Jdi na obsah Jdi na menu
 


Životní rozhodnutí, co řeší cíl života a jeho cesta dnes do budoucího vývoje a také i rozvoje života.

7. 5. 2017

Dnes je cesta člověka to, co je moudrost a také i nerozum, kde je toto také nastavením se do cest života, kterým jdeme a také se díváme jak ho zde také žijí již i jiní národové, co jsou zde a také se dívají, jak žijeme my, neboť toto je cesta, kde jsme a také budeme ti, co zde také rozhodujeme, pomáháme a stavíme to, co je dnes to, co je cíl tohoto cíle, zde je cíl žít v míru a ne ve válce postavené slovy a také nastavením se do tohoto cíle ho zde také máme nastavit jako cestu života, kde je tento cíl života také rozebíráním toho, co jsme vlastními cestami nastavili do tohoto cíle ho zde také žít takto, jako cesty, kde je tento cíl života také to, co je úroveň života, kde je toto také nastaveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cesta života, co je zde také ustanovena jako cíl života, kterým jdeme a stavíme ho do cest života nebo také do cest utrpení, kde je toto také nastaveno již do tohoto cíle ho zde také dnes mít jako cíl života nebo také cíl se zde bohužel ustanovit jako ten, kdo je nežijící člen těchto lidsky nastavených těch, kdož jsou zde také ti, co tento cíl života také postavují do cest života jako ti, co chtějí ovládat a také stavět tento cíl jen k sobě, druhým nastavit to, co je stav otroka a také se zde tento stav lidí ustanovuje do významného cíle, zde se také rozhodnout jít cestou sebe a také nastavenými cestami moudrého rozhodnutí těch, kdož zde také řídí tuto lidskou společnost, se zde také ustanovuje tento cíl života jako duchovní cíl, kde je toto také nastaveno jako cesta, kde je toto také postaveno jako cíl života zde v porozumění se do tohoto cíle ho zde také mostem ke svobodě ustanovit jako život nebo také jako otroka, co řeší tohoto  nastavení se do tohoto cíle ho zde také žít jako ten, kdo neví co se zde také děje, ale také se nedíváme na ducha, ale jen na hmotu, co řeší jen ekonomický postavený pohled, kde je toto také jen cíl tohoto cíle, zde se dívat jen na to, co je zde také tímto cílením se také ustanoveno jako cesta, kterou žijeme a stavíme ji do tohoto cíle ji zde také mít jako cíl života, kde je tento cíl života také jen hmota a ne radost z tohoto života, který je zde také plně hodnotově nastavený na cestu radosti ze života a ne ovládání druhých, kde je tento cíl také zde ustanoven jako cesta společnosti lidí a ne hodnotou se nastavit na stav nájezdníků, kteří zde také již ustanovují cestu hamounství a také bezcitné a nedostavěné cestami ducha společnosti, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také zde postavit do duchovního ustanoveného cíle, ho zde také dnes již žít do vědomosti, že zde je také inteligence, která převyšuje tohoto člověka ve všech oblastech tohoto života, tedy je zde a také ustanovuje tuto cestu do cest dvou rovin, kde je toto také rovina, kde je cesta roviny dobra to, co je ustanovení se do této roviny a také do rovin, kde je souvislostí to, co je ustanovení se do tohoto cíle ho zde také žít jako cestu, kde je toto také ustanoveno jako cesta života, kde je tento cíl života také ustanoven jít do tohoto cíle ho zde také zde nastavit jako cíl života, kde je rozum také nastaven jako cíl zde tento rozum použít jako cíl zde také žít a také vidět a také vědět, že tento rozvoj má svá pravidla, kde je toto také ustanoveno jako cesta života zde, také i jinde a toto je zde také moudrost života, kde je toto také postaveno jako cíl zde tento cíl žít jako cestu, kterou žijeme a stavíme ji do cíle ji zde také žít jako cíl života a také i jako cestu voleb, kde je toto také nastaveno jako cíl zde se tímto cílením postavit do cíle žít nebo ovládat druhé a také ztratit cíl života a také to, co zde také bude a je dáváno jako most ke svobodě rozhodnutí se k cestě zvládnout vědomosti a také i technologie k míru a k dobru a stavět je také tímto cílením se do tohoto cíle je zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také cesta života, co je cestami nastaven do tohoto cíle ho zde také životem zde ustanovit do rozhodnutí, kde je toto také ustanoveno jako cesta moudrosti k cestě tohoto člověka.

 

Pro tohoto člověka je zde také toto sdílením se technicky, vědecky, vědomostně, duchovně, ale toto je také jen všeobecně o cíli, co se zde také umí nastavit do války, ale toto je také cesta, kde je tento stav rozhodnutí také nastaven nejen na tohoto člověka, který žije nukleárními a také i bakteriologickými zbraněmi, vytvořil již i cestu technickou, kde je tento cíl života také ohrožen samotným členem této lidské společnosti, kde je toto také ustanoveno jako volba, kde je toto lidstvo postaveno do rozhodnutí zde tímto rozhodnutím myslet do cest života a ne do cest zkázy, kde je toto také ustanovený cíl zde se tímto cílením ustanovit jako cíl života a také jako cíl života je zde také tento cíl života to, co je již také to, co je již ustanoveno do podoby, co jde také do cíle vědecky zkoumat ducha, který přichází a staví nový řád v této lidské společnosti, neboť zde je také cíl života jako ti, co dostávají velkou moc a také i sílu techniky, co dnes dokáže sledovat tuto planetu, tuto planetární lidskou společnost a tímto nastavením se děje také volba života, volba zkázy a také toto je cesta, kterou žijeme a stavíme ji do cíle ji zde také mít jako cíl života, kterým jdeme a stavíme cíl sebe, druhých, celku jako státu a také celku této planetární lidské společnosti, co žije jako cíl života to, co sama již utvoří na základě vědomostí o tomto cíli života, který je zde také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto životem ustanovené cílení se také to, co je rozhodnutí těch, kdož jsou zde také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také moudrost k cestě žít a také ji zde tímto cílením ustanovit do tohoto cíle to, co je již také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít do tohoto cíleného stavu, kde je tento stav duchovního cílení to, co je již také informační tok, co je zde také třeba zajistit do cest života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také zde také mít jako cestu, kterou žijeme a stavíme ji do cest života zde, také i jinde zde na této planetě, co je také cestou života, který zde také žijeme a stavíme do cest ducha a tento duch je zde také ten, kdo již zde také myslí jako ti, co ho zde také pustili do tohoto cíleného života, kde je tento cílený život také na dvou rovinách, kde je toto také ustanoveno jako cesta vědět více o cestě života, kde je tento cíl života také zajištěn vysoce nastavenými cestami do tohoto cíle je zde také vidět a také žít jako cesty ducha, duše, citu, soucitu a také moudrosti, kterou lze také dostavovat dále jako cíle co je zde také veden k tomu, aby se zde také tento cíl žil jako cesta, kterou žijeme a stavíme ji zde také do cíle ji zde také žít jako cíl života, kterým jdeme a stavíme ho dále do budoucnosti jako cestu života, kde je tento cíl života také nastaven na rozhodnutí jít cestou zkázy sami na sobě, kde je toto také postaveno jako cesta, kde je toto také ustanoveno jako cíl zde se tímto cílením ustanovit do tohoto cíle ho zde také vidět z hlediska ducha, kde je tento duch také trochu jiným pohledem, kde je tento cíl zde také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu, kterou žijeme stavěním cest života, kterým jdeme a stavíme ho do cíle ho zde také mít tak, jak zde také utvoříme duchovní cíl výuky k cestě života, kterým máme jít a také se musíme sami rozhodnout jít cestou života a ne cestou zbraní hromadného ničení a také nájezdu na ostatní, co jsou slabší a neumí tolik technicky a také nastavují důvěru v ty, co toto ovládají mocnými technologiemi, které zde také jsou nastaveny k cestě jen míru, ale ne ke zbraním hromadného ničení, které zde devastuje tyto členy této planetární lidské společnosti, co je zde také postavena na rozhodnutí jít cestou míru nebo zaniknout také cestou samotných těch, kdož jsou zde také schopni tuto lidskou společnost zastavit v jeho rozvíjení se do cíle zde se také ustanovit vítězem, ale také zahynout rukou Božího rozhodnutí, co je moc ještě větší a také stanovená k cestě rozhodnutí také těch, kdož toto ustanovují do tohoto cíle ho zde také zde dnes žít a také ho zde tímto stavěním žít do tohoto cíle ho zde také zde také ustanovit jako cestu, kterou žijeme a stavíme sami sobě k tomu, co je stav rozhodnutí také jinde, ale tento cíl je zde také nastaven již do tohoto cíle ho zde také zde tímto nastavením jít dávat jako cestu výsledku tohoto cíleného stavění se do tohoto cíle ho zde také mít jako rovinu dobra a také i jako rovinu zla, neboť toto zlo je zde v podobách již zcela viditelně ustanovených do tohoto programu, co je cílem se zde také nastavit jako cesta, kde je zpochybňování cíle života to,co je jejich ovládací způsob životního cíle ho zde také jen mít ve hmotě a ne v citu a také i v soucitu, kterým musíme jít jako lidský stav toho, kdo je také takto nastaven a řízen také zde do cest života tak, jak ho zde také vidíme jako cesty duchovního ustanoveného rozvoje těch, kdož jsou zde také myslí a také i duchem, kde je toto duchovní cílení se to, co je zde povinnost uznat a také jít cestou duchovních učitelů, kteří jsou zde také již ustanoveni a  jsou ti, co učí lidi znát více o stavu duchovního ustanoveného cíle ho zde také zde tímto cílením ustanovit do cest života, kde je tento cíl života také postaven již do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl zde tento cíl mít jako cestu, kterou žijeme a stavíme ji do cest života, kde je toto také ustanoveno a jako cíl života zde a také i jinde, ale tento stav lidí má svobodnou vůli se rozhodnout jít také cestou zkázy na sobě, postřikuje se z důvodu nastaveného strachu o život a sebe jako těch jednotlivců, co musí ustanovit také to rozhodnutí k těm, kdož jsou zde také členy a také se zeptat a jít cestou duchovní výuky, prevence a také vědomosti o cestě životního cíle, kde je tento životní cíl také postaven jinak, než je zde tento odborník technologicky ustanovený do výše, kde chce sám rozhodnout o stavu tohoto stavu lidstva a zastavit jeho rozvoj v tom, co je vidina zde ustanovená do cesty myšlení se do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu těch, kdož jsou zde také schopni tento cíl naplnit dle této myšlenky, ale také zde je tento cíl života také nastaven na výuku a vzdělanost k tomu, aby se zde také tato vzdělanost duchovního charakteru roznastavila do celého lidstva, tento stav techniky to umožňuje, tento stav lidstva to bude muset ustanovit do svého života a také se dívat, jak zde se tento cíl žije do cest vesmírných zákonů, kterými zde také již vládne člověk, kde je toto také na filozofickém nastaveném cíli, kde je tento cíl filozofie také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také zde mít jako cestu života, kterým jdeme a také půjdeme do tohoto cíle ho zde také zde mít jako cíl života, co je již také postaven jít ho do cest života, kde je tento cíl života také nastaven již na zkázou ustanovené lidstvo, co zde také žije ztrátou života jako cesty života, co je postaven jinými do pokusů, o kterých není známo jak skončí, neboť utajování cest života je zde také cílením ke zkáze, kde je toto také nastavením se do tohoto cíle ho zde také zde mít jako cestu, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl zde tento cíl žít jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také mít jako cíl rozumu, kde je tento cíl rozumu také nastavením se do tohoto cíle ho zde také zde nastavit jako cestu života, kde je toto také ustanoveno jít dále do cíle ji zde také ustanovit jako cíl se zde také nastavit jako cíl života, kde je toto také nastaveno jako cíl zde se tento cíl mít jako cíl života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také postaveno jako cesta života, kde je tento cíl života také nastaven na  délku, kde je toto také ustanoveno jít do cest života duchovního ustanoveného cíle, který je zde také viděn jako cesta ducha, kde je toto také cesta lidstva, které je zde vázáno jít touto cestou, jinak neumí žít cestou života ke všem svým členům a také nevidí to, co je třeba také vidět na základě vesmírných zákonů, zde již postavených a také daných do základu, aby se zde také tímto základním nastavující členové ustanovili do cíle ho de také vidět jako cestu, kde je toto také ustanoveno jako cesta života, kde je toto také nastaveno jako již také cíl zde tímto cílením se zde také postavit do cesty života, kterou žijeme a stavíme ji do cest života jako cesty, kde je toto také jen na základě vstoupení do cest ekonomicky ustanovených a ne cílených duchovně, jinak by se zde tento stav krizového stavu, co je strach o život všude z hlediska nastaveného programu postaveného do cíle ho zde také zde mít jako cíl života, kde je tento cíl jen v ekonomicky ustanovených cestách toho, co je opakem pravd o cíli života zde také ustanovenému k cestám cílit je k ustanovení se k tomu, kdo je již také ten, kdo již zde také myslí trochu jinak, na cíl života a ne na cestu zkázy jak sebe, tak také i druhých, kde je toto také ustanovení se do tohoto cíleného stavění se do rozumu, kde je toto planetární lidstvo také ustanoveno takto, jak zde také je cesta duchovního cíle, kde je tento duchovní cíl nastaven jít také do cíle ho zde také žít jako cíl toto vědět o cestě ducha a také o rozmístění těch, kdož zde také tvoří státní cesty, kterými máme jít, dodržet stav státního nastaveného cíle, dostavět se dále jako cíl zde také tento státní cíl ustanovit jinde jako uznání se tím, kdo je zde také tento člen, který zde také žije a musí jít cestou života, ne stavu zbraněmi a slovy také nastavenými cestami jít jako ti, co jsou zde také již těmi pány, kteří zde také chtějí rozhodovat o ostatních, aniž jim o tomto rozhodnutí dají na vědomost a tedy porušují vesmírný zákon o zachování života zde v těchto podmínkách, které jsou zde také ustanoveny a také rozhodnuty kontrolou dodržet. 

 

Zde je cesta rozhodování se jako stav lidí, kde je tento stav státních a také i jiných cest nastaven tak, aby se zde také tento stav lidské společnosti rozvinul a také nastavil tu pomoc těm slabším, ale za podmínek je zde také nastavit jako cestu, kterou žijeme a stavíme již do cest života, kterým jdeme a stavíme je na konci života, nebo jako ti, co rozhodnutím se zde teprve nastavením ustanovují tento cíl do tohoto cíle ho zde také zde tímto cílením ustanovit jako cestu, kde je toto také cesta života, který je zde také nastaven jít cestou duchovního ustanoveného rozvoje cest života, kde je toto také podmínka, kde je tento stav lidstva také postaven na postavení se k tomu, co je stavění se k cestě ducha tak, jak již zde také učitelé staví na cestách různých směrů, kterými zde vidí tento stav lidí jako dobrých lidí a staví také na výsledku cest se zde také ustanovit jako ti, co jsou již také postaveni jít touto cestou do cíle ji zde také žít jako cíl života, kde je toto cílení se také stav, kde je tento stav lidí také nastaven jít do tohoto cestou také se dívat, jak zde se tento cíl žije a staví na cestě ducha, kde je toto také ustanoveno jako cesta, kterou máme jít a porozumět ji do cesty míru zde mezi sebou, jít také cestou názorů, ale také ustanoveného cíle ho zde také žít jako cestu slušnosti, ale také i cestu, kde je tento stav lidí nastaven jít cestou technicky dokonalých, méně dokonalých a také i nastavených na odpor k technickému, což je zde také cesta, kterou jdeme do cíle ji zde také ustanovit do cíle ji zde také mít jako cíl života, kde je také i jiný stav profesí tím, co je důležitý a zvládá ho zase jiný stav těch, kterým toto bylo dáno k cíli života zde a také i jinde. Tento celek lidí již dnes žije představou, že umí vše, co je třeba jít do cíle ho zde naučit se a také mít rozsah vědomostí o stavu tohoto stavu lidí také v malíčku, ale toto je trochu zkreslený stav vědomostí o cestách vědomostí o cíli celku, který zde také má žít a nastavit tento život jako cestu života. Vždy přijde ten, kdo je nastaven profesně tak, aby zde také udržel tohoto cíl se zde také ustanoveného cíle ho zde také zde žít jako cíl života, kde je tento cíl života také nastaven již do tohoto cíle ho zde také mít jako cestu života celku, kde je tento celek také nastaven do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, co je cestami veden k cestě žít a také zde mít tento celek jako celek životaschopný a ne ho postavit jen do nastaveného výdělku těch, kdož jsou zde ti, co tento cíl nechápou a nastavují tento celek ke zkáze tím, že požadují cestu jen jednoho cíle sebe a ne cestu toho, co zde také na základě území potřebují ostatní, co zde také žijí a také staví tento cíl do tohoto cíle ho zde také zde mít jako cestu, kterou již jdeme a stavíme ji do tohoto cíle ji zde také žít jako cestu, kterou žije stav státního, nebo jiného zřízeného mysliteli, kteří zde trvale již ustanovují také cesty svoje a ne již to, co je třeba ustanovit do cíle života, tedy stav života, kde je toto lidstvo také tím, kdo je již také nastaven jít touto cestou do cest života, ne do cest myslet jako ti, co jsou jen páni nad ostatními. Nikdo zde nemá právo takto stavět a jít cestou utlačování slabších, slabých a také nastavených na nižší stav vědomostí o stavu také jak technického, tak vědeckého a také i duchovního cíle, kde je tento cíl také ustanoven se nastavit do tohoto cíle ho zde také zde žít jako cíl zde tento cíl životního cíle ho zde také zde mít jako cestu, kterou žijeme jako cestu ovládacího a strachem ustanoveného cíle, kterým jdeme a stavíme již tento strach do cesty záhuby těch, kdož zde také se rozvíjejí a staví stav života do cíle ho zde také mít jako cestu, kterou žijeme všichni v propojení se státy a také společenství, kde je stav nastavení se do tohoto cíle již stavěním zkázy na ostatních, když je nastavují tito stavění mocní do cesty jen sebe a ne cesty také uznat to, co je trochu jiné a také na jiné modelové úrovni. 

 

Tento stav lidí žije na cestě nemírového rozhodnutí se zde také nastavit válku slov, zbraní, činů a také se dívat, jak zde utrpením staví ostatní k cestě životního cílení se tak, jak zde také tento cíl žije v rukou také moci a stavění se k cestě vyhrožovat zbraněmi hromadného ničení a také jadernými pokusy nastavovat cíleně zbraně, kde je prvenství tím, kdo jej zde také staví do tohoto cíle ho zde také zde žít jako hrozbu k sobě, neboť tento stav lidí žije v nastaveném technologickém přístupu zkázy a také částečně stavěním správného přístupu k cestě života, který je zde také nastaven na to dobré a správnými technologickými přístupy žije do cesty prodloužení života tak, jak zde také buduje tento stav lidí jako cesty života, kde je toto také duchovní výuka k cíli zde ustanovit cestu míru mezi všemi národy, bez hrozby zbraněmi hromadného ničení a také ustanovení se do cest zničit druhé do genetického a také i jedovatého programu postřiků, které zde také ustanovují cestu změn v genetickém módu tohoto člověka, zvířete, přírody a také zde je toto jistotami ustanoveno do určité hranice, kterou když tento člověk postaví dnes a toto je také cíl tohoto cíle, zde tento cíl žít jako postavený upozorňující stav k tomu, aby se zde tento stav vědomostí rozšířil tak, aby jej zde také všichni znali, uznali, řídili se tímto upozorněním na stav odezvy vesmíru, který zde jedná s tímto člověkem také na základě stavění se k tomu, kdo je již také ten, kdo již zde také vidí, co dokáže tento stav myšlení tohoto člověka dosáhnout pokusy na sám sobě, jít cestou jen podvodného stavění ekonomicky ustanovených pravidel, co žijí jen zkázou a také se dívají již jako cesty, co zde také mají jít jen ti,co vedou a také řídí jen stavěním cesty sebe a také hodnotí druh jen dle sebe, dle svého výkonu, znalostí a staví toto lidstvo do zkázy ekonomické, také životní a toto je také cíl duchovní výuky, co je zde také nastavením se do tohoto cíle ho zde také zde dnes vidět jako cestu moci a také i síly Kosmu, kde je toto také postaveno na jistotu zde také v nastaveném programu, kterým jdeme do cíle ho zde ustanovit jako cíl života, kde je tento cíl zde se také rozvinutého cíle to, co je již také stav vědomostí o cestě života, co je cestou nastavenou jít do cest životního cílení se jako člověk moudrý a také duchovně ustanovený jít cestou ducha a také i jeho pravidly, co jsou jiná než ta ekonomická. Cítí s člověkem, pomáhají mu žít a také jistit sebe jako cestu života celku, který je zde také nastaven jinde, určen a také kontrolován tak, aby se rozvíjel do podoby tak, jak je stanoveno jít touto cestou rozvoje technicky, vědomostně a také i ostatními profesemi, kde je tento stav lidí také svobodnými členy, kteří tento stav rozhodnutí mohou překonat a jít stavěním sebe jinak, než je určeno, ale stav dopadů a také i důsledků je stavěním cíle zde na tento cíl upozornit a dát na vědomost to, co je dnes také tento dopis člověku, který zde také sám chce zahynout rukou svou a postřikem nastavit změny vesmírných zákonů, které jsou neměnné a zde také platí v rozsahu, které zde také budou dostavovány jako cesty života a také jeho zachování jinde, neboť zde je toto cílené stavění se do tohoto cíle již to, co je již ze také nastavením se do tohoto cíle ho zde také ustanovit jako cestu života a ne cestu genetického modelu jinak, než je určeno vesmírem, který zde je stavěním se k tomuto člověku tím, kdo je jeho otec i matka a také toto je cesta porozumět tedy stavu moci a také i síly Kosmu, kde je toto lidstvo nastaveno na další upozornění k cestě života zde a také jeho ustanovenému cíli se zde také rozvíjet jako lidi, kteří žijí lidstvím a také staví tento cíl lidství do budoucího času, zde stanoveném do míru, dobra a také do cíle života pro zde se také nastavené rodící se členy tak, aby zde tento cíl žil jako cesta života, kde je toto také ustanoveno jako cíl života, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také zde žít jako cíl života, ne cestu zmodelovaného člena do zrůdnosti života a v nevědomosti jít do cesty zkázy na sobě samých. 

 

Tady je upozornění na cíl zde jednat v zájmu lidstva, tedy ustanovit cestu vědomostí o stavu tohoto stavu lidstva a také již jít cestou rad a poučení se z tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je vláda nastavena do tohoto cíle ho zde odmítat a z nevědomosti nastavit utrpení ostatních národů a stavět toto utrpení je cesta nastavení se ke zkáze a také k odebrání tohoto technického vymoženostního cíle, který je zde také nastaven tak, jak zde také již mnozí vidí, co je zde ustanoveno k cestě vidět více a také nastavit techniku do sledování ostatních jako cesty života, který je zde postaven jako cíl života zde a také i jinde do cíle ho zde také mít jako cíl zde žít jako člověk a tento člověk žije v duchu a také v duši, tedy v citu a také i v soucitu s ostatními lidmi zde na této planetě, také i jiného bytostního stavu, zde žijícího vedle tohoto člověka na jiném vibračním přístupu, kde je stav přírody také ustanoven jít cestou energií, kterými zde tento člověk vládne a ničí sám sebe a svůj prostor k životu tak, jak zde také již bylo napsáno těmito bytostmi k cestě varování a také k odchodu z údržby tohoto prostoru, tohoto rostlinstva a také dalších cest, které zde jsou nebytnými k životu tohoto člověka. Pokud se neumoudří, zahyne zde nedostatkem, neboť se zde také postaví cesta zániku toho, co je zde také ustanoveno jít cestou energií člověka, co je vytvořil jako zbraň a chce touto zbraní ovládat celé lidstvo do pánovitosti, kde je toto také známo a jednáno s těmi, kdož tento stav života žijí tak, jak ho zde také žijí i lidé. Tato bytostní jednotka žije také životem a také zde tímto životem zde tímto stavěním se dále rozvíjet a nastavit bohužel ten život jako staví tento člověk k sobě, ale také je zde pravidlo ducha a také i míru ke všem zde bytostním také stavům, které zde jistí život na této planetě a tento člověk to nevidí, neví a staví dále na zkáze sebe a tohoto prostoru technologiemi, kde je toto také postaveno na jistoty Kosmu a také na jeho rozhodnutí jít tímto stavěním se do tohoto cíle ho zde také zde žít jako cesty ducha a také jeho cesty jsou duchovně jištěny tak, že se tento stav lidstva ustanoví svým rozhodnutím tak, jak zde také bude tento výsledek buď cesta života dále do dostavěného cíle duchovní výuky a také do cest života jako cíle života, nebo se zde tento stav lidí nastaví do cesty zkázy, zániku tohoto prostoru a znovu obnovení Kosmickými cestami tak, že člověk nastaví znova rozvoj od jeskyně a to, co postavil, zmizí tak, jak zde také tímto stavěním zmizí toto vědomí válek, nastavených zrůdností a také myšlení i ostatních do cíle již zde ustanoveného jen ekonomicky. Tento stav lidstva je upozorněn na cíl zde tento cíl ustanovit do cest se zde také nastavit jako cíl zde dostat to poučení, jak zde také uvidí i další cesty, kde je toto lidstvo také nastaveno je ustanovit jako cíl zde tento cíl postavit do rozhodnutí se zde nastavit již do duchovního cíleného programu cest ducha a také vystavění znova se do cest života jako cest života zde a také i jinde. Porozumění tomuto ději zde se také ustanoví ti, co zde také budou vidět a také vědět to, co zde také bude ustanoveno jako konec této civilizace, co je zde také ustanoven na cíl zde tento cíl již ustanovit jako zjevení na různých místech této planety, tedy zjevení Matky boží a také dalších cest je zde také nastaveno k cestě ducha a jeho cíl je zachránit tohoto člověka od zkázy sám na sobě. Pokud se rozhodne jít opět cestou nezodpovědného stavu ničit zde postřiky miliony lidí do utrpení nemocemi, bude zde také rozhodnutím dalším do duchovního postavení se to, co je již také postavením se do cest informovat lidstvo takto, ale také i jinými cestami, kde je toto také jedna z těch, kdož je zde také nastavením se do tohoto cíle ho zde také vidět na obloze a nevědět proč se zde tento stav lidí takto rozhodl jít cestou zkázy, když je zde také řešení nastavit cestu míru, života a také uvědomit si stav tohoto stavu života na této planetě, toho dosáhneme duchovní výchovou a také vědomostí o stavu záchrany tohoto lidstva a ne jeho zničením jedy v postřikovaných oblastech ke snížení jeho rozrůstání se. Každý umí část a také každý umí postavit stav rozumu k tomuto tématu, jako celé lidstvo toto musí znát a také tu cestu záchrany z tohoto stavění se k tomu, co je zde také udržení života jako cest života všem zde se také narozeným těm, kdož zde také žijí do tohoto cíle ho zde také nemít v duchu, ale jen ve ekonomickém pravidlu silnějšího, co rozhoduje o slabších a také nehorázně lže ostatním k cíli již zde také nastavenému do cesty zkázy, postřikem nebo dalšími cestami, které zde staví na základě vědomostí o zbraněmi nastavenými myšlenkami, co jsou myšlením na válku a také na zkázu. Toto vesmír sleduje, řeší a umí vyřešit zde. Tento člověk toto musí ustanovit do cest života zde a také se dívat, jak zde se také rozvinulo technické sledování cest, které zde také mohou jít cestou pomoci všem zde také žijícím národům, kde je toto také ustanovením se do tohoto cíle ho zde také žít jako cíl života, kde je tento cíl života také to, co je již také ustanoveno  jít touto cestou, která je zde také ustanovena jít také do cíle ji zde také žít a také ji zde mít jako cíl života, který je zde také to nejcennější, co tento stav lidstva dostal k cestě života a také ke svému rozvoji do budoucího času zde na této planetě, žijící do stavu Živé knihovny vesmíru, kde se čte v tomto lidstvu, v jeho rozhodnutí a také v jeho činnosti zde se také postavenému k cestě zkoumání jeho cíle, jeho myšlení a stavění tohoto cíle života v přátelství, v setkáních se zde také s jinými civilizacemi v míru, dobru a také v přátelství, co může trvat i jen krátce, při cestě a při cíli ho zde také žít jako cíl života, co je cestou života jako cesty života zde a také i jiných civilizací v tomto vesmíru plném inteligence a také i tohoto přátelství k tomuto člověku, který se již postavil do cesty přátelství a žije tímto přátelstvím k tomuto cíli ho zde také vidět, rozvinout a také ustanovit do cíle ho zde také žít jako cíl zde se tímto přátelstvím rozvinout více a nastavit cestu ducha a také cestu míru k tomuto cíli duchovního ustanoveného cíle zde v tomto cíli ho zde také žít již i dnes. 

 

7.5.2017