Jdi na obsah Jdi na menu
 


Život jako cesta, co je porozumění slovu demokratický.

Demokratický život v dnešní době jako cesta a také cíl se zde také tímto cílením nastavit jako cestu, kde je toto také cesta toto ustanovit, toto uvidět a také toto zažít jako cíl života, kde je toto také nastaveno na cesty života, kde je toto také nastaveno na cesty života, kde je toto také již ustanoveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl demokratického systému, kde je ale toto demokratické skutečným vládnoucím cílem lidu a tento lid je zde také pro tento cíl se zde společně sdružovat jako cíl života, kde je vědomost o cíli života také toto, co je cíl zde se také nastavit jako cíl života, kde se žije jako u člověka a ne u snědeného krámu, když je vždy mouka na chléb a toto lidstvo se staví dále jako cesta, kde je necitelnost a nedostatek a také i válka slov, činů a techniky to, co je cíl se zde také umístiti do cest, kde je toto také rozhodnutím celku a jeho dotlačením, jeho také dovolením se cílit jako cíl života, kde je toto do cest se zde také mít jako cesty života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také to, co je již také postavením se do tohoto cíle to, co je již také nastavením se do tohoto cíle to, co je již také ustanovením se do tohoto cíle to, co je již také postavením se do cest života a ne co je cesta zkázy na lidstvem nastaveném přístupu k životu, co je již také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu, kde je toto také stav myšlení se na tento cíl ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kde je toto také nastaveno na cíl života všem zde také žijícím lidem, jejich mysli je tento cíl zatím nedostupný a také toto lidstvo žije v cestě se zde také nastavit jako cestu lidí, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno na jiný vztah k životu než byl dříve, ale toto je také cesta, kterou musí jít někteří lidé a dát ji celku jako cestu Pravdy o cíli života zde na této planetě, kde je toto lidstvo na nevědomosti o Kosmu, kde je toto také nastaveno na určený cíl zde uznat život na kosmickém prostoru, kde je již tento cíl ustanoven, obnoven a stav tohoto stavu lidí žije v rozsahu se zde také uvidět na cestě zde se také nastavit jako cesta života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít dnes jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je cit a soucit to, co je cíl života ve družném a společném cílení se do cíle života v cíli ho zde postavit do družného rozhovoru a také do odezvy na tento cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do cíle ho zde také žít jako cíl života i dnes.

 

 

Tady je cesta života, kde je toto také cíl života, kde je toto také demokratický stav myšlení se k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také nastaven na cestu myšlení se do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak jsme také zvyklí žít jako cestu, kde je toto také cesta myšlení se na tento cíl se zde také dívat na tento cíl života jako na cíl se zde také ustanovit jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také myslí zpracovat do ustanoveného cíle ho zde také žít jako cestu života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také stavěno jako cesta, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také uvidět jako výsledek a také činnost člověka, který zde také žije v nevědomosti, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také dostavěno jako cesta života, kde je toto také nastaveno do cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také to, co je cesta k cestě života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cestami také nastaveného cíle ho zde také vidět na dvou rovinách, ale ne jen na jedné, co je zde také místem se zde také ustanovit jako cíl života a také jako ten, kdo již také žije jako člen velkého celku, kde je toto také ustanovením se cest nejít cestou zabíjení živých tvorů, kteří zde také žijí a mají svůj účel na stavu tohoto stavu lidí, kde je toto také nastavením se do kosmického nastaveného cíle se zde také ustanovit jako cíl života, kde je toto také nastaveno na jiný vztah, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno na cíl zde se také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta života, kde je toto také postaveno jako cesta života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života, kde je toto také nastaveno jako cesta životního cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít takto, jako cestu nedemokratického cíle, kde je tento cíl také nastaven trochu jinak, ale toto je také ustanovený postavený cestou také nastavený cíl zde se také dostavět na demokratickém a také sdružovaném cíli se zde postavit jako tým lidí, tedy se zde tento cíl také již v minulosti postavil jako cesta, kde je tato cesta také to, co je zde také dnešnímu člověku dáno jako cesta se zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu se zde také mít jako cíl života, to, co je zde také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cesta, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle to, co je již také nastavením se této skutečnosti jako cíl života, kde je o tento cíl života také ten, kdo jej zde také myslí a staví do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také životem jít jako cestu, kde je toto také nastaveno jako cesta života, kde je toto také ustanoveno jako cesta života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít také jako cestu života, ve stavění se do tohoto cíle ho zde také žít jako ustanovený cíl svého života, kde bude toto ustanoveno a také porozuměním se tomuto cíle také pochopeno jako cíl života a také v rozsahu života, kde je tento rozsah také nastaven jako cesta života, k tomuto cíli ho zde také mít jako cestu života, kde je toto také nastaveno jako cesta života, kde je toto také ustanoveno jako cesta života a také je zde tento cíl života také nastaven jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do také tohoto cíle ho zde také mít jako cestu životně se ustanoveného cíleného stavění se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu života, kde je toto také nastaveno do toho to cíle ho zde také mít jako cestu žití v tomto cíleném stavění se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu demokratického a také i životem se také ustanoveného celku, který zde také musí žít a také jít cestou života, kde je toto také nastaveno jako cesta života, kde je toto také nastavením se do toho cíleného stavění se do tohoto cíle ho zde také ustanovit, pochopit a jít cestou života ve vedení, v rozsahu ne ovládaní druhých a také v nastaveném cíli ho zde také mít jako demokratický souhlas se životem a ne s počtem stran a také s voliči v těchto stranách. Toto je další cíl se zde také ustanovit ten učitel, kde je toto také na mistrovství těch, kdož zde také umí postavit tento cíl do cíle ho zde také ustanovit jako vidění se do budoucího času, kde je toto také nastaveno jako cesta, kde ji zde také musíme ustanovit jako výuku k cestě života, a ne k cíli i zde také mít jako cestu se zde také nastavenou jako cestu života v nedostatku a toto je také cesta srdce a tento cíl je zde také to, co je již to, co je již také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít tak, jak zde také tento cíl života je a také bude tento cíl ustanoven jako cesta, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života, zde a také i jinde, ale stav porozumění zde také musí být ustanoven na názorově se ustanovit jako cesta duchovního cíle, zde také nastavit pravidlo života jako života a také ke všem zde žijícím členům a jejich cíl zde také musí být toto nastavit do své mysli, do svého cíle a také do cíle druhých, kde je toto také součást života, kde je tento cíl života, do kterého jsme vtahováni jako cesta, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také již ustanoveno jako cesta, kde je tento cíl života to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života, také nastaven jako cesta života, kde je tento cíl života to, co je již také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu života a tento cíl života je zde také sdružovat se, myslet jako cestu života ke všem členům a také se tento cíl života postavil jako cesta opaku ke stavu života zde ke všem a tento stav myšlenky již zde postavil cíl života jen každý sám a tento myšlením se také cíl je zde také to, co je již také to, co je již také nastaveno jako cesta, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, ale tento cíl života je zde také nastaven jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života, a ne již jako stav nežijících trosek, nastavených opakem ke stavění opaku, tedy nežijících trosek, kde je toto také nastaveno jako cesta života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života, kde je toto také nastaveno jako cesta života, kde je toto také nastaveno jako cíl žít zde také jako cíl života to, co je již také cíl života zde a tento cíl ustanovit jako cíl života, kde je toto také mysl a také stav stavu, kde je toto také nastaveno jako cesta, kde je toto také jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle se zde také životem nastavit jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kde je toto také nastaveno na cestu života, kde je toto také stanovením se do tohoto cíle se tento cíl životem dále jako cesta života nastavit tento cíl žít jako cíl života ve společném cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života, kde je toto tak nastaveno do cest života, kde je toto také nastaveno jako cesta života, kde je toto také nastavením se do družného rozhovoru, do družné práce a také do družnosti, kde je také tento stav lidí družným způsobem nastaven na radost ze života, kde je toto tak nastaveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jinde a toto jinde je také cíl zde tento jinde ustanovit jako cíl učení se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl zde také v minulosti dáván jako cestu strany, kde je jednotlivce ten, kdo je mistr a tento mistr byl v té době již ten mistr na úrovni daleko vyšší než byla tehdejší společnost lidí a jeho mysl stavěli ti, o kterých je dnes také již vědomost a toto je také cíl se zde tímto nastavit jako cestu duchovního ustanovení se také tímto životem žít a jít do cest života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života, kde je toto také nastaveno jako cesta, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se také jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cesta do které jsme také vtaženi a stavěni do života jako cíle života, kde je tento cíl života také to, co je již také nastaveno jako cesta života, kde je zde toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, jako cíl života také člověka, co zde také má žít a žije jako člen vysokých duchovních nastavených cest, kde je tento cíl také se zde v tomto prostoru této planety naučit žít jako stav zákonitostí vesmíru, kde je také toto demokraticky ustanovením se také zde postavit tento cíl života tak, jak zde také budeme mít moudrost k tomuto cíli ho zde také žít jako cestu života, kde je tento cíl života také to, co je již také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu života, kde je toto také nastaveno jako cesta života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cestu života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít tento cíl jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu, kde je toto také postaveno jako to, co již zde také tento stav lidstva trvá do cest kosmického tvoření a tento stav lidí je také na tomto tvoření závislý a staví tvoření společnou a také i družnou cestou do tohoto cíle se již také znova zapojit a také mu byl otevřen cíl života zde jako cesta života ve sdružovaném cíli se s ostatním životem ve velkém stavu bytostního cíle ho zde také vidět, že existuje, že žije a staví také zde na tvoření a ustanoveném cíli ho zde také vidět z hlediska trochu jiného tvoření než je zde také ustanovený člen tohoto člena na stavu člověka zde a také ho zde tímto nastavením zde také musí chápat a stavět do cest uvědomit si stav života, kde je toto také na slově demokratickost a sociálnost stavu tohoto stavu vesmírných bytostí a stavěných členů také do cesty demokratického a socialistického, tedy sdružením se do cest  člověka, co žije ve skupinách, ve státech, ve vesmírech a také v dimenzionálním sociálním ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu, kde je toto také nastaveno jako cíl života ve společném tvoření života a ne ve zkáze na tomto cíli života v porozumění se tomu, co je již zde také nastavením se do tohoto cíle myšlenky se cílit tak, jak zde také budeme vidět zde a také již je viděno celkem že to nejde a tento cíl žije v lidech a také se dívá jak zde také život ustanovuje potíže, nemoci, alergie a stav trosek z tohoto cíle ho zde také nastavit jako cestu života, kde je tento cíl také nastaven na opak, tedy na neživot, na bídu a také na nouzi, když je všeho dostatek a jen správný přístup k cíli života je stav tohoto stavu lidí také nastaven jako cesta života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života, kde je toto také nastaveno jako cesta života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je tento cíl života také nastaven jako cesta života a dostavěn jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde se žije a staví zase jen cíl a také cesta života v míru, dobru, spokojenosti, čistotě myšlení a stavu také zdravého a rozvinutého sociálního cítění se se všemi v okolí, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl cest, kde je tento cíl života také to, co je již také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kde je tento cíl života také nastaven jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je tento cíl života také to, co je již také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života tak, jak zde také tímto cílením se zde tento cíl života žije jako cíl života, kde je tento cíl života také nastaven jako cesta, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také postavit tak, jak zde dnes žijeme, člověk člověku nastavuje obraz a také odraz svého myšlení na cíl života, jen k sobě anebo jen od sebe a také již i tento cíl je zde také ustanoven jako uvidět dopad a také důsledek stavět toto do cest života, kde je toto také nastavením se do tohoto demokratického, které je zde také tímto lidem nepochopeno z hlediska cíle života jako cíle života.

 

 

Tento cíl je zde také toto dění, kde je toto dění se také to, co již zde také musí uznat všichni, kteří zde žijí, staví tento cíl života v různých oblastech a také žijí na cíli zde uznat také svoje území a toto území se dále dát jako to, co je již také uznalým a tento znak života ve stavění se také jako cíle se zde tímto územím nastavit jako stát a tento stát je a také je celek, kde je toto do cíleného stavění se do celku, kde je toto také nastaveno jako cíl se zde také mít jako cesta, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta, kde je toto také nastaveno jako cíl zde se také nastavit jako cíl života, kde je toto také ustanoveno a také postaveno jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíleného stavění se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, který je zde také nastaven, ustanoven a také dáván jako cíl života, kterým žijeme toto žití jako cíl života, kde je toto žití jako cesta, také jako cesta, kde je toto také viděno jako cesta, kde je tento cíl života to, co je již také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cestou života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle se zde také mít jako cestu života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také životem jít a také ho dívat se do cíleného stavění se také jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také to, co je již také nastaveno trochu jinak, ale toto je také již pro mnohé otevřená cesta, kterou jdeme a také si ji můžeme uvědomit, neboť zde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cesta, kde je a také již také budoucím generacím je ukazováno to, co je již také stavění se k cíli ho zde také žít jako cestu, kde je tento cíl také závislým na tomto člověku, který zde také žije v rovině, kterou nezná a která se mu již také ukazuje a stav tohoto stavu lidstva ji zatím neuznává, ale žije jí a stavět na tomto prostoru je také cíl stavět to, co je již také nastavením se do demokratického, tedy do cest se tady nastavenými do tohoto cíle, kde je vláda lidu to, co je vláda také pro tento lid a tedy se zde tento lid také musí uznat jako vládnoucí a stavěný do tohoto cíle také Vesmírných Zákonů, které zde také platí a tento stav lidstva je zatím neuznal jako zákon, který je a také musí jít jako cesta, kterou budeme všichni bez rozdílu státnosti a vládnoucích také států jako stav tohoto stavu trochu jiného ražení, je zde také uznat jako opravdový cíl zde se také uznat jako člen tohoto stavu lidí, kteří zde také musí uznat tento prostor do cíleného demokratického stavění se k tomuto cíli ho zde také žít jako cestu, kterou je zde také nastaven tento stav lidí do tohoto stavu se zde také mít jako cesta, kterou již zde také můžeme mít a také se dívat, jak zde také tímto cílením se tento cíl žije a staví dále jako cesta, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kde je tento cíl cest také to, co je Vesmírnými Zákony také nastaveno do tohoto cíle ho zde také udržet, dodržet a také mu dávat význam, kde je tento význam také do cest vesmíru, který je zde také zastoupen mnoha těmi, kdož zde také řídí, vedou, rozhodují o tomto lidstvu jako lidstvu a také o této planetě, která je nejslabším článkem v této sluneční soustavě, kde je život také to, co je cíl zde uznat, ale není zatím dovoleno cestovat na lidském stavěném cíli ho zde také mít jako cíl života v tomto vesmírném postavení se do tohoto cíle ho zde také žít takto, jako na této planetě Zemi, kde je tento cíl jen hamounství a také neuznání prostoru, jako cest kde je také Vesmírným Zákonem nastaveno to bytí i ostatních bytostí, které zde tvoří, mají cíl zde tento prostor poznat a také ho mít rádi pro jeho vzestoupení k sobě jako cestě duchovního uvědomění si  stavu, že zde je také pro tohoto člověka to, co je cesta, síla a také Kosmos je stav, kde je velikým nastavením se také uznat, že velký Kosmos žije a také staví na cestách, kterými se tento stav lidstva zatím tolik neuznává a žije jen stavěním se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu výstavby majetku a také by rádi tento vesmír vlastnili jako vlastníci, co již také nakupují měsíční krajinu a rozprodávají dnes zde tento prostor k cestě sebe, toto je myšlení na cestu jen dobyvačnou a tento vesmír je zde také dobyvačný, ale je zde také toto mírové stavění, kde je tento cíl v míru se také dostavět k cestě Vesmírných Zákonů, kde také bude po ustanovení a také dodržení těchto zákonů vždy to, co je také dovolením se cestovat v tomto vesmírném stavu, kde je také tento stav určený, ustanovený a také se nesmí překročit jeho postavený cíl zde, tedy je zde také kompetence, kterou tento stav lidstva dostaví a když projde zkouškami Vesmírných Zákonů, bude je stále nějaký čas dodržovat, dostane povolení vycestovat do této sluneční soustavy, také poznat tento cíl jako cíl života a také v jiném dimenzionálním ustanoveném cílení je tento stav lidí také to, co je již také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kterou lze také tento cíl nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde tak žít jako cestu, kde je toto také nastaveno jako cesta, kterou lze také tímto nastavením se toto nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta, kterou lze tento stav lidí také nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života a tento cíl života také dodržovat ve vztahu k Vesmírným Zákonům, kterými jde také tento stav lidí do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu života, kterou lze tento cíl života také ustanovit a také jde o toto více se životem nastavení se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kde je tento cíl života také to, co je již také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kde je toto také nastaveno jako cesta, kde je tento cíl života, kde je život to, co je již také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta, kde je toto také ustanoveno a také postaveno jako cesta, kterou lze tento cíl ustanovit do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kde je tento cíl života to, co je již také nastaveno jako cesty, kterými jdeme a také je musíme respektovat, jinak nastavujeme sami sobě stav zkázy na tomto stavu se také nastavit jako cíl zde se tímto cílením ustanovit jako stav, kde je tento stav lidí také nastaven jako cesta, kterou lze zde také tento cíl života, dále dávat jako moudrost k životu, kde je toto také nastaveno jako cesta, kterou lze zde také tímto cílením se zde také nastavit jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu, kterou lze také tento cíl života žít jako cestu nezájmu o cíl života, kde je tento vesmír plný inteligentního života, který je zde také zastoupen v tomto stavu tohoto stavu vědomostí do tohoto stavu také ho vidět, znát a také se dívat, jak zde také žije tento stav lidí do vysokých frekvenčně se také ustanovených cest, kterými je zde také Vesmírnými Zákony dovoleno vstoupit tak velkými vzdálenostmi do tohoto cíle ho zde také nastavit jako rozměr duchovního nastaveného cíle, kterým lze také prostavět tento života jako cíl zde se také zastavit na cíli ho zde také žít jako rozměr jiný, který je zatím ukazován lidem, ale tento stav lidí ho zatím neuznal, žije jen sebou a stavěním zbraní hromadného ničení sám sebe a také se dívá na tento cíl života jako cestu, kde je toto také cíl jeho života zde, na tomto prostoru, na tomto cíli ho zde ovládat tak, že jistit se zde také nelze, neboť tento stav lidstva žije jen zbraněmi hromadného ničení se tak, aby se zde ustanovil jako stav toho, kdo je již také nastaven jako cesta, kterou chce jít tento stav lidí, kteří dostavěli svoje technické poznání do cesty jen ničit a také ne znát Vesmírný Zákon o zachování života a také ho zde ustanovit jako cestu, kterou lze také vycestovat do vesmíru, který je plný inteligentního života, kde je toto také nastaveno do cest života a také přátelství s těmi, kdož zde také žijí a již vstoupili do této lidské společnosti těch, kteří žijí v nepřátelství podvodu a také lži k sobě samému, tedy se ovládají, manipulují s tímto lidstvem jako cestou, zde si nastavit podvod a také zásah na stavu tohoto technického rozvoje tak, jak ho zde také vidíme, také si o něm říkáme a také se díváme, jak zde také tento cíl života žijí i ostatní lidé do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto lidstvo také utlačováno jak vesmírem, kde je zde také rovina, kterou lze také nazvat rovinou zla a také to dobro zde také řídí a nastavuje zodpovědnost k tomuto lidstvu jako cestu se zde také vidět jako cíl zde také ustanovit tento Vesmírný Zákon do tohoto lidstva, co žije v nevědomosti na duchovním ustanoveném cíli, tedy ne náboženském stavění nebo na cestě víry v tento stav náboženských skupin, které zde také ustanovují jen stav víry v tohoto stavu se také rozšířeném do cíle trojice – Bůh Otec, Pán Ježíš Kristus, Duch Svatý. Toto je asi ve stručnosti to, co je stav víry v tento stav lidského myšlení církevních skupin a toto je také další krok k cíli ho zde také zde tímto krokem dát na vědomost, neboť je zde také otevřena cesta k poznání mnoho nového z oblasti vesmíru těm, kdož zde také nastavují tento cíl do svého života a také ho dávají na základě technického pokroku zde také dalším lidem k uvážení, ke studiu a také k cílenému nastavení se také do cest, kde je toto také cesta, která bude umožněna jen několika jednotlivcům, kteří zde také jsou a také se dívají, jak zde také tímto cílením se zde tento stav lidí také postavuje do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak zde také tento cíl života buduje do tohoto cíleného stavění se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kterou lze zde také mít jako cíl života, kde je zde také tento cíl života to, co je již také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu života, který je zde také již viditelně nastaven jako cíl života ve vesmírném stavění zde ji také tímto stavěním se také zde ustanovit jako cestu, kterou lze také zde tento cíl života stavět dále do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kterou lze zde také tímto nastavením se zde také toto lidstvo také nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života to, co je již také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, který je zde také nastaven jako cíl života a tento cíl života také zde žije a staví dále jako cesta, kterou lze zde také mít jako cestu, kterou lze také tady žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta, kterou lze také tímto cílením se zde také tímto cílením se zde také tímto cílením se zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu, kterou lze tento cíl života mít a také jím jít na základě se tímto zabývat a také toto jít jako cestu života, kterým jdeme všichni a také ho zde tímto nastavením se zde také musíme mít k cíli ho zde také žít jako cestu, kterou lze také zde tímto cílením se zde také ustanovit jako cíl života, kterým jdeme a také ho můžeme nastavit jinde, také zde a tímto se budeme také dnes zabývat na stavu tohoto stavu určeném také zde vesmírem, který již zde také dnes určuje stav tohoto stavu a také i pokroku do tohoto stavění se také člověkem, kterému je zde také dána vědomost a staví tento stav lidstva do tohoto cíle ho zde také šířit a stavět v pravdě a ne ve lži, kde je toto také nastavením se do tohoto cestami se také nastavenému cíli, ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu, kterou lze zde také mít jako cestu života, kterému lze se tento stav lidí také ustanovit jako cestu, kterou lze také tímto cílením se zde také tímto nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života to, co je již také nastaveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta,kterou lze také tímto cílením se zde také tento cíl života také nastavit jako cestu, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je stav vidění tohoto života také na jiném rozsahu modelování se do tohoto prostoru a také času tak, jak zde také tímto jde několik lidí a také se dívá na tento cíl života jako cíl života tak, jak mu zde také budeme mít cílený stav tohoto stavu lidí také nastaven jako cestu, kterou lze tento cíl života stavět dále a nastavit toto jako cestu žáka, který se učí jako stav těch, kdož zde také vstupují jako ten učitel a staví dále na tomto cíli ho zde také žít jako cestu, kterou lze také jít a také ji nastavit do tohoto cíle ji zde také mít jako cestu, kterou lze také jít jako cíl života, když zde tento stav člověka žije a staví do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kterou lze zde také ustanovit jako cestu života, kterým jdeme také jako cíl zde se tento cílením se také zde tímto ustanovením se také zde postavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kterou lze zde také postavit do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života to, co je již také to, co je již také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života také to, co je již také ustanoveno na stavu tohoto stavu pokroku a také ten pokrok je zde také to, co je stav vědomostí o stavu tohoto stavu lidí, kteří zde také žijí a také nevidí to, co je již také dáváno jiným lidem k vidění, k vnímání a stavění tohoto cíle jako cíle pokroku, do kterého je zde také tento cíl života to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kde je tento cíl života také nastaven jako cíl života, kde zde také tento cíl života žije a staví také velký počet lidí, také dalších bytostných těch, kdož jsou zde také nastaveny jako cesty, kde je tento cíl života to, co je již také nastaveno jako cesta, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života také jako cestu, kde je tato cesta také to, co je již také nastaveno jako cesta výuky k novému životu, který je zde také ukazován a také se dívá, jak zde tento cíl žije v lidech a také je zde tento cíl života také nastaven jako cesta, kterou lze také žít a jít do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu, kde je tento stav lidí také nastaven jako cesta, kde je tento cíl života také to, co je již také nastaveno jako cesta života, kterou lze také tímto cílením se také zde ustanovit jako cíl života, který je zde také třeba dát a takého ustanovit trochu jinak, tedy jako družný a skupinový cestovně se také nastavený cíl zde tento cíl žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cesta, kterou  lze tento stav lidí ustanovit jinak, trochu jinak proto, že tento cíl života je zde také ustanoven vesmírem, kde je tento vesmír také ten, kdo jej tvoří jiný cíl stavěný do cíle větší síly a také jistot, kde je tento stav lidí také vírou nastaven jen na trojici a ne na bytostný a stavěný cíl zde se také ustanovit jako cestu, co je cíl zde toto přirovnat k tomuto termínu, vámi nastaveném v encyklopedii všeobecné, co je stav také nastavený do cesty jednou větou říci o stavu myšlení se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu, kde je toto také na skupinách, které zde také bojují proti sobě a také se zde žije válka, která je zde stálým hostem a stav tohoto stavu lidí ji žije, staví a také udržuje v nastaveném cíli ho zde také mít jen jako sebenastavený člen tohoto stavu lidstva, které je zde také kolonizátorem a staví na cestě utlačit slabé, slabší a stavět jen sebe k cestě více vydělávat do tohoto stavu se také jako cíl zde se také vidět jako cestu, kterou lze také tímto cílením se zde také vidět jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také nastaven jako cíl života, kde je tento cíl života také ustanoven jako cíl života, kde je tento cíl života také nastaven jako cíl života, kde je tento cíl života také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta, kde je tento stav lidí také postaven jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cesta, kde je tento cíl zde také již tímto nastavením se zde také nastaven jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta života, kde je toto také nastaveno jako cesta života, kde je toto také nastaveno jako cíl zde se také ustanovit jako cíl života, kde je tento cíl života také nastaven jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta života, kde je toto také ustanoveno jako cíl zde tento cíl života dále žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta stavět tuto cestu do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je tento cíl života to, co je již také nastaveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je tento stav lidí také nastaven jako cíl života jako cíl života zde a také i jinde, ale toto je také cíl se zde tímto zabývat podrobněji a tento cíl je zde také ve stručnosti dáván k cíli ho zde také mít jako cestu, kterou lze zde také žít a také jít do duchovního ustanoveného cíle zde tímto Vesmírným Zákonem postavit tuto cestu jako cíl výuky k celku, kde je tento cíl výuky také stav tohoto stavu se zde také nastavit jako cíl života, kde je tento cíl života také uveden do tohoto cíle ho zde také žít a také ho vidět a tento cíl života také zde bude rozsahem nastaven jen na několika mistrech a také na několika desítkách těch, kdož zde také ustanovují tento cíl se zde také vidět jako mistr na nižším stavěném cíli, kde je tento stav mistrů také ustanoven a také nastaven jako cíl zde se tímto cílením se zde také nastavit jako cestu, kde je tento cíl života také ustanoven a také se díváme, jak zde také tento cíl života také bude tímto nastavením se zde také učen k tomu, aby ho zde také tímto cílením se zde také tento cíl života žil jako vzdělanost duchovního charakteru, kde je toto také ustanoveno jako cesta života, kterou lze zde také ustanovit, také nastavit a také i žít dle Vesmírného Zákona, který je zde také učen, také již i dáván a také se zde tento stav lidí také neuznáním tohoto Vesmírného Zákona staví do války slov, činů a též blokování tohoto Vesmírného Zákona, neboť se ho bojí, staví na cestě zla, kterým jde také tento stav lidstva do tohoto učením se také nastaveného cíle ho zde také žít a také již zde tento stav lidí vidí, co je již zde také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života to, co je již také to, co je již také nastaveno jako cesta, kde je tento cíl života také to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také vidět jak z hlediska tohoto cíle, tak z hlediska také nastaveného cíleného stavění se do tohoto cíle se zde také ustanovit jako cesta, kterou lze zde také mít a také ji znát dopředu, na základě tohoto vírou také nastaveného skupinového a také cíleného stavění se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života zde, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života také cestu tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života to, co je již také uznávání se sami sebe, tedy žít ve skupinách, národnostně se ustanovených do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, zde je toto také nastavením se do tohoto cíle se skupinově postavit do cest vystavěného také cíle těch, kdož jsou zde také ustanoveni tímto stavěním hmoty, dát na vědomost vystavění se do cest vědy a také technicky ustanovit toto do cest jít zde také jako cíl života do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kde je tento cíl života také to, co je již také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kde je tento cíl života také nastaven do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života také to, co je již také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života také nastavený cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta demokratického a socialistického, které je zde na této úrovni života to, co je zde také postaveno jako cesta, kterou lze jít a také ji zablokovat a jít jinou cestou, danou také těmi, kteří zde také nechtějí jit cestou duchovního ustanoveného cíle, který je zde také blokován těmito bytostmi, které jsou na vyšším stavu života a také zde jsou dobyvateli, kteří zde chtějí jít cestou pokusů a zotročení se zde nastavenému lidstvu, které jde cestou vysokého zde také rozšíření se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl zde se zase ustanovit jako cíl stavět zde tento cíl do cest života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu boje mezi duchovními stavěními cestami a tento cíl je zde také stanoven k tomuto člověku, kde je toto také ustanoveno a jako cíl života také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít takto, jako cestu zde se pohybující mezi stavěním znova  a znova života jako života, kde je tento cíl života také nastaven již na molekulární a atomové vědomosti, kterými jde také dosti vědců z celého stavu tohoto pozemského stavění se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu, kde je toto také cesta, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít zde také tímto cílením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu života, kde je toto také nastaveno jako cesta, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je tento cíl života také cílením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také to, co je cesta života, kterou lze také jít a také ustanovit tuto myšlenku do cíle, kde je tento cíl životně se také ustanoveného vůdcovství do cest, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl zde se také nastavit jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl vědy a také i technicky se ustanovit jako cesta, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl zde se tímto cílením se zde také nastavit jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto tak ustanoveno jít cestou života a tento cestami se také nastavený cíl je cílením se do krajnosti nebo také do zániku, také do cíle ho zde také tímto cílením se zde také mít jako cestu, kde je tento cíl života to, co je cesta, kde je tento cíl také nastaven do zákonů člověka, který zde tak blokuje vývoj člověka a staví zábrany do tohoto cíle ho zde také více vytvořit na stavu tohoto stavu zákonitostí tak, jak zde také je ustanoveno také na základě boje v tomto cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také vidět jako cestu, kde je toto také duchovní cesta, ne cesta boje mezi obchodními cestami, ale toto je Vesmírný Zákon, který je zde také důležitým momentem, kde je tento cíl zde se také ustanovený do tohoto cíle ho zde také žít na základě vstoupení se do tohoto cíle ho zde také jít jako cíl cesty se zde také mít jako cíl života tak, jak ho zde také bude vesmír požadovat, tedy jako cestu, kde je tento cíl dán jako termín trochu jiný a také vystavěný do podrobnějších cest, kterými jde tento stav lidí také do cest života, kde je tento cíl život a ne cesta k cíli zde postavit teror na vlastních lidech, kde je také kolonie to, co je již zde také ustanoveno a toto je cíl tohoto cíle, zde tento cíl žít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno do tohoto cíle ho zde také žít jako skupina, co žije státem, co život bere jako duchovní cestu, kterou je zde také stanoveno to, co je rozhodnutí se zde nastavit do vědomosti, že zde také působí tento stav vědy, co je vědou duchovního charakteru a nebere vědcům stav jejich ustanoveného vzdělanostního stavu, ale jde také cílením se do tohoto cíle zde se také ustanovit jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života, kde je tento stav lidí také ustanoven se zde ustanovit jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života ve skupinovém, které nevlastní, ale spravuje a tento cíl života je to,co je vždy mít to, co je stav života ke spotřebě, k cestě výroby a také jistoty jsou zde také tím, co je již také to, co je determinovatelným postaveným cílením se k tomu, co je stav vědy duchovně ustanovený do tohoto cíleného stavění se k tomu, kdo je již tak ten, kdo již zde tak tímto vzděláváním se také buduje stav života, kde je jistota to, co je společný cíl zde udržet život a ne ho zablokovat zákonem o cestě vlastnit tento zákon, dávat ho dostavěného cíle ho zde také mít jako cíl života a tento cíl života terorizovat jako cestu, kde je stav vědomostí jen vlastněn těmi, kdož ho dostavěli na základě Vesmírného Zákona o stavu pokroku zde se také ustanovenému cíli ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde tak žít jako cestu, kde je tento cíl života také nastaven jako cíl života, kde je toto tak nastaveno jako cesta, kde ji zde také musíme dávat na vědomost, jinak zde tento vesmír musí také zasáhnout proti blokaci života zde se také nastavenému stavu bytostí, které zde chtějí zničit lidstvo a také ho zotročit. Tady se jde také do války činů a myšlenek, které zde staví tento stav lidí do cíle ho zde již zde a také i dnes vidět jako cestu soukromého vlastnictví a podnikavosti žít jako cestu zničit se a zotročit ostatní k cíli je zde podvodem nastavit do cesty nevědomosti, jinak se zde již rozvinul stav vědy a také technického ustanoveného postavení se do tohoto cíle ho zde také tímto životem mít již daleko na vyšším stupni vědeckého postavení se do cest života v tomto společenství států, které zde žijí nastavenými cestami vesmíru také jako cesty, kde je toto také cesta vesmíru bojovat za tento stav myšlení člověka ke skupinovému životu v jistotách a ne ve stavu stavu tohoto stavu myšlení jen na hamounství, na cíl zde postavit jen řízení otroků a stavět tento stav lidí do nejistot, strachu o život a také o sebe a o rodinu. Tak toto je stav těch, kdož zde již rozprodali pod vedením technického to, co je stav také mysli a tato mysl souhlasila s tím, když ji zde technicky nastavení dostavěli do tohoto vynuceného souhlasu tak, jak zde také vidí ti, co jsou uchráněni od tohoto nastaveného frekvenčního stavění se do tohoto cíle, kde je toto také nastaveno na dopad a také na důsledek tohoto cíle ho zde také žít takto, jako člen trosek,zrůd a také nastaveného stavu ustanoveného sami sebou do genetického stavu tak, jak zde také rozhodli elitáři a staví dále na cíli ho zde také ustanovit ještě tvrději, když se zde tento stav lidí nebude umět bránit stavem mysli a stavem také myšlení na cíl života, kde je toto také nastaveno na cestu informovat o zkáze lidstva, ale toto je také vstup života, kde je tento vstup také toto cílení se do tohoto cíle ho zde také mít jako cesta života, kde je tento cíl života také jistotami nastaven do tohoto cíle ho zde také umět vystavět do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto tak nastaveno do tohoto cíle ho zde tak mít jako cestu života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je tento cíl života také nastaven jako již cíl života, kde je skupinový život pod vedením moudrých to, co je již také dostavěný cíl cest, kde je ne vlastnit, ale stavět tento cíl života do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života, kterou lze zde také ustanovit jako vítězství tohoto stavu mysli jako cíl života, kde je cíl života tak dostavěný cíl duchovního cíle zde se také tímto duchovním cílem zastavět tak, aby zde také nastavili i ostatní cestu života, která je cestou života zde, také i jinde a také se tímto cílením se zde tento cíl života žije v cestě nastavené již také tímto cíleným a také nastaveným cílením se do cíle života, kde je dostatek, kde je mír a také kde je toto skupinové to, co je cesta se týmově postavit v poctivém nastaveném cíleném životě tak, jak zde také budeme mít stavěný cíl tohoto cíle také dáván do cíle ho zde také žít jako cestu, kde je tato cesta do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, a ne již cesta otroka, co nemá na stavění svého života. Zde také žije cíl života, kde je toto také tým lidí, kteří společnou cestou žijí, trvají a staví na toto cíli se zde ustanovit jako stav těch, kdož zde vedou život jako cestu, která je zde také na duchovním cítění, na duchovní úrovni stavět zde toto do cíle ho zde také více a více nastavit do tohoto cíle ho zde také ne vlastnit, ale mít a také žít jako cestu za kterou se také musí postavit všichni, jinak zde také tento stav lidí stanovuje také zase cestu pádu a stavět na znova obnovení svého života je také rozhodnutím tohoto stavu myšlení se také na cestu života ke všem lidem, zde také žijícím a nastaveným do postaveného cíle duchovní výchovy zde se také nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto tak ustanoveno vesmírem k cíli žít a také mít na tento stav života jako člověk, co rozumí životu jako cíli svého života zde a tento vesmír ji zde také ustanovuje tak, jak zde také musíme všichni vidět, vědět a stavět na tomto vesmírném stavění se do tohoto cíle ho uznat a také mu postavit to, co je úcta a také i to poděkování za cestu, kde je toto také nastaveno do tohoto cíleného stavění se do cíle zde se také ustanovit jako cesta, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života to, co je již také to, co je již také cesta, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno již do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako člen velkého celku, kde je toto nastaveno na termín Kosmická Konfederace Planet, tedy sdružení vesmírných národů na různém stupni života, kde je toto také nastaveno do cest se zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také stav života, kde je tento stav života také to, co je cíl života, zde se také nastavenému do tohoto cíle se zde také nastavit jako cestu, kterou lze zde také mít a také ji cílit do tohoto cíle ho zde také žít zde také do tohoto cíleného stavu zde se také ustanovit jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života to, co je již také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také zde postavit jako cestu života v duchovním cíli, zde také uznat vesmírný stav sdružení se v týmu lidí, kteří zde také žijí tento cíl s námi jako člověkem pozemského původu zde, také i jiný stav již vstoupil a žije v radosti z toho, že tento stav lidí tomuto cíli také věnuje pozornost a staví dále na stavu se zde také udržet jako člen, který však také musí dodržet určité podmínky, k cestě míru, jen míru a také ne války slov, činů a podlosti, nastavené také frekvenčními stavy těch, co žádají stav ovládaní se také zde na tomto stavu se tohoto cíle ho zde také žít jak, jak zde také tento stav lidí žije v nastaveném boji o cíl zde se také ustanovit jako cíl života jako ten, kdo vládne celému lidstvu a bojuje za jeho podrobení se jemu. Toto je nedovoleno a tento stav myšlení je zkáza na duchovním ustanoveném cíli ho zde také žít jako cestu bránit se stavu utlačit se, jako cíl života zde se také tímto cílením ustanovit do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl strach o sebe, o rodinu a také do cesty, kterými jdeme jako rozdrobená lidská stavěná donucená frekvencemi společnost, kde je stav jen samota a také stav nevědomosti o stavu tohoto cíleného zotročování se sami sebe tak, že zde je tento stav Kosmické Konfederace Planet k dispozici člověku, který zde také musí chtít tímto vývojem jít a také žádat stav tohoto celku také o cíl zde se také postavit do tohoto cíle ho zde také žít zde také jako celek lidí, co staví na skupinovém cíli a v týmu se jistí jako stav člověka, zde a také i jinde jako cestu života zde se také nastavenému do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak zde také tento stav lidí buduje na cíli jít zde také cestou tohoto velkého planetárního celku také jako cestu, kde je tento celek to, co je již také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života zde, také i jinde v soustavě modelů tohoto cíleného stavěného stavu také těch, kdož zde také bojují do tohoto cíle ho zde také žít trochu jinak, dnes a také již na stavu vědomostí o stavu Vesmírného Zákona, který zde také určuje stav tohoto života tak, jak zde také rozhodne tento stav lidstva jít cestou života, kde je toto také nastaveno jako cesta života, kterou lze jít, také ji zastavit a také stavět zkázu na tomto planetárním lidstvu, které zde cílí k cíli zde tento cíl ustanovit a ne jít cestou života v míru a stavět tento mír také do cíle ho zde také žít jako cíl člověka, co je člověk a je zde proto, aby zde dostavěl další cíl života jako ten, kdo již také má cestu důkaznosti o tomto cíli ho zde také žít jako cíl života v delším nastaveném cíli vypadat více mlaději, stavět také cestu síly znalostí, těla a také i mysli jako cesty do duchovního cíle, zde projít cestou čtvrté dimenze, která je stavem zla a také podvodu na lidech, ale stav lidí ji musí zde také žít jako cestu ubránit se zlu a nastavit tým lidí k cestě se zde udržet jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde tak žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je tento cíl života také cíl života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také myslet na cestu života, zde a také i jinde, kde je tento cíl života také to, co je cíl zde být tým lidí a také se dívat, jak se tento tým lidí postaví za tohoto člověka, kterému jde tento cíl života také do cíle ho zde nastavit dle vesmírného stavění a stav tohoto stavění je cesta také nastavená na cestu míru a stav tohoto stavu lidí ji musí žít jako cestu života, kde je dostatek, kde je skromnost a také jen to, co je třeba k cestě života, dle postaveného cíle zde jistit to, co je zase jen cíl života k celku, k ostatním, k sobě. Toto je také cesta, kterou musí jít každý a také se každý musí seznámit se stavem vědomostí o stavu Vesmírného Zákona, který je zde také dostavěn a také již dáván k vědomosti k ostatním, tedy ho rozšířit, dát na vědomost a ne vlastnit stav vědomostí jako stav tohoto stavu zákona o stavu autora. Tento stav Vesmírného Zákona je zde také pro všechny a všichni ho musí znát, tedy je zde právo toto vědět a také toto právo ustanovit do tohoto cíle ho zde ustanovit jako cíl života, kde je tento cíl života také stav vědět, že tento stav Vesmírného Zákona platí i pro ostatní život v tomto vesmírném pojetí se zde také těch, kdož zde také nastavují tento znalostní stupeň tohoto cíle také do stavu svého žití, na stavu daleko většího rozsahu, než žije tento stav lidstva v tomto stavu se modelu také již války mezi sebou a ničení se také tímto cílením se k vlastnit a nedat k celku. Toto je stav myšlení se do tohoto cíle ho zde také tímto cílením se zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života a také je toto také nastaveno do podmínek zde tohoto členství v tomto kosmickém celku, plném hodnot jiných, než zde také staví tento pozemský člen, tedy zde je cíl života jako cíl života, v míru, dobru a také v nastaveném dodržení  kosmických zákonů, které zde také platí pro všechny členy, když je ustanovují do tohoto cíle zde učit slabé členy a jejich vjem je stav tohoto cíle, zde je naučit, zde je také zajistit a také jejich rozsah je stav, co je určen zde, tedy také toto je učivo, kterým musí projít tento člen a stavět dle tohoto cíle ho zde také žít jako rozsah života, kde je toto také nastaveno jako cesta, kterou lze jít a také ji zde tímto nastavením jít uznat jako cestu života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je tento cíl života také stav tohoto cíle ho zde také jít uznat zde a také ho uznat tak, aby zde také tímto uznáním se všichni uměli postavit za tento Vesmírný Zákon života zde a také i jinde, neboť jeho znění zde také bude pozvolna dáváno k dispozici, ale také ho musí znát opravdu všichni, kdož zde také budou myslet trochu jinak, životem jít také stavem míru a stavu lásky k celku, který zde také musí jistit všechny jednotlivce a toto dokáže jen v souvislosti s týmovou a také vesmírnou existencí zde se také tímto vesmírem ustanovit do tohoto cíle ho zde také prostavět a nastavit do vědomostí každého člověka, který je zde a také žije v rozsahu nastaveném také vesmírem, ne se dívat na tento cíl utlačování se sami sebou do tohoto cíle jako konce zde život přestat mít rád a nastavit toto do cest humusu k cíli zde zotročit, utlačit a nastavit cenu trosky do tohoto cíle ji zde také již vidět na nemocnosti, na stavu zrůdnosti a také na stavu jen vydělávat na sebe, toto je zkáza na lidstvu a tento stav lidí se zde také musí rozhodnout jít cestou Vesmírného Zákona míru, zachování života jeho modality, se již zde také nastavují v myšlení se na tento cíl života jako cíl znova obnovit tento cíl života do cíle ho zde zase žít jako člen v Kosmického provedení se také jako cestu zde mít zde tento Kosmický Zákon ve vědomosti, učit se ho, mít jako naději na tento cíl života a také ho zde tímto cílením stavět do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, která je zde také nastavena na cestu života, kde je tento cíl života také změna k lepšímu životu, který zde také musí chtít ostatní a stavět na tomto cílem se ho zde také nastavit do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu života, která je zde také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také to, co je již také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také nastavit jako cíl života, kde je toto také cíl života  také to, co je naděje na týmovou práci, v pohodovém cíli a také zde se tento stav lidí tímto pohodovým musí nastavit na jistoty jednotlivci, který potřebuje málo a je stále tím člověkem, který zde také žije a staví na důstojném životě i ve stáří, tedy se o něj postarat, neboť ztráta síly a tělo se nastavuje na cíl zde ukončit také svou pouť, je cesta Vesmírného Zákona, tedy ho uznat, jít cestou postarat se o staré a také se ustanovit jako stav těch, kdož zde také budovali pro mladé a ne jim ztrpčovat život cenovými výtvory tak, jak zde také toto je neúcta ke starému člověku, co žije v omezeném stavu vystavěného systému tohoto stavu člověka, kdo je již také ten hyenou postavený člen, který vidí jen sebe jako toho, kdo je mladý a také ještě silný a tento stav člověka je sobec k ostatním, neboť i on jednou zestárne a nabude také stavu tohoto stavu lidí do cesty se rozloučit se stavem všeho, co již zde také ustanovil svými myšlenkami na cestu zde žít a také jít do cest duchovního zákona o stavu cíleného stavu jití dle vesmírných cest do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu odkazu ostatním, kde je toto také pokračováním tohoto cíleného žití do cest mít na tento život a také ho v budoucnu zajisti celku jako všem zde také žijícím členům, tedy se dívat, jak zde se tento stav lidí rozvinuje na základě týmové spolupráce a toto žití je na stavu Vesmírného Zákona, tým je jednotka, kterou zde tento stav lidí musí jít a také se udržet sám jako celek národa a také se bránit stavu podvodu na něm, kde je stav tohoto stavu lidstva také již postaven na cíl zde jen vysoko nastavit ceny a také hodně vyrobit tak, aby zde tento výtvor myšlení nebyl užitečný a také brzy skončil, aby zde tento celek zase stavěl to, co je znečištění prostoru, vzduchu a toto je zase stav myšlení jen na výdělek k sobě a ne k celku, který zde staví na cestě podmínek k životu, kde je toto tak nastaveno na cestu systému, který je zde také nastaven jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cesta, kterou jde také nastavit tento člen se také do tohoto cíle ho zde také žít takto, jako utlačovaný otrok nebo také jako svobodný člen týmu vesmírného stavěného cíle se zde stavět s přáteli, co poradí, pomohou slabším, vyřeší také stav výroby a také technologií, kde je stavět toto v míru a také v přátelství to, co je stav vesmírného pojetí života jako cíle zde vstoupit do nového věku života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde v naději žít a také se líbit, jako stav vědomostí o stavu tohoto stavu vydřidušství a ovládačství a také i manipulace s tímto vědomostním stavěním se také jako zde se také tímto cílením stavět do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu života, kde je toto také cesta života, kde je  toto také nastavený cíl života, kde je tento cíl života také to, co je cíl žít zde jako cíl života života jako člen v kosmickém celku, který žije na mnohem vyšším stavu života a také cestuje k tomuto člověku na cestě v míru a také se tento cíl zde také již nastavuje do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu života, který je zde také mírem a stavem života v celku jako tým i státu, profesní skupiny a také cílením se k tomu, kdo je již také ten, kdo zde také žije na tomto vesmírném stavění se do cest života, který žije vesmírným tvořením a staví se dále jako cesta, kterou lze také jít jako cílením se k tomu, kdo je již také ten, kdo je již také ten, kdo je již také nastaven na týmovou práci a stav týmu je dokonalejší stav života než jen rozdrobený stav člena, co žije jen výdělkem na sebe a je nedemokratický, neboť význam tohoto slova je stav vlády lidu k lidem a ne k jednotlivci, co žije osamocen a vydělává na sebe, jen k sobě a chce od celku podporu, ale nechce sám tento celek podpořit, toto je cesta ke zkáze a tento cíl myšlení je cesta, kde je tento cíl také ustanoven k poučení se na tomto důsledku a také i výsledku myšlení, tento jednotlivec po několika ustanovením se také tohoto cíle se zde nastaví jako stav toho, kdo je sesazen ostatními pro svůj nepřiměřený stav myšlení k celku, který ho zde také nastavením ostavuje k cíli ho zde také mít jako cíl života, kde je stav skupiny, týmové práce to, co je celek, kde je jistota to, co je jistotami celkem nastavený stav jednotlivců, kteří zde také jsou tím, kdo je již také nastaven jako cíl života, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cesta, kde je tento cíl života to, co je již také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také zničit jako sebenastavení se k cíli sebezničení se a také toto to je cesta ustanovená tak, jak zde také skončili již také i mnozí, aniž se dověděli o tomto vesmírném zákoně, který je zde také nastaven k cíli ho zde také žít jako cestu života, kde je tento stav života je cesta, kde je toto také nastaveno jako cesta, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života tak, jak zde také tímto cílením stavíme do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života to, co je již také to, co je již také nastavením se do tohoto cíle ho zde také žít jako stav života zde, v tomto rozhodnutí se týmovou prací ustanovit znova tím člověkem, který zde také žije a staví jak jednotlivce, tak celek a také to, co je cíl života, také tento cíl života do cíle života zde a také i jinde v tomto cíli ho zde také vidět, jak dopadli ti, co ustanovují jen sebe a také jak se celek tváří na stavu utlačování, stav honby za hamounstvím a stav beznaděje, když se zde tento stav exekucí nastaví do cest nepoctivců, kteří mají cíl zde vzít celek na hůl do tohoto cíle ho zničit stavěním cest takto, zničit jednotlivce a také ho ustanovit tím, kdo jej nastavil také nepřiměřeností k cenám, kde je nesplnitelný stav tohoto stavu lidí to, co je příčina mnohých nedorozumění a stavění se k cestě nezaplatit, neboť není z čeho a toto lidstvem nastavené cílení je stav také rozprodeje stavu majetku, území a stav tohoto stavu lidí také zničit je tento stav myšlení se na to, co je cíl zde získat jen malou část viditelného stavu, kterým jde tento stav lidí do cest, které jsou také stavem vědomí co je zde také ustanoveno jen na vůdcích, kteří rozhodnou rozprodat a také mít jen sebe a ne celek, který je zajistil, jistí stále a stav tohoto stavu bídy a také již i nouze na stavu dostatku pro celek, je stav rozhodnutí se žít takto, jako celek, co nemá na stavění svého života, utlačuje se a staví na tomto stavu jako ten, kdo je autor a chce toto také nastavit jen k sobě, ale bohužel toto staví jako dále stav nežijícího člověka k celku, který zde je kolonizován jako stav člověka, co rozprodal sebe a také svoje území těm, kdož zde také staví na postavený útočný stav tohoto stavu lidí, kde je stále více to, co je stav mít nadbytek a tím jít do nedostatku u druhých. Proto se zde také musí stav lidí také rozhodnout jít cestou Vesmírného Zákona o zachování života i jednotlivci, který žije v poctivém životě, ale někdy nastavuje nesprávné rozhodnutí se tímto cílením postavit i sám proti sobě a vezme tolik, že to nestačí ustanovit do svého života a toto je také cíl zde volit a tento cíl je zde také nastaven jako cesta, kde je také nepřiměřenost lidí tím, kdo ji zde nastavuje do tohoto nedemokratického nastaveného cíle, ho zde také mít jako ti, co ho zde také tímto stavěním zdevastovali do tohoto stavu lidí, kteří živoří a nemají z čeho již žít, i když je dostatek pro všechny zde také nastavené členy tohoto státu, tohoto celku lidstva a také tohoto stavění se k tomu, co je další Vesmírný Zákon, zachovat život zde a také i jinde. Tomuto také odpovídá to, co je již také zde ustanoveno na opak a tento stav lidí tomuto cíli žije takto, jako opak toho, co je zde také postaveno jako cesta k znovu obnovení cíle života, neboť toto je zde také cíl tohoto vesmírného celku Kosmické Konfederace Planet, který zde také žije pro tohoto člověka, radí mu, vede ho a staví na tomto cíli  ho zde také nastavit do vesmírných zákonů, které zde také platí a tento stav lidí ho neuznává, nestaví dle něj a tedy zde také rozhodne silnější stav členů, a také nastavují toto lidstvo nejdřív do upozornění a stav neposlechnutí znamená také zkázu, na které zde také nastavením se zde také těchto vůdců, buduje zde tento stav těch establišmentu to, co je stav nepoctivého vědomostního stavění vůči lidu, tedy nedemokratický stav vlády, kde je toto také na uznání stavu a významu tohoto stavu lidí k tomuto cíli ho zde také žít takto, jako cíl nežijících již trosek, co se staví dále jako stav podvodu na sobě samých a také na celku, též ale na jednotlivci, co mu brání se rozvinout do cíle se zde poctivým pracovním nastavením zúčastnit života celku, kde je odmítání členů to, co je cíl zde nastavit utlačování sami sebe a také toto nastavení se do cíle ustanovit celek jako stav výhodnosti a stavět toto do cest mít zde jen akci na jeden den, na týden a nebo na délku jen 30 dní, místo stavět se zde dle cest Vesmírného Zákona dle tohoto cíle ho znát jen jako cestu roku a stanoveného cíle 365 dní, je celek také povinen toto dodržet a ne stavět toto do cíle se zde ustanovit jen do cest stavu jen 360 denního roku, kde je převod dní do tohoto cíle se zde také tímto ustanovením nastavit hospodářsky do humusu, kde je toto také upozornění na cíl zde se také tímto cílením se zde také nastavit do cest vidět, že toto je stav neuspořádaného lidstvím také nastaveného stavu lidí, kteří zde žijí humusem k ostatním a k neúctě k Vesmírnému Zákonu o zachování stavu stanoveného časového stavu roku, měsíce, dne a také tohoto cíle ho zde také žít jako cestu zachování se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu života, kde je toto také nastaveno do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také nastaveno na demokratický stav a tento demokratický stav je třeba nastavit na pochopení a také na porozumění stavu tohoto významu slova a také tohoto cíle života do tohoto cíle ho zde také žít takto, jak zde také stanovují ti, co jsou ti, co tento stav blokují do opaku a také tímto opakem staví zkázu na ostatních. Toto je Vesmírný Zákon co zde platí a také musí zde tímto lidem na celé této planetě být dodržen s úctou, jinak zde nastavením se tento stav lidí postaví zkázu na sobě samém a začne znova v jeskyni, kterou stanovuje tento Vesmírný Zákon také, zde je cesta také stavu silnějších civilizací, které ví o stavu tohoto rozhodnutí člověka, a také se mu budou věnovat do doby tohoto nastaveného cíle ho zde postavit znova do cest života, jinak při odmítnutí cest života zde postaví dopad a také důsledek tohoto rozhodnutí celé lidstvo a toto lidstvo se zde také staví do tohoto cíle ho zde také tímto cílením se zde také tento stav lidí ustanovit do tohoto cíle ho zde také tento cíl zde také tímto cílením ustanovit, nebo také zemřít zkázou a znova obnovit život v jeskyni, co žije stavem znova od začátku žít a dopracovat se k tomuto úrovní se také možnému životu znova. Tak toto je cesta života, cesta Vesmírného Zákona zachování života, také stav tohoto stavu lidí ji zde také musí postavit, porozumět jí a stavět dále jako stav člověka, co chce žít jako cíl života život v životě se zde také ustanoveném do Vesmírných Zákonů, být členem celku Kosmické Konfederace planet a také tento celek rozhoduje o členství, tedy i vyloučení je zde také moudrostí, kde je stav myšlení již jen na mír a ne na kolonizaci vesmíru. Toto je podmínka zde jít cestou jít cestou života a také jen modelem je stav těch, kdož zde tomuto cíl života věnují stav mistrovství a učí tento stav míru také zde, na této planetě, která je tím nejslabším článkem v duchovním ustanoveném cíli, tedy ne jako technicky, je pozvednuta více a více na tento stav techniky, co musí vyústit na postaveném cíli ho zde také žít jako cíl života a ne technokraticky ustanovit vládu robotů nad člověkem a ničit ho, je zde také tento cíl vládnoucích, kteří frekvencemi staví na souhlasu ke stavu nastaveném na útlak k cíli se ho zde také ustanovit jako nedemokratický stav tohoto stavu lidí, kteří zde také kolonizují mysl a staví na tomto cíli již zde také nastaveném na mimozemský stav technologií, zde také staví ti, co jsou výše životně a dopracovali se na různém modelu života a jako stav míru, jako stav výzkumu a také jako stav útoku na slabší členy tohoto vesmíru, kde je stav pohybu také dovolením v tomto časoprostoru toto ustanovit, neboť tento stav lidí je z různých částí vesmíru zde ustanoven žít tak, aby se zde také a zase znova naučil žít v míru a opět se mohl vrátit jako nový člen do vyššího stavu života ke svému národu, kde je vyhoštěn sem na tuto planetu proto, že zklamal ty, co mu dali stav víry a také ho zajistili stavem nápravy k tomuto cíli ho zde také žít jako cestu života, kde je toto také závěr této lekce o cíli života zde a také v jeho nastaveném cíli ho zde také dále postavit do dalších lekcí, které jsou zde také již postaveny na vesmírném základě a telepaticky ustanoveny jako cíl života, zde i jinde do tohoto cíle ho zde také zde žít jako cíl Vesmírných Zákonů, které zde také je nutností přijmout a ustanovit toto do výuky na stavu vesmírného ctění se jako stav lidí, kteří dostavují stav života jako demokratičtí lidé, kde je vláda lidu to, co je pro lid zde také žijící a stavící na cíli života ke všem zde také členům tohoto cíleného stavu lidí, kteří zde také mají cíl života jako učivo pro zde se také rozvinutý cíl a také ustanovené učivo pro zde se také nastavený cíl tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života zde, také i jinde a také toto je cíl toto lidstvo nastavit, naučit žít jako člověka, co zde také v budoucnosti bude žít déle a stavět cesty vesmírem v přátelství k těm, kdož mu v tomto mohou pomoci a uvidět je, je cesta za odměnu zde se také nastavenou do cest života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít tak, jak již ustanovují ti, co toto uviděli, ustanovili do cest dávat to na vědomost i ostatním a stav vědomosti je také cíl rozhodnutí i ostatních k cíli ho zde také žít jako cestu života, která je zde také nastavena na cíl života a zachování jeho statusu jako cestu Vesmírného Zákona o zachování života zde.  Tímto nastavením se tento stav lidstva posune dopředu a také se uznáním nastaví do cest cesty jako ten, kdo již také uvidí tento sluneční systém jako celek, jako stav života, kde je toto také moudrostně nastaveno na cesty jiných dimenzionálních stavěných cest k cíli je zde také uvidět, jít cestou odměny je uvidět a také tento stav lidí je již také nastaven na cíl je zde také jistit na stavu duchovního uvědomění si stavu Vesmírných Zákonů, které zde jsou také platností, kde je toto také již i podmínka k tomuto vycestování se stavem přátel, jinak to není moudré rozhodnutí, neboť tento stav lidstva žije nedokonalostí a neumí jít cestou postaveného stavu vždy tyto Vesmírné Zákony dodržet a jít cestou života zde a také i jinde v tomto planetárním stavu pozemského člověka, také k vědomosti o stavu tohoto stavu lidí v tomto slunečním systému a také v tomto celém vesmíru a i také v tomto Stvoření, které pulzuje stavem života a je v dosahu tohoto znalostně se také ustanovit toto uvidět, poznat a také toto již dnes žít jako odměnu za to, co je šíření stavu dobra, života zde a také i jinde a toto je také cíl tohoto cíle ho zde také mít jako cíl života zde a také i již dnes a toto pochopit, znát a také vidět na vlastní oči. Toto je přístup k životu zde a také v tomto Stvoření se také nastaveném k cestě zde postavit výuku k členství v Kosmické konfederaci Planet a tento stav také musí odpovídat na duchovní úrovni jak myšlení, tak i jednání tohoto stavu lidstva, co chce také žít větším rozsahem myšlení na cíl zde zachovat Zákon Života jak k sobě, tak k celku a také k ostatnímu bytostnímu stavu, který je zde také a staví společnou rovinou stavět tento cíl do cíle ho zde také žít jako cestu života ve stavěném týmu lidí a stavu bytostí v Kosmickém nastaveném cíli ho zde také vidět, žít a také mu rozumět na stavu Vesmírných Zákonů, které se zde také nesmí překročit, jinak se zde také ustanoví zkáza a také devastace jak člověka, tak veškerého života, tak také prostoru na tomto cíli ho zde také vidět z hlediska trochu jiného a také nastaveného do cíle ho zde také žít jako cestu Kosmické Síly, která je zde také na cíli dvou polarit a staví zde v tomto úseku tohoto časoprostoru jako stav moci a také cest jak dobra, tak také i zla, kterému je třeba se ubránit stavem myšlení na výstup Vesmírných Zákonů ve stavu Stvoření a tento stav lidí je také bude již znát prostřednictvím mistrů a mistryň zde, v tomto stavu lidstva, kde je třeba je uznat, mít v úctě a také je ustanovit do cest života, co je cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu života, co je cíl zde se také ustanovit jako cíl života dnes a také na stavu duchovního ustanoveného cítění a ctění Vesmírných Zákonů zde v tomto planetárním lidstvu.

 

 

 

6.1.2017