračovat a byl neustále v úctě a k cestě nastavit stálý cíl jistit život, mít život a také ho udržet jako život v neustálém nastaveném pokračování tohoto cíle do budoucnosti.

 

Tuto budoucnost žijeme i dnes, ale také se díváme s nadhledem, že dříve se také žilo, bylo to žití dle těch, kdož se ustanovili vést život tak, jak je již ze záznamů známo, ale také se i tento stav lidí nastavuje do tohoto nového vnímání stavění života tak, aby se tento život také opět nastavil silou a udržel se také touto silou do života, ne do devastování se sami k tomu, aby zde se žilo to prvenství, ten stav mysli, že ten silnější má postavený cíl vládnout slabším také silově, aby se stali jeho otroky. Ne takto, toto je myšlenkový výstup za to, co je zánik stavět také zánik sebe, aniž se toto uvědomuje k tomu, co je skutečný cíl v tomto životě, jde zde o cíle hmoty, ale ne o cíle ducha, kde se žije také vstup opačné  roviny, která toto dovoluje a také i chce. Toto je také i další vědomost z cest života, kde je také i toto cílené stavění se do tohoto života to, co budeme znát a také už známe, jen vůdci to nechtějí uznat a také směrují tuto lidskou společnost do cest zkázy, kde je také i tento malý člověk ten, kdo žije vědomost o cestách života, kde se žije také i cíl žití do cíle ho i zde žít jako to, co se staví jako cesta k životu, kde se žije mír i válka, kde je volba tak, jak ji také chceme, žijeme, stavíme a také i silou vynucujeme do cíle zničit se, ne chtít žít život v moudrém rozhodnutí jít životem, který je zde také cílením se všech, jen se nezodpovědností žije do cíle jen pro sebe, ale také žití je o celku, který jistí a také zajišťuje to, co je týmová spolupráce, kde se také toto lidstvo nastavuje do tohoto cílení se tak, aby se zde také i tento život ustanovil zase do cíle života, kde se společný cíl života také i zde na této planetě musí stanovit do cest života, kde se bude žít a také nastavitelnost míru je dosti důležitou modelovou stavbou, která je i zde také na egu vůdců, kteří vidí sílu vědy a techniky, nedovedou s ní zacházet, jen rozhodovat o cíli tohoto směrování se do cest vidět také i to, co žije jako cíl života,  kde vládne technický směr, kde se staví jistota na strojích, ale ne na rozumu a úctě k životu zde, neboť i toto se žije jako moc myšlení a také nastavení se do cíle ducha, který je cesta, kde žijeme nový vstup k tomu, co žijeme jako vědomost, jako sílu a také i jako cestu, ukázanou nám v souvisejících cestách tak, aby se stala také i tím, kdo ji i zde také ustanoví jako to, co žije to, co budujeme do cest života k životu a tento cíl se udrží v tomto směru do stálého uvědomění si cest života, kde se známe všichni, víme o sobě, ale také žijeme zde v tomto celku, kde zatím nemůžeme odletět jinam pro názory k životu, jinak se zde také ustanovuje to, co již také mnozí znají, byli vyzváni k cíli zde se také ustanovit tak, aby se život stal životem a byl zde se také nastaven k cíli života, co žijeme a také ho již i stavíme do cíle žití, co je stavbou života a ne jeho zdevastování. Proto se díváme do nového cíle, který je nám v míru a s láskou ukazován tak, aby se zde život rozvinul a stal se životem k duchovnímu cíli, kde je to duchovní to, co je cesta vidět a vnímat více, co je také již i to, co budujeme do vlastností se dále vzdělávat a žít to, co je nám stále ukazováno různými cestami, my je ale žijeme ve strachu z neznalosti, k úctě k životu takto, jak ho známe a také k tomu, co je již i také překonáváno tak, že se život i zde také ustanovuje do cest života, co je život a také i co je stav žití jiného rozsahu, kde se žije také do cíle života, co je život a také i co je stavba života, neboť život musí neustále pokračovat a také se díváme, jak se tento život nastavuje do cest žití, co je život na vyšším citovém a ustanoveném cíli zde nastaveném k cestám dlouhověkosti, k cestám poznat více, nastavit se dostudování a také uvědomování se k cestě života, co má být neustále tím životem v míru, dobru, v úctě k životu tak, aby se každý člen tohoto lidského společenství na této planetě postavil do cíle života, jeho úctě a také vědomosti, jak se zde také má ustanovit cesta hospodaření se životem, který se žije také i do tohoto cíle ho i zde žít jako cíle se postavit dále jako stavba života, kde se žije také i toto do cest žití, kde se také i tento člověk nastavuje jako cíl života, kde se také musí ustanovit ho udržet žitím k životu, také k víře v cit a soucítěním s ostatními se tento cíl žití nastaví dostavěním se do tohoto cíle, kde se žije také i tím, kdo je již i ten, kdo se staví dále jako cíl života, kde je součástí týmu tohoto národa, tohoto celku a také i tohoto cíle se věnovat životu tak, aby se zde také nastavil do cest žití, udržení žití a také nastavení na duchovní zákon o životě, kde se také tento zákon musí udržet v lidských myslích a také i v srdci každého člověka, co také musí dodržet tento duchovní zákon, vědět více o něm a také ho uznat, žít a také i chtít žít zde dnes. Toto je také i cesta, kterou žijeme a také se díváme, jak se zde toto udržuje jen v duchovních skupinách, těžko se nastavuje k těm, kdož vidí jen cíl života v miliardách a vidí jen sebe, ale žijí z cest také druhých, když nebudou umět udržet druhé k životu v citu, nebudou ani oni také žít život, ale boj o život, necitelnost a stav karmy, kde je dožene také cesta, kterou si zvolili a také bude umožněna jitím tak, že se ustanoví cíl tohoto cílení se k hamižnosti, k necitelnosti, k neúctě k životu ostatních, také pádem, do tohoto cíleného stavění se duchovního zákona o životě, je nám dáváno toto porozumění životu odjinud, kde je moudrost cílem života, vyšší stupeň žije s láskou k těm nevědomým a staví to učení je ve svobodném rozhodnutí jít dále také v lásce a míru k tomu, aby se život v mírovém nastavení stavěl také i na nižším stupni, do evolučního rozvoje a také dle rozhodnutí těch, kdož řídí tento život ve vesmíru, ve Stvoření a také i vidí tu nižší stupněm nastavenou společnost, co musí žít také cíl života, vidět tu vyšší a uznat ji, žít svou citovou stránkou ustanovenou tak, aby se život rozvíjel a ustanovil jako cesta, která je hodnotou života k životu zde proto, že ji někdo ustanovil, někdo ji řídí, také rozhoduje a je to znalost o Zdroji Života, vesmírná moc co ji uznávají všichni žijící na různých stupních života a vědomostí o cestách žijících, kteří žijí a staví zase to, co je uznávání i sami sebe a také i to rozhodnutí se žít tak, jak je určeno k jejich existenci v tomto Stvoření, co žije, staví život, udržuje život, nastavuje život také jiných stavů, bytostí a tedy je zde také i tento cíl života tak i to, co se stalo žitím a vědomostí o cestách těch, kdož zde také nastavují tento život do tohoto výsledku voleb, voleb také tohoto pozemského lidského společenství, kde se žije výtvory myšlení a nevědomostí se zde také nastavuje jak cesta žijících, tak cesty nežijících a majících hlad, i když je dostatek jídla. Výuka k cestám se rozdělit a také i nastavit tu cestu k ostatním, naučit je žít a ustanovit to žití jako cíl cest vědomostí o cestách života, kterým žijeme a stavíme ho také jako cíle života, který je součástí tohoto Stvoření, co žije, co se dívá jak žijeme my zde, co je stavba dovolení se setkávat a umět telepaticky komunikovat a také i předávat toto nové k dalšímu cílení se k tomu, že víme, že život existuje jinde, je také dokonalejší, jinak by se sem nedostal a je také i dovoleno ho spatřit, setkat se s ním a hovořit s ním telepaticky, hmota je hrubost a ostatní vyšší stupeň života je jemnost, která také existuje, žije jinak než my a toto je také i to, co žijeme tady dnes, s dovolením Zdroje Života, který také existuje, žije, staví a rozhoduje o tom, co je již i zde také postaveno do znalostí, do vidění, do slyšení, do cítění, ale tato pozemská věda to nedokáže, neboť jen ten uvědomělý se nastavený na tento cíl jemnosti, uvidí, uslyší, ucítí. Ostatní ne a také nebudou tolik vidět ani stroji, danými dále k tomu, co je vidění hmoty v tomto vesmíru, který také žije vzdálenými světy, životem a toto je také i k dalšímu vyučování se o tom, co je již také v mnoha podobách nastaveno do tohoto cílení se k tomu, co žije také i dnes v tomto cíleném stavění se také tak, aby se i zde tento cíl života v duchovním cílení stal životem, stal se dostavováním k tomu, co se žije jako nové vzdělávání se v duchu, co je také to vesmírné znalostní, co nám osvětlí podstatu života, stav života jinde ve vesmíru, také i toho, kdo žije, staví život, rozhoduje o životě, je vesmírná moc, co žije Stvořitelností života, kde nerozumíme podstatě života v jeho úrovni, a tedy žijeme také dle jeho nastavení, dané svobodné vůle se rozhodnout jít cestami dále tak jak budeme umět nastavit tu mysl k tomu, co je výtvor nás samotných, ale také ustanovených dodržovat vesmírný stav zákona o životě zde, je rozhodnutý, je ustanovený a my ho musíme znát proto, co je život a také i k jeho udržování tak, aby se stal neustálým životem zde, kde také bude rozhodnuto o zvýšení úrovně, dostavění se duchovního znalostního rozsahu vědomostí, co budou také otevřením se do dalšího cíle znát život tak, aby se stal životem, byl uznán jako život a také jsme ho uměli udržet s pomocí dalších cest a také i síly, kterou budeme dostávat k tomu, aby se stala mocí života v míru, dobru, moudrém rozhodování a citu a úctě k těm, kdož jsou vyšší stav života a nastavují mocí život svůj, život také i na nižším stupni života, stále s dovolením a uznáním rozhodnutí toho, kdo je vesmírná moc, co Stvořením života staví všechen život ve vesmíru, Zdroj života, který je větší moc a staví veškerý život ve Stvoření, což je jednotka více vesmírů, každý je trochu jiný, má své hranice a také obranu před vetřelci, zákon nastaveného života je neustále chráněn a také stavěno to, co žije v lidech zde jako i telepatická komunikace s těmi, kdož vidí více a také i žijí to, co je vědomost o nás, my nevíme a tak se i bojíme, ale je to také nastaveno do dovolení, do uzpůsobení se tak, aby se i zde také i tento cíl života také nastavil zde k těm, kdož jsou odvážní a také i chtějí žít jako ti, co ví a také znají více než ostatní, co se bojí a nechtějí znát to, co je hodnota života jinde v tomto Stvoření, vesmíru, kde se žije, existuje a život je neustálým tokem života, který pulzuje na různých modelech, úrovních a celek je to Stvoření, vytvořené za síly toho Zdroje Života, který neustále tvoří a žije proto, aby se život nastavil do neustálého života a také stále pokračoval v míru, citu, s úctou k životu a také poděkováním za život od těch na nižší úrovni žití. 

 

Tedy žijme a také se vzdělávejme v duchu vesmírných zákonů, co platí i zde.    

 

7.10.2019